Fūfuu‘i ‘e ‘Ākani ‘a e me‘a na‘á ne kaiha‘así

SIO ki he me‘a ‘oku tanu ‘e he tangata ko ‘ení ‘i hono tēnití! Ko ha pulupulu faka‘ofo‘ofa, mo ha konga koula mo e ngaahi konga siliva. Na‘á ne to‘o ia mei he kolo ko Sielikoó. Ka ko e hā ‘a e me‘a na‘e totonu ke fai ki he ngaahi me‘a ‘i Sielikoó? ‘Okú ke manatu‘i?

Na‘e totonu ke faka‘auha kinautolu, pea ke ‘ave ‘a e koulá mo e silivá ki he tuku‘anga koloa ‘o e tāpanekale ‘o Sihová. Ko ia kuo talangata‘a ‘a e kakaí ni ki he ‘Otuá. Kuo nau kaiha‘asi ‘a e me‘a ‘a e ‘Otuá. Ko e hingoa ‘o e tangatá ko ‘Ākani, pea ko e fa‘ahinga ko ‘ení ko hono fāmili pē. Tau vakai ange pe ko e hā ‘a e me‘a na‘e hokó.

‘I he hili hono kaiha‘asi ‘e ‘Ākani ‘a e ngaahi me‘á ni, na‘e tuku atu ‘e Siōsiua ha kau tangata ke tau‘i ‘a e kolo ko ‘Aí. Ka na‘a nau fo‘i ‘i he tau ko iá. Ko e ni‘ihi na‘e tāmate‘i, pea na‘e hola ‘a e toengá. Na‘e loto-mamahi ‘aupito ‘a Siōsiua. Na‘e tokoto fo‘ohifo hono matá ki he kelekelé mo lotu kia Sihova: ‘Ko e hā kuó ke tuku ai ke hoko ‘a e me‘á ni kiate kimautolú?’

Na‘e tali ‘e Sihova: ‘Tu‘u hake! Kuo fai angahala ‘a ‘Isileli. Kuo nau to‘o ‘a e ngaahi me‘a na‘e totonu ke faka‘auha pe ke ‘ave ki he tāpanekale ‘o Sihová. Kuo nau kaiha‘asi ha pulupulu faka‘ofo‘ofa ‘o fūfuu‘i ia. He‘ikai te u toe tāpuaki‘i kimoutolu kae‘oua ke mou faka‘auha ia mo e tokotaha na‘á ne ‘ave ‘a e ngaahi me‘á ni.’ Na‘e pehē ‘e Sihova te ne fakahā kia Siōsiua ‘a e tangata kovi ko iá.

Ko ia na‘e fakataha‘i ‘e Siōsiua ‘a e kakai kotoa pē, pea na‘e toki fakahā ‘e Sihova ‘a e tangata kovi ko ‘Ākaní. Na‘e pehē ‘e ‘Ākani: ‘Kuó u angahala. Na‘á ku sio ki ha pulupulu faka‘ofo‘ofa, mo e konga koula pea mo e ngaahi konga siliva. Na‘á ku fu‘u fiema‘u ‘aupito ia pea na‘á ku ‘ave ia. Te mou ‘ilo ia ‘oku tanu ‘i hoku loto tēnití.’

‘I hono ma‘u ‘a e ngaahi me‘á ni pea ‘omai kia Siōsiuá, na‘á ne pehē kia ‘Ākani: ‘Ko e hā kuó ke ‘omai ai ‘a e faingata‘á kiate kitautolú? ‘I he taimí ni ‘e ‘omai ‘e Sihova ‘a e faingata‘a kiate koe!’ ‘I he me‘á ni na‘e tolomaka‘i ai ‘a ‘Ākani mo hono fāmilí ‘e he kakaí kotoa ‘o nau mate. ‘Ikai ‘oku fakahā heni ‘oku totonu ke ‘oua ‘aupito na‘a tau ‘ave ha ngaahi me‘a ‘oku ‘ikai ko ‘etau me‘a?

‘I he ‘osi ‘ení na‘e toe ‘alu ‘a ‘Isileli ke tau‘i ‘a ‘Ai. Na‘e tokoni ‘a Sihova ki he‘ene kakaí he taimi ko ení, pea na‘a nau ikuna ‘i he taú.

Siōsiua 7:1-26; 8:1-29.Fehu‘i

 • ‘I he fakatātaá, ko hai ‘a e tangata ‘okú ne tanu ‘a e koloa na‘e ‘ave mei Sielikoó, pea ko hai ‘a e fa‘ahinga ‘oku nau tokoni‘i iá?
 • Ko e hā na‘e mātu‘aki mamafa ai ‘a e me‘a na‘e fai ‘e ‘Ākani mo hono fāmilí?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e Sihova ‘i he taimi na‘e ‘eke ai ‘e Siōsiua ‘a e ‘uhinga na‘e fo‘i ai ‘a e kau ‘Isilelí ‘i he tau ‘i ‘Aí?
 • Hili hono ‘omai ‘o ‘Ākani mo hono fāmilí kia Siōsiuá, ko e hā na‘e hoko kiate kinautolú?
 • Ko e hā ‘a e lēsoni mahu‘inga ‘oku ako‘i mai kiate kitautolu ‘e he fakamāu‘i ‘o ‘Ākaní?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Siōsiua 7:1-26.

  Ko e hā na‘e fakahaa‘i ‘i he lotu ‘a Siōsiuá fekau‘aki mo hono vaha‘angatae mo hono Tokotaha-Fakatupú? (Siōs. 7:7-9; Sāme 119:145; 1 Sione 5:14)

  Ko e hā ‘oku fakahaa‘i ‘i he fa‘ifa‘itaki‘anga ‘a ‘Ākaní, pea ‘oku anga-fēfē ‘a e hoko eni ko e fakatokanga kiate kitautolú? (Siōs. 7:11, 14, 15; Pal. 15:3; 1 Tīm. 5:24; Hep. 4:13)

 • Lau ‘a e Siōsiua 8:1-29.

  Ko e hā ‘a e fatongia fakafo‘ituitui ‘oku tau ma‘u ki he fakataha‘anga Kalisitiane he ‘aho ní? (Siōs. 7:13; Liv. 5:1; Pal. 28:13)