SIO kia Siōsiua. ‘Okú ne pehē: ‘La‘ā, tu‘uma‘u!’ Pea na‘e tu‘uma‘u ‘a e la‘aá. Na‘e tu‘u ‘i he langí ‘i he ‘aho kakato. Ko Sihova na‘á ne ‘ai ‘eni ke hokó! Ka tau vakai ange pe ko e hā na‘e fiema‘u ai ‘e Siōsiua ‘a e la‘aá ke kei ulo ai pē.

Ko e la‘aá

‘I he kamata ‘a e ngaahi tu‘i kovi ‘e toko nima ‘i he fonua ko Kēnaní ke tau‘i ‘a e kau Kipioné, na‘e fekau ‘e he kau Kipioné ha tangata ke ‘alu kia Siōsiua ‘o kole tokoni. Na‘á ne pehē: ‘Ha‘u vave kiate kimautolu! Fakahaofi kimautolu! Ko e ngaahi tu‘i kotoa ‘o e fonua mo‘ungá kuo nau ha‘u ke faitau mo ho‘omou kau sevānití.’

Na‘e ‘alu atu leva ‘a Siōsiua mo ‘ene kau tangata taú hono kotoa. ‘I he poó kotoa na‘a nau laka atu. ‘I he‘enau a‘u ki Kipioné, na‘e ilifia ‘a e kau sōtia ‘a e ngaahi tu‘i ‘e toko nimá pea nau kamata ke hola. Pea na‘e toki ‘omi leva ‘e Sihova ha fu‘u ‘uha maka mei he langí, pea na‘e lahi ange ‘a e kau sōtia na‘e mate ‘i he ‘uha maká ‘iate kinautolu na‘e tāmate‘i ‘e he kau tangata tau ‘a Siōsiuá.

Siōsiua

Na‘e sio ‘a Siōsiua ‘e vave ‘a e tō ‘a e la‘aá. Pea ‘e fakapo‘uli, pea ‘e tokolahi ‘a e hao ‘i he kau sōtia ‘a e ngaahi tu‘i kovi ‘e toko nimá. Ko e ‘uhinga eni na‘e lotu ai ‘a Siōsiua kia Sihova peá ne toki pehē: ‘La‘ā, tu‘uma‘u!’ Pea ‘i he hokohoko atu ‘a e ulo ‘a e la‘aá, na‘e malava leva ‘a e kau ‘Isilelí ke faka‘osi mo ikuna ‘a e taú.

Na‘e ‘i ai mo e ngaahi tu‘i kovi kehe ‘i Kēnani ‘a ia na‘a nau fehi‘a ‘i he kakai ‘a e ‘Otuá. Na‘e fe‘unga mo e meimei ta‘u ‘e ono kia Siōsiua mo ‘ene kau taú ke nau ikuna‘i ai ‘a e ngaahi tu‘i ‘e toko 31 ‘i he fonuá. ‘I he ‘osi ‘a e me‘á ni, na‘e ‘ai ‘e Siōsiua ke vahevahe ‘a e fonua ko Kēnaní ki he ngaahi matakali na‘e kei fiema‘u kiate kinautolu ha feitu‘u ke nofo aí.

Hili ha ngaahi ta‘u lahi, pea na‘e mate ‘a Siōsiua ‘i hono ta‘u 110. ‘I he‘ene kei mo‘uí pea mo hono ngaahi kaungāme‘á, na‘e kei talangofua ai pē ‘a e kakaí kia Sihova. Ka ‘i he mate ‘a e kau tangata leleí ni, na‘e kamata leva ‘a e kakaí ke fai ‘a e ngaahi me‘a ‘oku kovi pea nau tō ai ki he faingata‘a. Ko e taimi ‘eni na‘e fu‘u fiema‘u ai ‘a e tokoni ‘a e ‘Otuá kiate kinautolú.

Siōsiua 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Fakamaau 2:8-13.Fehu‘i

 • ‘I he fakatātaá, ko e hā ‘oku lea‘aki ‘e Siōsiuá, pea ko e hā hono ‘uhingá?
 • Na‘e anga-fēfē hono tokoni‘i ‘e Sihova ‘a Siōsiua mo ‘ene kau tangata taú?
 • Ko e ngaahi tu‘i fakafili ‘e fiha na‘e ikuna‘i ‘e Siōsiuá, pea ko e hā hono lōloá?
 • Ko e hā na‘e vahevahe ai ‘e Siōsiua ‘a e fonua ko Kēnaní?
 • Na‘e ta‘u fiha ‘a Siōsiua ‘i he‘ene maté, pea ko e hā na‘e hoko ki he kakaí ‘i he hili iá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Siōsiua 10:6-15.

  ‘I hono ‘ilo‘i na‘e ‘ai ‘e Sihova ke tu‘uma‘u ‘a e la‘aá mo e māhiná ki ‘Isilelí, ko e hā ‘a e falala ‘oku tau ma‘u he ‘aho ní? (Siōs. 10:8, 10, 12, 13; Sāme 18:3; Pal. 18:10)

 • Lau ‘a e Siōsiua 12:7-24.

  Ko hai mo‘oni na‘e tupu mei ai ‘a hono ikuna‘i ‘o e ngaahi tu‘i ‘e 31 ‘i Kēnaní, pea ko e hā ‘oku mahu‘inga ai eni kiate kitautolu he ‘aho ní? (Siōs. 12:7; 24:11-13; Teu. 31:8; Luke 21:9, 25-28)

 • Lau ‘a e Siōsiua 14:1-5.

  Na‘e anga-fēfē ‘a hono vahevahe ‘a e fonuá ‘i he ha‘oha‘onga ‘o e ngaahi matakali ‘Isilelí, pea ko e hā ‘oku fakahaa‘i ‘e he me‘á ni fekau‘aki mo e ngaahi tofi‘a ‘i he Palataisí? (Siōs. 14:2; ‘Ai. 65:21; ‘Isi. 47:21-23; 1 Kol. 14:33)

 • Lau ‘a e Fakamaau 2:8-13.

  ‘I he hangē ko Siōsiua ‘i ‘Isilelí, ko hai ‘i he ‘ahó ni ‘oku ngāue ko ha ta‘ota‘ofi ‘o e tafoki mei he mo‘oní? (Fkm. 2:8, 10, 11; Mt. 24:45-47; 2 Tes. 2:3-6; Tai. 1:7-9; Fkh. 1:1; 2:1, 2)