Fetela kwa tshedimosetsong

Ditaelo Tsa Pokano ya Botshelo le Bodiredi Jwa Rona

Ditaelo Tsa Pokano ya Botshelo le Bodiredi Jwa Rona

Diteng

1. Pokano ya Botshelo le Bodiredi e tla tshwarwa jaaka go bontshitswe mo kgatisong ya Bukana ya Pokano ya Botshelo le Bodiredi le go ya ka ditaelo tse di latelang. Baboledi botlhe ba tshwanetse go kgothalediwa gore ba ikwadise mo sekolong gore ba kgone go neela dipuo. Batho ba ba tlholang ba tla dipokanong le bone ba ka ikwadisa fa fela ba dumela dithuto tsa Baebele e bile ba tshela ka melaometheo ya Baebele.—be ts. 282.

MATSENO

 2. Motsotso. Beke nngwe le nngwe, morago ga pina le thapelo e e simololang, modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tla naya bareetsi lemme la se ba tlileng go se ithuta mo pokanong ya beke eo. Modulasetulo o tshwanetse go gatelela dintlha tsa beke eo tse di ka thusang phuthego.

MATLOTLO A A MO LEFOKONG LA MODIMO

  3. Puo: Metsotso e le 10. Setlhogo sa puo eno le dintlha tsa yone di tlhagelela mo kgatisong ya Bukana ya Botshelo le Bodiredi. Puo eno e tshwanetse go newa mogolwane kgotsa motlhanka wa bodiredi yo o tshwanelegang. Fa mmalo wa Baebele wa beke le beke o tswa mo bukeng e ntšha ya Baebele, go tla tshamekiwa bidio e e tlhalosang buka eo. Sebui se ka nna sa bontsha tsela e bidio eno e tsamaisanang ka yone le setlhogo sa puo. Mme o tshwanetse go netefatsa gore o tlhalosa dintlha tse di mo bukaneng ya pokano. Fa nako e letla, o tshwanetse go tlhalosa ditshwantsho. A ka nna a dirisa tshedimosetso e e tswang mo dikgatisong tse dingwe fa e le gore e tla mo thusa mo puong ya gagwe.

 4. Go Ribolola Matlotlo mo Dikwalong: Metsotso e le 10. Eno ke puo ya dipotso le dikarabo mme ga e tlhoke matseno kgotsa konelo. E tshwanetse go neelwa ke mogolwane kgotsa motlhanka wa bodiredi yo o tshwanelegang. Fa sebui se bona gore go na le ntlha e e ka thusang phuthego, se ka nna sa dira tshwetso ya gore se tla dirisa nako e e kae mo ntlheng eo le mo dintlheng tse dingwe. Mme o tshwanetse go botsa dipotso tsoopedi. Gape a ka tlhopha gore a ditemana di tlhoka go balwa kana jang. Dikarabo ga di a tshwanela go feta metsotswana e le 30.

  5. Mmalo wa Baebele: Metsotso e le 4. Puo eno e tshwanetse go neelwa ke mokaulengwe. Ga a tshwanela go nna le matseno kgotsa konelo. Modulasetulo o tshwanetse go thusa bakaulengwe ba ba neilweng puo eno gore ba itse go bala sentle, go bala ka tsela e e bontshang gore ba tlhaloganya se ba se balang, go bala ka thelelo, go gatelela dintlha ka tsela e e tshwanetseng, go fetofetola modumo sentle, go kgwa mowa ka tsela e e tshwanetseng le go bala ka tsela ya tlholego. Ka dinako tse dingwe mmalo wa Baebele o ka na moleele kgotsa mokhutshwane, ka jalo, molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tshwanetse go akanyetsa bokgoni jwa baithuti fa a ba abela kabelo eno.

