Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 90: ‘I he Ve‘e Vaikelí mo e Fefine

Talanoa 90: ‘I he Ve‘e Vaikelí mo e Fefine

NA‘E nofo hifo ‘a Sīsū ke mālōlō ‘i ha vaikeli ‘i Samēlia. Na‘e ‘alu ‘ene kau ākongá ki kolo ke fakatau mai ha me‘akai. Ko e fefine na‘e lea ki ai ‘a Sīsuú ko ‘ene ha‘u ke ‘utu vai. Na‘á ne pehē kiate ia: ‘ ‘Omi haku inu.’

Talanoa ‘a Sīsū ki ha fefine Samēlia

Na‘e fu‘u ‘ohovale lahi ‘aupito heni ‘a e fefiné. ‘Okú ke ‘ilo hono ‘uhingá? Koe‘uhi he ko Sīsuú ko ha Siu ia, pea ko e fefiné ko ha Samēlia ia. Pea ko e tokolahi taha ‘o e kau Siú na‘e ‘ikai te nau sai‘ia ‘i he kau Samēliá. Na‘e ‘ikai te nau lea kiate kinautolu! Ka na‘e ‘ofa ‘a Sīsū ki he kakai kotoa pē. Ko ia na‘á ne pehē: ‘Kapau ‘okú ke ‘ilo ‘a ia ‘oku kole inu atu kiate koé, te ke kole kiate ia pea te ne ‘oatu kiate koe ‘a e vai foaki-mo‘ui.’

Na‘e pehē ange ‘e he fefiné: ‘Tangata‘eiki, ‘oku loloto ‘a e vaikelí, pea ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha‘o kane. Te ke ma‘u mei fē ‘a e vai foaki-mo‘ui ko ‘ení?’

Na‘e fakamatala ‘e Sīsū: ‘Kapau te ke inu ‘a e vai mei he vaikeli ko ‘ení te ke toe fieinua pē. Ka ko e vai te u ‘oatú ‘e lava ke ‘ai ai ha taha ke mo‘ui ta‘engata.’

Na‘e pehē ange ‘e he fefiné: ‘Tangata‘eiki, ‘omai kiate au ‘a e vai ko ‘ení! Pea he‘ikai ‘aupito ke u toe fieinua. Pea he‘ikai ke toe fiema‘u kiate au ke ha‘u ki heni ke ‘utu vai.’

Na‘e fakakaukau ‘a e fefiné ko e lave ‘a Sīsū ki he vai mo‘oni. Ka ko ‘ene lave ia ‘a‘ana ‘o fekau‘aki mo e mo‘oni ‘o kau ki he ‘Otuá mo hono pule‘angá. Ko e mo‘oni ko ‘ení ‘oku hangē ha vai foaki-mo‘uí. ‘E lava ke ne ‘oange ki ha tokotaha ‘a e mo‘ui ta‘engatá.

Na‘e toki pehē ange ‘e Sīsū ki he fefiné: ‘ ‘Alu ‘o ui mai ho husepānití pea ke ha‘u.’

Na‘á ne tali: ‘ ‘Oku ‘ikai ke ‘i ai haku husepāniti.’

Na‘e pehē ange ‘e Sīsū: ‘ ‘Oku totonu ho‘o talí. Ka na‘e ‘i ai ho ngaahi husepāniti ‘e toko nima, pea ko e tangata ‘okú ke nofo mo ia ‘i he taimi ní ‘oku ‘ikai ko hao husepāniti ia.’

Na‘e ‘ohovale ‘a e fefiné, he ko e mo‘oni kotoa ‘a e ngaahi me‘a ko ‘ení. Na‘e anga-fēfē hono ‘ilo‘i ‘e Sīsū ‘a e ngaahi me‘a ko ‘ení? Koe‘uhi he ko Sīsū ko e Tokotaha ia na‘e Tala‘ofa ‘e fekau mai ‘e he ‘Otuá, pea na‘e ‘oange ki ai ‘e he ‘Otua ‘a e fakamatala ko ‘ení. ‘I he mōmeniti ko ‘ení na‘e foki mai ‘a e kau ākonga ‘a Sīsuú, pea na‘a nau ‘ohovale ‘i he‘ene talanoa ki ha fefine Samēliá.

Ko e hā ‘oku tau ako mei he ngaahi me‘a ko ‘ení hono kotoa? ‘Oku hā na‘e anga-‘ofa ‘a Sīsū ki he kakai ‘o e matakali hono kotoa pē. Pea ‘oku totonu ke tau pehē foki. ‘Oku ‘ikai ke totonu ke tau fakakaukau ‘oku kovi ha kakai koe‘uhi pē ko ‘enau kau ki ha fa‘ahinga matakali. ‘Oku fiema‘u ‘e Sīsū ‘a e kakai hono kotoa pē ke nau ‘ilo ‘a e mo‘oni ‘oku fakatau ki he mo‘ui ta‘engatá. Pea ko kitautolu foki ‘oku totonu ke tau loto ke tokoni ki he kakaí ke nau ako ki he mo‘oní.

Sione 4:5-43; 17:3.Fehu‘i

 • Ko e hā na‘e nofo hifo ai ‘a Sīsū ‘i ha ve‘e vaikeli ‘i Samēliá, pea ko e hā na‘á ne lea‘aki ai ki ha fefine?
 • Ko e hā na‘e ‘ohovale ai ‘a e fefiné, ko e hā na‘e lea‘aki ‘e Sīsū kiate iá, pea ko e hā hono ‘uhingá?
 • Ko e fa‘ahinga vai fēfē na‘e fakakaukau ‘a e fefiné ko e talanoa ‘a Sīsū ki aí, ka ko e hā ‘a e vai na‘á ne ‘uhinga mo‘oni ki aí?
 • Ko e hā na‘e ofo ai ‘a e fefiné ‘i he me‘a na‘e ‘ilo ‘e Sīsū fekau‘aki mo iá, pea na‘e anga-fēfē ‘ene ma‘u ‘a e fakamatalá ni?
 • Ko e hā ‘a e ngaahi lēsoni ‘e lava ke tau ako mei he talanoa ki he fefine ‘i he ve‘e vaikelí?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Sione 4:5-43.

  ‘I he muimui ki he fa‘ifa‘itaki‘anga ‘a Sīsuú, ko e hā ‘a e fakakaukau ‘oku totonu ke tau fakahāhā ki he kakai ‘o ha matakali pe ‘ātakai fakasōsiale kehe? (Sione 4:9; 1 Kol. 9:22; 1 Tīm. 2:3, 4; Tai. 2:11)

  Ko e hā ‘a e ngaahi ‘aonga fakalaumālie ‘oku hoko mai ki ha tokotaha ‘oku hoko ko ha ākonga ‘a Sīsū? (Sione 4:14; ‘Ai. 58:11; 2 Kol. 4:16)

  ‘E lava fēfē ke tau fakahaa‘i ‘a e hounga‘ia hangē ko ia ko e fefine Samēliá, ‘a ia na‘á ne vēkeveke ke vahevahe atu ‘a e me‘a na‘á ne ‘iló? (Sione 4:7, 28; Mt. 6:33; Luke 10:40-42)