‘OKÚ KE ‘ilo pe ko e hā ‘a e me‘a ‘oku tufi hake ‘e he kakaí mei he kelekelé? ‘Oku hangē ko ha sinoú. ‘Oku hinehina ia, pea manifi mo ma‘ama‘a. Ka ‘oku ‘ikai ko e sinou; ko e fa‘ahinga me‘a ia ke kai.

Tufi ‘e he kau ‘Isilelí ‘a e maná

Na‘e meimei ko e māhina pē ia ‘e taha hili ‘a e mavahe atu ‘a e kau ‘Isilelí mei ‘Isipité. Na‘a nau ‘i he toafá. Na‘e si‘i ‘a e me‘akai ‘oku tupu ‘i aí, pea ko ia na‘e lāunga ai ‘a e kakaí, ‘o pehē: ‘ ‘Oku mau faka‘amu na‘e tāmate‘i pē kimautolu ‘e Sihova ‘i ‘Isipite. He na‘e kei ma‘u pē ai ‘a e me‘akai kotoa na‘a mau fiema‘ú.’

Ko ia, na‘e pehē ‘e Sihova: ‘Te u ‘ai ha me‘akai ke ngangana hifo mei he langí.’ Pea ko e me‘a ia na‘e fai ‘e Sihová. ‘I he pongipongi hono hokó ‘i he sio ‘a e kau ‘Isilelí ki he me‘a hinehina na‘e ngangana hifó, na‘a nau fe‘ekeaki ‘iate kinautolu: ‘Ko e hā ‘eni?’

Na‘e pehē ‘e Mōsese: ‘Ko e me‘akai kuo ‘omai ‘e Sihova ma‘amoutolu ke mou kai.’ Na‘e ui ia ‘e he kakaí ko e MANA. Na‘e ifo ‘o hangē ha keke manifi na‘e ngaohi‘aki ‘a e honé.

Na‘e tala ‘e Mōsese ki he kakaí: ‘Te mou tufi ‘o fakatatau pē ki he lahi ‘e malava ke kai ‘e ha taha.’ Ko ia ko e me‘a ia na‘a nau fai ‘i he pongipongi kotoa pē. Pea ‘i he vela ange pē ‘a e la‘aá, na‘e vaia ‘a e mana na‘e toe ‘i he kelekelé.

Na‘e toe pehē ‘e Mōsese: ‘He‘ikai ke toe tauhi ‘e ha taha ‘a e maná ki he ‘aho hono hokó.’ Ka na‘e ‘i ai ‘a e kakai ‘e ni‘ihi na‘e ‘ikai te nau fai ki ai. ‘Okú ke ‘ilo ‘a e me‘a na‘e hokó? ‘I he pongipongi hono hokó ko e mana ko ia na‘a nau tauhí na‘e fonu ia ‘i he ‘uanga, pea na‘e kamata ke namu ha‘aha‘a!

Kaekehe, na‘e ‘i ai ‘a e ‘aho ‘e taha ‘i he uiké, na‘e pehē ‘e Sihova ki he kakaí ke nau tānaki ke liunga ua ‘a e lahi ‘o e maná. Ko e ‘aho hono onó ia. Pea na‘e pehē ‘e Sihova ke tuku ha konga ki he ‘aho hono hokó, koe‘uhi he‘ikai te ne ‘omai ha mana he ‘aho hono fitú. ‘I he‘enau tauhi ‘a e maná ‘o a‘u ki he ‘aho hono fitú, na‘e ‘ikai ke ‘uanga pea na‘e ‘ikai ke namu ha‘aha‘a ia! Ko e me‘a fakaemana foki mo ‘eni ‘e taha na‘e fai ‘e Sihova!

Ko e ngaahi ta‘u kotoa na‘e ‘i he toafá ai ‘a e kau ‘Isilelí na‘e fafanga kinautolu ‘e Sihova ‘aki ‘a e me‘akai ko e mana.

‘Ekisoto 16:1-36; Nōmipa 11:7-9; Siōsiua 5:10-12.Fehu‘i

 • ‘I he fakatātaá, ko e hā ‘oku tufi ‘e he kakaí mei he kelekelé pea na‘e ui ia ko e hā?
 • Ko e hā ‘a e fakahinohino na‘e fai ‘e Mōsese ki he kakaí fekau‘aki mo hono tufi ‘o e maná?
 • Ko e hā na‘e tala ‘e Sihova ki he kakaí ke nau fai ‘i he ‘aho hono onó, pea ko e hā hono ‘uhingá?
 • Ko e hā ‘a e mana na‘e fakahoko ‘e Sihova ‘i he taimi na‘e tauhi ai ‘a e maná ki he ‘aho hono fitú?
 • Ko e hā ‘a e fuoloa ‘o hono fafanga ‘e Sihova ‘a e kakaí ‘aki ‘a e maná?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e ‘Ekisoto 16:1-36 mo e Nōmipa 11:7-9.

  Ko e hā ‘oku fakahaa‘i ‘e he ‘Ekisoto 16:8 fekau‘aki mo e fiema‘u kiate kitautolu ke toka‘i ‘a e ngaahi tu‘unga fakateokalati ‘i he fakataha‘anga Kalisitiané? (Hep. 13:17)

  ‘I he toafá, na‘e anga-fēfē hono fakamanatu faka‘aho ki he kau ‘Isilelí ‘a ‘enau fakafalala kia Sihová? (‘Eki. 16:14-16, 35; Teu. 8:2, 3)

  Ko e hā ‘a e ‘uhinga fakaefakatātā na‘e ‘oange ‘e Sīsū ki he maná, pea ‘oku anga-fēfē ‘etau ma‘u ‘aonga mei he “mā [ko eni] mei he langi”? (Sione 6:31-35, 40)

 • Lau ‘a e Siōsiua 5:10-12.

  Na‘e fe‘unga mo e ta‘u ‘e fiha ‘a e kai mana ‘a ‘Isilelí, na‘e anga-fēfē hono ‘ahi‘ahi‘i heni kinautolú, pea ko e hā ‘e lava ke tau ako mei he fakamatala ko ení? (‘Eki. 16:35; Nōm. 11:4-6; 1 Kol. 10:10, 11)