Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Konga 5: Nofo Pōpula ‘i Pāpiloné ‘o a‘u ki hono Toe Langa ‘a e Ngaahi ‘Ā ‘o Selusalemá

Konga 5: Nofo Pōpula ‘i Pāpiloné ‘o a‘u ki hono Toe Langa ‘a e Ngaahi ‘Ā ‘o Selusalemá

Lolotonga ‘a e nofo pōpula ‘i Pāpiloné, na‘e lahi hono ‘ahi‘ahi‘i ‘a e tui ‘a e kau ‘Isilelí. Na‘e lī ‘a Setaleki, Mēsake mo ‘Apitenikō ki he fonise afi kakaha, ka na‘e toe fakahaofi mo‘ui kinautolu ‘e he ‘Otuá. Ki mui mai, ‘i he hili hono ikuna‘i ‘o Pāpilone ‘e he kau Mītiá mo e kau Pēsiá, na‘e lī ‘a Tāniela ki he ‘ana ‘o e fanga laioné, ka na‘e toe malu‘i foki mo ia ‘e he ‘Otuá ‘aki ‘ene tāpuni‘i ‘a e ngutu ‘o e fanga laioné.

Faifai atu pē, na‘e tuku ange ‘e he tu‘i Pēsia ko Kōlesí ‘a e kau ‘Isilelí. Na‘a nau toe foki ki honau fonuá ko e toki ‘osi ia ‘a e ta‘u ‘e 70 mei hono ‘ave kinautolu ko e kau pōpula ki Pāpiloné. Ko e taha ‘i he ‘uluaki ngaahi me‘a na‘a nau fai ‘i he‘enau foki ki Selusalemá ko hono kamata ‘a e langa ‘o e temipale ‘o Sihová. Kaekehe, na‘e vave hono ta‘ofi ‘e he ngaahi filí ia ‘a e ngāué. Ko ia ‘oku fakafuofua ki he ta‘u ‘e 22 hili ‘enau toe foki ki Selusalemá na‘a nau toki faka‘osi ai ‘a e temipalé.

Ko hono hokó, te tau ako ki he fononga ‘a ‘Ēsela ‘o foki ki Selusalema ke toe ‘ai ke faka‘ofo‘ofa ‘a e temipalé. Ko e ta‘u ia ‘e 47 hili hono faka‘osi ‘a e temipalé. Pea hili ‘a e ta‘u ‘e 13 mei he fononga na‘e fai ‘e ‘Ēselá, na‘e tokoni ‘a Nehemaia ke toe langa ‘a e ngaahi ‘ā maumaú ‘o Selusalemá. ‘Oku lave ‘a e Konga NIMÁ ki he ta‘u ‘e 152 ‘o e hisitōliá.

Lotu ‘a ‘Ēsela pea mo e kakaí