Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

 VAHE FĀ

Ko Hai ‘a Sīsū Kalaisi?

Ko Hai ‘a Sīsū Kalaisi?
  • Ko e hā ‘a e ngafa makehe ‘o Sīsuú?

  • Na‘á ne ha‘ú mei fē?

  • Ko e fa‘ahinga tokotaha fēfē ia?

1, 2. (a) Ko e hā ‘oku ‘ikai ‘uhinga ai ko e ‘ilo fekau‘aki mo ha tokotaha ‘iloá ‘okú ke ‘ilo‘i mo‘oni ai ia? (e) Ko e hā ‘a e puputu‘u ‘oku ‘i ai fekau‘aki mo Sīsuú?

‘OKU tokolahi ‘a e kakai ‘iloa ‘i he māmaní. ‘Oku ongoongoa ‘a e ni‘ihi ‘i honau feitu‘ú, koló, pe fonuá. ‘Oku ‘iloa ‘a e ni‘ihi kehe ‘i māmani lahi. Kae kehe, ko hono ‘ilo‘i pē ‘a e hingoa ‘o ha taha ‘oku ‘iloá ‘oku ‘ikai ‘uhinga ai iá ‘okú ke ‘ilo‘i mo‘oni ia. ‘Oku ‘ikai ‘uhinga iá ‘okú ke ‘ilo‘i ‘a e ngaahi fakaikiiki fekau‘aki mo hono puipuitu‘á pea ko e fa‘ahinga tokotaha fēfē mo‘oni ia.

2 Kuo fanongo ‘a e kakai takatakai ‘i he māmaní ki ha me‘a fekau‘aki mo Sīsū Kalaisi, neongo na‘á ne mo‘ui ‘i he māmaní ‘i he ta‘u nai ‘e 2,000 kuo maliu atú. Neongo ia, ‘oku puputu‘u ‘a e tokolahi fekau‘aki mo Sīsū pe ko hai mo‘oni ia. ‘Oku pehē ‘e he ni‘ihi ko ha tangata lelei pē ia. ‘Oku taukave‘i ‘e he ni‘ihi ko ha palōfita ia. Lolotonga iá ‘oku tui ‘a e ni‘ihi ko Sīsū ‘a e ‘Otuá pea ‘oku totonu ke fai ki ai ‘a e lotú. ‘Oku totonu ke pehē?

3. Ko e hā ‘oku mahu‘inga ai kiate koe ke ke ‘ilo‘i ‘a e mo‘oni fekau‘aki mo Sīsuú?

3 ‘Oku mahu‘inga kiate koe ke ke ‘ilo‘i ‘a e mo‘oni fekau‘aki mo Sīsuú. Ko e hā hono ‘uhingá? Koe‘uhí he ‘oku pehē ‘e he Tohi Tapú: “Ko eni ia ‘a e mo‘ui ta‘engata, ke nau fai ke ‘ilo koe ko e Otua mo‘onia pe taha, pea mo Sisu ne ke fekau mai ko e Misaia.” (Faka‘ītali ‘amautolu; Sione 17:3) ‘Io, ko hono ‘ilo‘i ‘a e mo‘oni fekau‘aki mo Sihova ko e ‘Otuá pea fekau‘aki mo Sīsū Kalaisí ‘e lava ke taki atu ia ki he mo‘ui ta‘engata ‘i ha māmani palataisi. (Sione 14:6) ‘Ikai ko ia pē, ‘oku fokotu‘u ‘e  Sīsū ‘a e fa‘ifa‘itaki‘anga lelei taha ‘o e founga ke mo‘ui aí mo e founga ke tō‘ongafai‘aki ki he ni‘ihi kehé. (Sione 13:34, 35) ‘I he ‘uluaki vahe ‘o e tohí ni, na‘a tau lāulea ai ki he mo‘oni fekau‘aki mo e ‘Otuá. Sai, tau lāulea angé ki he me‘a ‘oku ako‘i mo‘oni ‘e he Tohi Tapú fekau‘aki mo Sīsū Kalaisí.

