Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 87: Ko e Tamasi‘i ko Sīsuú ‘i he Temipalé

Talanoa 87: Ko e Tamasi‘i ko Sīsuú ‘i he Temipalé

SIO ki he tamasi‘i ‘oku talanoa mo e kau tangata matu‘otu‘a ko ‘ení. Ko e kau faiako kinautolu ‘i he temipale ‘o e ‘Otuá ‘i Selusalema. Pea ko e tamasi‘í ko Sīsū ia. Kuó ne tupu ‘eni ‘o lahilahi hake. Kuó ne ta‘u 12 ‘eni.

‘Oku ‘ohovale ‘a e kau faiakó ‘i he ‘ilo lahi ‘a Sīsū ‘o kau ki he ‘Otuá mo e ngaahi me‘a kuo tohi ‘i he Tohitapú. Ka ko e hā ‘oku ‘ikai ke ‘i heni ai ‘a Siosefa mo Melé? ‘Okú na ‘i fē kinaua? Tau vakai ange.

Talanoa ‘a e tamasi‘i ko Sīsuú ki he kau faiako

‘I he ta‘u taki taha na‘e ‘omai ‘e Siosefa hono fāmilí ki Selusalema ki ha kātoanga makehe na‘e ui ko e Lakaatu. Ko ha fononga mama‘o mei Nāsaleti ki Selusalema. Na‘e ‘ikai ke ‘i ai ha motokā ia ‘a ha taha, pea na‘e ‘ikai ke ‘i ai ha ngaahi lēlue ia. Na‘e ‘ikai ke ‘i ai ha ngaahi me‘a pehē ia ‘i he ngaahi ‘aho ko iá. Ko e tokolahi taha ‘o e kakaí na‘a nau ‘alu lalo pē, pea na‘e fe‘unga mo e ‘aho ‘e tolu nai pea toki a‘u ki Selusalema.

Kuo tokolahi eni ‘a e fāmili ‘o Siosefá. Ko ia na‘e ‘i ai ‘a e ngaahi tokoua mo e tuofāfine iiki ange ‘o Sīsū ke fai ha tokanga ki ai. ‘I he ta‘u ko ‘ení na‘e ‘osi mavahe ‘a Siosefa mo Mele mo ‘ena fānaú ‘o foki ‘i he fononga mama‘o ki Nāsaleti. Na‘á na fakakaukau ‘oku ha‘u ‘a Sīsū mo e ni‘ihi kehe na‘a nau fonongá. Ka ‘i he‘enau mālōlō ‘i he efiafí, na‘e ‘ikai te na sio kia Sīsū. Na‘á na kumi ia ki honau ngaahi kāingá mo e ngaahi kaungāme‘á, ka na‘e ‘ikai ke ‘i ai ia mo kinautolu! Ko ia na‘á na toe foki ki Selusalema ke kumi kiate ia.

Faifai atu pē pea na‘á na ‘ilo ‘a Sīsū mo e kau faiakó. Na‘á ne fakafanongo kiate kinautolu mo ‘eke ha ngaahi fehu‘i. Pea na‘e ofo ‘a e kakai kotoa pē ‘i he poto ‘o Sīsuú. Ka na‘e pehē ‘e Mele: ‘Tama, ko e hā kuó ke fai pehē ai kiate kimauá? Ko ho‘o tamaí mo au kuó ma hoha‘a ‘aupito ‘o feinga ke kumi koe.’

Na‘e tali ange ‘e Sīsū: ‘Ko e hā na‘á mo kumi ai aú? Na‘e ‘ikai koā te mo ‘ilo te u ‘i he fale ‘o ‘eku Tamaí?’

‘Io, na‘e sai‘ia ‘a Sīsū ke ‘i ha feitu‘u ‘e lava ke ne ako ai ‘o kau ki he ‘Otuá. ‘Ikai ko e fa‘ahinga ongo‘i ia ‘oku totonu ke tau ma‘u foki? ‘I Nāsaleti, na‘e ‘alu ‘a Sīsū ki he ngaahi fakataha ke lotú ‘i he uike taki taha. Koe‘uhi ko ‘ene tokanga ma‘u ai pē, na‘á ne ako ‘a e ngaahi me‘a lahi mei he Tohitapú. ‘Ai ke tau hangē ko Sīsū mo muimui ki he‘ene fa‘ifa‘itaki‘angá.

Luke 2:41-52; Mātiu 13:53-56.Fehu‘i

 • Na‘e ta‘u fiha ‘a Sīsū ‘i he fakatātaá, pea na‘á ne ‘i fē?
 • Ko e hā na‘e fai ‘e Siosefa mo hono fāmilí ‘i he ta‘u taki taha?
 • Hili ‘a e ‘aho ‘e taha ‘i he fononga ‘o foki ki ‘apí, ko e hā na‘e toe foki ai ‘a Siosefa mo Mele ki Selusalemá?
 • Ko fē na‘e ‘ilo‘i ai ‘e Siosefa mo Mele ‘a Sīsuú, pea ko e hā na‘e ofo ai ‘a e kakai ‘i aí?
 • Ko e hā na‘e tala ange ‘e Sīsū ki he‘ene fa‘ē ko Melé?
 • ‘E lava fēfē ke tau hangē ko Sīsuú ‘i he ako fekau‘aki mo e ‘Otuá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Luke 2:41-52.

  Neongo na‘e fiema‘u ‘i he Laó ko e kakai tangatá pē ke nau ma‘u ‘a e ngaahi kātoanga fakata‘ú, ko e hā ‘a e fa‘ifa‘itaki‘anga lelei na‘e ‘omai ‘e Siosefa mo Mele ki he ngaahi mātu‘a he ‘aho ní? (Luke 2:41; Teu. 16:16; 31:12; Pal. 22:6)

  Na‘e anga-fēfē hono fokotu‘u ‘e Sīsū ha fa‘ifa‘itaki‘anga lelei ki he fānau he ‘aho ní ke nau fakamo‘ulaloa ki he‘enau ngaahi mātu‘á? (Luke 2:51; Teu. 5:16; Pal. 23:22; Kol. 3:20)

 • Lau ‘a e Mātiu 13:53-56.

  Ko hai ‘a e ngaahi tokoua fakakakano ‘e toko fā ‘o Sīsū ‘oku ‘omai honau hingoá he Tohitapú, pea na‘e anga-fēfē hono ngāue‘aki ‘a e toko ua ‘o kinautolu ki mui ange ‘i he fakataha‘anga Kalisitiané? (Mt. 13:55; Ng. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Kal. 1:19; Sēm. 1:1; Siu. 1)