Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 36: Ko e Ki‘i Pulu Koulá

Talanoa 36: Ko e Ki‘i Pulu Koulá

‘OIAUĒ! Ko e hā eni ‘oku fai ‘e he kakaí? ‘Oku nau lotu ki ha ki‘i pulu! Ko e hā ‘oku nau fai ai ‘ení?

‘I he nofo fuoloa ‘a Mōsese ‘i he funga mo‘ungá, na‘e pehē ‘e he kakaí: ‘ ‘Oku ‘ikai te tau ‘ilo ‘a e me‘a kuo hoko kia Mōsesé. Ko ia ai, tau ngaohi ha ‘otua ke ne taki kitautolu mei he fonuá ni.’

Lī ‘e Mōsese ‘a e ongo maká

‘Sai pē,’ ko e lea ia ‘a e tokoua ‘o Mōsese ko ‘Ēloné. ‘To‘o homou ngaahi hau koulá, pea ‘omai ia kiate au.’ ‘I hono fai ‘eni ‘e he kakaí, na‘e haka ia ‘e ‘Ēlone ‘o ngaohi‘aki ha ki‘i pulu koula. Pea na‘e pehē ‘e he kakaí: ‘Ko hotau ‘Otua ‘eni, ‘a ia na‘á ne taki mai kitautolu mei ‘Isipité!’ Pea na‘e toki fai leva ‘a e fu‘u fakafiefia ‘a e kau ‘Isilelí, mo nau lotu ki he ki‘i pulu koulá.

‘I he vakai ki ai ‘a Sihová, na‘á ne ‘ita ‘aupito. Ko ia na‘á ne pehē kia Mōsese: ‘Vave hifo ki lalo. ‘Oku fai kovi ‘aupito ‘a e kakaí. Kuo ngalo ‘iate kinautolu ‘eku ngaahi laó pea kuo nau punou ki ha ki‘i pulu koula.’

Lotu ‘a e kakaí ki ha ki‘i pulu koula

Na‘e fakavave hifo ‘a Mōsese mei he mo‘ungá. Pea ‘i he‘ene ofi atú, ko e me‘a ‘eni na‘á ne sio ki aí. Na‘e hiva mo tau‘olunga ‘a e kakaí ‘o takatakai ‘i he ki‘i pulu koulá! Na‘e fu‘u ‘ita lahi fau ‘a Mōsese ‘o ne lī ‘a e ongo maka lafalafa ‘a ia na‘e hiki ai ‘a e ngaahi laó, pea na‘e movete ‘o kongokonga iiki. Na‘á ne toki ‘ave leva ‘a e ki‘i pulu koulá ‘o haka ke vaia. Peá ne toki momosi ia ke efuefu.

Na‘e fai ‘e he kakaí ha me‘a ‘oku kovi ‘aupito. Ko ia na‘e fekau ‘e Mōsese ha kau tangata ke to‘o ‘enau ngaahi heletā. ‘Kuo pau ke mate ‘a e kakai kovi ‘a ia na‘a nau lotu ki he ki‘i pulu koulá,’ ko e lea ia ‘a Mōsesé. Ko ia na‘e tāmate‘i ai ‘e he kau tangatá ha kakai ‘e toko 3,000! ‘Ikai ‘oku fakahā heni ‘oku totonu ke tau tokanga ke lotu pē kia Sihova, kae ‘ikai ki ha ngaahi ‘otua loi?

‘Ekisoto 32:1-35.Fehu‘i

 • ‘I he fakatātaá, ko e hā ‘oku fai ‘e he kakaí, pea ko e hā hono ‘uhingá?
 • Ko e hā na‘e ‘ita ai ‘a Sihová, pea ko e hā na‘e fai ‘e Mōsese ‘i he‘ene sio ki he me‘a na‘e fai ‘e he kakaí?
 • Ko e hā na‘e tala ‘e Mōsese ki he kau tangata ‘e ni‘ihi ke nau faí?
 • Ko e hā ‘a e lēsoni ‘oku totonu ke ako‘i mai kiate kitautolu ‘e he talanoa ko ‘ení?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e ‘Ekisoto 32:1-35.

  ‘Oku anga-fēfē hono fakahāhā ‘i he talanoa ko ení ‘a e fakakaukau ‘a Sihova ki hono fio ‘a e lotu loí mo e lotu mo‘oní? (‘Eki. 32:4-6, 10; 1 Kol. 10:7, 11)

  Ko e hā ‘a e tokanga ‘oku totonu ke fai ‘e he kau Kalisitiané ‘i he‘enau fili ‘o e fakafiefiá, hangē ko e hivá mo e hulá? (‘Eki. 32:18, 19; ‘Ef. 5:15, 16; 1 Sione 2:15-17)

  Na‘e anga-fēfē hono ‘omai ‘e he matakali Līvaí ha fa‘ifa‘itaki‘anga lelei ‘i he tu‘u ma‘á e mā‘oni‘oní? (‘Eki. 32:25-28; Sāme 18:25)