KO E MĪSAIA NA‘E TALA‘OFÁ

4. Ko e hā ‘a e ‘uhinga ‘o e ongo hingoa fakalakanga ko e “Mīsaiá” mo e “Kalaisí”?

4 ‘I he taimi lōloa ki mu‘a ke ‘alo‘i ‘a Sīsuú, na‘e tomu‘a tala ai ‘e he Tohi Tapú ‘a e ha‘u ‘a e tokotaha ‘a ia ‘e fekau‘i mai ‘e he ‘Otuá ko e Mīsaiá, pe Kalaisí. Ko e ongo hingoa fakalakanga ko e “Mīsaia” (mei ha fo‘i lea faka-Hepelū) mo e “Kalaisí” (mei ha fo‘i lea faka-Kalisi) ‘oku ‘uhinga fakatou‘osi ia  ko e “Tokotaha Pani.” Ko e Tokotaha ko eni na‘e tala‘ofá ‘e pani ia, ‘a ia, ‘e fakanofo ‘e he ‘Otuá ki ha tu‘unga makehe. ‘I he ngaahi vahe ki mui ‘o e tohí ni, te tau ako ai ‘a e me‘a lahi ange fekau‘aki mo e tu‘unga mahu‘inga ‘o e Mīsaiá ‘i hono fakahoko ‘o e ngaahi tala‘ofa ‘a e ‘Otuá. Te tau toe ako foki ai fekau‘aki mo e ngaahi tāpuaki ‘e lava ke ‘omai ‘e Sīsū kiate kitautolu na‘a mo e ‘i he taimi ní. Kae kehe, ki mu‘a ke ‘alo‘i ‘a Sīsuú, ‘oku ‘ikai ha veiveiua na‘e fifili ‘a e tokolahi, ‘Ko hai ‘e fakamo‘oni‘i ko e Mīsaiá?’

5. Ko e hā na‘e tuipau kakato ai ‘a e kau ākonga ‘a Sīsuú ‘o fekau‘aki mo iá?

5 ‘I he ‘uluaki senituli T.S., na‘e tuipau kakato ai ‘a e kau ākonga ‘a Sīsū ‘o Nasaletí ko ia ‘a e Mīsaia na‘e tomu‘a talá. (Sione 1:41) Ko e taha ‘o e kau ākongá, ko ha tangata ko Saimone Pita, na‘á ne lea fakahāhā kia Sīsū: “Ko koe koe Kalaisi.” (Mātiu 16:16PM) Ko ia ai, na‘e lava fēfē ki he kau ākonga ko iá—pea te tau lava fēfē—ke fakapapau‘i ko Sīsū mo‘oni ‘a e Mīsaia na‘e tala‘ofá?

6. Fakatātaa‘i ‘a e founga kuo tokoni‘i ai ‘e Sihova ‘a e fa‘ahinga faitōnungá ke nau ‘ilo‘i ‘a e Mīsaiá.

6 Ko e kau palōfita ‘a e ‘Otuá na‘e mo‘ui ki mu‘a ‘ia Sīsuú na‘a nau tomu‘a tala ‘a e ngaahi fakaikiiki lahi fekau‘aki mo e Mīsaiá. Ko e ngaahi fakaikiikí ni ‘e tokoni‘i ai ‘a e ni‘ihi kehé ke nau ‘ilo‘i ia. Te tau fakatātaa‘i nai ‘a e ngaahi me‘á ‘i he foungá ni: Tau pehē na‘e kole atu ke ke ‘alu ki ha tau‘anga pasi, pe ko ha tau‘anga lēlue pe ko ha mala‘e vakapuna mo‘umo‘ua ke tali mai ha taha kuo te‘eki ai ‘aupito ke ke fetaulaki mo ia ki mu‘a. ‘Ikai ‘e tokoni kapau ‘e ‘oatu ‘e ha taha kiate koe ha fakaikiiki ‘e ni‘ihi fekau‘aki mo ia? ‘I he founga meimei tatau, fakafou ‘i he kau palōfita ‘i he Tohi Tapú, na‘e ‘omai ai ‘e Sihova ha fakamatala fakaikiiki ‘i he tu‘unga lahi ‘o e me‘a ‘e fai ‘e he Mīsaiá mo e me‘a te ne hokosiá. Ko e fakahoko ‘o e ngaahi kikite lahi ko ení ‘e tokoni‘i ai ‘a e fa‘ahinga faitōnungá ke nau ‘ilo‘i lelei ia.

