• ‘I he ngaahi founga fē ‘oku kehe ai ‘a e Tohi Tapú mei ha toe tohi kehé?

  • ‘E lava fēfē ke tokoni‘i koe ‘e he Tohi Tapú ke ke fekuki mo e ngaahi palopalema fakafo‘ituituí?

  • Ko e hā ‘oku lava ai ke ke falala ki he ngaahi kikite ‘oku lēkooti ‘i he Tohi Tapú?

1, 2. ‘I he ngaahi founga fē ‘oku hoko ai ‘a e Tohi Tapú ko ha me‘a‘ofa fakaue‘iloto mei he ‘Otuá?

‘OKU lava ke ke manatu ki ha taimi na‘á ke ma‘u ai ha me‘a‘ofa lelei mei ha kaume‘a ‘ofeina? ‘Oku ngalingali ko e me‘a na‘e hokosiá na‘e ‘ikai ngata pē ‘i he‘ene fakaue‘ilotó ka na‘e toe fakalotomāfana foki. He ko ē, ‘oku tala atu ‘e he me‘a‘ofá kiate koe ‘a e me‘a fekau‘aki mo e tokotaha-foakí—ko iá ‘okú ne fakamahu‘inga‘i ho tu‘unga ko e kaume‘á. ‘Oku ‘ikai ha veiveiua na‘á ke fakahaa‘i ‘a e hounga‘ia ki he me‘a‘ofa na‘e ‘osi fakakaukau‘i lelei ‘e ho kaume‘á.

2 Ko e Tohi Tapú ko ha me‘a‘ofa ia mei he ‘Otuá, ko e me‘a‘ofa ‘a ia ‘oku lava ke tau hounga‘ia mo‘oni ai. Ko e tohi laulōtahá ni ‘oku fakae‘a ai ‘a e ngaahi me‘a ‘a ia na‘e ‘ikai ‘aupito ke tau mei lava ‘o ma‘u ka ne ‘ikai ia. Ko e fakatātaá, ‘okú ne talanoa mai kiate kitautolu fekau‘aki mo e fakatupu ‘o e langi fetu‘uá, ko e māmaní pea mo e ‘uluaki tangatá mo e fefiné. ‘Oku ‘i he Tohi Tapú ‘a e ngaahi tefito‘i mo‘oni alafalala‘anga ke tokoni‘i kitautolu ke fekuki mo e ngaahi palopalema pea mo e loto-mo‘ua ‘i he mo‘uí. ‘Oku fakamatala mai ai ki he founga ‘e fakahoko‘aki ‘e he ‘Otuá ‘a ‘ene taumu‘á pea fakahoko mai ha ngaahi tu‘unga lelei ange ki he māmaní. He me‘a‘ofa fakaue‘iloto mo‘oni ē ko e Tohi Tapú!

3. Ko e hā ‘oku hanga ‘e hono tokonaki mai ‘o e Tohi Tapú ‘o tala mai kiate kitautolu fekau‘aki mo Sihová, pea ko e hā ‘oku fakalotomāfana ai ení?

 3 Ko e Tohi Tapú ko ha toe me‘a‘ofa fakalotomāfana ia, he ‘okú ne fakae‘a ‘a e me‘a fekau‘aki mo e Tokotaha-Foakí, ‘a Sihova ko e ‘Otuá. Ko e mo‘oni‘i me‘a ko ia ‘a ‘ene tokonaki mai ha tohi peheé ko e fakamo‘oni ia ‘okú ne loto ke tau hoko ‘o ‘ilo‘i lelei ia. Ko e mo‘oni, ‘e lava ke tokoni‘i koe ‘e he Tohi Tapú ke ke ‘unu‘unu ofi kia Sihova.