TLHAGAFALELA BODIREDI

 6. 6. Metsotso e le 15. Ka rolo eno e diretswe go thusa baboledi gore ba tokafatse tsela e ba rerang le e ba rutang ka yone. Le fa gone baboledi ba tshwanetse go dirisa dintlha tse di mo karolong ya se re ka se buang mo bodireding, ba ka nna ba fetola puisano ya bone go ya ka maemo a lefelo la lona. Fa go se na ditaelo, baboledi ba ka itlhophela gore a ba tla naya mong wa ntlo kgatiso kgotsa go mo tshamekela nngwe ya dibidio tse di mo Lebokosong la go Ruta. Bukana ya Botshelo le Bodiredi e ka nna ya aka retsa ka rolo e e ka re thusang mo bodireding e e reng “ Batla Temana Eno mo Dikgatisong Tse di mo Lebokosong la go Ruta.” Mme ba ithuti ke bone ba tla tlhophang gore a ba tla dirisa ka rolo eno mo dipuong tsa bone. Bukana ya Botshelo le Bodiredi e bontsha nako e puo nngwe le nngwe e e abetsweng mme ka dinako tse dingwe go nna le ditaelo tsa kafa puo e tshwanetseng go neelwa ka gone. Ba ithuti ga ba tlhoke go tsenya tshedimosetso e e oketsegileng e le fela gore ba dirise nako yotlhe e ba e abetsweng. Fa puo e baakanyeditswe sentle, e kgona go fela pele ga nako. Fa go tlhokega, bagolwane le bone ba ka nna ba newa dipuo tsa ka rolo eno. Ka dinako tse dingwe go tla tshamekiwa bidio e e seng karolo ya se re ka se buang mo bodireding mme morago go bo go tlotliwa ka yone. Mme ka rolo eno e tshwanetse go dirwa ke mogolwane kgotsa motlhanka wa bodiredi.

 7. Dibidio Tsa Se re Ka se Buang mo Bodireding: Nako le nako go tla tshamekiwa dibidio tse di re bontshang tsela e re ka buang le batho ka yone mo bodireding. Dibidio tseno di re kaela gore re direng fa re kopana le motho lekgetlo la ntlha mo bodireding le fa re dira loeto lwa go boela. Modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi ke ene a dirang karolo eno.

 8. Loeto Lwa Ntlha: Puo eno e ka abelwa mokaulengwe kgotsa kga itsadi. Fa e abetswe mokaulengwe, mothusi wa gagwe e tshwanetse go nna mokaulengwe yo mongwe e seng kga itsadi ntle le fa kga itsadi yoo e le wa mo lelapeng la mokaulengwe. Go ntse fela ja lo le fa puo e abetswe kga itsadi. Ba ka neela puo ba ntse fa fatshe kgotsa ba eme ka dinao. Moithuti yo o abetsweng puo, a ka e simolola ka go dumedisa ka tsela e e tlwaelegileng mo tshimong ya bone. O tshwanetse go simolola motlotlo a dirisa kgang e go buiwang ka yone mo ka rolong ya se re ka se buang mo bodireding.

 9. Loeto Lwa go Boela: 6. Dipuo tseno di ka abelwa mokaulengwe kgotsa kga itsadi. Fa e abetswe mokaulengwe, mothusi wa gagwe e tshwanetse go nna mokaulengwe yo mongwe e seng kga itsadi. Go ntse fela ja lo le fa puo e abetswe kga itsadi. (km 5/97 ts. 3) Ba ka neela puo ba ntse fa fatshe kgotsa ba eme ka dinao. Moithuti yo o neelang puo eno o tshwanetse go bontsha se a tla se buang fa a boela kwa mothong yo a kopaneng le ene mo loetong lwa ntlha. O tshwanetse go simolola motlotlo a dirisa kgang e go buiwang ka yone mo ka rolong ya se re ka se buang mo bodireding.

