Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 79: Ko Tāniela ‘i he ‘Ana ‘o e Fanga Laioné

Talanoa 79: Ko Tāniela ‘i he ‘Ana ‘o e Fanga Laioné

‘OIAUĒ! ‘Oku ngali faingata‘a‘ia lahi ‘a Tāniela. Ka ‘oku ‘ikai ke fai ‘e he fanga laioné ha me‘a kiate ia! ‘Okú ke ‘ilo hono ‘uhingá? Ko hai na‘á ne tuku ki heni ‘a Tāniela mo e fanga laione kotoa ko ‘ení? Tau sio angé.

Na‘e hoko ‘a e tangata na‘e hingoa ko Talaiasi ko e tu‘i ‘o Pāpilone. Na‘á ne sai‘ia ‘aupito ‘ia Tāniela koe‘uhi he na‘e anga-‘ofa mo poto ‘a Tāniela. Na‘e fili ‘e Talaiasi ‘a Tāniela ke hoko ko ha pule lahi ia ‘i hono pule‘angá. Na‘e ‘ai ‘e he me‘á ni ‘a e kau tangata kehe ‘i he pule‘angá ke nau meheka ai kia Tāniela, pea ko e me‘a ‘eni na‘a nau faí.

Talaiasi

Na‘a nau ‘ō kia Talaiasi ‘o pehē: ‘ ‘E tu‘i, kuo mau loto-taha, ‘oku totonu ke ke fa‘u ha lao ‘o pehē ke ‘oua ‘e lotu ha taha ki ha ‘otua pe ki ha tangata ka ko koe pē, ‘e tu‘i, ‘o fe‘unga mo e ‘aho ‘e 30. Ka ‘i ai ha taha ‘e talangata‘a, pea lī ia ki he fanga laioné.’ Na‘e ‘ikai ke ‘ilo ‘e Talaiasi ‘a e ‘uhinga na‘e fiema‘u ai ‘e he kau tangatá ni ke fokotu‘u ‘a e lao ko ‘ení. Ka na‘á ne fakakaukau ko ha fakakaukau lelei ia, ko ia na‘á ne fekau ke tohi ‘a e laó. Pea ko e lao na‘e ‘ikai ke lava ke toe liliu ia.

‘I hono ‘ilo ‘e Tāniela ‘o fekau‘aki mo e laó, na‘á ne ‘alu ki hono ‘apí ‘o lotu, ‘o hangē pē ko ia na‘á ne fai ma‘u pē. Na‘e ‘ilo ‘e he kau tangata koví ‘e ‘ikai ke tuku ‘e Tāniela ‘ene lotu kia Sihová. Na‘a nau fiefia, koe‘uhi na‘e ngalingali ‘oku lavame‘a ‘a ‘enau fakaangaanga ke tāmate‘i ‘a Tānielá.

‘I hono ‘ilo ‘e Tu‘i Talaiasi ‘a e ‘uhinga na‘e fiema‘u ai ‘e he kau tangatá ni ke fa‘u ‘a e laó, na‘á ne fu‘u loto-mamahi ‘aupito. Ka na‘e ‘ikai te ne toe lava ke liliu ‘a e laó, ko ia kuo pau ke ne fekau ke lī ‘a Tāniela ki he ‘ana ‘o e fanga laioné. Ka na‘e tala ‘e he tu‘í kia Tāniela: ‘ ‘Oku ou ‘amanaki ‘e fakahaofi koe ‘e ho ‘Otuá, ‘a ia ‘okú ke tauhi ki aí.’

Na‘e fu‘u loto-mamahi ‘a Talaiasi pea na‘e ‘ikai malava ke ne mohe ‘i he pō ko iá. ‘I he pongipongi hono hokó na‘á ne lele ki he ‘ana ‘o e fanga laioné. Ko ia ‘ena ‘okú ke sio ki aí. Na‘á ne kalanga: ‘ ‘E Tāniela, ko e sevāniti ‘a e ‘Otua mo‘ui! Kuo malava ‘e he ‘Otua ‘okú ke tauhi ki aí ke ne fakahaofi koe mei he fanga laioné?’

Ko Tāniela ‘i he ‘ana ‘o e fanga laioné

Na‘e tali ange ‘e Tāniela: ‘Na‘e fekau ‘e he ‘Otuá ‘ene ‘āngelo ke ne tāpuni ‘a e ngutu ‘o e fanga laioné ke ‘oua na‘a nau fakalavea‘i au.’

Na‘e fiefia ‘aupito ‘a e tu‘í. Na‘á ne fekau ke to‘o hake ‘a Tāniela mei he ‘aná. Pea na‘á ne fekau ke ‘omai ‘a e kau tangata kovi na‘a nau fiema‘u ke tāmate‘i ‘a Tānielá ‘o lī kinautolu ki he fanga laioné. Na‘a mo e ki mu‘a ke nau a‘u ki lalo ‘i he ‘aná, na‘e hapo pē kinautolu ‘e he fanga laioné ‘o ngungu honau ngaahi huí.

Na‘e tohi leva ‘a Tu‘i Talaiasi ki he kakai kotoa pē ‘i hono pule‘angá: ‘ ‘Oku ou tu‘utu‘uni ke faka‘apa‘apa ‘a e tokotaha kotoa pē ki he ‘Otua ‘o Tānielá. ‘Okú ne fai ha ngaahi mana lahi. Kuó ne fakahaofi ‘a Tāniela mei hano kai ‘e he fanga laioné.’

Tāniela 6:1-29 [1-28, PM].Fehu‘i

 • Ko hai ‘a Talaiasi, pea na‘e anga-fēfē ‘ene vakai kia Tānielá?
 • Ko e hā na‘e ‘ai ‘e he kau tangata meheká ke fai ‘e Talaiasí?
 • Ko e hā na‘e fai ‘e Tānielá ‘i he‘ene ‘ilo fekau‘aki mo e lao fo‘oú?
 • Ko e hā na‘e fu‘u loto-mamahi ‘aupito ai ‘a Talaiasi ‘o ‘ikai malava ke ne mohé, pea ko e hā na‘á ne fai he pongipongi hono hokó?
 • Na‘e anga-fēfē ‘a e tali ‘a Tāniela kia Talaiasí?
 • Ko e hā na‘e hoko ki he kau tangata kovi na‘a nau feinga ke tāmate‘i ‘a Tānielá, pea ko e hā na‘e tohi ‘e Talaiasi ki he kakai kotoa ‘i hono pule‘angá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Tāniela 6:1-28.

  ‘Oku anga-fēfē hono fakamanatu mai kiate kitautolu ‘e he fa‘ufa‘ufono kia Tānielá ‘a e me‘a kuo fai ‘e he kau fakafepakí ‘i he feinga ke lōmia ‘a e ngāue ‘a e Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova ‘i onopōní? (Tān. 6:7; Sāme 94:20; ‘Ai. 10:1; Loma 8:31)

  ‘E lava fēfē ke fa‘ifa‘itaki ‘a e kau sevāniti ‘a e ‘Otuá he ‘aho ní kia Tāniela ‘i he anganofo ai pē ki he “ngaahi pule ‘oku ma‘olunga”? (Tān. 6:5, 10; Loma 13:1; Ng. 5:29)

  ‘E lava fēfē ke tau fa‘ifa‘itaki ki he fa‘ifa‘itaki‘anga ‘a Tānielá ‘i he tauhi kia Sihova “ta‘etukua”? (Tān. 6:17, 20 [6:16, 20, PM]; Fili. 3:16; Fkh. 7:15)