4. Ko e hā ‘oku maongo kiate koe fekau‘aki mo hono tufaki ‘o e Tohi Tapú?

4 Kapau ‘okú ke ma‘u ha tatau ‘o e Tohi Tapú, ‘oku ‘ikai ko koe pē tokotaha. Kuo pulusi kakato pe ‘i hano konga ‘a e Tohi Tapú ‘i he lea laka hake he 2,300 pea ko ia ‘oku ala ma‘u ai ‘e he kakai laka hake he peseti ‘e 90 ‘o e māmaní. ‘I he faka‘avalisí, ko e Tohi Tapu laka hake he milioná ‘oku tufaki ‘i he uike taki taha! Kuo fa‘u ‘a e ngaahi tatau ‘e laui piliona ‘o e Tohi Tapú fakakātoa pe ko hano konga. Ko e mo‘oni, ‘oku ‘ikai ha toe tohi kehe ‘e hangē ko e Tohi Tapú.

Ko e “New World Translation of the Holy Scriptures” ‘oku ala ma‘u ia ‘i he ngaahi lea lahi

5. ‘I he founga fē “ne fakamanava mei he ‘Otua” ai ‘a e Tohi Tapú?

5 ‘Ikai ko ia pē, ko e Tohi Tapú “ne fakamanava mei he ‘Otua.” (2 Timote 3:16) ‘I he founga fē? ‘Oku tali mai ia ‘e he Tohi Tapú tonu: “Na‘e lea mei he ‘Otua ha kau tangata ‘i he takina kinautolu ‘e he Laumalie Ma‘oni‘oni.” (2 Pita 1:21) Ke fakatātaa‘i:  ‘Oku ‘ai nai ‘e ha tangata pisinisi ha sekelitali ke ne fai ha tohi. ‘Oku ‘i he tohi ko iá ‘a e ngaahi fakakaukau mo e fakahinohino ‘a e tangata pisinisí. Ko ia ai, ko ‘ene tohi mo‘oni ia ‘a‘ana, ‘o ‘ikai ko e tohi ‘a e sekelitalí. ‘I ha founga meimei tatau, ‘oku ‘i he Tohi Tapú ‘a e pōpoaki ‘a e ‘Otuá, ‘o ‘ikai ko e kau tangata na‘a nau tohi iá. Ko ia ai, ko e mo‘oni ko e Tohi Tapú fakakātoa ko e “folofola [ia] ‘a e ‘Otua.”—1 Tesalonaika 2:13.

FEONGOONGOI MO TONU

6, 7. Ko e hā ‘oku tautefito ai ‘a e taau ke fakatokanga‘i ‘a e feongoongoi ‘o e fakamatala ‘i he Tohi Tapú?

6 Na‘e tohi ‘a e Tohi Tapú ‘o laka hake ‘i ha vaha‘a taimi ko e ta‘u ‘e 1,600. Ko e fa‘ahinga na‘a nau tohí na‘a nau mo‘ui ‘i he ngaahi taimi kehekehe pea ha‘u mei he ngaahi tu‘unga kehekehe ‘o e mo‘uí. Ko e ni‘ihi ko e kau faama, kau toutai mo e kau tauhi-sipi. Ko e ni‘ihi kehé ko e kau palōfita, kau fakamaau mo e ngaahi tu‘i. Ko e tokotaha-tohi Kōsipeli ko Luké ko ha toketā ia. Neongo ‘a e ngaahi puipuitu‘a kehekehe ‘o hono kau hiki-tohí, ‘oku feongoongoi ‘a e Tohi Tapú mei he kamata‘angá ki he ngata‘angá. *

7 Ko e ‘uluaki tohi ‘o e Tohi Tapú ‘oku tala mai ai kiate kitautolu ‘a e ‘uhinga na‘e kamata ai ‘a e ngaahi palopalema ‘a e fa‘ahinga ‘o e tangatá. ‘Oku fakahaa‘i ‘e he tohi faka‘osí ‘e hoko ‘a e māmaní fakakātoa ko ha palataisi, pe ngoue. Ko e fakamatala kotoa ‘i he Tohi Tapú ‘okú ne kāpui ‘a e ta‘u ‘e laui afe ‘o e hisitōliá pea ‘oku fakamatala ai ‘i ha founga ki hono fakahaa‘i ‘a e taumu‘a ‘a e ‘Otuá. Ko e feongoongoi ‘a e Tohi Tapú ‘oku fakaue‘iloto, ka ko e me‘a ia te tau ‘amanekina mei ha tohi mei he ‘Otuá.

