Bona lenaane la dipuo tse di teng mo Apple TV. Fa o batla go fetola puo, ya kwa Settings o bo o dirisa karolo ya Select a Language.