Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 62: Ko e Faingata‘a ‘i he Fale ‘o Tēvitá

Talanoa 62: Ko e Faingata‘a ‘i he Fale ‘o Tēvitá

‘I HE ‘osi pē ‘a e kamata ke pule ‘a Tēvita ‘i Selusalemá, na‘e tuku ‘e Sihova ki he‘ene kau taú ha ngaahi ikuna lahi ‘o honau ngaahi filí. Na‘e tala‘ofa foki ‘e Sihova te ne foaki ‘a e fonua ko Kēnaní ki he kau ‘Isilelí. Pea ‘i he tokoni ‘a Sihová, na‘a nau toki ma‘u ‘a e fonua kotoa na‘e tala‘ofa kiate kinautolú.

Ko Tēvitá ko e pule lelei. Na‘á ne ‘ofa kia Sihova. Ko ia ko e taha ‘i he ‘uluaki ngaahi me‘a na‘á ne fai ‘i he hili ‘ene ma‘u ‘a Selusalemá ko hono ‘omai ki ai ‘a e puha ‘o e fuakava ‘a Sihová. Pea na‘á ne fiema‘u ke langa ha temipale ke tuku ia ki ai.

‘I he hoko ‘a Tēvita ‘o motu‘a angé, na‘á ne fai ha fehalaaki kovi lahi. Na‘e ‘ilo pē ‘e Tēvita ‘oku hala ke to‘o ha me‘a ‘a ha taha kehe. Ka ‘i he efiafi ‘e taha, ‘i he‘ene nofo ‘i he funga fale ‘o hono palasí, na‘á ne sio hifo ki ha fefine faka‘ofo‘ofa ‘aupito. Ko hono hingoá ko Patisepa, pea ko hono husepānití ko e tokotaha ‘o ‘ene kau taú na‘e hingoa ko ‘Ulaia.

Na‘e fu‘u fiema‘u ‘aupito ‘e Tēvita ia ‘a Patisepa ko ia na‘á ne fekau ke ‘omai ia ki hono palasí. Na‘e kei ‘alu hono husepāniti ia ‘o‘oná ‘i he taú. Ko ia, na‘e mohe ‘a Tēvita mo ia pea ‘i he konga ki muí na‘e ‘ilo ‘e Patisepa ‘okú ne feitama. Na‘e fu‘u hoha‘a ‘aupito ‘a Tēvita pea na‘á ne fekau ki he‘ene ‘eikitau ko Sioapé ke fakamu‘omu‘a ‘a ‘Ulaia ‘i he taú ke tāmate‘i ai ia. ‘I he taimi na‘e mate ai ‘a ‘Ulaiá, na‘e mali leva ‘a Tēvita ia mo Patisepa.

Na‘e ‘ita ‘aupito ‘a Sihova kia Tēvita. Ko ia na‘á ne fekau ‘ene sevāniti ko Nētané ke tala kia Tēvita ‘ene ngaahi angahalá. ‘Okú ke sio ko Nētane ‘eni ‘okú ne lea kia Tēvitá. Na‘e ongo‘i fakatomala ‘aupito ‘a Tēvita ‘i he me‘a na‘á ne faí, pea ko ia na‘e ‘ikai ke tāmate‘i ai ia ‘e Sihova. Ka na‘e pehē ‘e Sihova: ‘Koe‘uhi kuó ke fai ‘a e ngaahi kovi ko ‘ení, ‘e lahi ‘a e ngaahi faingata‘a ‘i ho falé.’ Pea ko ha faingata‘a lahi ē na‘e ma‘u ‘e Tēvita!

