Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 63: Ko e Tu‘i Poto ko Solomoné

Talanoa 63: Ko e Tu‘i Poto ko Solomoné

NA‘E kei talavou ‘a Solomone ‘i he taimi na‘e hoko ai ko e tu‘í. Na‘á ne ‘ofa kia Sihova, pea na‘á ne muimui ‘i he akonaki lelei na‘e fai ‘e he‘ene tamai ko Tēvitá kiate iá. Na‘e lelei‘ia ‘a Sihova ‘ia Solomone, ko ia ‘i he pō ‘e taha na‘á ne pehē kiate ia ‘i ha misi: ‘Solomone, ko e hā ‘a e me‘a ‘okú ke fiema‘u ke u foaki atu kiate koe?’

‘I he me‘á ni na‘e tali ‘e Solomone: ‘ ‘E Sihova ko hoku ‘Otua, ‘oku ou kei ta‘u si‘i pea ‘oku ‘ikai te u ‘ilo ‘a e anga ‘o e pulé. Ko ia foaki kiate au ‘a e poto ke u taki ‘aki ho‘o kakaí ‘i he founga ‘oku totonú.’

Na‘e lelei kia Sihova ‘a e kole ‘a Solomoné. Ko ia na‘á Ne pehē: ‘Koe‘uhi ko ho‘o kole ‘a e potó kae ‘ikai ko ha‘o mo‘ui fuoloa pe ke ke koloa‘ia, te u foaki kiate koe ha poto lahi ange ia ‘i he tokotaha kotoa pē kuo mo‘ui. Ka te u toe foaki atu mo ia na‘e ‘ikai te ke kole ki aí, fakatou‘osi ‘a e koloa‘ia mo e lāngilangi.’

Na‘e ‘osi ha taimi si‘i mei ai mo e ha‘u ha ongo fefine kia Solomone mo ‘ena palopalema faingata‘a. Na‘e fakamatala ‘e ha tokotaha ‘iate kinaua: ‘Ko e fefine ko ē mo au ‘okú ma nofo pē ‘i ha fale pē ‘e taha. Na‘á ku fā‘ele‘i ha tama tangata, pea ‘i he ‘osi ‘a e ‘aho ‘e ua pea na‘á ne fā‘ele‘i mo ia ha pēpē tangata. Pea ‘i he pō ‘e taha na‘e mate ‘ene pēpeé. Ka ‘i he lolotonga ‘o ‘eku ma‘u mohé, na‘á ne tuku leva ‘ene pēpē kuo maté ki hoku tafa‘akí pea na‘á ne to‘o ‘e ia ‘eku pēpeé. ‘I he‘eku ‘ā hake ‘o sio ki he tama kuo maté, na‘á ku sio ‘oku ‘ikai ko ‘eku tamá ia.’

‘I he me‘a ko ‘ení na‘e pehē ‘e he fefine ‘e tahá: ‘ ‘Ikai! Ko e tama ‘oku kei mo‘uí ko e tama ia ‘a‘aku, ka ko e tamasi‘i maté ko e tama ia ‘a‘ana!’ Na‘e tali ange ‘e he ‘uluaki fefiné: ‘ ‘Ikai! Ko e tamasi‘i kuo maté ‘oku ‘a‘au ia, pea ko e tamasi‘i mo‘uí ‘oku ‘a‘aku!’ Ko e anga ‘eni ‘a e fakakikihi ‘a e ongo fefiné. Ko e hā ‘a e me‘a na‘e fai ‘e Solomoné?

Na‘á ne fekau ke ‘omai ha heletā, pea ‘i hono ‘omai iá na‘á ne pehē: ‘Fahi ua ‘a e ki‘i pēpē mo‘uí, pea ‘oange ki he ongo fefiné ke na taki taha.’

Na‘e tangi ‘a e fa‘ē mo‘oni ‘a e ki‘i pēpeé ‘o pehē: ‘ ‘Ikai! Kātaki ‘oua ‘e tāmate‘i ‘a e pēpeé. Foaki ange ia ma‘ana!’ Ka na‘e pehē ‘e he fefine ia ‘e tahá: ‘ ‘Oua ‘e ‘omai ia ki ha taha ‘iate kimaua; fahi ua ia.’

