‘Ofefine ‘o Sēfitá

KUÓ KE ‘osi fai nai ha tala‘ofa pea ki mui mai ai kuó ke faingata‘a‘ia ke fakahoko ia? Na‘e hoko ‘o pehē ki he tangata ‘i he fakatātā ko ‘ení, pea ko e ‘uhinga ia ‘oku fu‘u loto-mamahi aí. Ko e tangatá ni ko e fakamaau loto-to‘a ia ‘o ‘Isileli na‘e hingoa ko Sēfita.

Na‘e mo‘ui ‘a Sēfita ‘i he taimi na‘e ‘ikai ke toe lotu ai ‘a e kau ‘Isilelí ia kia Sihova. Na‘a nau toe foki pē ‘o fai ‘a e me‘a na‘e kovi. Ko ia na‘e tuku ‘e Sihova ‘a e kakai ‘Āmoní ke nau fakamamahi‘i kinautolu. Na‘e ‘ai ‘e he me‘á ni ‘a e kau ‘Isilelí ke nau tangi hake kia Sihova: ‘Kuo mau faiangahala kiate koe. Kātaki, fakahaofi kimautolu!’

Sēfita mo ‘ene kau tangatá

Na‘e fakatomala ‘a e kakaí ‘i he ngaahi kovi na‘a nau faí. Na‘a nau fakahā ‘enau fakatomalá ‘aki ‘enau toe lotu kia Sihova. Ko ia ai, na‘e toe tokoni‘i kinautolu ‘e Sihova.

Na‘e fili ‘e he kakaí ‘a Sēfita ke ne tau‘i ‘a e kakai kovi ‘o ‘Āmoní. Na‘e fu‘u fiema‘u ‘e Sēfita ke tokoni‘i ia ‘e Sihova ‘i he taú. Ko ia na‘á ne tala‘ofa kia Sihova: ‘Kapau te ke tuku ke u ikuna ‘a e kau ‘Āmoní, te u ‘oatu kiate koe ‘a e ‘uluaki tokotaha ‘e ha‘u mei hoku falé ke fakafetaulaki kiate au ‘i he‘eku foki mei he ikuná.’

Na‘e fanongo ‘a Sihova ki he tala‘ofa ‘a Sēfitá, pea na‘á ne tokoni‘i ia ke ikuna. ‘I he foki mai ‘a Sēfita ki ‘apí, ‘okú ke ‘ilo pe ko hai ‘a e ‘uluaki tokotaha na‘e ha‘u ke fakafetaulaki kiate iá? Ko hono ‘ofefiné, ‘a ia ko ‘ene tama pē ia ‘e taha. Na‘e tangi ‘a Sēfita: ‘ ‘Oiauē, si‘oku ‘ofefine! Kuó ke ‘omi ha mamahi lahi kiate au. Ka kuó u fai ha tala‘ofa kia Sihova, pea he‘ikai toe lava ke fakafoki ia.’

Na‘e ‘uluaki loto-mamahi foki ‘a e ‘ofefine ‘o Sēfitá ‘i he‘ene ‘ilo ‘o fekau‘aki mo e tala‘ofa na‘e faí. He ko hono ‘uhingá kuo pau ke ne mavahe mei he‘ene tamaí mo hono ngaahi kaungāme‘á. Ka te ne tauhi kia Sihova ‘i hono tāpanekale ‘i Sailó ‘i he toenga ‘o ‘ene mo‘uí. Ko ia na‘á ne tala ange ki he‘ene tamaí: ‘Kapau na‘á ke fai ha tala‘ofa kia Sihova, kuo pau ke ke tauhi ki ai.’

Ko ia na‘e ‘alu ‘a e ‘ofefine ‘o Sēfitá ki Sailo, pea na‘á ne tauhi kia Sihova ‘i hono tāpanekalé he toenga ‘o ‘ene mo‘uí. Ko e ‘aho ‘e fā ‘i he ta‘u kotoa pē na‘e ‘alu ‘a e kau fefine ‘Isilelí ‘o ‘a‘ahi ki ai, pea mo ma‘u ha taimi fakafiefia fakataha mo ia. Na‘e ‘ofa ‘aupito ‘a e kakaí ‘i he ‘ofefine ‘o Sēfitá koe‘uhi ko ‘ene hoko ko e sevāniti lelei ‘a Sihova.

Fakamaau 10:6-18; 11:1-40.Fehu‘i

 • Ko hai ‘a Sēfita, pea na‘á ne mo‘ui ‘i he lolotonga ‘o e taimi fē?
 • Ko e hā ‘a e tala‘ofa na‘e fai ‘e Sēfita kia Sihová?
 • Ko e hā na‘e hoko ai ‘a Sēfita ‘o loto-mamahi ‘i he‘ene foki atu ki ‘api mei hono ikuna‘i ‘o e kau ‘Āmoní?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e he ‘ofefine ‘o Sēfitá ‘i he‘ene ‘ilo ‘o kau ki he tala‘ofa ‘a ‘ene tamaí?
 • Ko e hā na‘e ‘ofa ai ‘a e kakaí ‘i he ‘ofefine ‘o Sēfitá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Fakamaau 10:6-18.

  Ko e hā ‘a e fakatokanga ‘oku totonu ke tau tokanga ki ai mei he lēkooti ‘o e ta‘eangatonu ‘a ‘Isileli kia Sihová? (Fkm. 10:6, 15, 16; Loma 15:4; Fkh. 2:10)

 • Lau ‘a e Fakamaau 11:1-11, 29-40.

  ‘Oku anga-fēfē ‘etau ‘ilo‘i ko hono foaki ‘e Sēfita ‘a hono ‘ofefiné ko ha “feilaulau-moifua” na‘e ‘ikai ‘uhinga iá na‘e foaki ia ‘i ha afi ko ha feilaulau fakaetangata? (Fkm. 11:31; Liv. 16:24; Teu. 18:10, 12)

  ‘I he founga fē na‘e foaki ai ‘e Sēfita ‘a hono ‘ofefiné ko ha feilaulaú?

  Ko e hā ‘e lava ke tau ako mei he fakakaukau ‘a Sēfita ki he‘ene fuakava kia Sihová? (Fkm. 11:35, 39; Koh. 5:4, 5; Mt. 16:24)

  ‘Oku anga-fēfē ‘a e hoko ‘a e ‘ofefine ‘o Sēfitá ko ha fa‘ifa‘itaki‘anga lelei ia ki he kau Kalisitiane kei si‘í ‘i he tuli ki ha ngāue tu‘uma‘u ‘i he ngāue taimi-kakató? (Fkm. 11:36; Mt. 6:33; Fili. 3:8)