7. Ko e hā ‘a e ongo kikite ‘e ua na‘e fakahoko ‘i he fekau‘aki mo Sīsuú?

7 Fakakaukau angé ki ha fakatātā pē ‘e ua. ‘Uluakí, laka hake he ta‘u ‘e 700 ki mu‘a, na‘e tomu‘a tala ai ‘e he palōfita ko Maiká ko e Tokotaha na‘e tala‘ofá ‘e ‘alo‘i ia ‘i Pētelihema, ko ha ki‘i kolo ‘i he fonua ko Siutá. (Maika 5:2) Ko fē na‘e ‘alo‘i  mo‘oni ai ‘a Sīsuú? ‘Āua, ‘i he kolo tonu pē ko iá! (Mātiu 2:1, 3-9) Ko hono uá, ‘i he ngaahi senituli lahi ki mu‘á, na‘e tuhu ai ‘a e kikite ‘oku lēkooti ‘i he Taniela 9:25 ki he ta‘u tofu pē ko ia na‘e pau ke hā ai ‘a e Mīsaiá—ko e 29 T.S. * Ko e fakahoko ‘o e ongo me‘á ni mo e ngaahi kikite kehe ‘oku fakamo‘oni‘i ai ko Sīsū ‘a e Mīsaia na‘e tala‘ofá.

‘I he‘ene papitaisó, na‘e hoko ai ‘a Sīsū ko e Mīsaiá, pe Kalaisí

8, 9. Ko e hā ‘a e fakamo‘oni na‘e hoko ‘o mahino ‘i he‘ene papitaisó ko Sīsū ‘a e Mīsaiá?

8 Ko e fakamo‘oni lahi ange ko Sīsū ‘a e Mīsaiá na‘e hoko ‘o hā mahino ia ‘i he ofi ki he ngata‘anga ‘o e 29 T.S. Ko e ta‘u ia na‘e ‘alu ai ‘a Sīsū kia Sione Papitaiso ke papitaiso ‘i he Vaitafe Sioataní. Na‘e tala‘ofa ‘e Sihova kia Sione ha faka‘ilonga koe‘uhí ke lava ai ‘o ne ‘ilo‘i ‘a e Mīsaiá. Na‘e sio ‘a Sione ki he faka‘ilonga ko iá ‘i he papitaiso ‘o Sīsuú. ‘Oku pehē ‘e he Tohi Tapú ko e me‘a eni na‘e hokó: “Kuo papitaiso ‘a Sisu, na‘a ne ‘alu hake leva mei he vai; pea vakai, na‘e matangaki ‘a e langi kiate ia, pea ne mamata ki he Laumalie ‘o e ‘Otua ‘oku ‘alu hifo ‘i he tatau ‘o ha lupe, ‘o ne a‘u kiate ia. Pea ‘iloange, na‘e ai ha le‘o mei he langi na‘e pehe mai, Ko Hoku ‘Alo Pele ‘ena, ‘a ia kuo u hōifua ai.” (Mātiu 3:16, 17) Hili ‘a e sio mo fanongo ki he me‘a na‘e hokó, na‘e ‘ikai ha veiveiua ‘a Sione ko Sīsuú na‘e fekau‘i mai ia ‘e he ‘Otuá. (Sione 1:32-34) ‘I he mōmeniti na‘e hua‘i hifo ai ‘a e laumālie, pe ivi ngāue ‘o e ‘Otuá kiate ia ‘i he ‘aho ko iá, na‘e hoko ai ‘a Sīsū ko e Mīsaiá, pe Kalaisí, ko e tokotaha kuo fakanofo ko e Takimu‘a pea mo e Tu‘i.—Aisea 55:4.