 10. Thuto ya Baebele: 6. Puo eno e ka abelwa mokaulengwe kgotsa kga itsadi. Fa e abetswe mokaulengwe, mothusi wa gagwe e tshwanetse go nna mokaulengwe yo mongwe e seng kga itsadi. Go ntse fela ja lo le fa puo e abetswe kga itsadi. (km 5/97 ts. 3) Ba ka neela puo ba ntse fa fatshe kgotsa ba eme ka dinao. Puo eno e tshwanetse go neelwa jaaka e kete thuto ya Baebele e

 ne e ntse e tsweletse mme ga se gone e simologang. Ga go tlhokege gore go nne le matseno kgotsa konelo ntle le fa moithuti a neilwe taelo eo ya gore a berekele mo go yone. Ga go tlhokege gore dirapa tsotlhe di ba lwe le fa gone seno se ka dirwa. Fa puo e o e abetsweng e na le bidio, o tshwanetse go tlotla fela ka dintlha tsa yone mme o se ka wa e tshameka. Selo sa botlhokwa ke go bona tsela e e molemo e moithuti a dirisang bokgoni jwa gagwe jwa go ruta ka yone

11. Puo: Puo eno e abelwe mokaulengwe mme a e neele a eme mo seraleng.

 BOTSHELO JWA BOKERESETE

  12. Morago ga pina, go tla nna le puo e le nngwe kgotsa tse pedi tse di tla thusang bareetsi gore ba dirise melaometheo e e mo Lefokong la Modimo. Dipuo tseo di tla tsaya metsotso e le 15. Dipuo tseno di tshwanetse go abelwa bagolwane kgotsa batlhanka ba bodiredi ba ba tshwanelegang mme puo ya dilo tse phuthego e tlhokang go di ela tlhoko e tshwanetse go neelwa ke bagolwane fela.

13. Thuto ya Baebele ya Phuthego: Metsotso e le 30. Thuto ya Baebele ya Phuthego e tshwarwa ke bagolwane ba ba tshwanelegang. (Diphuthego tse di se nang bagolwane ba ba lekaneng di ka nna tsa dirisa batlhanka ba bodiredi ba ba tshwanelegang.) Setlhopha sa bagolwane ke sone se dirang tshwetso ya gore ke mogolwane ofe yo o tshwanelegang go tshwara Thuto ya Baebele ya Phuthego. Bagolwane ba ba tshwarang Thuto ya Baebele ya Phuthego ba tshwanetse go netefatsa gore ba e tshwara ka tsela e e tla thusang phuthego, ba se ka ba ja nako, ba gatelele ditemana tsa botlhokwa le go thusa phuthego gore e tlhaloganye dintlha tse go tlotliwang ka tsone. Ba ka dirisa dintlha tse di kwaletsweng batshwari ba Thuto ya Tora ya Tebelo. Ka nako ya Thuto ya Baebele ya Phuthego, fa karolo e e ithutiwang mo bekeng eo e akareditswe sentle e bile go tlotlilwe ka dintlha tsa botlhokwa, ga go tlhokege gore motshwari wa thuto eno a tlotle ka dintlha tse dingwe tse dintsi. Fa go kgonega, thuto eno e ka tshwarwa ke bagolwane ba ba farologaneng beke le beke e bile go ka dirisiwa bakaulengwe ba ba farologaneng go bala dirapa. Fa modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi a kopa gore thuto eno e khutswafadiwe, motshwari wa thuto eno o tla tshwanelwa ke go bona gore o tla e khutswafatsa jang. A ka nna a tlhopha gore dirapa dingwe di se ka tsa balwa.

  DINTLHA TSE DI KONELANG

14. Metsotso e le 3. Modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tla boeletsa dintlha tsa botlhokwa tse di ithutilweng mo dipokanong. O tshwanetse go bua ka dintlha dingwe tsa pokano ya beke e e latelang. Fa nako e mo letla, a ka nna a bua gore ke bomang ba ba tla neelang dipuo mo bekeng e e tlang. Modulasetulo a ka nna a dira dikitsiso tse di tlhokegang le go bala makwalo a botlhokwa a a kwaletsweng phuthego ka nako ya fa a bua dintlha tse di konelang. Ga a tshwanela go dira dikitsiso tse di jaaka gore tshimo e tla dirwa kae, pokano ya teng e tla tshwarelwa kae, Holo ya Bogosi e tla phepafadiwa leng le gore ke setlhopha sefe se se tla phepafatsang. Dikitsiso tse di ntseng jalo di tshwanetse go bewa mo botong ya dikitsiso. Fa modulasetulo a lemoga gore go na le dikitsiso kgotsa makwalo a mantsi a a tlhokang go balwa e bile a ka se kgone go a bala otlhe mo metsotsong e a e neilweng go dira dintlha tse di konelang, o tshwanetse go kopa bakaulengwe ba ba nang le dipuo mo karolong ya Botshelo Jwa Bokeresete gore ba khutswafatse dipuo tsa bone. (Bona  serapa 13 le  17.) Pokano eno e tshwanetse go konela ka pina le thapelo.

