Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 65: Na‘e Vahe Ua ‘a e Pule‘angá

Talanoa 65: Na‘e Vahe Ua ‘a e Pule‘angá

‘OKÚ KE ‘ilo ‘a hono ‘uhinga ‘oku haehae ai ‘e he tangata ko ‘ení hono pulupulú? Ko e fekau ia ‘e Sihova ke ne fai pehē. Ko e tangata ko ‘ení ko e palōfita ia ‘a e ‘Otuá ko ‘Ahaia. ‘Okú ke ‘ilo pe ko e hā ‘a e palōfitá? Ko ha tokotaha ia na‘e fakahā ki ai ‘e he ‘Otuá ‘a e me‘a ‘e toki hoko.

‘Ahaia mo Selopoame

‘Oku lea heni ‘a ‘Ahaia kia Selopoame. Ko Selopoamé ko ha tangata na‘e ‘ai ‘e Solomone ke ne tokanga‘i ‘a e ni‘ihi ‘o ‘ene ngāue langá. ‘I he fetaulaki ko ‘eni ‘a ‘Ahaia mo Selopoame ‘i he halá, na‘e fai ‘e ‘Ahaia ha me‘a faikehe. Na‘á ne vete hono pulupulu fo‘ou na‘á ne tuí ‘o haehae ia ki he ngaahi konga ‘e 12. Na‘á ne tala kia Selopoame: ‘To‘o ‘a e konga ‘e 10 ma‘au.’ ‘Okú ke ‘ilo ‘a e ‘uhinga na‘e ‘oange ai ‘e ‘Ahaia ‘a e konga ‘e 10 kia Selopoamé?

Na‘e fakamatala ‘e ‘Ahaia ‘e to‘o ‘e Sihova ‘a e pule‘angá meia Solomone. Na‘á ne pehē ‘e ‘oange ‘e Sihova ‘a e matakali ‘e 10 kia Selopoame. Na‘e ‘uhinga ‘eni ko e matakali pē ‘e ua ‘e toe ke pule ki ai ‘a e foha ‘o Solomone ko Lehopoame.

Na‘e ‘ita ‘aupito ‘a Solomone ‘i he‘ene fanongo ki he me‘a na‘e tala ‘e ‘Ahaia kia Selopoamé. Na‘á ne feinga ke tāmate‘i ‘a Selopoame. Ka na‘e hola ‘a Selopoame ia ki ‘Isipite. ‘I he hili atu pē ha taimi na‘e mate ‘a Solomone. Na‘á ne tu‘i he ta‘u ‘e 40, pea na‘e toki hoko ‘a hono foha ko Lehopoamé ko e tu‘i. Na‘e fanongo ‘a Selopoame ‘i ‘Isipite kuo mate ‘a Solomone, ko ia na‘á ne foki leva ki ‘Isileli.

Na‘e ‘ikai ko ha tu‘i lelei ‘a Lehopoame. Na‘e kovi ange ia ki he kakaí ‘i he‘ene tamai ko Solomoné. Na‘e ‘alu ‘a Selopoame mo ha kau tangata mahu‘inga kehe kia Tu‘i Lehopoame ‘o kole kiate ia ke ne fai lelei ange ki he kakaí. Ka na‘e ‘ikai ke tokanga ki ai ‘a Lehopoame ia. Ko hono mo‘oní, na‘e hoko ia ‘o toe kovi ange ‘i he taimi ki mu‘á. Ko ia na‘e ‘ai ‘e he kakaí ‘a Selopoame ko e tu‘i ki he matakali ‘e 10, ka ko e ongo matakali ‘o Penisimani mo Siutá na‘á na tauhi pē ‘a Lehopoame ko honau tu‘i.

Na‘e ‘ikai ke toe fiema‘u ‘e Selopoame ‘a hono kakaí ke nau ‘alu ki Selusalema ‘o lotu ‘i he temipale ‘o Sihová. Ko ia na‘á ne ngaohi ha ongo ki‘i pulu koula pea ‘ai ‘a e kakai ‘o e pule‘anga matakali ‘e 10 ke nau lotu ki ai. Na‘e vave ‘aupito ‘a e hoko ‘a e fonuá ‘o fonu ‘i he faihiá mo e fakamālohí.

Na‘e ‘i ai mo e faingata‘a ‘i he pule‘anga matakali ‘e uá. Na‘e si‘i hifo ‘i he ta‘u ‘e nima ‘i he hili ‘o e hoko ‘a Lehopoame ko e tu‘í, na‘e ha‘u ‘a e tu‘i ‘o ‘Isipité ke tau‘i ‘a Selusalema. Na‘á ne ‘ave ‘a e ngaahi koloa lahi mei he temipale ‘o Sihová. Ko ia na‘e ki‘i taimi si‘i pē ‘a e tu‘u ‘a e temipalé ‘o hangē ko ia ‘i hono langá.

1 Tu‘i 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.Fehu‘i

 • Ko hai ‘a e hingoa ‘o e ongo tangata ‘i he fakatātaá pea ko hai kinaua?
 • Ko e hā na‘e fai ‘e ‘Ahaia ki he pulupulu na‘á ne tuí, pea ko e hā ‘a e ‘uhinga ‘o e fo‘i ngāue ko iá?
 • Ko e hā na‘e feinga ‘a Solomone ke fai kia Selopoamé?
 • Ko e hā na‘e ‘ai ai ‘e he kakaí ‘a Selopoame ke tu‘i ki he matakali ‘e hongofulú?
 • Ko e hā na‘e ngaohi ai ‘e Selopoame ‘a e ongo ki‘i pulu koulá, pea ko e hā na‘e hoko ki he fonuá ‘i he hili pē iá?
 • Ko e hā na‘e hoko ki he pule‘anga matakali ‘e uá pea mo e temipale ‘o Sihova ‘i Selusalemá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e 1 Tu‘i 11:26-43.

  Ko e tokotaha fēfē ‘a Selopoame, pea ko e hā na‘e tala‘ofa ange ‘e Sihova kiate ia kapau te ne tauhi ‘a e ngaahi lao ‘a e ‘Otuá? (1 Tu‘i 11:28, 38)

 • Lau ‘a e 1 Tu‘i 12:1-33.

  Mei he fa‘ifa‘itaki‘anga kovi ‘a Lehopoamé, ko e hā ‘e lava ke ako ‘e he ngaahi mātu‘á mo e kau mātu‘á fekau‘aki mo hono ngāuekovi‘aki ‘o e mafaí? (1 Tu‘i 12:13; Koh. 7:7; 1 Pita 5:2, 3)

  Ko hai ‘oku totonu ke hanga ki ai ‘a e to‘utupu he ‘aho ní ki ha tataki alafalala‘anga ‘i hono fai ‘a e ngaahi fili mafatukituki ‘i he mo‘uí? (1 Tu‘i 12:6, 7; Pal. 1:8, 9; 2 Tīm. 3:16, 17; Hep. 13:7)

  Ko e hā na‘á ne ue‘i ‘a Selopoame ke ne fokotu‘u ha ongo senitā ki he lotu ki he pulú, pea na‘e anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘i he me‘á ni ha ta‘etui lahi kia Sihová? (1 Tu‘i 11:37; 12:26-28)

  Ko hai na‘á ne tataki ‘a e kakai ‘o e pule‘anga matakali ‘e hongofulú ‘i ha angatu‘u ki he lotu mo‘oní? (1 Tu‘i 12:32, 33)