Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 39: Na‘e Tupu ha Ngaahi Matala‘i‘akau he Tokotoko ‘o ‘Ēloné

Talanoa 39: Na‘e Tupu ha Ngaahi Matala‘i‘akau he Tokotoko ‘o ‘Ēloné

SIO ki he ngaahi matala‘i‘akau pea mo e ngaahi fo‘i ‘alimoni momoho ‘oku tupu mei he tokotoko pe va‘akau ko ‘ení. Ko e tokotoko ia ‘o ‘Ēloné. Na‘e tupu ‘a e ngaahi matala‘i‘akau mo e fua‘i‘akau momoho ko ení ‘i he tokotoko ‘o ‘Ēloné ‘i ha pō pē ‘e taha! Tau vakai ki hono ‘uhingá.

‘Oange ‘e Mōsese kia ‘Ēlone ‘a e tokotoko ne matalá

Na‘e ki‘i fuoloa ‘a e fononga holo ‘a e kau ‘Isilelí ‘i he toafá. Na‘e fakakaukau ‘a e ni‘ihi ‘o e kakaí ‘oku ‘ikai totonu ke hoko ‘a Mōsese ko honau taki, pe ke hoko ‘a ‘Ēlone ko e taula‘eiki lahi. Ko Kola ko e taha ia na‘e kau ‘i he fakakaukau pehē, pea pehē mo Tētani, ‘Apilami, mo e kau taki ‘e toko 250 ‘o e kakaí. Na‘a nau ha‘u kotoa ‘o pehē kia Mōsese: ‘Ko e hā hono ‘uhinga kuó ke ‘ai ai koe ke mā‘olunga ‘iate kimautolú?’

Na‘e tala ange ‘e Mōsese kia Kola mo hono kau muimuí: ‘ ‘I he pongipongi ‘apongipongí to‘o ‘a e ngaahi ‘ai‘anga afí pea ‘ai ki ai ha ‘inisēnisi. Pea mou ha‘u ki he tāpanekale ‘o Sihová. Te tau toki vakai ai pe ko hai ‘e fili ‘e Sihová.’

‘I he ‘aho pē hono hokó na‘e ha‘u ‘a Kola mo hono kau muimui ‘e toko 250 ki he tāpanekalé. Na‘e toe ha‘u foki mo e tokolahi kehe ke poupou ki he kau tangatá ni. Na‘e ‘ita lahi ‘a Sihova. Na‘e pehē ‘e Mōsese: ‘ ‘Alu mama‘o mei he ngaahi tēniti ‘o e kau tangata kovi ko ‘ení. ‘Oua na‘a ala ki ha me‘a ‘oku ‘anautolu.’ Na‘e fanongo ‘a e kakaí, pea nau ‘alu mama‘o mei he ngaahi tēniti ‘o Kola, Tētani pea mo ‘Apilamí.

Pea na‘e toki pehē leva ‘e Mōsese: ‘ ‘I he me‘á ni te mou ‘ilo ai pe ko hai kuo fili ‘e Sihová. ‘E mavaeua ‘a e kelekelé, pea te ne folo ‘a e kau tangata kovi ko ‘ení.’

‘I he hili pē ‘a e lea ‘a Mōsesé, na‘e mavaeua ‘a e kelekelé. Na‘e ‘alu hifo ai ki lalo ‘a e tēniti ‘o Kolá mo ‘ene ngaahi me‘a kotoa pea mo Tētani mo ‘Apilami pea mo kinautolu ‘i aí, pea na‘e toe mapuni ‘a e kelekelé. ‘I he fanongo ‘a e kakaí ki he kaila ‘a kinautolu kuo nau tō ki he loto kelekelé, na‘a nau kaila: ‘ ‘Lele! Na‘a folo mo kitautolu foki ‘e he kelekelé!’

