NA‘E toe ha‘u ‘a e kau Filisitiá ke faitau mo e kau ‘Isilelí. Ko e ngaahi ta‘okete ‘e toko tolu ‘o Tēvitá na‘a nau ‘i he kau tau ‘a Saulá. Ko ia ‘i he ‘aho ‘e taha na‘e tala ange ‘e Sese kia Tēvita: ‘To‘o ha uite mo ha fo‘i mā ‘o ‘ave ki ho ngaahi tokouá. Vakai pe ‘oku nau fēfē.’

Kolaiate

‘I he a‘u atu ‘a Tēvita ki he ‘apitanga taú, na‘á ne lele ki he laine taú ke vakai ki hono ngaahi tokouá. Na‘e ha‘u ‘a e fu‘u saiāniti Filisitia ko Kolaiaté ‘o ne fakakata‘aki ‘a e kau ‘Isilelí. Na‘á ne fai ‘eni ‘i he pongipongi mo e efiafi kotoa pē ‘o fe‘unga mo e ‘aho ‘e 40. Na‘á ne kaila: ‘Fili ha taha ‘o ho‘omou kau tangatá ke ma tau. Kapau ‘e mālohi ia peá ne tāmate‘i au, te mau hoko ko ho‘omou kau pōpula. Ka ‘o kapau te u mālohi mo tāmate‘i ia, te mou hoko ko ‘emau kau pōpula. ‘Oku ou pole‘i atu ke fili mai ha taha ke ma tau.’

Na‘e ‘eke ‘e Tēvita ki he kau sōtia ‘e ni‘ihi: ‘Ko e hā ‘e ma‘u ‘e he tangata ko ia te ne tāmate‘i ‘a e Filisitiá mo fakatau‘atāina‘i ‘a e kau ‘Isilelí mei he me‘a fakamaá ni?’

Na‘e pehē ‘e ha sōtia: ‘ ‘E ‘oange ‘e Saula ki he tangata ko iá ha koloa lahi. Pea te ne ‘oange ki ai mo hono ‘ofefiné ke hoko ko hono uaifi.’

Ka na‘e ilifia kotoa ‘a e kau ‘Isilelí ia ‘ia Kolaiate koe‘uhi ko hono fu‘u lahí. Na‘e lōloa ange ‘i he fute ‘e 9 (‘a ia ko e meimei mita ia ‘e 3), pea na‘e ‘i ai mo ‘ene sōtia ‘e taha na‘á ne to‘o ‘ene paá.

Na‘e ‘alu leva ha kau sōtia ‘o tala ki he tu‘i ko Saulá, ‘oku loto ‘a Tēvita ke tau mo Kolaiate. Ka na‘e tala ‘e Saula kia Tēvita: ‘He‘ikai lava ke ke tau mo e Filisitia ko ‘ení. ‘Okú ke kei tamasi‘i, ka ko ha sōtia ia talu mei he‘ene kei si‘i.’ Na‘e tali ange ‘e Tēvita: ‘Na‘á ku tāmate‘i ha pea mo ha laione na‘á na ‘ave ‘a e fanga sipi ‘a ‘eku tamaí. Pea ‘e hoko ‘a e Filisitiá ni ‘o hangē ko e taha ‘o kinaua. ‘E tokoni‘i au ‘e Sihova.’ Ko ia na‘e pehē ‘e Saula: ‘ ‘Alu, pea ‘ofa ke kau ‘a Sihova mo koe.’

Na‘e ‘alu atu ‘a Tēvita ‘i he ve‘e vaitafé peá ne to‘o ha fo‘i maka molemole ‘e nima, peá ne fa‘o ia ki he‘ene kató. Peá ne toki to‘o leva ‘ene makatā peá ne ‘alu atu ke tau mo e saiānití. ‘I he vakai mai ki ai ‘a Kolaiaté, na‘e ‘ikai te ne meimei tui ki ai. Na‘á ne fakakaukau ‘e fu‘u faingofua ke tāmate‘i ‘a Tēvita.