9 Ko e fakahoko ‘o e kikite ‘a e Tohi Tapú pea mo e fakamo‘oni tonu ‘a Sihova ko e ‘Otuá ‘oku fakahaa‘i mahino ai ko Sīsū ‘a e Mīsaia na‘e tala‘ofá. Ka ‘oku tali ‘e he Tohi Tapú ‘a e ongo fehu‘i mahu‘inga kehe ‘o fekau‘aki mo Sīsū Kalaisi: Na‘á ne ha‘ú mei fē, pea ko e fa‘ahinga tokotaha fēfē ia?

NA‘E HA‘U ‘A SĪSUÚ MEI FĒ?

10. Ko e hā ‘oku ako‘i ‘e he Tohi Tapú fekau‘aki mo e ‘i ai ‘a Sīsū ki mu‘a ke ne ha‘u ki māmaní?

10 ‘Oku ako‘i ‘e he Tohi Tapú na‘e mo‘ui ‘a Sīsū ‘i hēvani  ki mu‘a ke ne ha‘u ki māmaní. Na‘e kikite ‘a Maika ‘o pehē ko e Mīsaiá ‘e ‘alo‘i ia ‘i Pētelihema peá ne toe pehē ko Hono tupu‘angá na‘e “talu mei mu‘a.” (Maika 5:2) ‘I he ngaahi taimi lahi, na‘e lea tonu ai ‘a Sīsū ‘o pehē na‘á ne mo‘ui ‘i hēvani ki mu‘a ke ‘alo‘i mai ia ko ha tangatá. (Sione 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5) ‘I he tu‘unga ko ha me‘amo‘ui laumālie ‘i hēvaní, na‘e ma‘u ai ‘e Sīsū ha vaha‘angatae makehe mo Sihova.

11. ‘Oku anga-fēfē hono fakahaa‘i ‘e he Tohi Tapú ko Sīsū ‘a e ‘Alo mahu‘inga taha ‘o Sihová?

11 Ko Sīsū ‘a e ‘Alo mahu‘inga taha ‘o Sihová—pea ‘i he ‘uhinga lelei. ‘Oku ui “ko e ‘Uluaki ia na‘e fakatupu,” he ko ia ‘a e ‘uluaki fakatupu ‘a e ‘Otuá. * (Kolose 1:15) ‘Oku ‘i ai ‘a e toe me‘a kehe ‘okú ne ‘ai ‘a e ‘Alo ko ení ke makehé. Ko ia ‘a e “ ‘Alo tofu-pe-taha-ne-fakatupu.” (Sione 3:16) ‘Oku ‘uhinga ení ko Sīsū pē tokotaha na‘e fakatupu fakahangatonu ‘e he ‘Otuá. Ko Sīsū foki ‘a e tokotaha pē taha ‘a ia na‘e ngāue‘aki ‘e he ‘Otuá ‘i he taimi na‘á Ne fakatupu ai ‘a e ngaahi me‘a kehé kotoa. (Kolose 1:16) Pea ko Sīsū foki ‘oku ui ko “Folofola.” (Sione 1:14) ‘Oku tala mai kiate kitautolu ‘e he me‘á ni na‘á ne lea ma‘á e ‘Otuá, ‘o ‘ikai ha veiveiua na‘á ne fakahoko ‘a e ngaahi pōpoaki mo e fakahinohino ki he ngaahi foha kehe ‘o e Tamaí, fakatou‘osi ‘a e ngaahi foha laumālié mo e tangatá.

12. ‘Oku anga-fēfē ‘etau ‘ilo‘i ko e ‘Alo ‘uluaki fakatupú ‘oku ‘ikai ke tatau mo e ‘Otuá?

