Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 100: Ko Sīsū ‘i he Ngoué

Talanoa 100: Ko Sīsū ‘i he Ngoué

‘I HE mavahe ‘a Sīsū mo ‘ene kau ‘apositoló mei he loki ‘i ‘olungá, na‘a nau ‘alu atu ki he ngoue ko Ketisemaní. Na‘e tu‘o lahi ‘a ‘enau fa‘a ōmai ki heni ki mu‘a atu. Na‘e tala ange heni ‘e Sīsū ke nau ‘ā‘ā mo lotu. Peá ne ‘alu atu ia ‘o ki‘i mama‘o atu, peá ne fakafo‘ohifo hono fofonga ki he kelekelé ke lotu.

Hili iá na‘e foki mai ‘a Sīsū ki he feitu‘u ‘oku ‘i ai ‘a ‘ene kau ‘apositoló. ‘Okú ke fakakaukau ko e hā ‘a e me‘a na‘a nau faí? Na‘a nau mohe! Na‘e tu‘o tolu hono tala kiate kinautolu ‘e Sīsū ‘oku totonu ke nau ‘ā, ka ‘i he‘ene foki mai tu‘o tolú na‘á ne ‘ilo ai pē ‘oku nau mohe. Na‘e pehē ‘e Sīsū ‘i he‘ene ha‘u faka‘osí: ‘ ‘Oku malava fēfē ke mou mohe ‘i he taimi hangē ko ‘ení? Kuo hoko ‘a e taimi kiate au ke tuku atu ki he nima ‘o hoku ngaahi filí.’

‘I he mōmeniti pē ko iá na‘e lava ke ongona ha longoa‘a ‘a ha fu‘u kakai. Sio! Na‘e ha‘u ‘a e kau tangata mo e ngaahi heletā mo e ngaahi pōvai! Pea na‘a nau to‘o ha ngaahi tūhulu ke nau maama‘aki. ‘I he‘enau ofi maí, na‘e mavahe mai ha taha mei he fu‘u kakaí pea ha‘u fakahangatonu kia Sīsū. Na‘á ne ‘uma kiate ia, ‘o hangē ko ia ‘okú ke sio ki aí. Ko e tangatá ni ko Siutasi ‘Isikaliote ia! Ko e hā na‘á ne ‘uma ai kia Sīsuú?

Lavaki‘i ‘e Siutasi ‘a Sīsū

Na‘e ‘eke ange ‘e Sīsū: ‘ ‘E Siutasi, ‘okú ke lavaki‘i au ‘aki ‘a e ‘umá?’ ‘Io, ko e ‘umá ko ha faka‘ilonga ia. Na‘e ‘ai ‘e he me‘á ni ke ‘ilo‘i ‘e he kau tangata na‘e omi mo Siutasí ko Sīsū ‘eni, ‘a e tangata ‘oku nau fiema‘ú. Ko ia na‘e laka mai ‘a e ngaahi fili ‘o Sīsuú ke puke ia. Ka ko Pita na‘e ‘ikai te ne tuku ke nau ‘ave ‘a Sīsū ‘o ‘ikai ke fai ha tau. Na‘á ne unuhi hake ‘a e heletā na‘á ne ‘omai ‘o ne taa‘i ‘a e tangata na‘e ofi ki aí. Na‘e hala ‘a e heletaá mei he fo‘i ‘ulu ‘o e tangatá ka ne motuhi ‘a hono telinga to‘omata‘ú. Ka na‘e ala ‘a Sīsū ki he telinga ‘o e tangatá ‘o fakamo‘ui ia.

Na‘e tala ange ‘e Sīsū kia Pita: ‘Fakafoki ‘a ho‘o heletaá ki hono ‘ai‘angá. ‘Oku ‘ikai te ke ‘ilo ‘e lava ke u kole ki he‘eku Tamaí ki ha kau ‘āngelo ‘e toko laui afe ke fakahaofi au?’ ‘Io, na‘e malava ke ne fai pehē! Ka na‘e ‘ikai ke kole ‘e Sīsū ia ki he ‘Otuá ke fekau mai ha kau ‘āngelo, koe‘uhi he na‘á ne ‘ilo kuo hoko ‘a e taimi ke ‘ave ai ia ‘e hono ngaahi filí. Ko ia na‘á ne tuku ke nau taki atu ia. Tau sio ange pe ko e hā na‘e hoko kia Sīsuú.

Mātiu 26:36-56; Luke 22:39-53; Sione 18:1-12.Fehu‘i

 • Na‘e ‘alu ‘a Sīsū mo ‘ene kau ‘apositoló ki fē ‘i he hili ‘enau mavahe mei he loki ‘i ‘olungá, pea ko e hā na‘á ne tala ange ke nau faí?
 • Ko e hā na‘e ‘ilo‘i ‘e Sīsū ‘i he‘ene foki mai ki he feitu‘u na‘e ‘i ai ‘a e kau ‘apositoló, pea na‘e hoko tu‘o fiha ‘a e me‘á ni?
 • Ko hai na‘e ha‘u ki he ngoué, pea ko e hā na‘e fai ‘e Siutasi ‘Isikalioté, hangē ko ia ‘oku fakahaa‘i ‘i he fakatātaá?
 • Ko e hā na‘e ‘uma ai ‘a Siutasi kia Sīsuú, pea ko e hā na‘e fai ‘e Pitá?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e Sīsū kia Pitá, ka ko e hā na‘e ‘ikai kole ai ‘a Sīsū ki he ‘Otuá ke fekau mai ha kau ‘āngeló?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Mātiu 26:36-56.

  ‘Oku anga-fēfē ‘a e hoko ‘a e founga ‘o hono akonaki‘i ‘e Sīsū ‘a ‘ene kau ākongá ko ha fa‘ifa‘itaki‘anga lelei ia ki he kau mātu‘a Kalisitiane he ‘aho ní? (Mt. 20:25-28; 26:40, 41; Kal. 5:17; ‘Ef. 4:29, 31, 32)

  Na‘e anga-fēfē ‘a e vakai ‘a Sīsū ki hono ngāue‘aki ‘a e ngaahi me‘atau mo‘oní ki hoto kaungā fa‘ahinga ‘o e tangatá? (Mt. 26:52; Luke 6:27, 28; Sione 18:36)

 • Lau ‘a e Luke 22:39-53.

  ‘I he taimi na‘e hā ai ha ‘āngelo kia Sīsū ‘i he ngoue ko Ketisemaní ke fakaivimālohi‘i iá, na‘e fakahaa‘i ‘e he me‘á ni na‘e ‘ikai tu‘uma‘u ‘a Sīsū ‘i he‘ene tuí? Fakamatala‘i. (Luke 22:41-43; ‘Ai. 49:8; Mt. 4:10, 11; Hep. 5:7)

 • Lau ‘a e Sione 18:1-12.

  Na‘e anga-fēfē hono malu‘i ‘e Sīsū ‘a ‘ene kau ākongá mei hono kau fakafepakí, pea ko e hā ‘e lava ke tau ako mei he fa‘ifa‘itaki‘anga ko ení? (Sione 10:11, 12; 18:1, 6-9; Hep. 13:6; Sēm. 2:25)