Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 37: Ko e Tēniti ki he Lotú

Talanoa 37: Ko e Tēniti ki he Lotú

‘OKÚ KE ‘ilo pe ko e hā ‘a e fale ko ‘ení? Ko ha tēniti makehe ia ki he lotu kia Sihová. Na‘e toe ui foki ko e tāpanekale. Na‘e faka‘osi hono langa ia ‘e he kakaí ‘i he ta‘u ‘e taha hili ‘a ‘enau mavahe mei ‘Isipité. ‘Okú ke ‘ilo pe ko e fakakaukau ‘a hai ke langa iá?

Ko e tāpanekalé

Ko e fakakaukau ia ‘a Sihova. ‘I he taimi na‘e ‘i he Mo‘unga Sainaí ai ‘a Mōsesé, na‘e fakahā ange ai ‘e Sihova ‘a e anga hono langa iá. Na‘á ne pehē ke ngaohi ia ‘i ha founga ke faingofua ai hano toe veteki. ‘I he foungá ni na‘e lava pē ke hiki ‘a e ngaahi kongokongá ki ha feitu‘u pē, pea toe fokotu‘u ai. Ko ia ‘i he taimi na‘e hiki holo ai ‘a e kau ‘Isilelí ‘i he toafá, na‘a nau ‘ave ai pē mo e tēnití.

Kapau te ke sio ki he ki‘i loki ‘i he tuliki ‘o e tēnití, te ke sio ai ki he puha. Na‘e ui ia ko e puha ‘o e fuakavá. ‘I he ongo mui‘i puhá na‘e ‘i ai ‘a e ongo ‘āngelo pe selupi na‘e ngaohi mei he koulá. Na‘e toe hiki foki ‘e he ‘Otuá ‘a e Fekau ‘e Hongofulú ‘i ha ongo maka lafalafa ‘e ua, koe‘uhi he na‘e maumau‘i ‘e Mōsese ‘a e ongo ‘uluaki maká. Pea ko e ongo maka ko ‘ení na‘e tuku ia ‘i he loto puha ‘o e fuakavá. Na‘e toe tauhi ‘i loto mo e siā na‘e fa‘o ai ‘a e mana. ‘Okú ke manatu‘i pe ko e hā ‘a e me‘akai ko e maná?

Ko ‘Ēlone ‘a e tokoua ‘o Mōsesé ko e tokotaha ia na‘e fili ‘e Sihova ke hoko ko e taula‘eiki lahí. Na‘á ne taki ‘a e kakaí ‘i he lotu kia Sihová. Pea ko e kau taula‘eiki foki ‘a hono ngaahi fohá.

Sio ange ki he loki lahi ‘o e tēnití. ‘Oku liunga ua ai ‘a e lahi ‘o e loki si‘isi‘í. ‘Okú ke sio ki he puha ‘a ia ‘oku ‘alu hake mei ai ‘a e kohú? Ko e ‘ōlita ia na‘e tutu ai ‘e he kau taula‘eikí ‘a e me‘a namu lelei na‘e ui ko e ‘inisēnisí. Pea na‘e ‘i ai mo e tu‘u‘anga maama ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi maama ‘e fitu. Pea ko e me‘a hono tolu ‘i he lokí ko ha tēpile. ‘I he funga tēpilé na‘e ‘i ai ‘a e fo‘i mā ‘e 12.

‘I he loto‘ā ‘o e tāpanekalé na‘e ‘i ai ‘a e fu‘u poulu, pe pēsoni, na‘e fonu ‘i he vai. Na‘e ngāue‘aki ia ‘e he kau taula‘eikí ki he fanofano. Na‘e ‘i ai foki mo e ‘ōlita lahi. Na‘e tutu ‘i ai ‘a e fanga manu ‘oku mate ko e feilaulau kia Sihová. Na‘e tu‘u ‘i he loto mālie ‘o e ‘apitangá ‘a e tēnití, pea na‘e nofo takatakai leva ki ai ‘a e kau ‘Isilelí ‘i honau ngaahi tēniti.

‘Ekisoto 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Hepelū 9:1-5.Fehu‘i

 • Na‘e ui ko e hā ‘a e fale ‘i he fakatātā ko ení, pea na‘e ngāue‘aki ia ki he hā?
 • Ko e hā na‘e tala ai ‘e Sihova kia Mōsese ke ne ngaohi ha tēniti ‘a ia ‘e lava ke faingofua hono vetekí?
 • Ko e hā ‘a e puha ‘i he ki‘i loki ‘i he ngata‘anga ‘o e tēnití, pea ko e hā na‘e ‘i he puhá?
 • Ko hai na‘e fili ‘e Sihova ke hoko ko e taula‘eiki lahí, pea ko e hā na‘e fai ‘e he taula‘eiki lahí?
 • ‘Omai ‘a e hingoa ‘o e me‘a ‘e tolu ‘i he loki lahi ‘o e tēnití.
 • Ko e hā ‘a e ongo me‘a na‘e ‘i he loto‘ā ‘o e tāpanekalé, pea na‘e ngāue‘aki kinaua ki he hā?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e ‘Ekisoto 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; mo e 28:1.

  Ko e hā na‘e fakafofonga‘i ‘e he ongo selupimi ‘o e “aake fakamo‘oni‘anga”? (‘Eki. 25:20, 22; Nōm. 7:89; 2 Tu‘i 19:15)

 • Lau ‘a e ‘Ekisoto 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; mo e Hepelū 9:1-5.

  Ko e hā na‘e fakamamafa‘i ai ‘e Sihova ‘a e mahu‘inga ‘o hono tauhi ma‘u ‘a e ma‘a fakaesinó ki he kau taula‘eiki na‘e ngāue ‘i he tāpanekalé, pea ‘oku totonu ke fēfē ‘ene kaunga kiate kitautolu he ‘aho ní? (‘Eki. 30:18-21; 40:30, 31; Hep. 10:22)

  Na‘e anga-fēfē hono fakahāhā ‘e he ‘apositolo ko Paulá ko e tāpanekalé mo e Lao fuakavá na‘e ‘ikai kei ngāue‘aki ia ‘i he taimi na‘á ne fai ai ‘ene tohi ki he kau Kalisitiane Hepeluú? (Hep. 9:1, 9; 10:1)