Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

Talanoa 10: Ko e Fu‘u Lōmakí

Talanoa 10: Ko e Fu‘u Lōmakí

‘I TU‘A he ‘a‘aké, na‘e kei hokohoko atu pē ‘a e kakaí ‘i he‘enau founga mo‘ui ki mu‘á. Na‘a nau kei ta‘etui pē ‘e hoko mai ha Lōmaki. ‘Oku pau pē na‘e toe lahi ange ‘enau katá. Ka ne vave hono tuku ‘enau katá.

Kakai manavahē mo e fanga manu ‘oku takatakai‘i ‘e he vai ‘o e lōmakí

Na‘e fakafokifā pē pea kamata ke tō ‘a e vaí. Na‘e tō hifo ia mei he langí ‘o hangē ko ha‘o hua‘i ha vai mei ha kane. Na‘e mo‘oni pē ‘a Noa! Ka na‘e fu‘u tōmui he taimi ko ení ke hū ha taha ki he ‘a‘aké. Na‘e tāpuni ma‘u ‘e Sihova ia ‘a e matapaá.

Na‘e taimi si‘i pē kuo pulia ‘a e funga ‘o e fonua mā‘ulalo angé. Na‘e hoko ‘a e vaí ‘o hangē ha ngaahi vaitafe lahi. Na‘e mata‘aki ‘a e ngaahi ‘akaú pea teka‘i ‘a e ngaahi maka lalahí, pea na‘e fu‘u longoa‘a ‘aupito. Na‘e ilifia ‘a e kakaí. Na‘a nau kaka ki he ngaahi feitu‘u mā‘olunga angé. ‘Oi, na‘a nau faka‘amu ka ne nau fanongo pē ā kia Noa pea mo nau hū ki he ‘a‘aké ‘i he kei ava ‘a e matapaá kiate kinautolú! Ka kuo tōmui.

Na‘e ‘alu hake mo toe ‘alu hake ‘a e vaí. Na‘e tō hifo ‘a e vai mei he langí ‘i he ‘aho ‘e 40 mo e pō ‘e 40. Na‘e ‘alu ‘o laka hake ‘i he ngaahi tafatafa‘aki mo‘ungá, pea taimi si‘i pē pea na‘e pulia mo e ngaahi mo‘unga mā‘olunga tahá. Ko ia hangē pē ko hono fakahā ‘e he ‘Otuá, na‘e mate ‘a e kakai mo e fanga manu kotoa pē ‘i tu‘a ‘i he ‘a‘aké. Ka ko ia kotoa pē ‘i lotó na‘e hao.

Na‘e fai ‘e Noa mo hono ngaahi fohá ha ngāue lelei ‘i hono fa‘u ‘o e ‘a‘aké. Na‘e hiki hake ia ‘e he vaí ki ‘olunga, pea na‘e tētē ia ‘i he fukahi vaí. Pea ‘i he ‘aho ‘e taha, ‘i he ‘osi ‘a e ‘uhá, na‘e kamata ke ulo mai ‘a e la‘aá. Ko ha me‘a fakafiefia ē! Ko e ‘oseni pē ‘e taha ‘i he feitu‘u kotoa pē. Pea ko e me‘a pē na‘e malava ke sio ki aí ko e ‘a‘ake ‘oku tētē.

Tētē ‘a e ‘a‘aké ‘i he fukahi vaí

Na‘e ‘ikai ke toe ‘i ai ‘a e kau saiānití. Na‘e ‘ikai te nau toe ‘i ai ke fakalavea‘i ‘a e kakaí. Ko kinautolu kotoa na‘a nau mate, fakataha mo ‘enau ngaahi fa‘ē mo e toenga ‘o e kakai koví. Ka ko e hā na‘e hoko ki he‘enau ngaahi tamaí?

Ko e ngaahi tamai ‘a e kau saiānití na‘e ‘ikai ko ha kau tangata hangē ko kitautolú. Ko e kau ‘āngelo kinautolu ‘a ia na‘a nau ‘alu hifo ke mo‘ui hangē ko e kau tangata ‘i he māmaní. Ko ia ‘i he hoko ‘a e Lōmakí, na‘e ‘ikai te nau mate fakataha mo e toenga ‘o e kakaí. Na‘a nau tuku hono ngāue‘aki ‘a e ngaahi sino fakaetangata na‘a nau ‘aí, pea nau toe foki ki hēvani ko e kau ‘āngelo. Ka na‘e ‘ikai ke toe ngofua kiate kinautolu ke hoko ko e konga ‘o e fāmili ‘o e kau ‘āngelo ‘a e ‘Otuá. Ko ia na‘a nau hoko ko e kau ‘āngelo ‘a Sētane. ‘I he Tohitapú ‘oku ui kinautolu ko e kau tēmeniō.