12 ‘Oku tatau ‘a e ‘Alo ‘uluaki fakatupú mo e ‘Otuá, ‘o hangē ko e tui ‘a e ni‘ihi? ‘Oku ‘ikai ko e me‘a ia ‘oku ako‘i ‘e he Tohi Tapú. Hangē ko ia kuo tau fakatokanga‘i ‘i he palakalafi ki mu‘á, na‘e fakatupu ‘a e ‘Aló. ‘Oku hā mahino mai leva, na‘e ‘i ai hono kamata‘anga, lolotonga ia ko Sihova ko e ‘Otuá ‘oku ‘ikai hano kamata‘anga pe ngata‘anga. (Sāme 90:2) Ko e ‘Alo tofu-pē-taha-ne-fakatupú na‘e ‘ikai ‘aupito ke vakai ki ai na‘á ne feinga ke tatau mo ‘ene Tamaí. ‘Oku ako‘i mahino ‘e he Tohi Tapú ko e  Tamaí ‘oku lahi ange ia ‘i he ‘Aló. (Sione 14:28; 1 Kolinito 11:3) Ko Sihova pē taha ‘a e ‘Otua Mafimafi-Aoniú.’ (Senesi 17:1PM) Ko ia ai, ‘oku ‘ikai hano tatau. *

13. ‘Oku ‘uhinga ki he hā ‘a e Tohi Tapú ‘i he‘ene lave ki he ‘Aló “ko e Imisi ia ‘o e ‘Otua ko e Ta‘ehamai”?

13 Ko Sihova mo hono ‘Alo ‘uluaki fakatupú na‘á na ma‘u ha feohi vāofi ‘i he ngaahi ta‘u ‘e laui piliona—ki mu‘a fuoloa ia ‘i hono fakatupu ‘a e ngaahi langi fetu‘uá mo e māmaní. He pau mo‘oni ē ko ‘ena fe‘ofa‘akí! (Sione 3:35; 14:31) Ko e ‘Alo ‘ofeina ko ení na‘á ne hangē tofu pē ko ‘ene Tamaí. Ko e ‘uhinga ia ‘oku lave ai ‘a e Tohi Tapú ki he ‘Aló “ko e Imisi ia ‘o e ‘Otua ko e Ta‘ehamai.” (Kolose 1:15) ‘Io, hangē nai ko e meimei tatau ‘a ha foha fakaetangata mo ‘ene tamaí ‘i he ngaahi founga kehekehe, ko e ‘Alo fakahēvani ko ení na‘á ne tapua atu ‘a e ngaahi ‘ulungāanga mo e tō‘onga ‘a ‘ene Tamaí.

14. Na‘e anga-fēfē ‘a e hoko ‘a e ‘Alo tofu-pē-taha-ne-fakatupu ‘o Sihová ‘o fanau‘i mai ko ha tangatá?

14 Ko e ‘Alo tofu-pē-taha-ne-fakatupu ‘o Sihová na‘á ne li‘aki loto-lelei ‘a hēvani ‘o ne hifo ki māmani ke mo‘ui ko ha tangata. Ka te ke fifili nai, ‘Na‘e malava fēfē ki ha me‘amo‘ui laumālie ke fanau‘i mai ko ha tangata?’ Ke lava‘i ení, na‘e fakahoko ‘e Sihova ha mana. Na‘á ne hiki ‘a e mo‘ui ‘a hono ‘Alo ‘uluaki fakatupú mei hēvani ki he manava ‘o ha tāupo‘ou Siu ko Mele. Na‘e ‘ikai ke kau ki ai ha tamai fakaetangata. Ko ia na‘e fanau‘i ai ‘e Mele ha foha haohaoa pea fakahingoa ia ko Sīsū.—Luke 1:30-35.

KO E FA‘AHINGA TOKOTAHA FĒFĒ ‘A SĪSŪ?

