NA‘E laui afe ‘a e kakai na‘a nau fai ‘a e fononga mama‘o mei Pāpilone ki Selusalemá. Ka ‘i he‘enau a‘u ki aí, ko e koto maumau pē ‘a Selusalema ia. Na‘e ‘ikai ke ‘i ai ha taha na‘e nofo ai. Na‘e pau ke toe langa ‘e he kau ‘Isilelí ‘a e me‘a hono kotoa pē.

Ko e taha ‘i he ngaahi me‘a na‘a nau fuofua langá ko ha ‘ōlita. Ko ha feitu‘u ‘eni ‘a ia na‘e lava ke nau fai ai ha ngaahi foaki, pe ngaahi me‘a‘ofa ‘o e monumanu kia Sihova. ‘I ha ngaahi māhina si‘i pē mei ai na‘e kamata leva ke langa ‘a e temipalé ‘e he kau ‘Isilelí. Ka na‘e ‘ikai ke loto ‘a e ngaahi fili na‘a nau nofo ‘i he ngaahi fonua ofi maí ki he langa ‘a e kau ‘Isilelí. Ko ia na‘a nau feinga ke fakailifia‘i kinautolu ke tuku ‘a e langá. Faifai atu pē, na‘e ‘ai ‘e he ngaahi fili ko ‘ení ‘a e tu‘i fo‘ou ‘o Pēsiá ke ne fa‘u ha lao ke ta‘ofi ‘a e ngāue ki he langá.

Na‘e ‘osi atu ‘a e ngaahi ta‘u. Na‘e a‘u ki he ta‘u ‘e 17 mei he taimi ko ia na‘e toe foki mai ai ‘a e kau ‘Isilelí mei Pāpiloné. Na‘e fekau ‘e Sihova ‘a ‘ene ongo palōfita ko Hākeai mo Sākalaia ke tala ki he kakaí ke toe kamata ‘a e langá. Na‘e falala ‘a e kakaí ki he tokoni ‘a e ‘Otuá, pea nau talangofua ki he ongo palōfitá. Na‘a nau toe kamata ‘a e langá, neongo hono pehē ‘e he laó ke ‘oua te nau fai ia.

Ko ia na‘e ha‘u ha tokotaha Pēsia ma‘u tu‘unga ko hono hingoá ko Tatenai ‘o ‘eke ki he kau ‘Isilelí pe ko e ngofua mei fē ‘oku nau langa ai ‘a e temipalé. Na‘e fakahā kiate ia ‘e he kau ‘Isilelí ‘o pehē ‘i he taimi na‘a nau ‘i Pāpilone aí, na‘e tala kiate kinautolu ‘e Tu‘i Kōlesi: ‘Mou ō ‘i he taimí ni ki Selusalema pea langa ‘a e temipale ‘o Sihová, ko homou ‘Otuá.’

Na‘e ‘osi mate ‘a Kōlesi ‘i he taimi ko iá, ko ia na‘e ‘ave ‘e Tatenai ha tohi ki Pāpilone ‘o ‘eke pe ko e mo‘oni na‘e ‘i ai ha lea pehē ‘a Kōlesi. Na‘e vave pē hano toe ma‘u mai ha tohi mei he tu‘i fo‘ou ‘o Pēsiá. Na‘e fakahā ai ‘oku mo‘oni na‘e lea‘aki ia ‘e Kōlesi. Pea ko ia na‘e tohi ange ‘e he tu‘í: ‘Tuku ‘a e kau ‘Isilelí ke nau langa ‘a e temipale ‘o honau ‘Otuá. Pea ‘oku ou tu‘utu‘uni atu kiate koe ke ke tokoni kiate kinautolu.’ Na‘e fakafuofua ki ha ta‘u nai ‘e fā kuo ‘osi ‘a e temipalé, pea na‘e fiefia ‘aupito ‘a e kau ‘Isilelí.

Na‘e toe ‘osi atu mo e ngaahi ta‘u. Na‘e a‘u ki he meimei ta‘u ‘e 48 mei he ‘osi ‘a e temipalé. Na‘e masiva ‘a e kakaí ‘i Selusalema, pea na‘e ‘ikai ke hā lelei ‘a e koló mo e temipale ‘o e ‘Otuá. Na‘e hoko ‘a e tokotaha ‘Isileli ko ‘Ēsela, ‘a ia na‘e kei ‘i Pāpilone, ‘o ‘ilo ‘o kau ki he fiema‘u ke fakalelei‘i ‘a e temipale ‘o e ‘Otuá. Ko ia, ‘okú ke ‘ilo ‘a e me‘a na‘á ne faí?

