Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 12: Na‘e Langa ‘e he Kau Tangata ha Fu‘u Taua

Talanoa 12: Na‘e Langa ‘e he Kau Tangata ha Fu‘u Taua

NA‘E ‘osi atu ha ngaahi ta‘u lahi. Na‘e tokolahi ‘a e fānau ‘a e ngaahi foha ‘o Noá. Pea na‘e lalahi hake ‘enau fānaú ‘o toe ‘i ai mo ‘enau fānau foki. Na‘e ‘ikai ke fu‘u fuoloa kuo tokolahi ‘a e kakai ‘i he māmaní.

Ko e tokotaha ‘o e kakai ko ení ko e mokopuna hono ua ‘o Noa na‘e hingoa ko Nimilote. Ko e tangata kovi na‘á ne tuli manu mo tāmate‘i fakatou‘osi ‘a e fanga manú mo e tangatá. Na‘e toe ‘ai pē foki ‘e Nimilote ia ko e tu‘i ke pule ki he kakai kehé. Na‘e ‘ikai ke sai‘ia ‘a e ‘Otuá ‘ia Nimilote.

Ko e kakai kotoa ‘i he taimi ko iá na‘a nau lea ‘i he lea pē ‘e taha. Na‘e fiema‘u ‘e Nimilote ke fakataha‘i ai pē ‘a e kakaí kae lava ke ne pule‘i kinautolu. Ko ia, ‘okú ke ‘ilo ‘a e me‘a na‘á ne faí? Na‘á ne tala ki he kakaí ke nau langa ha kolo mo ha fu‘u taua ‘i ai. Vakai kiate kinautolu ‘i he fakatātaá ‘oku nau ngaohi ‘a e ngaahi piliki.

Na‘e ‘ikai ke fiefia ‘a Sihova ko e ‘Otuá ‘i he langa ko ‘ení. Na‘e fiema‘u ‘e he ‘Otuá ‘a e kakaí ke mafola atu pea nofo‘i ‘a e māmaní kotoa. Ka na‘e pehē ‘e he kakaí: ‘ ‘E, tau langa ha‘atau kolo, mo ha taua ‘o fu‘u mā‘olunga fau ke a‘u hono tumutumú ki he langí. Pea ‘e ‘iloa ai kitautolu!’ Na‘e fiema‘u pē ‘e he kakaí ‘a e lāngilangi ma‘anautolu pē, kae ‘ikai ma‘á e ‘Otuá.

Ko ia na‘e ‘ai ‘e he ‘Otuá ‘a e kakaí ke tuku hono langa ‘a e tauá. ‘Okú ke ‘ilo pe na‘e anga-fēfē ‘ene fai iá? ‘Aki ‘ene ‘ai fakafokifā ‘a e kakaí ke nau lea ‘i he ngaahi lea kehekehe, kae ‘ikai ko e lea pē ‘e taha. Na‘e ‘ikai toe femahino‘aki ‘a e kau langá. Ko hono ‘uhinga ia na‘e ui ai honau koló ko Pēpeli, pe Pāpilone, ko hono ‘uhinga ko e “Maveuveu.”

Na‘e kamata leva ke hiki ‘a e kakaí mei Pēpeli. Na‘e ‘alu ‘a e kakai na‘a nau lea ‘i he lea tataú ‘o nofo fakataha ‘i he ngaahi feitu‘u kehekehe ‘o māmaní.

Sēnesi 10:1, 8-10; 11:1-9.

Kau ngāue ‘oku nau langa ha fu‘u taua


Fehu‘i

 • Ko hai ‘a Nimilote, pea na‘e anga-fēfē ‘a e ongo‘i ‘a e ‘Otuá fekau‘aki mo iá?
 • ‘I he fakatātaá, ko e hā na‘e ngaohi piliki ai ‘a e kakaí?
 • Ko e hā na‘e ‘ikai ke fiefia ai ‘a Sihova ‘i he ngāue langá?
 • Na‘e anga-fēfē hono ‘ai ‘e he ‘Otuá ke tuku ‘a hono langa ‘o e tauá?
 • Ko e hā na‘e ui‘aki ‘a e koló, pea ko e hā ‘a e ‘uhinga ‘o e hingoa ko iá?
 • Ko e hā na‘e hoko ki he kakaí hili hono ‘ai ‘e he ‘Otuá ke maveuveu ‘enau ngaahi leá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Sēnesi 10:1, 8-10.

  Ko e hā ‘a e ngaahi ‘ulungāanga na‘e fakahāhā ‘e Nimiloté, pea ko e hā ‘a e fakatokanga ‘oku ‘omai ‘e he me‘á ni kiate kitautolú? (Pal. 3:31)

 • Lau ‘a e Sēnesi 11:1-9.

  Ko e hā ‘a e taumu‘a na‘e tu‘u mei mui ‘i hono langa ‘o e tauá, pea ko e hā na‘e pau ai ke ‘ikai lavame‘a ‘a e ngāué? (Sēn. 11:4; Pal. 16:18; Sione 5:44)