8. ‘Omai ha ngaahi fakatātā ‘oku fakahaa‘i ai ko e Tohi Tapú ‘oku tonu fakasaienisi.

8 Ko e Tohi Tapú ‘oku tonu fakasaienisi ia. ‘Oku a‘u ‘o ‘i ai ‘a e fakamatala ‘a ia na‘e ‘i mu‘a mama‘o ia ‘i hono taimí. Ko e fakatātaá, ‘oku ‘i he tohi Livitikó ‘a e ngaahi lao ki ‘Isileli ‘o e kuonga  mu‘á ‘i he kolonitiní mo e haisiní ‘i he taimi na‘e ‘ikai ‘ilo‘i ai ha me‘a ‘e taha ‘e he ngaahi pule‘anga takatakaí fekau‘aki mo e ngaahi me‘a peheé. ‘I ha taimi ‘a ia na‘e ‘i ai ai ‘a e ngaahi fakakaukau hala fekau‘aki mo e fuo ‘o e fo‘i māmaní, na‘e lave ‘a e Tohi Tapú ki ai ko ha fo‘i siakale, pe fuopotopoto. (Aisea 40:22) Na‘e tala totonu ‘e he Tohi Tapú ko e fo‘i māmaní ‘oku ‘⁠tautau ki he atā noabeé.’ (Siope 26:​7PM) Ko e mo‘oni, ko e Tohi Tapú ‘oku ‘ikai ko ha tohi ako saienisi ia. Ka ‘i he taimi ‘oku lave ai ki he ngaahi me‘a fakasaienisí, ‘oku tonu ia. ‘Ikai ko e me‘a eni te tau ‘amanekina mei ha tohi mei he ‘Otuá?

9. (a) ‘I he ngaahi founga fē ‘oku fakahaa‘i ai ‘e he Tohi Tapú ‘a ia tonu ‘oku tonu mo alafalala‘anga fakahisitōliá? (e) Ko e hā ‘oku tala atu kiate koe ‘e he faitotonu ‘a hono kau hiki-tohí ‘o fekau‘aki mo e Tohi Tapú?

9 Ko e Tohi Tapú ‘oku toe tonu mo alafalala‘anga fakahisitōlia ia. Ko ‘ene ngaahi fakamatalá ‘oku pau. ‘Oku kau ai ‘o ‘ikai ko e ngaahi hingoá pē kae toe pehē foki ki he laine hohoko ‘o e fa‘ahinga tāutaha. * ‘I he kehe mei he kau faihisitōlia ‘o e māmaní, ‘a ia ‘oku ‘ikai te nau fa‘a lave ki he ngaahi ‘ulungia ‘a honau kakaí tonu, ko e kau hiki Tohi Tapú na‘a nau faitotonu, na‘a mo hono lēkooti ‘enau ngaahi ta‘elavame‘á tonu mo e ta‘elavame‘a ‘a honau fonuá. Hangē ko ení, ‘i he tohi Fakatohitapu ‘a Nomipá, ‘oku fakahaa‘i ai ‘e he tokotaha-tohi ko Mōsesé ‘a ‘ene hala mamafa ‘a‘aná ‘a ia na‘e valoki‘i fefeka ai ia. (Nomipa 20:​2-12) Ko e faitotonu peheé ‘oku hāhāmolofia ia ‘i he ngaahi fakamatala fakahisitōlia kehé ka ‘oku ma‘u ia ‘i he Tohi Tapú koe‘uhí ko ha tohi ia mei he ‘Otuá.