Na‘e kei nofo ofi pē ki he tāpanekalé ‘a Kola mo hono kau muimui ‘e toko 250. Ko ia na‘e ‘omi ‘e Sihova ha afi, pea na‘e tutu kotoa ai ‘a kinautolu. Pea na‘e toki tala leva ‘e Sihova ki he foha ‘o ‘Ēlone ko ‘Eliesa ke to‘o ‘a e ngaahi ‘ai‘anga afi ‘a e kau tangata maté pea ‘ai ‘aki ia ha ‘ufi‘ufi manifi ki he ‘ōlitá. Na‘e hoko ‘a e ‘ufi‘ufi ko ‘eni ‘i he ‘ōlitá ko ha fakatokanga ki he kau ‘Isilelí ‘oku totonu ke ‘oua ‘e hoko ha taha ko ha taula‘eiki kia Sihova tukukehe pē ‘a ‘Ēlone pea mo hono ngaahi fohá.

Ka na‘e fiema‘u ‘e Sihova ke ‘ai ke mahino ‘aupito ko ‘Ēlone mo hono ngaahi foha kuó ne fili ko e kau taula‘eikí. Ko ia na‘á ne pehē kia Mōsese: ‘Ke ‘omi ‘e he taki ‘o e matakali taki taha ‘o ‘Isileli hono tokotoko. Ke ‘omi ‘e ‘Ēlone hono tokotokó ma‘á e matakali ‘o Līvaí. Pea tuku ‘a e ngaahi tokotoko ko ‘ení ‘i mu‘a ‘i he puha ‘o e fuakavá ‘i he tāpanekalé. Pea ko e tokotoko ‘o e tangata kuó u fili ko e taula‘eikí ‘e tupu mei ai ha ngaahi matala‘i‘akau.’

‘I he taimi na‘e vakai ai ki ai ‘a Mōsese ‘i he pongipongi hono hokó, tā ko e tokotoko ‘o ‘Ēloné na‘e tupu ai ‘a e ngaahi matala‘i‘akau mo e ngaahi fo‘i ‘alimoni momoho! Ko ia ‘oku mahino kiate koe he taimí ni ‘a e ‘uhinga na‘e ‘ai ai ‘e Sihova ‘a e tokotoko ‘o ‘Ēloné ke tupu ai ha ngaahi matala‘i‘akaú?

Nōmipa 16:1-49; 17:1-11; 26:10.Fehu‘i

 • Ko hai na‘e angatu‘u ki he tu‘unga mafai ‘o Mōsese mo ‘Ēloné, pea ko e hā na‘a nau lea‘aki kia Mōsesé?
 • Ko e hā na‘e tala ange ‘e Mōsese kia Kola mo hono kau muimui ‘e toko 250 ke nau faí?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e Mōsese ki he kakaí, pea ko e hā na‘e hoko ‘i he hili pē ‘ene leá?
 • Ko e hā na‘e hoko kia Kola mo hono kau muimui ‘e toko 250?
 • Ko e hā na‘e fai ‘e ‘Eliesa ko e foha ‘o ‘Ēloné ki he ngaahi ‘ai‘anga afi ‘a e kau tangata maté, pea ko e hā hono ‘uhingá?
 • Ko e hā na‘e ‘ai ai ‘e Sihova ‘a e tokotoko ‘o ‘Ēloné ke tupu ai ‘a e ngaahi matala‘i‘akaú? (Sio ki he fakatātaá.)

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Nōmipa 16:1-49.

  Ko e hā na‘e fai ‘e Kola mo hono kau muimuí, pea ko e hā na‘e hoko ai ia ko ha ngāue angatu‘u kia Sihová? (Nōm. 16:9, 10, 18; Liv. 10:1, 2; Pal. 11:2)

  Ko e hā ‘a e fakakaukau hala na‘e fakatupulekina ‘e Kola mo e toko 250 ko e “hou‘eiki ‘o e fakataha”? (Nōm. 16:1-3; Pal. 15:33; ‘Ai. 49:7)

 • Lau ‘a e Nōmipa 17:1-11 mo e 26:10.

  Ko e hā na‘e fakahaa‘i ‘e he talamuka ‘a e tokotoko ‘o ‘Ēloné, pea ko e hā na‘e fakahinohino ai ‘e Sihova ke tauhi ia ‘i he ‘a‘aké? (Nōm. 17:5, 8, 10)

  Ko e hā ‘a e lēsoni mātu‘aki mahu‘inga ‘e lava ke tau ako mei he faka‘ilonga ‘o e tokotoko ‘o ‘Ēloné? (Nōm. 17:10; Ng. 20:28; Fili. 2:14; Hep. 13:17)