Na‘e hoko mei fē ‘a e ngaahi langí mo e māmaní? Na‘e hoko fēfē mai ‘a e la‘ā, māhina, mo e ngaahi fetu‘ú, pea pehē ki he ngaahi me‘a lahi ‘i he māmaní? ‘Oku ‘omai ‘e he Tohitapú ‘a e tali mo‘oní ‘i he‘ene pehē na‘e fakatupu ‘a kinautolu ‘e he ‘Otuá. Ko ia ‘oku kamata‘aki ‘etau tohí ni ‘a e ngaahi talanoa faka-Tohitapu ‘o fekau‘aki mo e fakatupú.

‘Oku tau ako ‘o ‘ilo ko e ‘uluaki ngaahi fakatupu ‘a e ‘Otuá ko e fa‘ahinga laumālie ‘o hangē ko iá. Ko e kau ‘āngeló ia. Ka na‘e fakatupu ‘a e māmaní ma‘á e kakai ‘o hangē ko kitautolú. Ko ia na‘e ngaohi ‘e he ‘Otuá ‘a e tangata mo e fefine na‘e fakahingoa ko ‘Ātama mo ‘Ivi pea tuku kinaua ki ha ngoue faka‘ofo‘ofa. Ka na‘á na talangata‘a ki he ‘Otuá pea mole ai ‘a e totonu ke hokohoko atu ‘i he mo‘uí.

Ko e vaha‘a taimi mei he fakatupu ‘o ‘Ātamá ‘o a‘u ki he fu‘u Lōmakí, na‘e fe‘unga mo e ta‘u ‘e 1,656. Lolotonga ‘a e taimi ko ‘ení na‘e mo‘ui ai ha kakai kovi tokolahi. ‘I hēvani, na‘e ‘i ai ‘a e fa‘ahinga laumālie ta‘e hā mai, ko Sētane mo ‘ene kau ‘āngelo kovi. ‘I he māmaní, na‘e ‘i ai ‘a Keini mo e kakai kovi tokolahi kehe, kau ai mo e kau tangata mālohi angakehe. Ka na‘e toe ‘i ai foki mo e kakai lelei ‘i he māmaní—ko ‘Ēpeli, ‘Īnoke mo Noa. ‘I he Konga ‘ULUAKÍ te tau lau ai ‘o kau ki he kakai mo e ngaahi me‘a kotoa ko ‘eni na‘e hokó.

Fanga manu ‘i he ngoue ko ‘Ītení