Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

 ‘APENITIKI

Na‘e ‘Alo‘i ‘a Sīsū ‘i Tīsema?

Na‘e ‘Alo‘i ‘a Sīsū ‘i Tīsema?

‘OKU ‘ikai ke tala mai ‘e he Tohi Tapú kiate kitautolu ‘a e taimi na‘e ‘alo‘i ai ‘a Sīsuú. Kae kehe, ‘okú ne ‘omai kiate kitautolu ‘a e ‘uhinga lelei ke faka‘osi‘aki ai ko hono ‘alo‘í na‘e ‘ikai hoko ia ‘i Tīsema.

Fakakaukau angé ki he ngaahi tu‘unga ‘o e ‘eá ‘i he taimi ko ia ‘o e ta‘ú ‘i Pētelihema, ‘a ia na‘e ‘alo‘i ai ‘a Sīsuú. Ko e māhina faka-Siu ko Kisileú (fe‘unga mo Nōvema/Tīsema) ko ha māhina ia ‘oku ‘ea momoko mo ‘uho‘uha. Ko e māhina hili iá ko Tīpeti (Tīsema/Sanuali). Na‘á ne ma‘u ‘a e tu‘unga mā‘ulalo taha ‘o e fua māfana ‘o e ta‘ú, ‘o sinou ai ‘i he taimi ki he taimi ‘i he ngaahi feitu‘u mā‘olungá. Tau sio angé ki he me‘a ‘oku tala mai ‘e he Tohi Tapú kiate kitautolu fekau‘aki mo e ‘ea ‘o e feitu‘u ko iá.

‘Oku fakahaa‘i ‘e he tokotaha-tohi Tohi Tapu ko ‘Ēselá ko Kisileú ko ha māhina mo‘oni ia na‘e ‘iloa ‘i he‘ene ‘ea momokó mo ‘uho‘uhá. Hili hono fakahaa‘i na‘e fakatahataha ha fu‘u kakai ‘i Selusalema ‘i “hono hiva mahina ia [Kisileu], ko e ‘aho uofulu ‘o e mahina” ‘oku fakamatala ai ‘a ‘Ēsela ‘o pehē ko e kakaí na‘a nau “tete honau kakano koe‘uhi ko e . . . ‘uha lahi.” ‘I he fekau‘aki mo e tu‘unga ‘o e ‘eá ‘i he taimi ko ia ‘o e ta‘ú, na‘e pehē ‘e he kakai ko ia na‘a nau fakatahatahá: “Ko e taimi ‘uha eni, pea ‘oku ‘ikai ke lava  ke nofo ‘i tu‘a.” (Esela 10:9, 13; Selemaia 36:22) Tā ne‘ine‘i ke fakapapau‘i ‘e he kau tauhi-sipi na‘e nofo ‘i he konga ko ia ‘o e māmaní ko kinautolu mo ‘enau ngaahi tākangá na‘e ‘ikai te nau kei ‘i tu‘a ‘i he po‘ulí ‘i he taimi na‘e hoko mai ai ‘a Tīsemá!

Kae kehe, ‘oku fakahaa‘i ‘e he Tohi Tapú ‘o pehē, ko e kau tauhi-sipí na‘a nau ‘i he vaó ‘o tokanga‘i ‘enau ngaahi tākangá ‘i he pō ‘o e ‘alo‘i ‘o Sīsuú. Ko hono mo‘oní, ko e tokotaha-tohi Tohi Tapu ko Luké ‘okú ne fakahaa‘i ‘i he taimi ko iá, ko e kau tauhi-sipí na‘a nau “mohe vao, ‘o le‘ohi ‘enau fanga sipi ‘i he po‘uli” ofi ki Pētelihema. (Luke 2:8-12) Fakatokanga‘i ange ko e kau tauhi-sipí na‘a nau nofo mo‘oni ‘i tu‘a, ‘o ‘ikai ko e lue holo pē ‘i tu‘a ‘i he lolotonga ‘a e ‘ahó. Na‘e ‘i ai ‘enau ngaahi tākangá he vaó ‘i he po‘ulí. ‘Oku fe‘ungamālie ‘a e fakamatala ko ia ki he nofo ‘i tu‘á mo e ngaahi tu‘unga ‘o e ‘ea moko ‘ī‘ī mo ‘uho‘uha ‘o Pētelihema ‘i Tīsemá? ‘Ikai, ‘oku ‘ikai pehē. Ko ia, ko e ngaahi tu‘unga takatakai ‘i he ‘alo‘i ‘o Sīsuú ‘oku fakahaa‘i ai na‘e ‘ikai ke ‘alo‘i ia ‘i Tīsema. *

‘Oku tala tonu mai kiate kitautolu ‘e he Folofola ‘a e ‘Otuá ‘a e taimi na‘e pekia ai ‘a Sīsuú, ka ‘okú ne ‘omai ‘a e fakahinohino si‘isi‘i pē fekau‘aki mo e taimi na‘e ‘alo‘i ai iá. ‘Oku ‘omai ‘e he me‘á ni ki he fakakaukaú ‘a e ngaahi lea ‘a Tu‘i Solomoné: “ ‘Oku ngangatu ange ‘a e hingoa lelei ‘i he lolo takai, mo e ‘aho ‘o e pekia ‘i he ‘aho ‘o hoto fanau‘i.” (Koheleti 7:1) ‘Oku ‘ikai leva ha ofo, ‘i hono tokonaki mai ‘e he Tohi Tapú ‘a e ngaahi fakaikiiki lahi fekau‘aki mo e ngāue fakafaifekau pea mo e pekia ‘a Sīsuú ka ko e ngaahi fakaikiiki si‘i pē fekau‘aki mo e taimi ‘o hono ‘alo‘í.

‘I he taimi na‘e ‘alo‘i ai ‘a Sīsuú, ko e kau tauhi-sipí mo ‘enau ngaahi tākangá na‘a nau ‘i he vaó he po‘ulí

^ par. 1 Ki ha fakamatala lahi ange, sio ki he peesi 176-9 ‘o e Reasoning From the Scriptures, ko e pulusi ‘e he Kau fakamo‘oni ‘a Sihová.