Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 30: Ko e ‘Akau Na‘e Ulo

Talanoa 30: Ko e ‘Akau Na‘e Ulo

NA‘E ‘alu ‘a Mōsese ‘o a‘u ki he mo‘unga ko Hōlepí ke kumi ha mohuku ki he‘ene fanga sipí. Na‘á ne sio ai ki ha ‘akau ‘oku ulo ka na‘e ‘ikai ke vela ia!

Ko Mōsese ‘i he ‘akau na‘e uló

Na‘e fakakaukau ‘a Mōsese, ‘Ko e me‘a ngali kehe eni. Te u ‘alu ‘o ofi ange pea ke u toe vakai lelei ange.’ ‘I he‘ene fai pehē, na‘e ‘i ai ‘a e le‘o mei he loto ‘akaú na‘e pehē mai: ‘ ‘Oua te ke toe ‘unu‘unu ofi mai. To‘o ho senitoló, koe‘uhi he ‘okú ke tu‘u ‘i ha feitu‘u toputapu.’ Ko e ‘Otuá na‘e lea ‘o fakafou mai ‘i ha ‘āngelo, ko ia na‘e ‘ufi‘ufi ‘e Mōsese hono matá.

Na‘e pehē mai leva ‘e he ‘Otuá: ‘Kuo u mamata ki he faingata‘a‘ia ‘a ‘eku kakaí ‘i ‘Isipité. Ko ia te u fakatau‘atāina‘i kinautolu, pea ko koe ‘oku ou fekau atu ke ke taki mai ‘eku kakaí mei ‘Isipité.’ Na‘e teu ‘ave ‘e Sihova ‘ene kakaí ki he fonua faka‘ofo‘ofa ko Kēnaní.

Ka na‘e pehē ange ‘e Mōsese: ‘ ‘Oku ‘ikai ko ha tokotaha mahu‘inga au. Pea ‘e malava fēfē ke u fai ‘a e me‘á ni? Pea kapau te u ‘alu, ‘e pehē mai ‘e he kau ‘Isilelí kiate au, “Ko hai na‘á ne fekau mai koe?” Pea ko e hā te u lea‘aki?’

Na‘e tali ange ‘e he ‘Otuá: ‘Ko e me‘a eni te ke lea‘akí. ‘ “Ko SIHOVA ko e ‘Otua ‘o ‘Ēpalahame, ko e ‘Otua ‘o ‘Aisake, ko e ‘Otua ‘o Sēkope kuó ne fekau mai au kiate kimoutolu.” ’ Pea na‘e tānaki atu ‘e Sihova: ‘Pea ko hoku huafá ia ‘o ta‘engata.’

Na‘e tali ‘e Mōsese: ‘Ka ‘e fēfē ‘o kapau he‘ikai te nau tui mai kiate au ‘i he‘eku pehē na‘á ke fekau au?’

Na‘e fehu‘i ange ‘e he ‘Otuá: ‘Ko e hā ‘oku ‘i ho nimá?’

Pea tali ange ‘e Mōsese: ‘Ko e tokotoko.’

Na‘e pehē ‘e he ‘Otuá: ‘Lī ia ki he kelekelé.’ Pea ‘i hono fai ‘eni ‘e Mōsesé, na‘e liliu ‘a e tokotokó ko e ngata. Na‘e fakahā foki ‘e Sihova ha mana ‘e taha kia Mōsese. Na‘á ne pehē: ‘ ‘Ai ho nimá ki ho loto no‘ó.’ Na‘e fai ia ‘e Mōsese, pea ‘i hono to‘o hake hono nimá ki tu‘á, na‘e hinehina ia ‘o hangē ha sinoú! Ko hono nimá na‘e hangē ‘oku ma‘u ia ‘e he fa‘ahinga mahaki kovi ko ia ‘oku ui ko e kiliá. Ko hono hokó na‘e ‘oange ‘e Sihova kia Mōsese ha ivi ke ne fai ‘a e mana hono tolú. Ko hono faka‘osi na‘á ne pehē: ‘ ‘I ho‘o fai ‘a e ngaahi mana ko ‘ení pea ‘e tui leva ‘a e kau ‘Isilelí na‘á ku fekau atu koe.’

Hili pē ‘eni na‘e ‘alu atu ‘a Mōsese ki honau ‘apí ‘o pehē kia Setelō: ‘Kātaki tuku mai au ke u foki ki hoku kāinga ‘i ‘Isipité ‘o vakai pe ‘oku nau fēfē.’ Ko ia na‘e lea māvae ‘a Setelō kia Mōsese, pea na‘e kamata leva ‘e Mōsese ‘a ‘ene fononga ki ‘Isipité.

‘Ekisoto 3:1-22; 4:1-20.Fehu‘i

 • Ko e hā ‘a e hingoa ‘o e mo‘unga ‘i he fakatātaá?
 • Fakamatala‘i ‘a e me‘a ngali kehe na‘e sio ki ai ‘a Mōsese ‘i he‘ene ‘alu ki he mo‘ungá mo ‘ene fanga sipí.
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e ha le‘o mei he loto ‘akau na‘e uló, pea ko e le‘ó ‘o hai?
 • Na‘e anga-fēfē ‘a e tali ‘a Mōsesé ‘i hono tala ange ‘e he ‘Otuá kiate ia te ne tataki ‘a e kakai ‘a e ‘Otuá ki tu‘a mei ‘Isipité?
 • Ko e hā na‘e tala ange ‘e he ‘Otuá kia Mōsese ke ne lea‘aki kapau ‘e ‘eke ‘e he kakaí pe ko hai na‘á ne fekau mai iá?
 • Na‘e anga-fēfē ‘a e malava ke fakamo‘oni‘i ‘e Mōsese ko e ‘Otuá na‘á ne fekau mai iá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e ‘Ekisoto 3:1-22.

  ‘Oku anga-fēfē hono ‘omai kiate kitautolu ‘e he me‘a na‘e hoko kia Mōsesé ‘a e loto-falala neongo kapau ‘oku tau ongo‘i ta‘etaau ke fakahoko ha ngāue fakateokalati, ‘e tokoni‘i kitautolu ‘e Sihova? (‘Eki. 3:11, 13; 2 Kol. 3:5, 6)

 • Lau ‘a e ‘Ekisoto 4:1-20.

  Ko e hā ‘a e liliu ‘i he fakakaukau ‘a Mōsesé na‘e hoko lolotonga ‘a e ta‘u ‘e 40 na‘á ne fakamoleki ‘i Mitianí, pea ko e hā ‘a e lēsoni ‘e lava ke ako mei he me‘á ni ‘e he fa‘ahinga ‘oku nau kakapa atu ki he ngaahi monū ‘i he fakataha‘angá? (‘Eki. 2:11, 12; 4:10, 13; Mai. 6:8; 1 Tīm. 3:1, 6, 10)

  Neongo kapau ‘oku akonaki‘i kitautolu ‘e Sihova fakafou ‘i he‘ene kautahá, ko e hā ‘a e loto-falala ‘e lava ke ‘omai kiate kitautolu ‘i he fa‘ifa‘itaki‘anga ‘a Mōsesé? (‘Eki. 4:12-14; Sāme 103:14; Hep. 12:4-11)