Skip to content

Skip to table of contents

Kau Fakamo‘oni ‘a Sihova

Fili ‘a e lea Faka-Tonga

 ‘APENITIKI

Ko e Hā ‘a Seoli mo Hētesi?

Ko e Hā ‘a Seoli mo Hētesi?

‘I HONO ongo mu‘aki leá, ‘oku ngāue‘aki ai ‘e he Tohi Tapú ‘a e fo‘i lea faka-Hepelū ko e sheʼohlʹ mo hono tatau faka-Kalisi ko e haiʹdes ‘o laka hake he tu‘o 70. Ko e ongo fo‘i leá fakatou‘osi ‘oku felāve‘i ia mo e maté. ‘Oku liliu kinaua ‘e he ngaahi liliu Tohi Tapu ‘e ni‘ihi ko e “fa‘itoka,” “heli,” “luo,” pe “lolofonua.” Kae kehe, ‘i he ngaahi lea lahi tahá ‘oku ‘ikai ha ngaahi fo‘i lea ia ai ‘e fakahaa‘i ai ‘a e ‘uhinga tonu mātē ‘o e ongo fo‘i lea faka-Hepelū mo e faka-Kalisi ko ení. Ko ia ai, ‘oku ngāue‘aki ‘e he New World Translation ‘a e ongo fo‘i lea ko e “Seoli” mo e “Hētesi.” Ko e hā ‘a e ‘uhinga mo‘oni ‘o e ongo fo‘i leá ni? Tau vakai angé ki he anga ‘o hono ngāue‘aki kinaua ‘i he ngaahi kupu kehekehe ‘i he Tohi Tapú.

‘Oku fakahaa‘i ‘i he Koheleti 9:10: “ ‘Oku ‘ikai ha ngaue, pe ha fakakaukau, pe ha ‘ilo, pe ha poto ‘i lolofonua [pe Seoli], ‘a e feitu‘u ‘oku ke fononga ki ai.” ‘Oku ‘uhinga ení ko e Seolí ‘oku ‘uhinga iá ki ha feitu‘u fa‘itoka makehe, pe tāutaha ‘a ia ‘e lava ke tau tanu ai ha tokotaha ‘oku tau ‘ofa ai? ‘Ikai. ‘I he taimi ‘oku lave ai ‘a e Tohi Tapú ki ha tanu‘anga, pe fa‘itoka paú, ‘okú ne ngāue‘aki ‘a e ngaahi fo‘i lea faka-Hepelū mo e faka-Kalisi kehe, ‘o ‘ikai ko sheʼohlʹ mo e haiʹdes. (Senesi 23:7-9; Mātiu 28:1) Pehē foki, ‘oku ‘ikai ke ngāue‘aki ‘e he Tohi Tapú ‘a e fo‘i lea “Seoli” ki ha fa‘itoka ‘a ia ‘oku tanu fakataha ai ha fa‘ahinga tāutaha, hangē ko ha fa‘itoka fakafāmili pe fa‘itoka fakatokolahi.—Senesi 49:30, 31.

Ko e fa‘ahinga feitu‘u fēfē leva ‘oku ‘uhinga ki ai ‘a e “Seoli”? ‘Oku fakahaa‘i ‘e he Folofola ‘a e ‘Otuá ko e “Seolí,” pe “Hētesí,” ‘oku ‘uhinga iá ki he me‘a lahi ‘aupito ange ia ‘i ha fu‘u fa‘itoka fakatokolahi. Hangē ko ení, ‘oku fakahaa‘i ‘i he Aisea 5:14 ko Seolí ‘oku “fakaava hono ngutu ta‘e hano fakangatangata.” Neongo kuo ‘osi folofua ‘e Seoli, hangē ko e laú, ‘a e kakai mate ta‘efa‘alaua, ‘oku hā ngali fiekaia ma‘u pē ia ki ha toe tokolahi ange. (Palovepi 30:15, 16) ‘I he ‘ikai hangē ko ha feitu‘u tanu‘anga mo‘oní, ‘a ia ‘e lava ke ‘i ai ha tokolahi fakangatangata pē ‘o e kau maté, ‘oku ikai ke bito a hetesi’ pe Seoli. (Palovepi 27:20PM) ‘A ia, ‘oku ‘ikai ‘aupito hoko ‘o fonu ‘a Seoli. ‘Oku ‘ikai hano ngaahi ngata‘anga. Ko ia ai, ko Seolí, pe Hētesí, ‘oku ‘ikai ko ha feitu‘u mo‘oni ia ‘i ha tu‘u‘anga pau. ‘I hono kehé, ko e fa‘itoka anga-maheni ia ‘o e fa‘ahinga ‘o e tangatá kuo nau maté, ko e feitu‘u fakaefakatātā ‘a ia ‘oku mohe ai ‘a e tokolahi taha ‘o e fa‘ahinga ‘o e tangatá ‘i he maté.

 Ko e akonaki ‘a e Tohi Tapú fekau‘aki mo e toetu‘ú ‘oku tokoni‘i ai kitautolu ke tau ma‘u ‘a e fakamaama lahi ange ki he ‘uhinga ‘o e “Seoli” mo e “Hētesi.” ‘Oku fakafekau‘aki ‘e he Folofola ‘a e ‘Otuá ‘a Seoli mo Hētesi mo e fa‘ahinga mate ‘a ia ‘e ‘i ai ha toetu‘ú. * (Siope 14:13; Ngāue 2:31; Fakahā 20:13) ‘Oku toe fakahaa‘i ‘e he Folofola ‘a e ‘Otuá ko e fa‘ahinga ko ia ‘i Seoli, pe Hētesí, ‘oku kau ai ‘o ‘ikai ngata pē ‘i he fa‘ahinga kuo nau tauhi kia Sihová kae toe pehē foki ki he tokolahi kuo ‘ikai te nau tauhi kiate iá. (Senesi 37:35; Sāme 55:15) Ko ia ai, ‘oku ako‘i ‘e he Tohi Tapú ‘e ‘i ai “ha toetu‘u ‘a e angatonu mo e angahala fakatou‘osi.”—Ngāue 24:15.

^ par. 1 ‘I hono kehé, ko e kau mate ‘e ‘ikai ke fokotu‘u haké ‘oku fakamatala‘i ‘oku ‘ikai te nau ‘i Seoli, pe Hētesi, ka ‘i Kīhena, ‘a ia ‘oku toe liliu ko e “heli” ‘i he Tohi Tapu faka-Tongá. Ko e fo‘i lea faka-Kalisi ki he “Kīhená” ‘oku ‘asi tu‘o 12 ia ‘i he Tohi Tapú, ‘a ia ‘i he Mātiu 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Maake 9:43, 45, 47; Luke 12:5; Semisi 3:6. ‘I he hangē ko Seoli mo Hētesí, ko Kīhená ‘oku ‘ikai ko ha feitu‘u mo‘oni ia.