15. Ko e hā ‘oku lava ai ke tau pehē ‘oku tau hoko ‘o ‘ilo‘i lelei ange ‘a Sihova fakafou ‘ia Sīsuú?

15 Ko e me‘a na‘e lea‘aki mo fai ‘e Sīsū lolotonga ‘ene ‘i māmaní ‘oku tokoni‘i ai kitautolu ke tau hoko ‘o ‘ilo‘i lelei ia. ‘Ikai ngata ‘i he me‘a ko iá, ‘oku tau hoko ‘o ‘ilo‘i lelei ange ‘a Sihova fakafou ‘ia Sīsū. Ko e hā ko e tu‘ungá ai ení? Manatu‘i ko e ‘Aló ni ko ha tapua haohaoa atu ia ‘o ‘ene Tamaí. Ko e ‘uhinga  ia na‘e tala ai ‘e Sīsū ki he taha ‘o ‘ene kau ākongá: “Ko ia kuo ne mātā au, kuo ne mātā ‘a e Tamai.” (Sione 14:9) Ko e ngaahi tohi Fakatohitapu ‘e fā ‘oku ‘iloa ko e ngaahi Kōsipelí—‘a e Mātiu, Maake, Luke mo e Sioné—‘oku nau tala mai kiate kitautolu ‘a e me‘a lahi fekau‘aki mo e mo‘ui, ngāue pea mo e ngaahi ‘ulungāanga fakafo‘ituitui ‘o Sīsū Kalaisí.

16. Ko e hā ‘a e pōpoaki tefito ‘a Sīsuú, pea na‘e ha‘u mei fē ‘ene ngaahi akonakí?

16 Na‘e ‘iloa ‘a Sīsū ko e “faiako.” (Sione 1:38; 13:13, KF ) Ko e hā na‘á ne ako‘í? ‘I he tu‘unga tefitó, ko ‘ene pōpoakí ko e “ogoogolelei oe buleaga”—‘a ia ko e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá, ‘a e founga-pule fakahēvani ‘a ia ‘e pule mai ki he māmaní kotoa pea te ne ‘omai ‘a e ngaahi tāpuaki ta‘ehanongata‘anga ki he fa‘ahinga talangofua ‘o e tangatá. (Mātiu 4:23PM) Ko e pōpoaki eni ‘a hai? Na‘e pehē ‘e Sīsū tonu: “Ko eku akonaki oku ikai aaku, ka oku aana naa ne fekau au,” ‘a ia ko Sihova. (Sione 7:16PM) Na‘e ‘ilo‘i ‘e Sīsū ‘oku fiema‘u ‘e he‘ene Tamaí ke fanongo ‘a e fa‘ahinga ‘o e tangatá ‘o fekau‘aki mo e ongoongo lelei ‘o e Pule‘angá. ‘I he Vahe 8, te tau ako ai ‘a e me‘a lahi ange fekau‘aki mo e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá pea mo e me‘a te ne fakahokó.

17. Ko fē na‘e fai ai ‘e Sīsū ‘ene faiakó, pea ko e hā na‘á ne ngāue mālohi ai ke ako‘i ‘a e ni‘ihi kehé?

17 Na‘e fai ‘i fē ‘e Sīsū ‘ene faiakó? ‘I he feitu‘u kotoa pē na‘á ne ma‘u ai ‘a e kakaí—‘i he feitu‘u ‘utá pea pehē foki ‘i he ngaahi kolo lalahí, ‘i he ngaahi kolo īkí, ‘i he ngaahi māketí pea ‘i honau ngaahi ‘apí. Na‘e ‘ikai ‘amanekina ‘e Sīsū ke ha‘u ‘a e kakaí kiate ia. Na‘á ne ‘alu kiate kinautolu. (Maake 6:56; Luke 19:5, 6) Ko e hā na‘e ngāue mālohi ai ‘a Sīsū pea fakamoleki ‘a e konga lahi ‘o hono taimí ‘i he malangá mo e faiakó? Koe‘uhi ko hono fai iá ko e finangalo ia ‘o e ‘Otuá kiate iá. Na‘e fai ma‘u pē ‘e Sīsū ‘a e finangalo ‘o ‘ene Tamaí. (Sione 8:28, 29) Ka na‘e ‘i ai mo e toe ‘uhinga ‘e taha ‘o ‘ene malangá. Na‘á ne ongo‘i manava‘ofa ki he fu‘u kakai na‘a nau ha‘u ke sio kiate iá. (Mātiu 9:35, 36) Na‘e li‘ekina kinautolu ‘e honau kau taki lotú, ‘a ē na‘e totonu ke nau ako‘i kiate kinautolu ‘a e mo‘oni fekau‘aki mo e ‘Otuá pea mo ‘ene ngaahi taumu‘á. Na‘e ‘ilo‘i ‘e Sīsū ‘a e lahi  ‘o e fiema‘u ‘e he kakaí ke nau fanongo ki he pōpoaki ‘o e Pule‘angá.

