Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 91: Na‘e Faiako ‘a Sīsū ‘i he Mo‘ungá

Talanoa 91: Na‘e Faiako ‘a Sīsū ‘i he Mo‘ungá

SIO kia Sīsū ‘oku tangutu heni. ‘Okú ne ako‘i ‘a e kakai kotoa ko ‘ení ‘i ha mo‘unga ‘i Kāleli. Ko kinautolu ‘oku nofo ofi kiate iá ko ‘ene kau ākongá. Na‘á ne fili ‘a e toko 12 meiate kinautolu ko e kau ‘apositolo. Ko e kau ‘apositoló ko e kau ākonga makehe ia ‘a Sīsū. ‘Okú ke ‘ilo honau ngaahi hingoá?

Faiako ‘a Sīsū

Na‘e ‘i ai ‘a Saimone Pita mo hono tokoua ko ‘Anitelū. Pea ‘i ai mo Sēmisi mo Sione, ko e ongo tokoua mo ia foki. Ko e ‘apositolo ‘e taha na‘e hingoa foki ko Sēmisi, pea mo e toe tokotaha na‘e ui foki ko Saimone. Ko e ongo ‘apositolo ‘e toko ua na‘e hingoa ko Siutasi. Ko e tokotaha ko Siutasi ‘Isikaliote, pea ko e Siutasi ‘e tokotaha na‘e toe ui foki ia ko Tatiusi. Pea na‘e ‘i ai ‘a Filipe mo Nātaniela (na‘e toe ui ko Pātolomiu), pea mo Mātiu mo Tōmasi.

‘I he foki mai ‘a Sīsū mei Samēliá, na‘e toki fuofua kamata heni ‘a e malanga ‘a Sīsū: ‘ ‘Oku ofi ‘a e pule‘anga ‘o hēvaní.’ ‘Okú ke ‘ilo pe ko e hā ‘a e pule‘anga ko iá? Ko ha founga-pule mo‘oni ‘a e ‘Otuá. Ko Sīsū ‘a hono tu‘í. Te ne pule mei hēvani mo fakahoko mai ‘a e melinó ki he māmaní. ‘E hoko ‘a e māmaní hono kotoa ko ha palataisi faka‘ofo‘ofa ‘o fakafou mai ‘i he pule‘anga ‘o e ‘Otuá.

‘Oku ako‘i heni ‘e Sīsū ‘a e kakaí ‘o fekau‘aki mo e pule‘angá. Na‘á ne fakamatala: ‘ ‘Oku totonu ke pehē ni ‘a ho‘omou lotú. Ko ‘emau Tamai ‘oku ‘i hēvani, ke fakalāngilangi‘i ho huafá. Ke hoko mai ho pule‘angá. Ke fai ho finangaló ‘i māmani ‘o hangē ko ia ‘i hēvaní.’ ‘Oku ui ‘e he kakai tokolahi ‘a e lotu ko ení ‘Ko e Lotu ‘a e ‘Eiki.’ ‘Oku ui ia ‘e he ni‘ihi kehe ko ‘ ‘Emau Tamai.’ ‘Oku lava ke ke lau ‘a e lotú fakakātoa?

Na‘e toe ako‘i ‘e Sīsū ‘a e kakaí ki he anga ‘oku totonu ke nau fefai‘akí. Na‘á ne pehē: ‘Fai ki he ni‘ihi kehé ‘a ia ‘okú ke loto ke nau fai mai kiate koé.’ ‘Ikai ‘okú ke sai‘ia ‘i he fai anga-‘ofa atu ‘a e ni‘ihi kehé kiate koé? Ko ia, na‘e pehē ‘e Sīsū, ‘oku totonu ke tau fai anga-‘ofa ki he ni‘ihi kehé. ‘Ikai ‘e mālie ‘i he māmani ko e palataisí ‘i hano fai ‘e he tokotaha kotoa ‘a e me‘a ko ‘ení?

Mātiu vahe 5-7; 10:1-4.Fehu‘i

 • ‘I he fakatātaá, ko fē ‘oku faiako ai ‘a Sīsuú pea ko hai ‘a e fa‘ahinga ‘oku tangutu ofi kiate iá?
 • Ko hai ‘a e hingoa ‘o e kau ‘apositolo ‘e toko 12?
 • Ko e hā ‘a e Pule‘anga ‘oku malanga ‘a Sīsū fekau‘aki mo iá?
 • Ko e hā na‘e ako‘i ‘e Sīsū ‘a e kakaí ke nau lotu ki aí?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e Sīsū fekau‘aki mo e anga ‘oku totonu ke fefai‘aki ‘e he kakaí?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Mātiu 5:1-12.

  ‘I he ngaahi founga fē ‘e lava ke tau fakahaa‘i ai ‘oku tau lāu‘ilo ki he‘etau fiema‘u fakalaumālié? (Mt. 5:3; Loma 10:13-15; 1 Tīm. 4:13, 15, 16)

 • Lau ‘a e Mātiu 5:21-26.

  ‘Oku anga-fēfē hono fakamamafa‘i ‘i he Mātiu 5:23, 24 ko hotau vaha‘angatae mo hotau ngaahi tokouá ‘oku kaunga ia ki hotau vaha‘angatae mo Sihová? (Mt. 6:14, 15; Sāme 133:1; Kol. 3:13; 1 Sione 4:20)

 • Lau ‘a e Mātiu 6:1-8.

  Ko e hā ‘a e fa‘ahinga founga ‘o e mā‘oni‘oni fakaekitá ‘oku totonu ke faka‘ehi‘ehi mei ai ‘a e kau Kalisitiané? (Luke 18:11, 12; 1 Kol. 4:6, 7; 2 Kol. 9:7)

 • Lau ‘a e Mātiu 6:25-34.

  Ko e hā na‘e ako‘i ‘e Sīsū fekau‘aki mo e fiema‘u ke falala kia Sihova ki he‘etau ngaahi tokonaki fakamatelié? (‘Eki. 16:4; Sāme 37:25; Fili. 4:6)

 • Lau ‘a e Mātiu 7:1-11.

  Ko e hā ‘oku ako‘i mai kiate kitautolu ‘e he fakatātā mahino ‘oku ma‘u ‘i he Mātiu 7:5? (Pal. 26:12; Loma 2:1; 14:10; Sēm. 4:11, 12)