Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 40: Na‘e Taa‘i ‘e Mōsese ‘a e Maká

Talanoa 40: Na‘e Taa‘i ‘e Mōsese ‘a e Maká

NA‘E ‘osi atu ‘a e ngaahi ta‘u—ta‘u ‘e 10, ta‘u ‘e 20, ta‘u ‘e 30, ta‘u ‘e 39! Pea na‘e kei ‘i he toafá pē ‘a e kau ‘Isilelí. Ka ‘i he ngaahi ta‘u kotoa ko ‘ení na‘e kei tokanga‘i pē ‘e Sihova ‘a ‘ene kakaí. Na‘á ne fafanga kinautolu ‘aki ‘a e me‘akai ko e mana. Na‘á ne taki kinautolu ‘i he lolotonga ‘o e ‘ahó ‘aki ha konga ‘ao, pea taki ‘aki ha pou afi ‘i he po‘ulí. Pea ‘i he ngaahi ta‘ú ni kotoa na‘e ‘ikai ke mahae honau valá pe mamahi honau va‘é.

Na‘a nau a‘u ki he ‘uluaki māhina ‘o e ta‘u hono 40 talu mei he‘enau mavahe mei ‘Isipité. Na‘e toe ‘apitanga pē ‘i Kētesi ‘a e kau ‘Isilelí. Ko e feitu‘u ‘eni na‘a nau ‘i ai pea ‘alu atu ai ‘a e kau sipai ‘e toko 12 ki he fonua ko Kēnaní he meimei ta‘u ‘e 40 ki mu‘a. Na‘e mate ‘i Kētesi ‘a e tuofefine ‘o Mōsese ko Meliame. Pea hangē pē ko ia na‘e hoko ‘i mu‘á, na‘e toe ‘i ai pē ‘a e faingata‘a.

Na‘e ‘ikai ma‘u ‘e he kakaí ha vai. Ko ia na‘a nau lāunga kia Mōsese: ‘Na‘e mei lelei ange ke mau mate. Ko e hā na‘á ke ‘omai ai kimautolu mei ‘Isipite ki he feitu‘u faingata‘a ko ‘eni ‘a ia ‘oku ‘ikai ke tupu ai ha me‘a? ‘Oku ‘ikai ha uite, pe fiki, pe kālepi, pe ha pomikānite. Pea na‘a mo e vai ke inú ‘oku ‘ikai.’

Taa‘i ‘e Mōsese ‘a e maká

‘I he ‘alu ‘a Mōsese mo ‘Ēlone ki he tāpanekalé ke lotú, na‘e tala ‘e Sihova kia Mōsese: ‘Fakatahataha‘i ‘a e kakaí. Pea ‘i mu‘a ‘iate kinautolu kotoa lea ki he maka ko ená. ‘E tafe mai mei ai ha vai fe‘unga ki he kakaí pea mo ‘enau fanga manú kotoa.’

Ko ia na‘e fakataha‘i ‘e Mōsese ‘a e kakaí, peá ne pehē: ‘Fanongo, ‘a kimoutolu ‘oku ‘ikai ha‘amou falala ki he ‘Otuá! Te u ‘oatu mo ‘Ēlone ha vai mei he maká ni ma‘amoutolu?’ Pea na‘e toki taa‘i tu‘o ua ‘e Mōsese ‘a e maká ‘aki hono tokotokó, pea na‘e tafe mālohi mai ‘a e vai mei he maká. Na‘e ‘i ai ‘a e vai fe‘unga ki he kakaí mo e fanga manú kotoa ke nau inu.

Ka na‘e ‘ita ‘a Sihova kia Mōsese mo ‘Ēlone. ‘Okú ke ‘ilo pe ko e hā hono ‘uhingá? Ko hono ‘uhingá he na‘e pehē ‘e Mōsese mo ‘Ēlone te na ‘omi ‘a e vai mei he maká. Ka ko hono mo‘oní ko Sihova ia na‘á ne ‘omai ‘a e vaí. Pea koe‘uhi ko e ‘ikai ke tala ‘e Mōsese mo ‘Ēlone ‘a e mo‘oni ‘o fekau‘aki mo e me‘á ni, na‘e pehē ‘e Sihova te ne tautea kinaua. Na‘á ne pehē: ‘He‘ikai te mo taki ‘eku kakaí ki Kēnani.’

Na‘e ‘ikai ke fu‘u fuoloa pea na‘e mavahe leva ‘a e kau ‘Isilelí mei Kētesi. ‘Osi ha taimi si‘i na‘a nau a‘u ki he Mo‘unga ko Hoa. ‘I heni, ‘i he funga mo‘ungá, na‘e mate ai ‘a ‘Ēlone. Na‘e ta‘u 123 ia ‘i he‘ene maté. Na‘e loto-mamahi ‘aupito ‘a e kau ‘Isilelí, pea ‘i he ‘aho ‘e 30 na‘e nofo ‘a e kakaí kotoa ‘o tangi koe‘uhi ko ‘Ēlone. Na‘e hoko hono foha ko ‘Eliesá ko e taula‘eiki lahi hono hoko ‘i he pule‘anga ‘o ‘Isilelí.

Nōmipa 20:1-13, 22-29; Teutalōnome 29:5.Fehu‘i

 • Na‘e anga-fēfē hono tokanga‘i ‘e Sihova ‘a e kau ‘Isilelí lolotonga ‘enau ‘i he toafá?
 • Ko e hā ‘a e lāunga na‘e fai ‘e he kau ‘Isilelí ‘i he‘enau ‘apitanga ‘i Kētesí?
 • Na‘e anga-fēfē hono tokonaki mai ‘e Sihova ‘a e vai ki he kakaí mo ‘enau fanga manú?
 • ‘I he fakatātaá, ko hai ‘a e tangata ‘oku tuhu kiate iá, pea ko e hā na‘á ne fai ai iá?
 • Ko e hā na‘e ‘ita ai ‘a Sihova kia Mōsese mo ‘Ēloné, pea na‘e anga-fēfē hono tautea‘i kinauá?
 • Ko e hā na‘e hoko ‘i Mo‘unga Hoá, pea ko hai na‘e hoko ko e taula‘eiki lahi ‘o ‘Isilelí?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Nōmipa 20:1-13, 22-29 mo e Teutalōnome 29:5.

  Ko e hā ‘oku tau ako mei he founga hono tokanga‘i ‘e Sihova ‘a e kau ‘Isilelí ‘i he toafá? (Teu. 29:5; Mt. 6:31; Hep. 13:5; Sem. 1:17)

  Na‘e anga-fēfē ‘a e vakai ‘a Sihova ki he ‘ikai malava ‘a Mōsese mo ‘Ēlone ke na fakatāpuhaa‘i ia ‘i he ‘ao ‘o ‘Isilelí? (Nōm. 20:12; 1 Kol. 10:12; Fkh. 4:11)

  Ko e hā ‘oku lava ke tau ako mei he anga ‘o e tali ‘a Mōsese ki he akonaki na‘á ne ma‘u meia Sihová? (Nōm. 12:3; 20:12, 27, 28; Teu. 32:4; Hep. 12:7-11)