KO HA TOHI ‘O E POTO ‘AONGA

10. Ko e hā ‘oku ‘ikai faka‘ohovale ai ‘a e pehē ko ia ko e Tohi Tapú ko ha tohi ‘aongá?

10 Koe‘uhi ko e Tohi Tapú ko e fakamānava ia ‘a e ‘Otuá, ‘oku “ ‘aonga foki ki he akonaki, ki he faka‘ilo hala, ki he fakatonutonu.” (2 Timote 3:16) ‘Io, ko e Tohi Tapú ko ha tohi ‘aonga ia. ‘Oku tapua mai ai ha mahino loloto fekau‘aki mo e natula fakaetangatá. ‘Oku ‘ikai ha ofo ai, he ko hono Fa‘u-Tohí, ‘a Sihova ko e ‘Otuá, ‘a e Tokotaha-Fakatupú! ‘Okú ne mahino‘i ‘etau  fakakaukaú mo e ngaahi ongo‘í ‘o lelei ange ia ‘ia kitautolu. ‘Ikai ko ia pē, ‘oku ‘afio‘i ‘e Sihova ‘a e me‘a ‘oku tau fiema‘u koe‘uhi ke hoko ai ‘o fiefiá. ‘Okú ne toe ‘afio‘i ‘a e ngaahi ‘alunga ‘oku totonu ke tau faka‘ehi‘ehi mei aí.

11, 12. (a) Ko e hā ‘a e ngaahi tu‘unga-lea na‘e lāulea ki ai ‘a Sīsū ‘i he‘ene Malanga ‘i he Mo‘ungá? (e) Ko e hā ‘a e ngaahi me‘a ‘aonga kehe ‘oku lāulea ki ai ‘i he Tohi Tapú, pea ko e hā ‘oku ta‘efakangatangata ai ‘a ‘ene akonakí?

11 Fakakaukau angé ki he lea ‘a Sīsū ‘oku ui ko e Malanga  ‘i he Mo‘ungá, ‘oku lēkooti ‘i he Mātiu vahe 5 ki he 7. ‘I he ngāue mataotao ko eni ‘o e faiakó, na‘e lea ai ‘a Sīsū ‘i ha ngaahi tu‘unga-lea lahi, ‘o kau ai ‘a e founga ke ma‘u ai ‘a e fiefia mo‘oní, founga ke fakalelei‘i ai ‘a e ngaahi fekīhiakí, founga ke lotu aí mo e founga ke ma‘u ai ha vakai totonu ki he ngaahi me‘a fakamatelié. ‘Oku mālohi mo ‘aonga tatau pē ‘a e ngaahi lea ‘a Sīsuú ‘i he ‘ahó ni mo e taimi ko ia na‘á ne lea‘aki ai iá.

12 Ko e ngaahi tefito‘i mo‘oni Fakatohitapu ‘e ni‘ihi ‘oku fekau‘aki ia mo e mo‘ui fakafāmilí, ngaahi tō‘onga ngāué pea mo e ngaahi vaha‘angatae mo e ni‘ihi kehé. Ko e ngaahi tefito‘i mo‘oni ‘a e Tohi Tapú ‘oku ngāue‘aki ia ki he kakai kotoa pē, pea ko ‘ene akonakí ‘oku ‘aonga ma‘u pē ia. Ko e poto ‘oku ma‘u ‘i he Tohi Tapú ‘oku fakamatala‘i fakanounou ia ‘e he ngaahi folofola ‘a e ‘Otuá fakafou ‘i he palōfita ko ‘Aiseá: “Ko au Sihova ko ho ‘Otua, ‘oku ou ako koe ke fai me‘a ‘aonga.”—Aisea 48:17.