18. Ko e hā ‘a e ngaahi ‘ulungāanga ‘o Sīsū ‘oku fakamānako taha kiate koe?

18 Ko Sīsuú ko ha tangata ‘ofa māfana mo ongo‘i loloto ia. Na‘e ‘ilo‘i ai ‘e he ni‘ihi kehé ‘okú ne fotungofua mo anga-lelei. Na‘a mo e fānaú na‘a nau ongo‘i fiemālie ‘iate ia. (Maake 10:13-16) Na‘e ta‘efilifilimānako ‘a Sīsū. Na‘á ne fehi‘a ‘i he kākaá mo e fakamaau ta‘etotonú. (Mātiu 21:12, 13) ‘I he taimi na‘e ma‘u ai ‘e he kakai fefiné ‘a e faka‘apa‘apa si‘isi‘i mo ha ngaahi monū si‘í, na‘á ne tō‘ongafai kiate kinautolu ‘aki ‘a e ngeia. (Sione 4:9, 27) Na‘e anga-fakatōkilalo mo‘oni ‘a Sīsū. ‘I he taimi ‘e taha, na‘á ne fufulu ai ‘a e va‘e ‘o ‘ene kau ‘apositoló, ko ha ngāue ‘a ia na‘e fa‘a fakahoko ‘e ha sevāniti mā‘ulalo.

Na‘e malanga ‘a Sīsū ‘i ha feitu‘u pē na‘á ne ma‘u ai ‘a e kakaí

19. Ko e hā ‘a e fakatātā ‘oku fakahaa‘i ai na‘e ongongofua ‘a Sīsū ki he ngaahi fiema‘u ‘a e ni‘ihi kehé?

19 Na‘e ongongofua ‘a Sīsū ki he ngaahi fiema‘u ‘a e ni‘ihi kehé. Na‘e hā mahino tautefito ení, ‘i he taimi na‘á ne fakahoko ai ‘a e ngaahi mana ‘o e faifakamo‘uí, ‘i he mālohi ‘o e laumālie ‘o e ‘Otuá. (Mātiu 14:14) Ko e fakatātaá, na‘e ha‘u ha tangata  kilia kia Sīsū ‘o ne pehē: “Ka ne ke loto ke fai, te ke lava ke fakama‘a au.” Na‘e ongo‘i fakafo‘ituitui ‘e Sīsū ‘a e mamahi mo e faingata‘a‘ia ‘a e tangatá ni. ‘I hono ue‘i ‘e he faka‘ofa‘iá, na‘e mafao atu ‘e Sīsū hono nimá ‘o ala ki he tangatá, mo ne pehē: “ ‘Oku ou loto pe; ke ke ma‘a koe.” Pea na‘e mo‘ui ‘a e tangata mahakí! (Maake 1:40-42) ‘Oku lava ke ke faka‘uta atu ki he anga ‘o e ongo‘i kuo pau na‘e ma‘u ‘e he tangatá?

FAITŌNUNGA KI HE NGATA‘ANGÁ

20, 21. Na‘e anga-fēfē hono fokotu‘u ‘e Sīsū ha fa‘ifa‘itaki‘anga ‘o e talangofua mateaki ki he ‘Otuá?

20 Na‘e fokotu‘u ‘e Sīsū ‘a e fa‘ifa‘itaki‘anga lelei taha ‘o e talangofua mateaki ki he ‘Otuá. Na‘á ne faitōnunga ai pē ki he‘ene Tamai fakahēvaní ‘i he malumalu ‘o e fa‘ahinga tu‘unga kotoa pē pea neongo ‘a e fa‘ahinga kotoa pē ‘o e fakafepakí mo e faingata‘á. Na‘e taliteke‘i mālohi mo lavame‘a ‘e Sīsū ‘a e ngaahi ‘ahi‘ahi ‘a Sētané. (Mātiu 4:1-11) ‘I he taimi ‘e taha, na‘e ‘ikai ke tui ai ‘a e ni‘ihi ‘o e ngaahi kāinga tonu ‘o Sīsuú kiate ia, na‘a mo ‘enau pehē na‘á ne “sesele.” (Maake 3:21) Ka na‘e ‘ikai tuku ‘e Sīsū ke nau tākiekina ia; na‘á ne hanganaki fai pē ‘a e ngāue  ‘a e ‘Otuá. Neongo ‘a e ngaahi ngaohikoviá mo e leakoviá, na‘e tauhi ma‘u ‘e Sīsū ‘a e mapule‘i-kitá, ‘o ‘ikai ‘aupito feinga ke fakatupu ha maumau ki hono kau fakafepakí.—1 Pita 2:21-23.

