Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 41: Ko e Ngata Palasá

Talanoa 41: Ko e Ngata Palasá
Mōsese mo e ngata palasá

‘OKU hangē mai nai ha ngata mo‘oni ‘oku takatakai ‘i he fu‘u poú? Ka ‘oku ‘ikai. Ko e ngata ia na‘e ngaohi mei he palasa. Na‘e tala ‘e Sihova kia Mōsese ke fokotu‘u ia ki ‘olunga ‘i ha pou koe‘uhi ke sio ‘a e kakaí ki ai ka nau mo‘ui pē. Ka ko e fanga ngata kehe ia ‘i he kelekelé ko e fanga ngata mo‘oni. Na‘a nau huhu ‘a e kakaí pea ‘ai kinautolu ke nau puke. ‘Okú ke ‘ilo hono ‘uhingá?

Ko hono ‘uhingá he na‘e lea fakafepaki ‘a e kau ‘Isilelí ki he ‘Otuá mo Mōsese. Na‘a nau lāunga: ‘Ko e hā na‘á ke ‘omi ai kimautolu mei ‘Isipite ke mau mate ‘i he toafá ni? ‘Oku ‘ikai ha me‘akai pe vai heni. Pea kuo mau pāhia ‘i he kai ‘o e maná.’

Ka ko e maná ko e me‘akai lelei. Na‘e ‘omi ia ‘e Sihova kiate kinautolu ‘o fakafou mai ‘i ha mana. Pea ‘i ha mana na‘á ne toe ‘oange mo e vai kiate kinautolu. Ka na‘e ‘ikai ke hounga‘ia ‘a e kakaí ki he anga hono tokanga‘i kinautolu ‘e he ‘Otuá. Ko ia na‘e ‘omi ‘e Sihova ‘a e fanga ngata kona ko ‘ení ke tautea‘aki ‘a e kakai ‘Isilelí. Na‘e huhu kinautolu ‘e he fanga ngatá, pea na‘e mate ai ‘a e kakai tokolahi.

Huhu ‘e he ngatá ‘a e kau ‘Isilelí

Faifai atu pē pea na‘e a‘u ‘a e kakaí kia Mōsese ‘o nau pehē: ‘Kuo mau fai angahala, koe‘uhi kuo mau lea fakafepaki kia Sihova mo koe. Lotu kia Sihova ke ‘ave ‘a e fanga ngatá mei heni.’

Ko ia na‘e lotu ‘a Mōsese koe‘uhi ko e kakaí. Pea na‘e tala ‘e Sihova kia Mōsese ke ngaohi ‘a e ngata palasa ko ‘ení. Na‘á ne pehē ke ‘ai ia ‘i ha pou, pea ke sio ki ai ha taha na‘e huhu ‘e he ngatá. Na‘e fai pē ‘e Mōsese ‘o fakatatau ki he lea ‘a e ‘Otuá. Pea ko e kakai ‘a ia na‘e huhu ‘e he ngatá na‘a nau sio ki he ngata palasá pea na‘a nau toe mo‘ui lelei.

‘Oku ‘i ai ‘a e me‘a ke tau ako mei heni. Ko kitautolu hono kotoa, ‘oku tau hangē ko e kau ‘Isileli na‘e huhu ‘e he fanga ngatá. Ko kitautolu kotoa ‘oku tau ‘i ha tu‘unga ‘o faka‘au ki he mate. Vakavakai holo, pea te ke sio ‘oku tupu ‘a e kakaí ‘o motu‘a, pea mahamahaki, pea mate. ‘Oku peheé koe‘uhi ko e ‘uluaki tangatá mo e fefiné, ko ‘Ātama mo ‘Ivi, na‘á na tafoki meia Sihova, pea ko kitautolu kotoa ko ‘ena fānau. Ka kuo ‘ai ‘e Sihova ha founga te tau lava ai ‘o mo‘ui ta‘engata.

Na‘e fekau mai ki māmani ‘e Sihova hono ‘Aló, ko Sīsū Kalaisi. Na‘e tautau ‘a Sīsū ‘i he ‘akau, koe‘uhi he na‘e fakakaukau ‘a e kakai tokolahi ko e tangata kovi ia. Ka na‘e foaki mai ‘e Sihova ‘a Sīsū ke fakahaofi kitautolu. Kapau te tau hanga kiate ia, pea kapau te tau muimui kiate ia, pea te tau ma‘u ‘a e mo‘ui ta‘engatá. Ka te tau toe ako ‘o lahi ange fekau‘aki mo ‘eni ‘amui ange.

Nōmipa 21:4-9; Sione 3:14, 15.Fehu‘i

 • ‘I he fakatātaá, ko e hā ‘oku takatakai ‘i he fu‘u poú, pea ko e hā na‘e tala ai ‘e Sihova kia Mōsese ke fokotu‘u ia ‘i aí?
 • Na‘e anga-fēfē ‘a e ‘ikai hounga‘ia ‘a e kakaí ki he me‘a kotoa na‘e fai ‘e he ‘Otuá ma‘anautolú?
 • Ko e hā na‘e kole ‘e he kakaí kia Mōsese ke ne fai hili hono fekau‘i mai ‘e Sihova ‘a e fanga ngata kona ke tautea ‘aki kinautolú?
 • Ko e hā na‘e tala ai ‘e Sihova kia Mōsese ke ne ngaohi ha ngata palasá?
 • Ko e hā ‘a e lēsoni ‘e lava ke tau ako mei he talanoa ko ení?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Nōmipa 21:4-9.

  Ko e hā ‘a e fakatokanga ‘oku ‘omai kiate kitautolu ‘i he lāunga ‘a ‘Isileli fekau‘aki mo e ngaahi tokonaki meia Sihová? (Nōm. 21:5, 6; Loma 2:4)

  ‘I he ngaahi senituli ki muí, na‘e anga-fēfē hono ngāue‘aki ‘e he kau ‘Isilelí ‘a e ngata palasá, pea ko e hā ‘a e me‘a na‘e fai ‘e Tu‘i Hesekaiá? (Nōm. 21:9; 2 Tu‘i 18:1-4)

 • Lau ‘a e Sione 3:14, 15.

  Na‘e anga-fēfē hono fakatātaa‘i lelei ‘a hono tutuki ‘o Sīsū Kalaisí ‘e hono fokotu‘u ‘a e ngata palasá ‘i ha fu‘u pou faka‘ilongá? (Kal. 3:13; 1 Pita 2:24)