‘IKAI ko ha ki‘i tamasi‘i matamatalelei eni? Ko hono hingoá ko Sāmiuela. Pea ko e tangata ‘okú ne hili hono nimá ‘i he ‘ulu ‘o Sāmiuelá ko e taula‘eiki lahi ia ‘o ‘Isileli ko ‘Īlai. Ko e tamai ‘ena ‘a Sāmiuelá ko ‘Elikena mo ‘ene fa‘eé ko ‘Ana ‘okú na ‘omai ‘a Sāmiuela kia ‘Īlaí.

Fe‘iloaki ‘a Sāmiuela mo e taula‘eiki lahi ko ‘Īlaí

Ko e ta‘u nai ‘eni ‘e fā pe nima ‘o Sāmiuela. Ka te ne nofo ‘i he tāpanekale ‘o Sihová fakataha mo ‘Īlai pea mo e kau taula‘eiki kehé. Ko e hā nai hono ‘uhinga na‘e ‘ave ai ‘e ‘Elikena mo ‘Ana ha taha kei si‘i pehē ‘o hangē ko Sāmiuelá ke tauhi kia Sihova ‘i he tāpanekalé? Tau vakai ange.

Ko e ngaahi ta‘u si‘i ki mu‘a hení na‘e mamahi ‘aupito ‘a ‘Ana. Ko hono ‘uhingá ko e ‘ikai ha‘ane pēpē, ka na‘á ne fu‘u fiema‘u ‘aupito ha‘ane tama. Ko ia ‘i he ‘aho ‘e taha na‘e ‘a‘ahi ai ‘a ‘Ana ki he tāpanekale ‘o Sihová, peá ne lotu: ‘ ‘E Sihova, manatu‘i au! Kapau te ke ‘omai ha‘aku tama, ‘oku ou tala‘ofa atu te u foaki atu ia ma‘au koe‘uhi ke ne tauhi kiate koe ‘i he kotoa ‘o ‘ene mo‘uí.’

Na‘e tali ‘e Sihova ‘a e lotu ‘a ‘Aná, pea na‘e ‘osi ha ngaahi māhina na‘á ne fā‘ele‘i ‘a Sāmiuela. Na‘e ‘ofa ‘aupito ‘a ‘Ana ‘i he‘ene ki‘i tamasi‘í, pea na‘á ne kamata ako‘i ia ‘o fekau‘aki mo Sihova lolotonga ‘oku kei si‘i ‘aupito. Na‘á ne tala ki hono husepānití: ‘ ‘I he taimi pē kuo lahi fe‘unga ai ‘a Sāmiuela ‘o ‘ikai ke toe fiema‘u ke tauhi ia ‘e ha tahá, te u ‘ave ia ki he tāpanekalé ke ne tauhi ai kia Sihova.’

Ko e me‘a ia na‘e fai ‘e ‘Ana mo ‘Elikena ‘a ia ‘oku hā ‘i he fakatātaá ni. Pea koe‘uhi ko hono ako‘i lelei ‘o Sāmiuela ‘e he‘ene ongo mātu‘á, na‘á ne fiefia ke tauhi kia Sihova ‘i he tēniti ‘o Sihová. ‘I he ta‘u kotoa na‘e ha‘u ‘a ‘Ana mo ‘Elikena ke lotu ‘i he tēniti makehé ni, pea ke sio ki he‘ena ki‘i tamasi‘í. Pea ko e ta‘u kotoa na‘e ‘omai ma‘u pē ‘e ‘Ana ha kote fo‘ou ‘oku ‘ikai hano nima kuó ne ngaohi mo‘o Sāmiuela.

‘I he faai atu ‘a e ngaahi ta‘ú, na‘e hokohoko atu pē ‘a e tauhi ‘a Sāmiuela kia Sihova ‘i hono tāpanekalé, pea na‘e sai‘ia fakatou‘osi ‘a Sihova mo e kakaí ‘iate ia. Ka na‘e ‘ikai ke sai ‘a e ongo foha ‘o e taula‘eiki lahi ko ‘Īlaí ko Hofinai mo Fineasi. Na‘á na fai ha ngaahi me‘a lahi ‘oku kovi, mo ‘ai ha ni‘ihi kehe ke talangata‘a foki kia Sihova. Na‘e totonu ke to‘o kinaua ‘e ‘Īlai mei he tu‘unga taula‘eikí, ka na‘e ‘ikai te ne fai pehē.

Na‘e ‘ikai tuku ‘e Sāmiuela ‘a e ngaahi me‘a ‘oku kovi ‘oku fai ‘i he tāpanekalé ke ne ta‘ofi ia mei he‘ene tauhi kia Sihová. Ka koe‘uhi ko e tokosi‘i ‘a e kakai na‘a nau ‘ofa mo‘oni kia Sihová, na‘e fuoloa mo e ‘ikai toe lea ‘a Sihova ki ha taha ‘o e fa‘ahinga ‘o e tangatá. ‘I he taimi na‘e hoko ‘o ki‘i lahi ange ‘a Sāmiuelá ko e me‘a ‘eni na‘e hokó:

Na‘e ma‘u mohe ‘a Sāmiuela ‘i he tāpanekalé pea ongo mai ha le‘o ‘o ne ‘ā hake. Na‘á ne tali: ‘Ko au ‘eni.’ Peá ne tu‘u hake ‘o lele kia ‘Īlai, mo ne pehē: ‘Na‘á ke ui au, pea ko au ‘eni.’

Ka na‘e tali ange ‘e ‘Īlai: ‘Na‘e ‘ikai te u ui koe; foki ‘o mohe.’ Ko ia na‘e toe foki ‘a Sāmiuela ‘o mohe.