21 Na‘e hanganaki faitōnunga ‘a Sīsū ‘o a‘u ki he‘ene pekiá—ko ha pekia fakamamahi mo langa lahi ‘i he nima ‘o hono ngaahi filí. (Filipai 2:8) Fakakaukau angé ki he me‘a na‘á ne kātekina ‘i he ‘aho faka‘osi ‘o ‘ene mo‘ui ko ha tangatá. Na‘e puke ia, talatalaaki‘i ‘e he kau fakamo‘oni loi, fakahalaia‘i ‘e he kau fakamaau kākā, kata‘i ‘e he fu‘u kakaí pea fakamamahi‘i ‘e he kau sōtiá. ‘I hono tutuki ki ha ‘akaú, na‘á ne he‘aki ‘ene mānava faka‘osí, ‘o ne kalanga: “Kuo lava!” (Sione 19:30, KF ) Kae kehe, ‘i hono ‘aho tolu hili ‘a e pekia ‘a Sīsuú, na‘e fokotu‘u hake ia ‘e he‘ene Tamai fakahēvaní ki he mo‘ui laumālié. (1 Pita 3:18) ‘I ha ngaahi uike si‘i ki mui ai, na‘á ne toe foki ki hēvani. ‘I aí, na‘á ne “nofo hifo mei he to‘omata‘u ‘o e ‘Otua” ‘o tatali ai ke ma‘u ‘a e mafai fakatu‘í.—Hepelu 10:12, 13.

22. Ko e hā na‘e fakahoko ‘e Sīsū ‘i he‘ene hanganaki faitōnunga ‘o a‘u ki he‘ene pekiá?

22 Ko e hā na‘e fakahoko ‘e Sīsū ‘i he‘ene hanganaki faitōnunga ‘o a‘u ki he‘ene pekiá? Ko e pekia ‘a Sīsuú na‘e fakaava mo‘oni mai ai kiate kitautolu ‘a e faingamālie ki he mo‘ui ta‘engata ‘i ha māmani palataisí, ‘i he fehoanaki mo e mu‘aki taumu‘a ‘a Sihová. Ko e anga hono ‘ai ke malava ia ‘i he pekia ‘a Sīsuú ‘e lāulea ki ai ‘i he vahe hokó.

^ par. 7 Ki ha fakamatala ‘o e kikite ‘a Taniela na‘e fakahoko ‘i he fekau‘aki mo Sīsuú, sio ki he ‘Apenitiki, peesi 197-9.

^ par. 11 ‘Oku ui ‘a Sihova ko ha Tamai koe‘uhi ko ia ‘a e Tokotaha-Fakatupú. (Aisea 64:8) Koe‘uhi ko Sīsuú na‘e fakatupu ‘e he ‘Otuá, ‘oku ui ia ko e ‘Alo ‘o e ‘Otuá. ‘I he ngaahi ‘uhinga meimei tatau, ‘oku ui ai ‘a e ngaahi me‘amo‘ui laumālie kehé pea na‘a mo e tangata ko ‘Ātamá ko e ngaahi foha ‘o e ‘Otuá.—Siope 1:6; Luke 3:38.

^ par. 12 Ki ha fakamo‘oni lahi ange ko e ‘Alo ‘uluaki fakatupú ‘oku ‘ikai ke tatau mo e ‘Otuá, sio ki he ‘Apenitiki, peesi 201-4.