Na‘e ‘ai leva ‘e he ‘Otuá ke angi mai ‘a e matangi, pea na‘e kamata ke holo hifo ‘a e vai mei he lōmakí. ‘I he ‘osi ha māhina ‘e nima na‘e toka ‘a e ‘a‘aké ‘i ha funga mo‘unga. ‘I he hili ‘a e ngaahi ‘aho lahi ange, na‘e toki lava ai ‘a kinautolu ‘i he loto ‘a‘aké ‘o sio ki tu‘a ki he ngaahi tumutumu mo‘ungá. Na‘e holo hifo pē ‘a e vaí.

Na‘e tuku atu leva ‘e Noa mei he ‘a‘aké ha manupuna ‘uli‘uli ‘oku ui ko e lēveni. Na‘e puna atu taimi si‘i pē pea na‘e toe foki mai, koe‘uhi he na‘e ‘ikai ke ma‘u ha feitu‘u lelei ke tu‘u ki ai. Na‘á ne toutou fai pehē, pea ‘i he taimi kotoa na‘á ne foki pē ‘o mālōlō ki he ‘a‘aké.

Ko ha lupe

Na‘e fiema‘u ‘e Noa ke ne ‘ilo pe kuo maha ‘a e vaí mei he funga fonuá, ko ia na‘á ne toki tuku atu ‘a e fo‘i lupe mei he ‘a‘aké. Ka na‘e toe foki mai pē ‘a e fo‘i lupé ia, koe‘uhi he na‘e ‘ikai ha feitu‘u ke nofo ai. Na‘e toe tuku atu ia ‘e Noa ko hono tu‘o ua, pea na‘á ne ‘ūtaki mai ‘a e lau‘i ‘olive. Ko ia na‘e ‘ilo ‘e Noa kuo maha ‘a e vaí. Na‘e toe tuku atu ‘e Noa ‘a e lupé ko hono tu‘o tolu, pea na‘e ma‘u ‘e he lupé ha feitu‘u mōmoa ke nofo ai.

Na‘e toki lea leva ‘a e ‘Otuá kia Noa. Na‘á ne pehē: ‘Hū atu koe mei he ‘a‘aké. ‘Alu mo ho fāmilí kotoa pea mo e fanga manu kotoa pē.’ Na‘a nau ‘i he loto ‘a‘aké ‘o lahi hake ‘i he ta‘u ‘e taha. Ko ia ‘oku pau pē na‘a nau fiefia ‘i he‘enau hū atu ki tu‘a mei he ‘a‘aké ‘o kei mo‘ui!

Sēnesi 7:10-24; 8:1-17; 1 Pita 3:19, 20.Fehu‘i

 • Ko e hā na‘e ‘ikai lava ai ke hū ha taha ki he ‘a‘aké ‘i he taimi pē na‘e kamata ai ‘a e ‘uhá?
 • Na‘e ‘ai ‘e Sihova ke ‘uha ‘i he ‘aho ‘e fiha mo e pō ‘e fiha, pea ko e hā ‘a e loloto na‘e a‘u ki ai ‘a e vaí?
 • Ko e hā na‘e hoko ki he ‘a‘aké ‘i he kamata ke ‘ufi‘ufi ‘e he vaí ‘a e māmaní?
 • Na‘e hao ‘a e kau saiānití ‘i he Lōmakí, pea ko e hā na‘e hoko ki he ngaahi tamai ‘a e kau saiānití?
 • ‘I he hili ‘a e māhina ‘e nima ko e hā na‘e hoko ki he ‘a‘aké?
 • Ko e hā na‘e tuku atu ai ‘e Noa ha fo‘i lēveni mei he ‘a‘aké?
 • Na‘e anga-fēfē ‘a e ‘ilo‘i ‘e Noa kuo maha ‘a e vai ‘i he māmaní?
 • Ko e hā na‘e lea‘aki ‘e he ‘Otuá kia Noa hili ‘ene ‘i he ‘a‘aké mo hono fāmilí ‘o laka hake he ta‘u ‘e tahá?

Ngaahi fehu‘i fakalahi

 • Lau ‘a e Sēnesi 7:10-24.

  Na‘e kakato fēfē ‘a hono faka‘auha ‘o e mo‘ui ‘i he māmaní? (Sēn. 7:23)

  Ko e hā hono fuoloa pea maha hifo ai ‘a e ngaahi vai ‘o e Lōmakí? (Sēn. 7:24)

 • Lau ‘a e Sēnesi 8:1-17.

  ‘Oku anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘e he Sēnesi 8:17 ko e mu‘aki taumu‘a ‘a Sihova ki he māmaní na‘e ‘ikai ke liliu? (Sēn. 1:22)

 • Lau ‘a e 1 Pita 3:19, 20.

  ‘I he taimi na‘e toe foki hake ai ‘a e kau ‘āngelo angatu‘ú ki hēvaní, ko e hā ‘a e fakamaau na‘a nau ma‘ú? (Siu. 6)

  ‘Oku anga-fēfē hono fakaivimālohi‘i ‘e he fakamatala kia Noa mo hono fāmilí ‘a ‘etau falala ki he malava ‘a Sihova ke fakahaofi ‘a hono kakaí? (2 Pita 2:9)