Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 78: Ko e Tohinima ‘i he Holisi

Talanoa 78: Ko e Tohinima ‘i he Holisi
Ko ha nima ‘oku tohi ‘i he holisí

KO E HĀ ‘a e me‘a ko ‘eni ‘oku hokó? ‘Oku fai ‘a e fu‘u kātoanga ‘a e kakaí. Na‘e fakaafe‘i ‘e he tu‘i ‘o Pāpiloné ha kau fakaafe mahu‘inga ‘e toko taha afe. Na‘a nau ngāue‘aki ‘a e ngaahi ipu koula mo e ngaahi ipu siliva mo e ngaahi poulu na‘e ‘omai mei he temipale ‘o Sihova ‘i Selusalemá. Kae, fakafokifā, na‘e hā ‘a e louhi‘inima ‘o ha tangata ‘o kamata ke ne tohi ‘i he holisí. Na‘e ilifia ‘a e tokotaha kotoa pē.

Ko Pelisasa mo ‘ene kau fakaafé

Na‘e tu‘i ‘i he taimi ko iá ‘a Pelisasa, ‘a ia ko e mokopuna ia ‘o Nepukanesa. Na‘á ne kaila ke ‘omai ‘ene kau tangata potó. Pea pehē ‘e he tu‘í: ‘Ka ‘i ai ha taha ‘e lava ke ne lau ‘a e tohinima ko ‘ení pea tala mai hono ‘uhingá, ‘e ‘oange ki ai ha ngaahi me‘a‘ofa lahi pea ‘e hoko ia ko e tokotaha pule mahu‘inga hono tolu ‘i he pule‘angá.’ Ka na‘e ‘ikai ha taha ‘i he kau tangata potó te ne lava ‘o lau ‘a e tohinima ‘i he holisí, pe ke ‘ilo hono ‘uhingá.

Na‘e fanongo ‘a e fa‘ē ‘a e tu‘í ki he longoa‘á peá ne ha‘u ki he fu‘u loki kaí. Na‘á ne tala ki he tu‘í: ‘Kātaki, ‘oua te ke ilifia. ‘Oku ‘i ai ha tangata ‘i ho pule‘angá ‘okú ne ‘ilo ‘a e ngaahi ‘otua mā‘oni‘oní. ‘I he taimi na‘e tu‘i ai ‘a ho‘o kui ko Nepukanesá na‘á ne fokotu‘u ia ko e pule ki he‘ene kau tangata poto hono kotoa. Ko hono hingoá ko Tāniela. Fekau ke ne ha‘u, pea te ne tala kiate koe ‘a e ‘uhinga kotoa ‘o e me‘a ko ‘ení.’

Ko ia na‘e ‘omai leva ‘a Tāniela. ‘I he hili ha‘ane fakafisi ke tali ha ngaahi me‘a‘ofa, na‘e kamata ‘e Tāniela ke fakahā ‘a e ‘uhinga na‘e to‘o ai ‘e Sihova ‘a e kui tangata ‘a Pelisasa ko Nepukanesá mei he tu‘unga-tu‘í. Na‘e pehē ‘e Tāniela: ‘Na‘á ne fu‘u loto-mahikihiki ‘aupito pea na‘e tautea ai ia ‘e Sihova.’

Na‘e tala ‘e Tāniela kia Pelisasa: ‘Ka ko koe kuó ke ‘ilo kotoa ‘a e me‘a na‘e hoko kiate iá, ka ‘okú ke kei loto-mahikihiki pē ‘o hangē ko Nepukanesá. Kuó ke ‘omai ‘a e ngaahi ipu mo e ngaahi poulu mei he temipale ‘o Sihová ‘o inu mei ai. Kuó ke fakamālō ki he ngaahi ‘otua ‘oku ngaohi mei he ‘akau mo e maka, pea kuo ‘ikai te ke fakalāngilangi‘i hotau Tokotaha-Fakatupu Lahí. Ko hono ‘uhinga ia kuo fekau mai ai ‘e he ‘Otuá ‘a e nima ke ne tohi ‘a e ngaahi leá ni.

Na‘e pehē ‘e Tāniela: ‘Ko e me‘a ‘eni kuo tohí, MINE, MINE, TIKELI mo U-PASINI.’

‘ ‘Oku ‘uhinga ‘a e MINÉ kuo lau ‘e he ‘Otuá ‘a e ngaahi ‘aho ‘o ho pule‘angá pea kuó ne fakangata ia. ‘Oku ‘uhinga ‘a e TIKELÍ kuo fua koe ‘i he me‘afuá pea ‘oku ‘ikai ha‘o lelei. ‘Oku ‘uhinga ‘a e U-PASINÍ kuo ‘oatu ho pule‘angá ki he kau Mītiá mo e kau Pēsiá.’

Na‘a mo e kei lolotonga lea ‘a Tānielá, na‘e kamata ‘a e ‘ohofi ia ‘o Pāpilone ‘e he kau Mītiá mo e kau Pēsiá. Na‘a nau ikuna‘i ‘a e koló pea tāmate‘i mo Pelisasa. Na‘e hoko ‘o mo‘oni ‘a e tohinima ‘i he holisí ‘i he pō pē ko iá! Ka ko e hā ‘a e me‘a na‘e toki hoko ki he kau ‘Isilelí? ‘E vave pē ha‘atau ‘ilo ki ai, ka tau ‘uluaki sio pe ko e hā na‘e hoko kia Tānielá.

Tāniela 5:1-31.Fehu‘i

 • Ko e hā na‘e hoko ‘i he fu‘u kātoanga ‘a e tu‘i Pāpiloné pea ngāue‘aki ai ‘a e ngaahi ipu mo e ngaahi poulu na‘e ‘omai mei he temipale ‘o Sihova ‘i Selusalemá?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e Pelisasa ki he‘ene kau tangata potó, ka ko e hā na‘e ‘ikai lava ke nau faí?
 • Ko e hā na‘e tala ange ‘e he fa‘ē ‘a e tu‘í kiate ia ke ne faí?
 • Fakatatau ki he me‘a na‘e tala ‘e Tāniela ki he tu‘í, ko e hā na‘e fekau mai ai ‘e he ‘Otuá ‘a e nimá ke tohi ‘i he holisí?
 • Na‘e anga-fēfē hono fakamatala‘i ‘e Tāniela ‘a e ‘uhinga ‘o e ngaahi lea ‘i he holisí?
 • Ko e hā na‘e hoko ‘i he lolotonga ‘a e kei lea ‘a Tānielá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Tāniela 5:1-31.

  Fakafaikehekehe‘i ‘a e manavahē faka‘otuá mo e manavahē na‘e ongo‘i ‘e Pelisasa ‘i he‘ene sio ki he tohi ‘i he holisí. (Tān. 5:6, 7; Sāme 19:9; Loma 8:35-39)

  Na‘e anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘e Tāniela ‘a e loto-to‘a lahi ‘i he‘ene lea kia Pelisasa mo ‘ene kau mā‘olungá? (Tān. 5:17, 18, 22, 26-28; Ng. 4:29)

  ‘I he founga fē ‘oku fakamamafa‘i ai ‘i he Tāniela vahe 5 ‘a e tu‘unga-hau fakaleveleva ‘o Sihová? (Tān. 4:17, 25; 5:21)