NA‘E hoko ha me‘a fakalilifu. Na‘e toki ‘osi atu hono tāmate‘i ‘a Sione ko e Faipapitaisó. Na‘e ‘ikai ke sai‘ia ‘iate ia ‘a Helotiasi, ko e uaifi ‘o e tu‘í. Pea na‘á ne malava ke ‘ai ‘a e tu‘í ke ne tu‘usi ‘a e ‘ulu ‘o Sioné.

Na‘e fu‘u loto-mamahi ‘a Sīsū ‘i he‘ene fanongo ‘o kau ki he me‘á ni. Na‘á ne ‘alu pē ia tokotaha ki ha feitu‘u na‘e ‘ikai ke ‘i ai ha kakai. Ka na‘e muimui pē ‘a e kakaí ‘iate ia. ‘I he sio ‘a Sīsū ki he fu‘u kakaí, na‘á ne faka‘ofa‘ia ‘iate kinautolu. Ko ia na‘á ne tala kiate kinautolu ‘o kau ki he pule‘anga ‘o e ‘Otuá, peá ne fakamo‘ui honau ni‘ihi ‘oku mahakí.

‘I he efiafi ko iá na‘e ha‘u kiate ia ‘ene kau ākongá ‘o pehē kiate ia: ‘ ‘Oku mei po‘uli, pea ko e feitu‘u ‘ikai nofo‘i ‘eni. Fekau ‘a e kakaí ke nau ō ‘o fakatau ha‘anau me‘akai mei he ngaahi kolo ofi maí.’

Fafanga‘i ‘e Sīsū ha fu‘u kakai

Na‘e tali ange ‘e Sīsū: ‘ ‘E ‘ikai fiema‘u ke nau ō. Mou ‘oange kiate kinautolu ha me‘a ke nau kai.’ Na‘e hanga ‘a Sīsū kia Filipe ‘o ne ‘eke: ‘Te tau fakatau mei fē ha me‘akai fe‘unga ke fafanga‘aki ‘a e kakai kotoa ko ‘ení?’

Na‘e tali ange ‘e Filipe: ‘ ‘E fiema‘u ha pa‘anga lahi ‘aupito ke fakatau‘aki ha me‘akai ke fe‘unga mo e tokotaha kotoa pē.’ Pea lea hake ‘a ‘Anitelū: ‘Ko e tamasi‘i ko ‘eni ‘okú ne to‘o ‘etau me‘akaí, ‘okú ne ma‘u ha fo‘i mā ‘e nima mo e mata‘iika ‘e ua. Ka he‘ikai ke fe‘unga ia ki he kakaí hono kotoa.’

Na‘e pehē ange ‘e Sīsū: ‘Tala ki he kakaí ke nau tangutu hifo ki he musié.’ Peá ne fakamālō ki he ‘Otuá koe‘uhi ko e me‘akaí, pea kamata ke ne pakipaki ia. Ko hono hokó, na‘e tufotufa ‘e he kau ākongá ‘a e mā mo e ika ki he kakai kotoa. Ko e kau tangata ‘e toko 5,000, ta‘elau ki ai ‘a e laui afe ‘o e kakai fefine mo e fānau. Na‘a nau kai kotoa pē ‘o nau mākona. Pea ‘i hono tānaki ‘e he kau ākongá ‘a e toengá, na‘e fonu ‘a e kato ‘e 12!

Na‘e ‘ai leva ‘e Sīsū ‘a ‘ene kau ākongá ke nau heka ki he vaká ‘o kolosi atu ‘i he Tahi ko Kālelí. ‘I he lolotonga ‘o e pō ko iá na‘e tō ha afā lahi, pea lī ‘e he peaú ‘a e vaká ki hē mo ē. Na‘e ilifia lahi ‘aupito ‘a e kau ākongá. Pea ‘i he vaeuapoó, na‘a nau sio ki ha tokotaha ‘oku luelue mai kiate kinautolu ‘i he fukahi vaí. Na‘a nau kaila ‘i he ilifia, koe‘uhi na‘e ‘ikai te nau ‘ilo pe ko e hā ‘oku nau sio ki aí.