KO HA TOHI ‘O E KIKITE

Ko e tokotaha-tohi Tohi Tapu ko ‘Aiseá na‘á ne tomu‘a tala ‘a e tō ‘a Pāpiloné

13. Ko e hā ‘a e ngaahi fakaikiiki na‘e fakamānava‘i ‘e Sihova ‘a e palōfita ko ‘Aiseá ke ne lēkooti fekau‘aki mo Pāpiloné?

13 ‘Oku ‘i he Tohi Tapú ‘a e ngaahi kikite lahi, ‘a ia ko e lahi aí kuo ‘osi fakahoko. Vakai angé ki ha fakatātā. Fakafou ‘i he palōfita ko ‘Aiseá, ‘a ia na‘e mo‘ui ‘i he senituli hono valu K.M., na‘e tomu‘a tala ai ‘e Sihova ‘e faka‘auha ‘a e kolo ko Pāpiloné. (Aisea 13:19; 14:​22, 23) Na‘e ‘omai ai ‘a e ngaahi fakaikiiki ke fakahaa‘i ‘a e founga tofu pē ko ia ‘e ikuna‘i ai ‘a e koló. ‘E fakamaha ‘e ha kau tau fakatū‘uta ‘a e vaitafe Pāpiloné pea laka atu ki he loto koló ‘o ‘ikai fai ha tau. ‘Oku ‘ikai ko ia pē. Ko e kikite ‘a ‘Aiseá na‘e a‘u ‘o tala ai ‘a e hingoa ‘o e tu‘i ‘a ia te ne ikuna‘i ‘a Pāpiloné—ko Kōlesi.—Aisea 44:​27–45:2.

14, 15. Na‘e anga-fēfē ‘a hono fakahoko ha ngaahi fakaikiiki ‘o e kikite ‘a ‘Aisea fekau‘aki mo Pāpiloné?

14 ‘I ha ta‘u nai ‘e 200 ki mui ai—‘i he pō 5/6 ‘o ‘Okatopa, 539 K.M.—na‘e ‘apitanga ai ha kau tau ofi ki Pāpilone. Ko hai hono ‘eiki-taú? Ko ha tu‘i Pēsia ko Kōlesi. Na‘e teuteu ai ‘a e halá ki hono fakahoko ‘o ha kikite fakaofo. Ka ‘e fakatū‘uta ‘a e kau tau ‘a Kōlesí ‘i Pāpilone ‘o ‘ikai fai ha tau, hangē ko ia ne tomu‘a talá?

15 Na‘e fai ‘e he kau Pāpiloné ha kātoanga ‘i he pō ko iá pea na‘a nau ongo‘i malu ‘i loto ‘i honau ngaahi fu‘u ‘ā lalahi ‘o e  koló. Lolotonga ení, na‘e afe‘i pōto‘i ‘e Kōlesi ‘a e vai ‘o e vaitafé ‘a ia na‘e tafe mai ki he koló. Na‘e vave ai ‘a e mamaha fe‘unga ‘a e vaí ki he‘ene kau tangatá ke nau kolosi ‘i he vaitafé pea fakaofiofi ai ki he ngaahi ‘ā ‘o e koló. Ka ‘e anga-fēfē ‘a e fakalaka atu ‘a e kau tau ‘a Kōlesí ‘i he ngaahi ‘ā ‘o Pāpiloné? ‘I ha ‘uhinga, na‘e tuku fakaava ta‘etokanga ai ‘i he pō ko iá ‘a e ngaahi matapā ki he koló!

16. (a) Ko e hā na‘e tomu‘a tala ‘e ‘Aisea fekau‘aki mo e iku‘anga faka‘osi ‘o Pāpiloné? (e) Na‘e anga-fēfē hono fakahoko ‘a e kikite ‘a ‘Aisea fekau‘aki mo e faka‘auha ‘o Pāpiloné?

