Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 9: Na‘e Fa‘u ‘e Noa ‘a e ‘A‘ake

Talanoa 9: Na‘e Fa‘u ‘e Noa ‘a e ‘A‘ake
Kata‘i ‘e he kakaí ‘a Noa

NA‘E ‘i ai ‘a e uaifi ‘o Noa mo hono ngaahi foha ‘e toko tolu. Ko e hingoa ‘o hono ngaahi fohá ko Semi, Hami, mo Sēfeti. Pea ko hono ngaahi fohá na‘a nau ma‘u ha uaifi taki taha. Ko ia na‘e fe‘unga mo e toko valu ‘a e fāmili ‘o Noá.

Na‘e ‘ai ‘e he ‘Otuá ‘a Noa ke fai ha me‘a ngalikehe. Na‘á ne tala ange kiate ia ke ne fa‘u ha fu‘u ‘a‘ake. Na‘e lahi ‘a e ‘a‘aké ni ‘o hangē ha vaká, ka na‘e hā hangē ha fu‘u puha lahi lōloa. Na‘e pehē ‘e he ‘Otuá: ‘ ‘Ai ke fungavaka tolu hono mā‘olungá, pea fakaloki.’ Ko e ngaahi lokí kia Noa mo hono fāmilí, mo e fanga manu, pea mo e me‘akai ‘e fiema‘u kiate kinautolu kotoa pē.

Na‘e toe tala foki ‘e he ‘Otuá kia Noa ke ngaohi ‘a e ‘a‘aké ke ‘oua ‘e toe lava ‘o hū ki loto ‘a e vaí. Na‘e pehē ‘e he ‘Otuá: ‘Te u ‘omai ‘a e fu‘u lōmaki, pea faka‘auha ‘a e māmaní. ‘E mate ‘a e kakai kotoa pē ‘e ‘ikai te nau ‘i he ‘a‘aké.’

Na‘e talangofua ‘a Noa mo hono ngaahi fohá kia Sihova pea nau kamata leva hono fa‘u ‘a e ‘a‘aké. Ka na‘e kata pē ‘a e kakai kehé. Na‘a nau hokohoko atu pē ‘a e faikoví. Na‘e ‘ikai ha taha ia na‘e tui kia Noa ‘i he‘ene tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘e fai ‘e he ‘Otuá.

Fakahū ‘e he fāmili ‘o Noá ‘a e fanga manu mo e me‘akai ki he ‘a‘aké

Na‘e fiema‘u ha taimi lahi ke fa‘u ai ‘a e ‘a‘aké koe‘uhi ko ‘ene fu‘u lahí. Faifai atu pē, pea hili ha ngaahi ta‘u lahi, na‘e ‘osi ia. Na‘e fekau leva ‘e he ‘Otuá kia Noa ke ‘omai ‘a e fanga manu ki he ‘a‘aké. Na‘e pehē ‘e he ‘Otuá ke ‘omai tautau toko ua ‘i he fa‘ahinga manu ‘e ni‘ihi, ko e tangata mo e fefine fakatou‘osi. Ka ki he fa‘ahinga manu ‘e ni‘ihi kehe, na‘e pehē ‘e he ‘Otuá kia Noa ke ‘omai mei ai ‘a e toko fitu. Na‘e toe pehē ‘e he ‘Otuá kia Noa ke ‘omai ‘a e fa‘ahinga manupuna kehekehe kotoa pē. Na‘e fai ‘e Noa ‘a e me‘a pē na‘e tala ‘e he ‘Otuá.

Hili ia, na‘e hū ‘a Noa mo hono fāmilí ki he ‘a‘aké. Na‘e tāpuni leva ‘e he ‘Otuá ‘a e matapaá. ‘I loto, na‘e talitali ai ‘a Noa mo hono fāmilí. Fakakaukau ange ‘okú ke talitali ‘i he loto ‘a‘aké fakataha mo kinautolu. ‘E ‘i ai mo‘oni ha lōmaki ‘o hangē ko ia na‘e fakahā ‘e he ‘Otuá?

Sēnesi 6:9-22; 7:1-9.Fehu‘i

 • Ko e toko fiha na‘e ‘i he fāmili ‘o Noá, pea ko hai ‘a e hingoa ‘o hono ngaahi foha ‘e toko tolú?
 • Ko e hā ‘a e me‘a ngalikehe na‘e kole ‘e he ‘Otuá kia Noa ke ne faí, pea ko e hā hono ‘uhingá?
 •  Na‘e anga-fēfē ‘a e tali ‘a e ngaahi kaungā‘api ‘o Noá ‘i he‘ene talanoa kiate kinautolu fekau‘aki mo e ‘a‘aké?
 • Ko e hā na‘e tala ‘e he ‘Otuá kia Noa ke ne fai ki he fanga manú?
 • Hili hono tāpuni‘i ‘e he ‘Otuá ‘a e matapā ‘o e ‘a‘aké, ko e hā na‘e pau ke fai ‘e Noa mo hono fāmilí?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Sēnesi 6:9-22.

  Ko e hā na‘á ne ‘ai ‘a Noa ke ne hoko ko e tokotaha lotu tu‘u-ki-mu‘a ‘a e ‘Otua mo‘oní? (Sēn. 6:9, 22)

  ‘Oku anga-fēfē ‘a e ongo‘i ‘a Sihova fekau‘aki mo e fakamālohí, pea ‘oku totonu ke fēfē ‘a e kaunga ‘a e me‘á ni ki he‘etau fili ‘a e fakafiefiá? (Sēn. 6:11, 12; Sāme 11:5)

  ‘E lava fēfē ke tau fa‘ifa‘itaki kia Noa ‘i he taimi ‘oku tau ma‘u ai ‘a e tataki fakafou ‘i he kautaha ‘a Sihová? (Sēn. 6:22; 1 Sione 5:3)

 • Lau ‘a e Sēnesi 7:1-9.

  ‘Oku anga-fēfē hono fakalototo‘a‘i kitautolu he ‘ahó ni ‘e he mo‘oni‘i me‘a ko ia ‘a e vakai mai ‘a Sihova na‘e mā‘oni‘oni ‘a e tangata ta‘ehaohaoa ko Noá? (Sēn. 7:1; Pal. 10:16; ‘Ai. 26:7)