Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 38: Ko e Kau Sipai ‘e Toko 12

Talanoa 38: Ko e Kau Sipai ‘e Toko 12
Ko e ongo sipai ‘Isilelí ‘okú na ha‘amo ha fua‘i‘akau

SIO ki he fua‘i‘akau ‘oku ha‘amo ‘e he ongo tangatá ni. Sio ki he lalahi ‘o e fuhinga kālepí. ‘Oku fiema‘u ai ha ongo tangata ke na ha‘amo ia ‘aki ha va‘akau. Pea sio ki he fua‘i fikí mo e pomikānité. Ko e ‘omai nai mei fē ‘a e ngaahi fua‘i‘akau faka‘ofo‘ofa ko ‘ení? Mei he fonua ko Kēnaní. Manatu‘i, ko Kēnani ‘a e feitu‘u na‘e nofo ai ‘a ‘Ēpalahame, ‘Aisake mo Sēkope ‘i he taimi ‘e taha. Ka koe‘uhi ko e honge ‘i ai na‘e hiki ai ‘a Sēkope mo hono fāmilí ki ‘Isipite. Ka ‘i he ‘osi ha ta‘u ‘e 216 mei ai, na‘e taki atu leva ‘e Mōsese ‘a e kau ‘Isilelí ke foki ki Kēnani. Na‘a nau a‘u ki he feitu‘u ‘i he toafá na‘e ui ko Kētesi.

Na‘e nofo ‘a e kakai kovi ‘i he fonua ko Kēnaní. Ko ia na‘e fekau atu ‘e Mōsese ha kau sipai ‘e toko 12, pea fakahā kiate kinautolu: ‘Vakai pe ko e hā ‘a e tokolahi ‘o e kakai ‘oku nofo aí pea mo honau mālohí. Vakai pe ‘oku lelei ‘a e kelekelé ke fai ai ha ngoue. Pea manatu‘i ke ‘omai ha fua‘i‘akau.’

‘I he foki mai ‘a e kau sipaí ki Kētesí, na‘a nau tala kia Mōsese: ‘Ko e fonua lelei mo‘oni.’ Pea ke fakapapau‘i iá na‘a nau fakahā ange kia Mōsese ‘a e ngaahi fua‘i‘akau. Ka na‘e pehē ‘e he toko 10 ‘o e kau sipaí: ‘Ko e kakai ‘oku nau nofo aí ‘oku lalahi mo mālohi. ‘E tāmate‘i kitautolu ‘o kapau te tau feinga ke ma‘u ‘a e fonuá.’

Na‘e ilifia ‘a e kau ‘Isilelí ‘i he‘enau fanongo ki he me‘á ni. Na‘a nau pehē: ‘Na‘e mei lelei ange ke mau mate ‘i ‘Isipite pe ‘i he toafá ni. Te tau mate ‘i he taú, pea ‘e puke pōpula ‘a hotau ngaahi uaifí mo ‘etau fānaú. Tau fili ha taki fo‘ou ke fetongi ‘a Mōsese, pea ke tau foki ki ‘Isipite!’

Ka na‘e falala ‘a e ongo sipai ‘e toko ua kia Sihova, peá na feinga ke fakafiemālie‘i ‘a e kakaí. Ko hona hingoá ko Siōsiua mo Kēlepi. Na‘á na pehē: ‘ ‘Oua te mou ilifia. ‘Oku kau ‘a Sihova mo kitautolu. ‘E faingofua pē ke tau ma‘u ‘a e fonuá.’ Ka na‘e ‘ikai ke tokanga ki ai ‘a e kakaí. Na‘e a‘u ‘o nau loto ke tāmate‘i ‘a Siōsiua mo Kēlepi.

Na‘e ‘ai ‘e he me‘á ni ke ‘ita lahi ‘a Sihova, peá ne tala kia Mōsese: ‘He‘ikai ke hū ha taha kuo ta‘u 20 pe lahi ange ki he fonua ko Kēnaní. Kuo nau mamata ‘i he ngaahi mana na‘á ku fai ‘i ‘Isipité pea ‘i he toafá, ka ‘oku te‘eki ai pē ke nau falala kiate au. Ko ia te nau hē holo pē ‘i he toafá ‘i he ta‘u ‘e 40 kae‘oua kuo mate ‘a e tokotaha fakamuimuí. Ko Siōsiua pē mo Kēlepi te na hū atu ki he fonua ko Kēnaní.’

Nōmipa 13:1-33; 14:1-38.Fehu‘i

 • Ko e hā ‘okú ke fakatokanga‘i fekau‘aki mo e fuhinga kālepi ‘i he fakatātaá, pea na‘e ‘omai ia mei fē?
 • Ko e hā na‘e fekau atu ai ‘e Mōsese ha kau sipai ‘e toko 12 ki he fonua ko Kēnaní?
 • Ko e hā na‘e tala ‘e he kau sipai ‘e toko 10 ‘i he‘enau foki ‘o līpooti kia Mōsesé?
 • Na‘e anga-fēfē hono fakahāhā ‘e he ongo sipai ‘e toko uá ‘a e falala kia Sihová, pea ko hai hona hingoá?
 • Ko e hā na‘e ‘ita ai ‘a Sihová, pea ko e hā na‘á ne tala kia Mōsesé?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Nōmipa 13:1-33.

  Ko hai na‘e fili ke nau sipai ki he fonuá, pea ko e hā ‘a e faingamālie mahu‘inga na‘a nau ma‘ú? (Nōm. 13:2, 3, 18-20)

  Ko e hā na‘e kehe ai ‘a e vakai ‘a Siōsiua mo Kēlepí mei he kau sipai kehé, pea ko e hā ‘oku ako‘i mai ‘e he me‘á ni kiate kitautolú? (Nōm. 13:28-30; Mt. 17:20; 2 Kol. 5:7)

 • Lau ‘a e Nōmipa 14:1-38.

  Ko e hā ‘a e fakatokanga fekau‘aki mo e lāunga ki he kau fakafofonga fakamāmani ‘o Sihová ‘oku totonu ke tau tokanga ki aí? (Nōm. 14:2, 3, 27; Mt. 25:40, 45; 1 Kol. 10:10)

  ‘Oku anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘i he Nōmipa 14:24 ‘oku mahu‘inga‘ia fakafo‘ituitui ‘a Sihova ‘i he‘ene kau sevānití taki taha? (1 Tu‘i 19:18; Pal. 15:3)