16 ‘I he fekau‘aki mo Pāpiloné, na‘e tomu‘a tala: “ ‘E ‘ikai nofo‘anga ‘i ha to‘utangata mo ha to‘utangata: pea ‘e ‘ikai fokotu‘u teniti ai ‘e he Alepea; pea ko e kau tauhisipi ‘oku ‘ikai te nau fakatokoto ai ‘enau fanga manu.” (Aisea 13:20) Ko e kikité ni na‘e ‘ikai ngata pē ‘i he‘ene tala ki mu‘a ‘a e tō ‘a e koló. Na‘e fakahaa‘i ai ko Pāpiloné ‘e faka‘auha tu‘uloa. ‘Oku lava ke ke sio ki he fakamo‘oni ‘o hono fakahoko ‘o e ngaahi leá ni. Ko e tu‘u‘anga ta‘enofo‘i ‘o Pāpilone motu‘á—‘i he kilomita nai ‘e 80 ki he fakatonga ‘o Baghdad, ‘Iulakí⁠—ko e fakamo‘oni ia ko e me‘a na‘e folofola‘aki ‘e Sihova fakafou ‘ia ‘Aiseá kuo ‘osi fakahoko: “Te u tafi ia ‘aki ‘a e me‘atafi ‘a Faka‘auha.”—Aisea 14:​22, 23. *

Ngaahi toetoenga ‘o Pāpiloné

17. ‘Oku anga-fēfē ‘a e fakatupu tui mālohi ‘a hono fakahoko ‘o e kikite ‘a e Tohi Tapú?

 17 Ko e fakakaukau atu ki he Tohi Tapú ko ha tohi ‘o e kikite alafalala‘angá ‘oku fakatupu tui mālohi, ‘ikai ko ia? He ko ē, kapau kuo fakahoko ‘e Sihova ko e ‘Otuá ‘a ‘ene ngaahi palōmesi ‘i he kuohilí, ‘oku tau ma‘u ai ‘a e ‘uhinga kotoa ke tuipau ai te ne toe fakahoko ‘a ‘ene palōmesi ki ha māmani palataisí. (Nomipa 23:19) Ko e mo‘oni, ‘oku tau ma‘u ‘a e “ ‘amanaki ki he mo‘ui ta‘engata, ‘a ia ne tala‘ofa ‘e he ‘Otua ta‘e fa‘a loi mei he ngaahi kuonga ‘o itaniti.”—Taitusi 1:2. *

“KO E FOLOFOLA ‘A E ‘OTUA, KO E KOTO MO‘UI”

18. Ko e hā ‘a e fakamatala mālohi ‘oku fai ‘e he ‘apositolo Kalisitiane ko Paulá ‘o fekau‘aki mo e “folofola ‘a e ‘Otua”?

18 Mei he me‘a kuo tau lāulea ki ai ‘i he vahe ko ení, ‘oku hā mahino ai ko e Tohi Tapú ko ha tohi laulōtaha mo‘oni ia. Neongo ia, ko hono mahu‘ingá ‘oku fakalaka mama‘o  atu ia ‘i he‘ene feongoongoi ‘i lotó, ‘a ‘ene tonu fakasaienisi mo fakahisitōliá, poto ‘aonga mo e kikite alafalala‘angá. Ko e ‘apositolo Kalisitiane ko Paulá na‘á ne tohi: “Ko e folofola ‘a e ‘Otua, ko e koto mo‘ui mo e koto malohi, pea masila ange ‘i he heleta fakatoumata fuape; ‘o ne ‘asi atu ‘o māioio‘i ‘a e loto mo e laumalie, ‘io, hono ngaahi hokonga mo e uho; pea ‘oku ne vavanga‘i ‘a e ngaahi holi mo e fakakaukau ‘o e loto.”—Hepelu 4:12.