Na‘e pehē ‘e Sīsū: ‘ ‘Oua ‘e ilifia. Ko au pē ia!’ Na‘e ‘ikai pē te nau tui ki ai. Ko ia na‘e pehē ange ‘e Pita: ‘ ‘Eiki, kapau ko koe mo‘oni pē ia, tala mai ke u ‘alu atu ‘i he fukahi vaí kiate koe.’ Na‘e tali ange ‘e Sīsū: ‘Ha‘u!’ Pea tu‘u atu ‘a Pita ‘o ‘alu atu ‘i he fukahi vaí! Peá ne hoko ‘o ilifia pea kamata ke ne fakangalo hifo, ka na‘e fakahaofi ia ‘e Sīsū.

Ki mui mai, na‘e toe fafanga‘i ‘e Sīsū ha kakai ‘e toko laui afe. ‘I he taimi ko ‘ení na‘á ne fafanga‘aki ia ‘a e fo‘i mā ‘e fitu mo e fanga ki‘i ika si‘i pē. Pea na‘e toe lahi fe‘unga pē ki he tokotaha kotoa pē. ‘Ikai ko e me‘a fakaofo ‘a e anga ‘o e tokanga ‘a Sīsū ki he kakaí? ‘I he‘ene pule ko e tu‘i ‘a e ‘Otuá ‘e ‘ikai ke toe fiema‘u ke tau hoha‘a ki ha me‘a ‘e taha!

Mātiu 14:1-32; 15:29-38; Sione 6:1-21.Fehu‘i

 • Ko e hā ‘a e me‘a fakalilifu na‘e hoko kia Sione Papitaisó, pea na‘e ‘ai ai ‘a Sīsū ke ne ongo‘i fēfē?
 • Na‘e anga-fēfē hono fafanga ‘e Sīsū ‘a e fu‘u kakai na‘e muimui kiate iá, pea ko e hā ‘a e lahi ‘o e me‘akai na‘e toé?
 • Ko e hā na‘e ilifia ai ‘a e kau ākongá lolotonga ‘a e poó pea ko e hā na‘e hoko kia Pitá?
 • Na‘e anga-fēfē hono fafanga tu‘o ua ‘e Sīsū ‘a e kakai ‘e laui afé?
 • Ko e hā ‘e fakaofo ai ‘a e taimi ‘e pule ai ‘a Sīsū ‘i he māmaní he tu‘unga ko e Tu‘i ‘a e ‘Otuá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Mātiu 14:1-32.

  Ko e fakamatala ‘i he Mātiu 14:23-32 ‘oku ‘omai ai ‘a e fakamaama ko e hā ki he anga‘itangata ‘o Pitá?

  ‘Oku anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘e he lēkooti Fakatohitapú na‘e matu‘otu‘a ‘a Pita peá ne iku‘i ‘a ‘ene tō‘onga loto-‘ohó? (Mt. 14:27-30; Sione 18:10; 21:7; Ng. 2:14, 37-40; 1 Pita 5:6, 10)

 • Lau ‘a e Mātiu 15:29-38.

  Na‘e anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘e Sīsū ‘a e tokanga ki he ngaahi tokonaki fakamatelie mei he‘ene Tamaí? (Mt. 15:37; Sione 6:12; Kol. 3:15)

 • Lau ‘a e Sione 6:1-21.

  ‘E lava fēfē ke muimui ‘a e kau Kalisitiane he ‘aho ní ‘i he fa‘ifa‘itaki‘anga ‘a Sīsū ‘i he fekau‘aki mo e founga-pulé? (Sione 6:15; Mt. 22:21; Loma 12:2; 13:1-4)