Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 57: Na‘e Fili ‘e he ‘Otuá ‘a Tēvita

Talanoa 57: Na‘e Fili ‘e he ‘Otuá ‘a Tēvita
Fakahaofi ‘e Tēvita ha ki‘i lami

‘OKÚ KE sio ki he me‘a na‘e hokó? Kuo fakahaofi ‘e he tamasi‘í ‘a e ki‘i lamí ni mei he peá. Na‘e ha‘u ‘a e peá ‘o ‘ave ‘a e ki‘i lamí ke ne kai. Ka na‘e tulimui ai ‘a e tamasi‘í, peá ne fakahaofi ‘a e lamí mei he ngutu ‘o e peá. Pea ‘i he tu‘u hake ‘a e peá na‘e puke ia ‘e he tamasi‘í peá ne taa‘i ‘o mate! ‘I he taimi ‘e taha na‘á ne fakahaofi ha sipi mei ha laione. ‘Ikai ko e tamasi‘i loto-to‘a ia? ‘Okú ke ‘ilo pe ko hai ia?

Ko e tamasi‘i talavou ia ko Tēvitá. Na‘e nofo ‘i he kolo ko Pētelihema. Ko ‘ene kui tangatá ko ‘Ōpeti, ko e tama ‘a Lute mo Pōasi. ‘Okú ke manatu‘i kinaua? Pea ko e tamai ‘a Tēvitá ko Sese. Na‘e tauhi ‘e Tēvita ‘a e fanga sipi ‘a ‘ene tamaí. Na‘e fā‘ele‘i ‘a Tēvita hili ‘a e ta‘u ‘e 10 mei hono fili ‘e Sihova ‘a Saula ke hoko ko e tu‘í.

Na‘e a‘u ki he taimi na‘e pehē ai ‘e Sihova kia Sāmiuela: ‘To‘o ha lolo makehe ‘o ‘alu ki he fale ‘o Sesé ‘i Pētelihema. Kuó u fili ha taha ‘o hono ngaahi fohá ke hoko ko e tu‘i.’ ‘I he vakai atu ‘a Sāmiuela ki he foha lahi ‘o Sese ko ‘Ēliapi, na‘á ne pehē ‘iate ia pē: ‘ ‘Oku pau ko e tokotaha ‘eni kuo fili ‘e Sihová.’ Ka na‘e tala ‘e Sihova kiate ia: ‘ ‘Oua te ke sio ki hono lahi mo ‘ene talavou. Kuo ‘ikai te u fili ia ke hoko ko e tu‘i.’

Ko ia na‘e ui ‘e Sese hono foha ko ‘Apinatape ‘o ‘omai ia kia Sāmiuela. Ka na‘e pehē ‘e Samiuela: ‘ ‘Ikai, kuo ‘ikai ke fili ia ‘e Sihova.’ Ko hono hokó, na‘e ‘omi ‘e Sese hono foha ko Sama. Na‘e pehē ‘e Sāmiuela: ‘ ‘Ikai, kuo ‘ikai ke fili ia ‘e Sihova.’ Na‘e ‘omai ‘e Sese hono ngaahi foha ‘e toko fitu kia Sāmiuela, ka na‘e ‘ikai fili ‘e Sihova ia ha taha meiate kinautolu. Na‘e ‘eke ‘e Sāmiuela: ‘Ko ho‘o tamaiki tangatá kotoa pē ‘eni?’

Na‘e tali ange ‘e Sese: ‘ ‘Oku toe pē ‘a e si‘isi‘i tahá. Ka ‘okú ne tauhi ‘a e fanga sipí.’ ‘I hono ‘omai ‘o Tēvitá, na‘e sio ‘a Sāmiuela ko e tamasi‘i hā matamatalelei ia. Na‘e pehē ‘e Sihova: ‘Ko e toko tahá ‘eni. Lilingi ‘a e loló ‘i hono ‘ulú.’ Pea ko e me‘a ia na‘e fai ‘e Sāmiuelá. Na‘e kei toe ha taimi pea toki hoko ‘a Tēvita ko e tu‘i ‘o ‘Isileli.

1 Sāmiuela 17:34, 35; 16:1-13.Fehu‘i

 • Ko hai ‘a e hingoa ‘o e tamasi‘i ‘i he fakatātaá, pea ‘oku anga-fēfē ‘etau ‘ilo‘i ‘okú ne loto-to‘á?
 • Na‘e nofo ‘a Tēvitá ‘i fē, pea ko hai ‘a e hingoa ‘o ‘ene tamaí mo ‘ene kui-tangatá?
 • Ko e hā na‘e tala ai ‘e Sihova kia Sāmiuela ke ne ‘alu ki he fale ‘o Sesé ‘i Pētelihemá?
 • Ko e hā na‘e hoko ‘i hono ‘omai ‘e Sese ‘a e toko fitu ‘o hono ngaahi fohá kia Sāmiuelá?
 • ‘I hono ‘omai ‘o Tēvitá, ko e hā na‘e tala ‘e Sihova kia Sāmiuelá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e 1 Sāmiuela 17:34, 35.

  ‘Oku anga-fēfē hono fakamamafa‘i ‘e he ngaahi me‘á ni ‘a e loto-to‘a ‘a Tēvita mo ‘ene falala kia Sihová? (1 Sām. 17:37)

 • Lau ‘a e 1 Sāmiuela 16:1-14.

  ‘Oku anga-fēfē hono tokoni‘i kitautolu ‘e he ngaahi lea ‘a Sihova ‘i he 1 Sāmiuela 16:7 ke tau ta‘efilifilimānako pea ke faka‘ehi‘ehi mei he tomu‘a fehi‘a ‘i he fōtunga ‘i tu‘á? (Ng. 10:34, 35; 1 Tīm. 2:4)

  ‘Oku anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘i he fakatātā kia Saulá ko e taimi ‘oku to‘o ai ‘e Sihova ‘a hono laumālie mā‘oni‘oní mei ha tokotahá, ko e fo‘i ‘atā aí ‘e lava ke fakafonu ia ‘e ha laumālie kovi, pe ko ha hoholi ‘i loto ke faihala? (1 Sām. 16:14; Mt. 12:43-45; Kal. 5:16)