19, 20. (a) ‘E lava fēfē ke tokoni‘i koe ‘e he Tohi Tapú ke ke sivisivi‘i ‘a koe tonu? (e) ‘E lava fēfē ke ke fakahaa‘i ‘a ho‘o hounga‘ia ki he me‘a‘ofa laulōtaha ‘a e ‘Otuá, ko e Tohi Tapú?

19 Ko hono lau ‘a e “folofola,” pe pōpoaki ‘a e ‘Otuá, ‘i he Tohi Tapú ‘e lava ke ne liliu ‘etau mo‘uí. ‘E lava ke ne tokoni‘i kitautolu ke tau sivisivi‘i kitautolu ‘o ‘ikai ha toe taimi pehē ki mu‘a. Te tau taukave‘i nai ‘oku tau ‘ofa ki he ‘Otuá, ka ko e anga ‘o ‘etau tali ki he me‘a ‘oku ako‘i ‘e he‘ene Folofola fakamānava‘í, ‘a e Tohi Tapú, ‘e fakahaa‘i ai ‘etau ngaahi fakakaukau mo‘oní, na‘a mo e ngaahi taumu‘a mo‘oni ‘a hotau lotó.

20 Ko e Tohi Tapú ko ha tohi mo‘oni ia mei he ‘Otuá. Ko ha tohi ia ke lau, ako mo koloa‘aki. Fakahaa‘i ‘a ho‘o hounga‘ia ki he me‘a‘ofa faka‘otua ko ení ‘aki ‘a e hokohoko atu ke vakai‘i ‘a e ngaahi me‘a ‘oku ‘i loto aí. ‘I ho‘o fai peheé, te ke ma‘u ai ha mahino loloto fekau‘aki mo e taumu‘a ‘a e ‘Otuá ki he fa‘ahinga ‘o e tangatá. Ko e taumu‘a tofu pē ko iá mo e founga ‘e fakahoko aí ‘e lāulea ki ai ‘i he vahe hokó.

^ pal. 6 Neongo ‘oku pehē ‘e he kakai ‘e ni‘ihi ‘oku fepaki ‘a e ngaahi konga ‘e ni‘ihi ‘o e Tohi Tapú mo hono ngaahi konga kehé, ‘oku ‘ikai fakamo‘oni‘i ‘a e ngaahi taukave‘i ko iá. Sio ki he vahe 7 ‘o e tohi The Bible​—God’s Word or Man’s?, ko e pulusi ‘e he Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová.

^ pal. 9 Ko e fakatātaá, fakatokanga‘i ange ‘a e laine hohoko fakaikiiki ‘o Sīsū ‘oku fokotu‘u ‘i he Luke 3:​23-​38.

^ pal. 16 Ki ha fakamatala lahi ange ki he kikite ‘a e Tohi Tapú, sio ki he peesi 27-9 ‘o e polosiua A Book for All People, ko e pulusi ‘e he Kau Fakamo‘oni ‘a Sihová.

^ pal. 17 Ko e faka‘auha ‘o Pāpiloné ko e fakatātā pē ia ‘e taha ‘o hono fakahoko ‘o e kikite ‘a e Tohi Tapú. ‘Oku kau ‘i he ngaahi fakatātā kehé ‘a e faka‘auha ‘o Tāia mo Ninivé. (Isikeli 26:​1-5; Sefanaia 2:​13-15) Pehē foki, na‘e tomu‘a tala ‘i he kikite ‘a Tanielá ha taufetongi ‘o e ngaahi ‘emipaea ‘i he māmaní ‘a ia te nau hoko ki he mafaí ‘i he hili ‘a Pāpiloné. Na‘e kau ‘i heni ‘a Meto-Pēsia mo Kalisi. (Taniela 8:​5-7, 20-22) Sio ki he ‘Apenitiki “Sīsū Kalaisi​—Ko e Mīsaia Na‘e Tala‘ofa Maí,” ki ha lāulea fekau‘aki mo e ngaahi kikite lahi faka-Mīsaia na‘e fakahoko ‘ia Sīsū Kalaisí.