Akonaki‘i ‘e Nētane ‘a Tēvita

Ko e ‘uluakí, na‘e mate ‘a e tama ‘a Patisepá. Pea hili ia ko e ‘uluaki foha ko ia ‘o Tēvita ko ‘Amanoní na‘á ne fakamālohi‘i hono tuofefine ko Temá ‘o na mohe ‘i he‘ena toko ua pē. Na‘e ‘ita lahi ‘a e foha ‘o Tēvita ko ‘Apisalomé ‘i he me‘a ko ‘ení ‘o ne tāmate‘i ‘a ‘Amanoni. Ki mui mai ai, na‘e lelei‘ia ‘a e kakai tokolahi ‘ia ‘Apisalome, pea na‘á ne ‘ai ia ko e tu‘i. Faifai atu pē, na‘e ikuna‘i ‘e Tēvita ‘a e tau mo ‘Apisalomé, ‘a ia na‘e tāmate‘i ai. ‘Io, na‘e lahi ‘a e faingata‘a na‘e ma‘u ‘e Tēvitá.

‘I he lolotonga ‘o e ngaahi me‘a kotoa ko ‘ení, na‘e fā‘ele‘i ‘e Patisepa ha tama na‘e hingoa ko Solomone. ‘I he taimi na‘e motu‘a mo mahamahaki ai ‘a Tēvitá, na‘e feinga hono foha ko ‘Atunaisá ke ne hoko ko e tu‘i. Na‘e toki fekau ai ‘e Tēvita ‘a e taula‘eiki ko Sātoki ke ne lilingi ‘a e lolo ‘i he ‘ulu ‘o Solomoné ko hono fakahā ia ‘e hoko ‘a Solomone ko e tu‘i. Na‘e ‘ikai fu‘u fuoloa mei ai pea na‘e mate ‘a Tēvita ‘i hono ta‘u 70. Na‘á ne pule ‘i he ta‘u ‘e 40, pea na‘e toki hoko ‘a Solomone ko e tu‘i ‘o ‘Isileli.

2 Sāmiuela 11:1-27; 12:1-18; 1 Tu‘i 1:1-48.Fehu‘i

 • ‘I he tokoni ‘a Sihová, ko e hā na‘e iku ‘o hoko ki he fonua ko Kēnaní?
 • Ko e hā na‘e hoko ‘i he efiafi ‘e taha na‘e nofo ai ‘a Tēvita ‘i he funga fale ‘o hono palasí?
 • Ko e hā na‘e ‘ita ‘aupito ai ‘a Sihova kia Tēvitá?
 • ‘I he fakatātaá, ko hai na‘e fekau‘i ‘e Sihova ke ne tala kia Tēvita ‘a ‘ene ngaahi angahalá, pea ko e hā na‘e lea‘aki ‘e he tangata ko iá ‘e hoko kia Tēvitá?
 • Ko e hā ‘a e faingata‘a na‘e hoko kia Tēvitá?
 • Ko hai na‘e hoko ko e tu‘i ‘o ‘Isilelí ‘i he hili ‘a Tēvitá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e 2 Sāmiuela 11:1-27.

  ‘Oku anga-fēfē ‘a e hoko ko ha malu‘i kiate kitautolu ‘a e hanganaki femo‘uekina ‘i he ngāue ‘a Sihová?

  Na‘e anga-fēfē hono tohoaki‘i ‘a Tēvita ki he angahalá, pea ko e hā ‘a e fakatokanga ‘oku ‘omai ‘e he me‘á ni ki he kau sevāniti ‘a Sihova he ‘aho ní? (2 Sām. 11:2; Mt. 5:27-29; 1 Kol. 10:12; Sēm. 1:14, 15)

 • Lau ‘a e 2 Sāmiuela 12:1-18.

  Ko e hā ‘a e lēsoni ‘e lava ke ako ‘e he kau mātu‘á mo e ngaahi mātu‘á mei he founga ‘o e fakaofiofi ‘a Nētane kia Tēvita ke fai ha akonakí? (2 Sām. 12:1-4; Pal. 12:18; Mt. 13:34)

  Ko e hā na‘e faimeesi ai ‘a Sihova kia Tēvitá? (2 Sām. 12:13; Sāme 32:5; 2 Kol. 7:9, 10)