Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 85: Na‘e Fā‘ele‘i ‘a Sīsū ‘i he Fale ki he Fanga Manú

Talanoa 85: Na‘e Fā‘ele‘i ‘a Sīsū ‘i he Fale ki he Fanga Manú

‘OKÚ KE ‘ilo pe ko hai ‘a e ki‘i pēpē ko ‘ení? ‘Io, ko Sīsū ia. Na‘e toki fā‘ele‘i ia ‘i ha fale ki he fanga manu. Na‘e fakatokoto ‘e Mele ‘a Sīsū ‘i he ‘ai‘anga kai, ‘a ia ko e me‘a ia ‘oku tuku ai ‘a e me‘akai ki he fanga ‘asi mo e fanga manu kehe. Ka ko e hā na‘e ‘i heni ai ‘a Mele mo Siosefa fakataha mo e fanga manú? ‘Oku ‘ikai ko ha feitu‘u lelei ‘eni ia ke fā‘ele‘i ai ha pēpē, ‘ikai ko ia?

‘Io. Ka ko e ‘uhinga ‘eni na‘a nau ‘i heni aí: Ko e pule ‘o Lomá, ko Sisa ‘Akosito, na‘á ne ‘ai ha lao ‘o pehē kuo pau ke foki ‘a e tokotaha kotoa pē ki he kolo na‘e fā‘ele‘i ai ke fai hano hiki hono hingoá ki ha tohi. Na‘e fā‘ele‘i ‘a Siosefa ‘i heni ‘i Pētelihema. Ka ‘i he‘ene a‘u ki ai mo Melé, na‘e ‘ikai ke toe ma‘u ha loki kiate kinaua ‘i ha feitu‘u. Ko ia na‘e pau ke na ha‘u ki heni ‘o nofo fakataha mo e fanga manú. Pea ‘i he ‘aho pē ko ‘ení na‘e fā‘ele‘i ai ‘e Mele ‘a Sīsū! Ka hangē ko ia ‘okú ke sio ki aí, na‘e mo‘ui lelei pē ia.

Siosefa, Mele mo e pēpē ko Sīsuú

‘Okú ke sio ki he kau tauhi-sipi ‘oku nau ha‘u ke sio kia Sīsuú? Na‘a nau ‘i he ngoué ‘i he pō ko iá ke tokanga‘i ‘enau fanga sipí, pea na‘e ‘i ai ha maama ngingila na‘e huhulu kiate kinautolu. Ko ha ‘āngelo! Na‘e mātu‘aki ilifia ‘aupito ‘a e kau tauhi-sipí. Ka na‘e pehē ‘e he ‘āngeló: ‘ ‘Oua ‘e ilifia! ‘Oku ou ha‘u mo e ongoongo lelei kiate kimoutolu. ‘I he ‘ahó ni, ‘i Pētelihema, kuo fā‘ele‘i ‘a Kalaisi ko e ‘Eiki. Te ne fakahaofi ‘a e kakaí! Te mou ‘ilo ia ‘oku takatakai‘aki ha tupenu ‘o fakatokoto ‘i ha ‘ai‘anga kai.’ Fakafokifā na‘e ha‘u mo e kau ‘āngelo tokolahi pea kamata ke nau fakamālō ki he ‘Otuá. Ko ia na‘e ‘alu leva ‘a e kau tauhi-sipí ke kumi kia Sīsū, pea na‘a nau ‘ilo ia.

‘Okú ke ‘ilo pe ko e hā na‘e fu‘u makehe ai ‘a Sīsuú? ‘Okú ke ‘ilo pe ko hai mo‘oni ia? Manatu‘i, ‘i he ‘uluaki talanoa ‘o e tohi ko ‘ení na‘e tala ai kiate kitautolu ‘o kau ki he ‘uluaki ‘Alo ‘o e ‘Otuá. Na‘e ngāue ‘a e ‘Alo ko ‘ení mo Sihova ‘i hono ngaohi ‘a e langí mo e māmaní mo e ngaahi me‘a kehe kotoa pē. ‘Io, ko Sīsū ‘a e tokotaha ko iá!

‘Io, na‘e to‘o ‘e Sihova ‘a e mo‘ui ‘a hono ‘Aló mei hēvani ‘o tuku ia ki he manava ‘o Melé. Na‘e kamata leva ke tupu ha pēpē ‘i loto ‘iate ia ‘o hangē pē ko e tupu ‘a e ngaahi pēpē kehe ‘i loto ‘i he‘enau ngaahi fa‘eé. Ka ko e pēpē ko ‘ení ko e ‘Alo ia ‘o e ‘Otuá. Faifai atu pē pea na‘e fā‘ele‘i ‘a Sīsū ‘i he fale ki he fanga manu ‘i Pētelihema. ‘Oku mahino leva kiate koe ‘a e ‘uhinga na‘e fiefia lahi ai ‘a e kau ‘āngeló ke nau tala ki he kakaí kuo fā‘ele‘i ‘a Sīsuú?

Luke 2:1-20.Fehu‘i

 • Ko hai ‘a e ki‘i pēpē ‘i he fakatātaá, pea ‘oku fakatokoto ia ‘e Mele ‘i he hā?
 • Ko e hā na‘e fā‘ele‘i ai ‘a Sīsū ‘i ha fale ki he fanga manú fakataha mo e fanga manú?
 • ‘I he fakatātaá, ko hai ‘a e kau tangata ‘oku nau hū ki he fale ‘o e fanga manú, pea ko e hā na‘e tala ange ‘e ha ‘āngelo kiate kinautolú?
 • Ko e hā na‘e makehe ai ‘a Sīsuú?
 • Ko e hā na‘e lava ai ke ui ‘a Sīsū ko e ‘Alo ‘o e ‘Otuá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Luke 2:1-20.

  Ko e hā ‘a e tafa‘aki na‘e fakahoko ‘e Sisa ‘Akosito ‘i hono fakahoko ‘o e kikite fekau‘aki mo e fā‘ele‘i ‘o Sīsuú? (Luke 2:1-4; Mai. 5:2)

  ‘E anga-fēfē ‘a e hoko ha tokotaha ‘o fakakau ‘i he ha‘oha‘onga ‘o e fa‘ahinga na‘e lave ki ai ko e “kakai kuo hoifua ki ai”? (Luke 2:14; Mt. 16:24; Sione 17:3; Ng. 3:19; Hep. 11:6)

  Kapau na‘e ma‘u ‘e he kau tauhi-sipi mā‘ulalo Siutea ko iá ha ‘uhinga ke nau fiefia ai ‘i hono fā‘ele‘i ‘a e Fakamo‘uí, ko e hā ‘a e ‘uhinga lahi ange ki he fiefiá ‘oku ma‘u ‘e he kau sevāniti ‘a e ‘Otuá he ‘aho ní? (Luke 2:10, 11; ‘Ef. 3:8, 9; Fkh. 11:15; 14:6)