Tolongi ‘e Tēvita ha fo‘i maka

Na‘e pehē ‘e Kolaiate: ‘Ha‘u kiate au, pea te u foaki ho sinó ke kai ‘e he manupuná mo e fanga manú.’ Ka na‘e pehē ‘e Tēvita: ‘ ‘Okú ke ha‘u kiate au mo e heletā, mo e ongo tao, ka ko au ‘oku ou ‘alu kiate koe mo e huafa ‘o Sihová. ‘I he ‘ahó ni ‘e tuku koe ‘e Sihova ki hoku ongo nimá pea te u tāmate‘i koe.’

Pea na‘e lele atu ‘a Tēvita kia Kolaiate. Na‘á ne to‘o ha fo‘i maka mei he‘ene kató, ‘o ‘ai ia ki he makataá, peá ne tolongi atu ia ‘aki hono iví kotoa. Na‘e ‘alu hangatonu atu pē ‘a e fo‘i maká ki he ‘ulu ‘o Kolaiaté, peá ne tō leva ‘o mate! ‘I he vakai ‘a e kau Filisitiá kuo mate ‘a ‘enau fu‘u to‘á, na‘a nau tafoki kotoa ‘o lele. Na‘e tulimui atu ‘a e kau ‘Isilelí kiate kinautolu pea na‘a nau ikuna ‘a e taú.

1 Sāmiuela 17:1-54.Fehu‘i

 • Ko e hā ‘a e pole na‘e fai ‘e Kolaiate ki he kau tau ‘Isilelí?
 • Na‘e lahi fēfē ‘a Kolaiate, pea ko e hā ‘a e pale na‘e tala‘ofa ‘e Tu‘i Saula ki he tangata te ne tāmate‘i ‘a Kolaiaté?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e Tēvita ‘i hono tala ange ‘e Saula ‘e ‘ikai lava ke ne tau mo Kolaiate koe‘uhi ‘oku kei tamasi‘i pē ‘a Tēvitá?
 • ‘I he‘ene tali kia Kolaiaté, na‘e anga-fēfē hono fakahāhā ‘e Tēvita ‘a ‘ene falala kia Sihová?
 • Hangē ko ia ‘oku lava ke ke sio ki ai ‘i he fakatātaá, ko e hā na‘e ngāue‘aki ‘e Tēvita ke tāmate‘i ‘a Kolaiaté, pea ko e hā na‘e hoko ki he kau Filisitiá ‘i he hili ‘ení?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e 1 Sāmiuela 17:1-54.

  Ko e hā ‘a e fakapulipuli ‘o e ta‘emanavahē ‘a Tēvitá, pea ‘e lava fēfē ke tau fa‘ifa‘itaki ki he‘ene loto-to‘á? (1 Sām. 17:37, 45; ‘Ef. 6:10, 11)

  Ko e hā ‘oku totonu ai ki he kau Kalisitiané ke nau faka‘ehi‘ehi mei he laumālie fe‘au‘auhi hangē ko ia na‘e ‘ia Kolaiaté ‘i he kau he ngaahi va‘ingá pe fakafiefiá? (1 Sām. 17:8; Kal. 5:26; 1 Tīm. 4:8)

  ‘Oku anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘i he ngaahi lea ‘a Tēvitá na‘á ne ma‘u ‘a e tui ki he poupou ‘a e ‘Otuá? (1 Sām. 17:45-47; 2 Kal. 20:15)

  ‘I he ‘ikai fakamatala‘i pē ha fe‘auhi ‘i he vaha‘a ‘o ha ongo kau tau fakafepakí, ‘oku anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘i he fakamatala ko ení ko e taú na‘e fai mo‘oni ia ‘i he vaha‘a ‘o e ngaahi ‘otua loí pea mo e ‘Otua mo‘oni ko Sihová? (1 Sām. 17:43, 46, 47)

  ‘Oku anga-fēfē ‘a e fa‘ifa‘itaki ‘a e toenga ‘o e kau paní ki he fa‘ifa‘itaki‘anga ‘a Tēvita ‘i he falala kia Sihová? (1 Sām. 17:37; Sel. 1:17-19; Fkh. 12:17)