O ka kopa thuso mo tsaleng ya gago e e dirisang JW Language. Fa go se na ope yo o kgonang go go thusa, tsweetswee tlatsa foromo e e mo Internet o bo o e romela.