Fakalelei‘i ‘e Tu‘i Solomone ha palopalema faingata‘a

Na‘e toki lea leva ‘a Solomone: ‘ ‘Oua ‘e tāmate‘i ‘a e tamá! Foaki ia ki he ‘uluaki fefiné. Ko e fa‘ē mo‘oní ia.’ Na‘e ‘ilo ‘eni ‘e Solomone koe‘uhi he ko e fa‘ē mo‘oní ‘okú ne ‘ofa ‘aupito ‘i he‘ene pēpeé pea na‘á ne loto-lelei ke foaki ia ki he fefine ‘e tahá, kae‘oua ‘e tāmate‘i ‘a e pēpē. ‘I he fanongo ‘a e kakaí ki he anga ‘o hono fakalelei‘i ‘e Solomone ‘a e palopalemá, na‘a nau fiefia ko ‘enau ma‘u ha tu‘i poto pehē.

‘I he lolotonga ‘o e pule ‘a Solomoné, na‘e tāpuaki‘i ‘e he ‘Otuá ‘a e kakaí ‘aki ‘ene ‘ai ‘a e kelekelé ke tupu mei ai ‘a e uite mo e pa‘ale, kālepi mo e fiki mo e ngaahi me‘akai kehekehe. Na‘e teunga lelei ‘a e kakaí mo nofo ‘i he ngaahi fale lelei. Na‘e hulu ‘i he fiema‘ú ‘a e ngaahi me‘a lelei ki he tokotaha kotoa pē.

1 Tu‘i 3:3-28; 4:29-34.Fehu‘i

 • Ko e hā na‘e ‘eke ‘e Sihova kia Solomoné, pea na‘e anga-fēfē ‘ene talí?
 • Ko e hā na‘e tala‘ofa ‘a Sihova ke ‘oange kia Solomone koe‘uhi ko ‘ene lelei‘ia ‘i he‘ene kolé?
 • Ko e hā ‘a e palopalema faingata‘a na‘e ‘omai ‘e ha ongo fefine kia Solomoné?
 • Hangē ko ia ‘oku lava ke ke sio ki ai ‘i he fakatātaá, na‘e anga-fēfē hono solova ‘e Solomone ‘a e palopalemá?
 • Na‘e fēfē ‘a e pule ‘a Solomoné, pea ko e hā hono ‘uhingá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e 1 Tu‘i 3:3-28.

  Ko e hā ‘e lava ke ako ‘e he kau tangata ‘oku ‘oange ki ai ‘a e ngaahi fatongia ‘i he kautaha ‘a e ‘Otuá he ‘aho ní mei he fakamatala ongo‘i loloto ‘a Solomone ‘i he 1 Tu‘i 3:7? (Sāme 119:105; Pal. 3:5, 6)

  ‘Oku anga-fēfē ‘a e hoko ‘a e kole ‘a Solomoné ko ha fa‘ifa‘itaki‘anga lelei ia ki he ngaahi me‘a totonu ke fai ki ai ‘a e lotú? (1 Tu‘i 3:9, 11; Pal. 30:8, 9; 1 Sione 5:14)

  Ko e hā ‘a e loto-falala ‘oku ‘omai kiate kitautolu ‘i hono fakalelei‘i ‘e Solomone ‘a e fakakikihi ‘i he vaha‘a ‘o e ongo fefiné ‘o fekau‘aki mo e tu‘unga-pule ‘a e Solomone Lahi Angé ‘i he kaha‘ú, ‘a ia ko Sīsū Kalaisí? (1 Tu‘i 3:28; ‘Ai. 9:6, 7; 11:2-4)

 • Lau ‘a e 1 Tu‘i 4:29-34.

  Na‘e anga-fēfē hono tali ‘e Sihova ‘a e kole ‘a Solomone ki ha loto-talangofuá? (1 Tu‘i 4:29)

  ‘I he vakai atu ki he ngaahi feinga na‘e fai ‘e he kakaí ke fanongo ki he poto ‘o Solomoné, ko e hā ‘oku totonu ke hoko ko ‘etau fakakaukaú ia ki hono ako ‘o e Folofola ‘a e ‘Otuá? (1 Tu‘i 4:29, 34; Sione 17:3; 2 Tīm. 3:16)