Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 75: Ko e Tamaiki Tangata ‘e Toko Fā ‘i Pāpilone

Talanoa 75: Ko e Tamaiki Tangata ‘e Toko Fā ‘i Pāpilone

NA‘E ‘ave ‘e he Tu‘i ko Nepukanesá ‘a e kau ‘Isileli ako lelei tahá ki Pāpilone. ‘I he ‘osi iá na‘e fili ‘e he tu‘í meiate kinautolu ‘a e kau tangata talavou mo poto tahá. Ko e toko fā ‘o kinautolu ko e tamaiki tangata ‘okú ke sio ki ai ‘i hení. Ko e taha ko Tāniela, pea ko e toko tolu kehé na‘e ui ia ‘e he kau Pāpiloné ko Setaleki, Mēsake mo ‘Apitenikō.

Na‘e fa‘ufa‘u ‘e Nepukanesa ke ako‘i ‘a e kau tangata talavoú ke nau ngāue ‘i hono palasí. ‘I ha ‘osi ‘a e akó ‘i he ta‘u ‘e tolu na‘á ne fili pē ‘a e fa‘ahinga poto tahá ke tokoni kiate ia ke fakalelei‘i ‘a e ngaahi palopalemá. Na‘e fiema‘u ‘e he tu‘í ‘a e tamaiki tangatá ke nau mālohi mo mo‘ui lelei lolotonga hono ako‘i kinautolú. Ko ia na‘á ne fai ha fekau ki he‘ene kau sevānití ke nau ‘oatu ki he kau tangata talavoú hono kotoa ‘a e me‘akai lelei mo e uaine ‘o tatau pē mo ia ‘oku ma‘u ‘e he tu‘í mo hono fāmilí.

Ko hono fakamatala‘i ‘e Tāniela, Setaleki, Mēsake mo ‘Apitenikō ‘a ‘enau tuí

Sio ki he talavou ko Tānielá. ‘Okú ke ‘ilo ‘a e me‘a ‘okú ne lea‘aki ki he sevāniti pule ‘a Nepukanesa ko Asipenasí? Na‘e tala ‘e Tāniela kiate ia ‘oku ‘ikai te ne fie kai ‘i he ngaahi me‘akai lelei mei he tēpile ‘a e tu‘í. Ka na‘e hoha‘a ‘a Asipenasi. Na‘á ne pehē: ‘Kuo ‘osi fili ‘e he tu‘í ‘a e me‘a ke mou kai mo inú, pea kapau ‘e ‘ikai te mou hā mo‘ui lelei ‘o hangē ko e kau tangata talavou ko ē, te ne tāmate‘i nai au.’

Ko ia na‘e ‘alu ‘a Tāniela ki he le‘o na‘e vahe‘i ‘e Asipenasí ke ne tokanga‘i ia mo hono kaungāme‘a ‘e toko tolú. Na‘á ne pehē kiate ia: ‘Kātaki hanga ‘o ‘ahi‘ahi‘i kimautolu ‘i ha ‘aho ‘e 10. ‘Omai pē kiate kimautolu ha vesitapolo ke mau kai mo ha vai ke mau inu. Pea hili ia fakahoa kimautolu mo e kau talavou kehé ‘a ia ‘oku nau kai ‘a e me‘akai ‘a e tu‘í, pea vakai pe ko hai ‘oku hā lelei angé.’

Na‘e loto ‘a e tokotaha le‘ó ke ne fai ‘a e me‘a ko ‘ení. Pea ‘i he ‘osi ‘a e ‘aho ‘e 10, na‘e hā mo‘ui lelei ange ‘a Tāniela mo hono kaungāme‘a ‘e toko tolú ‘i he kau talavou kehé. Ko ia na‘e hokohoko atu ‘a e le‘ó ke faka‘atā ke nau kai vesitapolo pē kae ‘ikai ko ia na‘e tokonaki mai ‘e he tu‘í.

‘I he ‘osi ‘a e ta‘u ‘e tolu na‘e ‘ave ‘a e kau tangata talavou kotoa pē kia Nepukanesa. ‘I he ‘osi ‘ene talanoa mo kinautolu hono kotoa, na‘e ‘ilo ai ‘e he tu‘í ko Tāniela mo hono kaungāme‘a ‘e toko tolú ko e kau poto tahá ia. Ko ia na‘á ne tuku kinautolu ke tokoni kiate ia ‘i he palasí. Pea ‘i hano ‘eke ‘e he tu‘í kia Tāniela, Setaleki, Mēsake, mo ‘Apitenikō ha ngaahi fehu‘i pe ‘oange kiate kinautolu ha ngaahi palopalema faingata‘a, na‘e liunga 10 ‘enau ‘iló ‘i ha taha ‘o ‘ene kau taula‘eikí pe kau tangata potó.

Tāniela 1:1-21.Fehu‘i

 • Ko hai ‘a e tamaiki tangata ‘e toko fā ‘i he fakatātaá, pea ko e hā na‘a nau ‘i Pāpilone aí?
 • Ko e hā ‘a e ngaahi fa‘ufa‘u na‘e fai ‘e Nepukanesa ki he tamaiki tangata ‘e toko faá, pea ko e hā ‘a e ngaahi fekau na‘á ne ‘oange ki he‘ene kau sevānití?
 • Ko e hā ‘a e kole na‘e fai ‘e Tāniela fekau‘aki mo e me‘akai mo e vai ma‘ana mo hono kaungāme‘a ‘e toko tolú?
 • Hili ‘enau kai vesitapolo ‘i he ‘aho ‘e hongofulú, na‘e fēfē ‘a Tāniela mo hono kaungāme‘a ‘e toko tolú ‘i hono fakahoa ki he kau talavaou kehé?
 • Na‘e anga-fēfē ‘a e hoko ‘a Tāniela mo hono kaungāme‘a ‘e toko tolú ‘o ‘i he palasi ‘o e tu‘í, pea ‘i he founga fē na‘a nau lelei ange ai ‘i he kau taula‘eikí mo e kau tangata potó?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Tāniela 1:1-21.

  Ko e hā ‘a e fa‘ahinga feinga ‘oku fiema‘ú kapau ‘oku tau ‘amanaki ke taliteke‘i ‘a e ngaahi ‘ahi‘ahí pea iku‘i ‘a e ngaahi vaivai‘angá? (Tān. 1:8; Sēn. 39:7, 10; Kal. 6:9)

  ‘I he ngaahi founga fē ‘e ‘ahi‘ahi‘i nai ai ‘a e kau talavou he ‘aho ní pe tenge ke nau kau ‘i he me‘a ‘e vakai ki ai ‘a e ni‘ihi ko e “me‘akai ifo”? (Tān. 1:8, NW; Pal. 20:1; 2 Kol. 6:17-7:1)

  Ko e hā ‘oku tokoni‘i kitautolu ‘e he fakamatala Tohitapu ki he kau talavou Hepelū ‘e toko faá ke tau ‘ilo‘i fekau‘aki mo hono ma‘u ‘a e ‘ilo fakaemāmaní? (Tān. 1:20; ‘Ai. 54:13; 1 Kol. 3:18-20)