Na‘e ‘alu ‘a ‘Ēsela kia ‘Atasease, ko e tu‘i ‘o Pēsia, pea ko e tu‘i lelei ko ‘ení na‘á ne ‘oange kia ‘Ēsela ha ngaahi me‘a‘ofa lahi ke foki mo ia ki Selusalema. Na‘e kole ‘e ‘Ēsela ki he kau ‘Isileli ‘i Pāpiloné ke nau tokoni ange kiate ia ‘i hono ‘ave ‘a e ngaahi me‘a‘ofa ko ‘ení ki Selusalema. Na‘e fakafuofua ki he kakai ‘e toko 6,000 na‘a nau pehē te nau ō. Na‘e lahi ‘a e siliva mo e koula mo e ngaahi me‘a mahu‘inga kehe ke nau ō mo ia.

Na‘e hoha‘a ‘a ‘Ēsela, koe‘uhi na‘e lahi ‘a e kau tangata kovi ‘i he hala te nau fononga ai. ‘E ‘ave nai ‘e he kau tangata ko ‘ení ‘a ‘enau silivá mo ‘enau koulá pea tāmate‘i kinautolu. Ko ia na‘e fakatahataha‘i ‘e ‘Ēsela ‘a e kakai kotoa pē, ‘o hangē ko ia ‘okú ke sio ki ai ‘i he fakatātaá. Pea nau lotu kia Sihova ke malu‘i kinautolu ‘i he‘enau fononga mama‘o ki Selusalemá.

Lotu ‘a ‘Ēsela pea mo e kakaí

Na‘e malu‘i kinautolu ‘e Sihova. Pea ‘i he ‘osi ‘a e māhina ‘e fā ‘o e fonongá, na‘a nau a‘u lelei pē ki Selusalema. ‘Ikai ‘oku fakahā heni ‘oku lava ‘e Sihova ke malu‘i ‘a kinautolu ‘oku falala kiate ia ke ma‘u ha tokoni?

‘Ēsela vahe 2 ki he 8.Fehu‘i

 • Ko e kakai ‘e toko fiha na‘a nau fononga lōloa mei Pāpilone ki Selusalemá, ka ko e hā na‘a nau ‘ilo ‘i he‘enau a‘u ki aí?
 • Ko e hā na‘e kamata ke langa ‘e he kau ‘Isilelí hili ‘enau a‘u ki aí, ka ko e hā na‘e fai ‘e honau ngaahi filí?
 • Ko hai ‘a Hākeai mo Sākalaia, pea ko e hā na‘á na tala ki he kakaí?
 • Ko e hā na‘e ‘ave ai ‘e Tatenai ha tohi ki Pāpiloné, pea ko e hā ‘a e tali na‘á ne ma‘ú?
 • Ko e hā na‘e fai ‘e ‘Ēsela ‘i he‘ene ‘ilo fekau‘aki mo e fiema‘u ke fakalelei‘i ‘a e temipale ‘o e ‘Otuá?
 • Ko e hā na‘e lotu ki ai ‘a ‘Ēsela ‘i he fakatātaá, na‘e anga-fēfē hono tali ‘a ‘ene lotú, pea ko e hā ‘oku ako‘i mai ‘e he me‘á ni kiate kitautolú?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e ‘Ēsela 3:1-13.

  Kapau ‘e faifai ange pea tau ‘i ha feitu‘u ‘oku ‘ikai ha fakataha‘anga ‘a e kakai ‘a e ‘Otuá, ko e hā ‘oku totonu ke tau hokohoko atu hono faí? (‘Ēsela 3:3, 6; Ng. 17:16, 17; Hep. 13:15)

 • Lau ‘a e ‘Ēsela 4:1-7.

  Ko e hā ‘a e fa‘ifa‘itaki‘anga na‘e fokotu‘u ‘e Seluipēpeli ki he kakai ‘a Sihová fekau‘aki mo e lotu tuifió? (‘Eki. 34:12; 1 Kol. 15:33; 2 Kol. 6:14-17)

 • Lau ‘a e ‘Ēsela 5:1-5, 17 mo e 6:1-22.

  Ko e hā na‘e ‘ikai malava ai ‘a e kau fakafepakí ke ta‘ofi ‘a e ngāue langa ‘o e temipalé? (‘Ēsela 5:5; ‘Ai. 54:17)

  ‘Oku anga-fēfē hono fakalototo‘a‘i ‘e he tō‘onga ‘a e kau tangata ta‘umotu‘a Siú ‘a e kau mātu‘a Kalisitiané ke nau kumi ki he tataki ‘a Sihová ‘i he fehangahangai mo e kau fakafepakí? (‘Ēsela 6:14; Sāme 32:8; Loma 8:31; Sēm. 1:5)

 • Lau ‘a e ‘Ēsela 8:21-23, 28-36.

  Ki mu‘a ke tau kamata ‘i ha ‘alunga pau ‘o ha ngāué, ko e hā ‘a e fa‘ifa‘itaki‘anga ‘a ‘Ēsela ‘e lelei ke tau fa‘ifa‘itaki ki aí? (‘Ēsela 8:23; Sāme 127:1; Pal. 10:22; Sēm. 4:13-15)