Pea na‘e toe ui ko hono tu‘o ua: ‘Sāmiuela!’ Ko ia na‘e toe tu‘u hake ‘a Sāmiuela ‘o lele kia ‘Īlai. Na‘á ne pehē: ‘Na‘á ke ui au, pea ko au ‘eni.’ Ka na‘e tali ange ‘e ‘Īlai: ‘Na‘e ‘ikai te u ui koe, ‘e hoku foha. Toe ‘alu ‘o mohe.’ Ko ia na‘e toe foki ‘a Sāmiuela ki hono mohengá.

‘Sāmiuela!’ ko e ui ia hono tu‘o tolú. Ko ia na‘e toe lele ‘a Sāmiuela kia ‘Īlai. Na‘á ne pehē: ‘Ko au eni, he kuo pau ko koe pē na‘á ke ui aú.’ Na‘e toki ‘ilo ‘e ‘Īlai ‘oku pau ko Sihova na‘e uí. Ko ia na‘á ne tala ange kia Sāmiuela: ‘Toe foki ‘o tokoto, pea kapau te ne toe ui, pea ke lea ‘o pehē: “Lea mai ‘e Sihova, he ‘oku fakaongo atu ‘a ho‘o sevānití.” ’

Ko e me‘a ia na‘e lea‘aki ‘e Sāmiuela ‘i he toe ui mai ia ‘e Sihová. Na‘e toki tala leva ‘e Sihova kia Sāmiuela ‘o pehē te ne tautea ‘a ‘Īlai mo hono ongo fohá. Ki mui mai ai na‘e mate ‘a Hofinai mo Fineasi ‘i he tau mo e kau Filisitiá, pea ‘i he fanongo ‘a ‘Īlai ki he me‘a na‘e hokó na‘á ne tō ‘o motu hono kiá ‘o ne mate ai. Ko ia na‘e hoko ‘o mo‘oni ‘a e lea ‘a Sihová.

Na‘e tupu hake ‘a Sāmiuela, ‘o ne hoko ko e fakamaau fakamuimui taha ia ‘o ‘Isilelí. ‘I he‘ene tupu ‘o motu‘á, na‘e kole ange ‘e he kakaí kiate ia: ‘Fili ha tu‘i ke ne pule kiate kitautolu.’ Na‘e ‘ikai ke fie fai ‘eni ‘e Sāmiuela, koe‘uhi he ko hono mo‘oní ko Sihova ko honau tu‘í. Ka na‘e tala ‘e Sihova kiate ia ke fakaongo ki he kakaí.

1 Sāmiuela 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.Fehu‘i

 • Ko hai ‘a e hingoa ‘o e ki‘i tamasi‘i ‘i he fakatātaá, pea ko hai ‘a e ni‘ihi kehé?
 • Ko e hā ‘a e lotu na‘e lea‘aki ‘e ‘Ana ‘i he ‘aho ‘e taha ‘i he‘ene ‘a‘ahi ki he tāpanekale ‘o Sihová, pea na‘e anga-fēfē ‘a e tali kiate ia ‘a Sihová?
 • Na‘e ta‘u fiha ‘a Sāmiuela ‘i hono ‘ave ia ke ne ngāue ‘i he tēniti ‘o Sihová, pea ko e hā na‘e fai ma‘ana ‘e he‘ene fa‘eé ‘i he ta‘u taki taha?
 • Ko hai ‘a e hingoa ‘o e ongo foha ‘o ‘Īlaí, pea ko e ongo tangata fēfē kinaua?
 • Na‘e anga-fēfē hono ui ‘e Sihova ‘a Sāmiuelá, pea ko e hā ‘a e pōpoaki na‘á Ne ‘oange kiate iá?
 • Na‘e hoko ‘a Sāmiuela ko e hā ‘i he‘ene tupu haké, pea ko e hā na‘e hoko ‘i he‘ene motu‘á?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e 1 Sāmiuela 1:1-28.

  Ko e hā ‘a e fa‘ifa‘itaki‘anga lelei ki he ngaahi ‘ulu‘i fāmilí ‘oku ‘omai ‘e ‘Elikena ‘i he‘ene taki mu‘a ‘i he lotu mo‘oní? (1 Sām. 1:3, 21; Mt. 6:33; Fili. 1:10)

  Ko e hā ‘a e lēsoni ‘e lava ke tau ako mei he fa‘ifa‘itaki‘anga ‘a ‘Ana ‘i he‘ene fekuki mo ha palopalema fakatupu puputu‘ú? (1 Sām. 1:10, 11; Sāme 55:22; Loma 12:12)

 • Lau ‘a e 1 Sāmiuela 2:11-36.

  Na‘e anga-fēfē hono fakalāngilangi‘i ‘e ‘Īlai ‘a hono ongo fohá ‘o lahi ange ia ‘ia Sihová, pea ‘e lava fēfē ke hoko eni ko ha fakatokanga kiate kitautolu? (1 Sām. 2:22-24, 27, 29; Teu. 21:18-21; Mt. 10:36, 37)

 • Lau ‘a e 1 Sāmiuela 4:16-18.

  Ko e hā ‘a e pōpoaki tu‘o fā ‘o e mala na‘e ha‘u mei he mala‘e taú, pea ko e hā ‘a e ola na‘e hoko kia ‘Īlaí?

 • Lau ‘a e 1 Sāmiuela 8:4-9.

  Na‘e anga-fēfē hono faka‘ita‘i lahi ‘e ‘Isileli ‘a Sihová, pea ‘e lava fēfē ke tau poupou mateaki he ‘ahó ni ki hono Pule‘angá? (1 Sām. 8:5, 7; Sione 17:16; Sēm. 4:4)