Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 68: Ko e Ongo Tamaiki Tangata Na‘á Na Toe Mo‘ui

Talanoa 68: Ko e Ongo Tamaiki Tangata Na‘á Na Toe Mo‘ui

KAPAU te ke mate, ‘e fēfē ‘a e ongo‘i ‘a ho‘o fa‘eé ‘o kapau ‘e toe fakamo‘ui mai koe? ‘E fiefia lahi ‘aupito! Ka ‘e lava ha taha kuo mate ke toe mo‘ui mai? Na‘e hoko nai ‘eni ki mu‘a atu?

Sio ki he tangata ko ‘ení, mo e fefiné mo e tamasi‘í. Ko e tangatá ko e palōfita ia ko ‘Ilaisiā. Ko e fefiné leva ko e uitou ia ‘o e kolo ko Salepita, pea ko e tamasi‘í ko ‘ene tama ia. ‘I he ‘aho ‘e taha na‘e puke ‘a e tamasi‘í. Na‘e kovi mo toe kovi ange ‘o faifai pē peá ne mate. Pea pehē ‘e ‘Ilaisiā ki he fefiné: ‘ ‘Omi kiate au ‘a e tamasi‘í.’

Ko ‘Ilaisiā mo ha uitou pea mo hono foha na‘e toe fokotu‘u haké

Na‘e ‘ave ‘e ‘Ilaisiā ‘a e tamasi‘i kuo maté ki he loki ‘i ‘olungá ‘o fakatokoto ia ‘i ha mohenga. Peá ne toki lotu: ‘ ‘E Sihova, fakamo‘ui ‘a e tamasi‘í.’ Pea na‘e kamata ke mānava ‘a e tamasi‘í! Pea na‘e fakafoki ia ki lalo ‘e ‘Ilaisiā peá ne pehē ki he fefiné: ‘Vakai, ko ho‘o tamá kuo mo‘ui!’ Ko e ‘uhinga ia na‘e fu‘u fiefia ai ‘a e fa‘eé.

Ko e palōfita mahu‘inga ‘e taha ‘a Sihova ko ‘Ilaisa. Na‘á ne ngāue ko e tokoni kia ‘Ilaisiā. Ka faifai atu pē na‘e toe ngāue‘aki ‘e Sihova ‘a ‘Ilaisa ke ne fai ha ngaahi mana. ‘I he ‘aho ‘e taha na‘e ‘alu ai ‘a ‘Ilaisa ki he kolo ko Sūnemi, ‘a ia na‘e anga-‘ofa ai ha fefine kiate ia. Ki mui ai na‘e ‘i ai ha ki‘i pēpē tangata ‘a e fefiné ni.

‘I he pongipongi ‘e taha, ‘i he lahi ange ‘a e tamasi‘í, na‘á ne ‘alu ke ngāue fakataha mo ‘ene tamaí ‘i he ngoué. Fakafokifā pē na‘e tangi ‘a e tamasi‘í: ‘ ‘Oku langa hoku ‘ulú!’ ‘I he hili pē hono ‘ave ‘a e tamasi‘í ki honau ‘apí, na‘á ne mate. Ko e mamahi ē ka ko ‘ene fa‘eé! Na‘á ne ‘alu leva ke ‘omai ‘a ‘Ilaisa.

‘I he a‘u mai ‘a ‘Ilaisá, na‘á ne ‘alu ki he lokí mo e tamasi‘i na‘e maté. Na‘á ne lotu kia Sihova, peá ne fo‘ohifo ‘i he sino ‘o e tamasi‘í. Na‘e vave leva ‘a e māfana ‘a e sino ‘o e tamasi‘í, peá ne mafatua tu‘o fitu. Ko e fiefia ē ka ko e fa‘eé ‘i he‘ene hū atu ‘o ‘ilo kuo toe mo‘ui ‘a e tamasi‘í!

Kuo tokolahi ‘aupito ‘a e kakai kuo nau mate. Kuo ‘ai ‘e he me‘á ni ke loto-mamahi ‘aupito ‘a honau ngaahi fāmilí mo e ngaahi kaungāme‘á. ‘Oku ‘ikai te tau ma‘u ‘a e malava ke fokotu‘u ‘a e maté. Ka ‘oku lava ia ‘e Sihova. Te tau ako ‘amui ange ki he anga ‘o ha‘ane toe fakafoki mai ki he mo‘uí ‘a e laui miliona ‘o e kakai.

1 Tu‘i 17:8-24; 2 Tu‘i 4:8-37.


Fehu‘i

 • Ko hai ‘a e kakai ‘e toko tolu ‘i he fakatātaá, pea ko e hā na‘e hoko ki he tamasi‘í?
 • Ko e hā na‘e lotu ki ai ‘a ‘Ilaisiā fekau‘aki mo e tamasi‘í, pea ko e hā na‘e hoko atu aí?
 • Ko hai ‘a e hingoa ‘o e tokoni ‘o ‘Ilaisiaá?
 • Ko e hā na‘e fiema‘u ai ‘a ‘Ilaisa ki he ‘api ‘o ha fefine ‘i Sūnemí?
 • Ko e hā na‘e fai ‘e ‘Ilaisá, pea ko e hā na‘e hoko ki he tamasi‘i na‘e maté?
 • Ko e hā ‘a e mālohi ‘oku ma‘u ‘e Sihová, hangē ko ia na‘e fakahaa‘i fakafou ‘ia ‘Ilaisiā mo ‘Ilaisá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e 1 Tu‘i 17:8-24.

  Na‘e anga-fēfē hono ‘ahi‘ahi‘i ‘a e talangofua mo e tui ‘a ‘Ilaisiaá? (1 Tu‘i 17:9; 19:1-4, 10)

  Ko e hā na‘e tu‘u-ki-mu‘a ai ‘a e tui ‘a e uitou ‘o Salepitá? (1 Tu‘i 17:12-16; Luke 4:25, 26)

  ‘Oku anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘e he me‘a na‘e hokosia ‘e he uitou ‘o Salepitá ‘a e mo‘oni ‘o e ngaahi lea ‘a Sīsū ‘oku lēkooti ‘i he Mātiu 10:41, 42? (1 Tu‘i 17:10-12, 17, 23, 24)

 • Lau ‘a e 2 Tu‘i 4:8-37.

  Ko e hā ‘oku ako‘i mai ‘e he fefine Sūnemí kiate kitautolu ‘o fekau‘aki mo e anga-talitali kakaí? (2 Tu‘i 4:8; Luke 6:38; Loma 12:13; 1 Sione 3:17)

  ‘I he ngaahi founga fē ‘e lava ke tau fakahaa‘i ai ‘a e ngaahi ngāue anga-lelei ki he kau sevāniti ‘a e ‘Otuá he ‘aho ní? (Ng. 20:35; 28:1, 2; Kal. 6:9, 10; Hep. 6:10)