Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 13: Ko ‘Ēpalahame—Ko e Kaume‘a ‘o e ‘Otuá

Talanoa 13: Ko ‘Ēpalahame—Ko e Kaume‘a ‘o e ‘Otuá

KO E taha ‘o e ngaahi feitu‘u na‘e ‘alu ‘a e kakaí ‘o nofo ai he hili ‘a e Lōmakí na‘e ui ko ‘Ua. Na‘e hoko ko ha kolo mahu‘inga ia pea na‘e ‘i ai ha ngaahi ‘api lelei. Ka ko e kakai ‘i aí na‘a nau lotu ki he ngaahi ‘otua loi. Ko e me‘a ia na‘a nau toe fai foki ‘i Pēpeli. Ko e kakai ‘o ‘Ua mo Pēpelí na‘e ‘ikai te nau hangē ko Noa mo hono foha ko Semí, ‘a ia na‘á na kei tauhi pē kia Sihova.

Faifai atu pē, hili ‘a e ta‘u ‘e 350 mei he lōmakí, na‘e mate ‘a e tangata angatonu ko Noá. Na‘e ‘osi pē ‘a e ta‘u ‘e ua mei ai pea fā‘ele‘i ‘a e tangata ‘oku hā ‘i he fakatātā ko ‘ení. Ko e tangata mātu‘aki makehe ia ki he ‘Otuá. Ko hono hingoá ko ‘Ēpalahame. Na‘e nofo ia mo hono fāmilí ‘i he kolo ko ia ko ‘Uá.

Sio ‘a ‘Ēpalahame ki he ngaahi fetu‘ú

‘I he ‘aho ‘e taha na‘e tala ‘e Sihova ki ‘Ēpalahame: ‘Hiki koe mei ‘Ua mo ho ngaahi kāingá, pea ‘alu ki he fonua te u fakahā kiate koe.’ Na‘e talangofua ‘a ‘Ēpalahame ki he ‘Otuá pea na‘á ne tuku ‘a e ngaahi lelei kotoa ‘o ‘Uá? ‘Io, na‘á ne fai pehē. Pea koe‘uhi na‘e talangofua ma‘u pē ‘a ‘Ēpalahame ki he ‘Otuá na‘e hoko ai ia ‘o ‘iloa ko e kaume‘a ‘o e ‘Otuá.

Na‘e ‘i ai mo e ni‘ihi ‘o e fāmili ‘o ‘Ēpalahamé na‘a nau ‘alu fakataha mo ia ‘i he‘ene mavahe mei ‘Uá. Na‘e fai pehē ‘ene tamai ko Telá. Na‘e fai pehē foki mo hono ‘ilamutu ko Loté. Pea na‘e fai pehē mo e uaifi ‘o ‘Ēpalahamé ko Sela. Faifai atu na‘a nau a‘u kotoa ai ki he feitu‘u na‘e ui ko Hālani, ‘a ia na‘e mate ai ‘a Tela. Na‘a nau fu‘u mama‘o ‘aupito mei ‘Ua.

Na‘e ‘osi ha taimi si‘i mei ai pea hiki ‘a ‘Ēpalahame mo hono fāmilí mei Hālani ki he fonua ko Kēnani. Na‘e pehē ai ‘e Sihova: ‘Ko e fonua eni te u foaki ki ho‘o fānaú.’ Na‘e nofo ‘a ‘Ēpalahame ‘i Kēnani ‘i ha ngaahi teniti pē.

Na‘e kamata ke tokoni‘i ‘e he ‘Otuá ‘a ‘Ēpalahame pea ko ia ai, na‘á ne ma‘u ha ngaahi tākanga sipi lahi mo e fanga manu kehe pea mo e kau sevāniti ‘e laui ngeau. Ka na‘e ‘ikai ke ‘i ai ha‘ana fānau tonu mo Sela.

‘I he ta‘u 99 ‘a ‘Ēpalahamé, na‘e pehē ‘e Sihova: ‘ ‘Oku ou tala‘ofa kiate koe te ke hoko ko e tamai ‘o ha ngaahi pule‘anga.’ Ka na‘e malava fēfē ke hoko ‘a e me‘á ni, he na‘e fu‘u motu‘a ‘a ‘Ēpalahame mo Sela ke toe ma‘u ha fānau?

Sēnesi 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.Fehu‘i

 • Ko e kakai fēfē na‘e nofo ‘i he kolo ko ‘Uá?
 • Ko hai ‘a e tangata ‘i he fakatātaá, na‘e fā‘ele‘i ia ‘anefē pea na‘á ne nofó ‘i fē?
 • Ko e hā na‘e tala ‘e he ‘Otuá kia ‘Ēpalahame ke ne faí?
 • Ko e hā na‘e ui ai ‘a ‘Ēpalahame ko e kaume‘a ‘o e ‘Otuá?
 • Ko hai na‘e ‘alu fakataha mo ‘Ēpalahame ‘i he‘ene mavahe mei ‘Uá?
 • Ko e hā na‘e tala ‘e he ‘Otuá kia ‘Ēpalahame ‘i he‘ene a‘u ki he fonua ko Kēnaní?
 • Ko e hā ‘a e tala‘ofa na‘e fai ‘e he ‘Otuá kia ‘Ēpalahame ‘i he‘ene ta‘u 99?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Sēnesi 11:27-32.

  Ko e hā ‘a e fekāinga‘aki ‘o ‘Ēpalahame mo Loté? (Sēn. 11:27)

  Neongo na‘e tuku kia Tela ‘a e lāngilangi ‘o e hiki mo hono fāmilí ki Kēnaní, ‘oku anga-fēfē ‘etau ‘ilo‘i ko ‘Ēpalahame mo‘oni ia na‘á ne kamata ‘a e hiki ko ení, pea ko e hā na‘á ne fai pehē aí? (Sēn. 11:31; Ng. 7:2-4)

 • Lau ‘a e Sēnesi 12:1-7.

  Ko e hā ‘a e fakalahi ‘o e fuakava ‘ia ‘Ēpalahamé na‘e fai ‘e Sihova hili ‘a e a‘u ‘a ‘Ēpalahame ki he fonua ko Kēnaní? (Sēn. 12:7)

 • Lau ‘a e Sēnesi 17:1-8, 15-17.

  Ko e hā ‘a e liliu ‘i he hingoá na‘e ma‘u ‘e ‘Epalame ‘i he‘ene ta‘u 99 pea ko e hā hono ‘uhingá? (Sēn. 17:5)

  Ko e hā ‘a e ngaahi tāpuaki ‘i he kaha‘ú na‘e tala‘ofa ‘e Sihova kia Selá? (Sēn. 17:15, 16)

 • Lau ‘a e Sēnesi 18:9-19.

  ‘I he Sēnesi 18:19, ko e hā ‘a e ngaahi fatongia ‘oku fokotu‘u mai ai ki he ngaahi tamaí? (Teu. 6:6, 7; ‘Ef. 6:4)

  Ko e hā ‘a e me‘a na‘e hoko kia Sela ‘oku fakahaa‘i ai he‘ikai lava ke tau fufū ha me‘a meia Sihova? (Sēn. 18:12, 15; Sāme 44:21)