‘E FĒFĒ ho‘o fakakaukau ‘o kapau ‘e luelue hangatonu atu ha taha kiate koe pea ‘oku mā‘olunga tatau ia mo e ‘aofi ho falé? ‘Oku pau ko ha saiāniti ‘a e tokotaha ko iá! ‘I he taimi ‘e taha na‘e ‘i ai mo‘oni ‘a e kau saiāniti ‘i he māmaní. ‘Oku fakahā ‘e he Tohitapú ko ‘enau ngaahi tamaí ko e kau ‘āngelo mei hēvani. Ka na‘e malava fēfē ‘a e me‘á ni?

Kau saiāniti fakamālohi

Manatu‘i, ko e ‘āngelo kovi ko Sētané na‘á ne femo‘uekina he fakatupu ‘a e faingata‘a‘iá. Na‘a mo e kau ‘āngelo ‘a e ‘Otuá na‘á ne feinga ke ‘ai kinautolu ke nau faikovi. Faifai atu pea na‘e kamata ke fakaongo ha kau ‘āngelo ‘e ni‘ihi kia Sētane. Na‘a nau tuku leva ‘a e ngāue na‘e ‘oange ‘e he ‘Otuá ke nau fai ‘i hēvaní. Pea na‘a nau ‘alu hifo ki māmani ‘o ‘ai ha sino fakaetangata kiate kinautolu. ‘Okú ke ‘ilo‘i hono ‘uhinga na‘a nau fai pehē aí?

‘Oku pehē ‘e he Tohitapú na‘a nau fai ia koe‘uhi na‘e mamata ‘a e ngaahi foha ko ‘eni ‘o e ‘Otuá ki he kau fefine talavou ‘i he māmaní pea na‘a nau sai‘ia ke nofo mo kinautolu. Ko ia na‘a nau ha‘u ki māmani ‘o nau mali mo e kau fefiné ni. ‘Oku fakahā ‘e he Tohitapú na‘e hala ‘a e me‘a ko ení, koe‘uhi he na‘e ngaohi ‘e he ‘Otuá ia ‘a e kau ‘āngeló ke nau nofo ‘i hēvani.

‘I he taimi na‘e ma‘u ai ‘e he kau ‘āngeló mo honau ngaahi uaifí ha ngaahi pepē, na‘e kehe ‘a e ngaahi pepē ko ‘ení. Na‘e ‘ikai te nau fu‘u hā kehe ‘i he‘enau kei pēpeé. Ka na‘a nau tupu ‘o lahi mo toe lahi ange, pea mālohi mo toe mālohi ange, pea a‘u ki he tu‘unga ko e kau saiāniti.

Na‘e kovi ‘a e kau saiāniti ko ‘ení. Pea koe‘uhi ko ‘enau fu‘u lalahi mo mālohí, na‘a nau fakalavea‘i ‘a e kakaí. Na‘a nau feinga ke fakamālohi‘i ‘a e tokotaha kotoa pē ke kovi ‘o hangē pē ko kinautolú.

Ne ‘osi mate ‘a ‘Īnoke, ka na‘e ‘i ai ‘a e tangata ‘e taha pē ‘i he māmaní he taimi ko iá na‘e lelei. Ko e hingoa ‘o e tangatá ni ko Noa. Na‘á ne fai ma‘u pē ‘a e me‘a na‘e fiema‘u ‘e he ‘Otuá ke ne faí.

‘I ha ‘aho ‘e taha na‘e fakahā ‘e he ‘Otuá kia Noa kuo ofi ki he taimi te Ne faka‘auha ai ‘a e kakai kovi kotoa pē. Ka ‘e fakahaofi ‘e he ‘Otuá ‘a Noa mo hono fāmilí mo e tokolahi ‘o e fanga manú. Tau sio ange ki he anga hono fai eni ‘e he ‘Otuá.

Sēnesi 6:1-8; Siutasi 6.Fehu‘i

 • Ko e hā na‘e hoko ‘i he taimi na‘e fanongo ai ‘a e ni‘ihi ‘o e kau ‘āngelo ‘a e ‘Otuá kia Sētané?
 • Ko e hā na‘e tuku ai ‘e he kau ‘āngelo ‘e ni‘ihi ‘enau ngāue ‘i hēvaní pea ‘alu hifo ki he māmaní?
 • Ko e hā na‘e hala ai ki he kau ‘āngeló ke nau ‘alu hifo ki he māmaní pea ‘ai ha ngaahi sino fakaetangata kiate kinautolú?
 • Ko e hā na‘e kehe ‘i he fānau ‘a e kau ‘āngeló?
 • Hangē ko ia ‘oku lava ke ke sio ki ai ‘i he fakatātaá, ko e hā na‘e fai ‘e he fānau ‘a e kau ‘āngeló ‘i he‘enau hoko ko e kau saiānití?
 • ‘I he hili ‘a ‘Īnoké, ko hai ‘a e tangata lelei na‘e mo‘ui ‘i he māmaní, pea ko e hā na‘e sai‘ia ai ‘a e ‘Otuá ‘iate iá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Sēnesi 6:1-8.

  Ko e hā ‘oku fakahaa‘i ‘e he Sēnesi 6:6 fekau‘aki mo e founga ‘e lava ke kaunga ai ‘a hotau ‘ulungāangá ki he ngaahi ongo‘i ‘a Sihová? (Sāme 78:40, 41; Pal. 27:11)

 • Lau ‘a e Siutasi 6.

  ‘Oku anga-fēfē ‘a e hoko ‘a e kau ‘āngelo ‘a ia “na‘e ‘ikai te nau tauhi ‘a e tu‘unga na‘e ‘onautolu” ‘i he ‘aho ‘o Noá ko ha fakamanatu kiate kitautolu he ‘aho ní? (1 Kol. 3:5-9; 2 Pita 2:4, 9, 10)