 DIRA BOJOTLHE GO BALA LE GO RUTA

15. Baithuti ba tshwanetse go tla ka boroutšhara jwa Go Bala le go Ruta mo pokanong ya Botshelo le Bodiredi, e ka tswa e le ka sedirisiwa sa ileketeroniki kgotsa kgatiso e e printilweng. Modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tshwanetse go dirisa boroutšhara jwa Go Bala le go Ruta go akgola moithuti le go mo naya kgakololo. Moithuti o tshwanetse go berekela mo thutong e e tlhagang mo di-brackets kgotsa mo masakaneng e e mo thoko ga puo e a e abetsweng mo bukaneng ya Botshelo le Bodiredi. Karolo e e reng “Tshwaya Kgatelopele ya Gago” e e mo boroutšhareng jono, e diretswe moithuti yo o neilweng puo, modulasetulo ga a tshwanela go kwala sepe mo go yone.

  GO AKGOLA LE GO GAKOLOLA

16. Fa moithuti a sena go neela puo, modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tla dirisa motsotso o le mongwe go akgola le go ntsha dikakantsho tse motho yoo a ka di dirisang go tswa mo boroutšhareng jwa Go Bala le go Ruta. Fa modulasetulo a bitsa moithuti gore a tle go neela puo, ga a tshwanela go bua gore moithuti yoo o berekela mo thutong efe. Mme fa moithuti a sena go neela puo, modulasetulo o tshwanetse go mo akgola. Go tswa foo, ke gone a ka buang gore moithuti o ne a berekela mo thutong efe. Gape o tla mo tlhalosetsa gore ke kae mo a dirileng bontle gone le gore ke kae mo a tlhokang go tokafatsa gone. Modulasetulo a ka nna a bua ka sengwe se a se boneng mo puong eno se a akanyang gore se ka thusa moithuti yo o neetseng puo kgotsa bareetsi. Fa go na le dintlha tse dingwe tse di tswang mo boroutšhareng jwa Go Bala le go Ruta kgotsa mo bukeng ya Sekolo sa Bodiredi tse modulasetulo a batlang go di tlotla le moithuti yo o neetseng puo, a ka dira jalo morago ga dipokano kgotsa ka nako e nngwe. Dintlha tseo di ka tswa di tsamaisana le thuto e a neng a berekela mo go yone kgotsa mo thutong nngwe e sele.— Serapa 17,  22 le  24 di na le tshedimosetso e e oketsegileng mabapi le tiro ya modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi le ya mogakolodi yo o thusang.

     NAKO

17. Ga go na ope yo o tshwanetseng go ja nako. Modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi le ene ga a tshwanela go ja nako fa a akgela ka ba ithuti ba ba neetseng dipuo le fa a konela dipokano. Le fa go sa tlhole go tlha losiwa gore o ka neela puo ya gago kwa tlase ga metsotso e o e neilweng seno ga se reye gore o lotolose puo gore o kgone go e neela mo nakong e o e neilweng. Fa motho a neela puo mme nako ya gagwe e bo e fela, modulasetulo o tshwanetse go mo emisa ka botlha le. Fa go na le mongwe yo o jeleng nako, mogakolodi yo o thusang o tla bua le ene kwa thoko. (Bona  serapa 24.) Pokano yotlhe, go aka retsa dipina le thapelo, e

 tshwanetse go tsaya ura e le nngwe le metsotso e le 4 5.

FA MOLEBEDI WA POTOLOGO A ETETSE PHUTHEGO

 18. Fa molebedi wa potologo a etetse phuthego, dipokano di tshwanetse go tshwarwa jaaka di tlhagelela mo kgatisong ya Bukana ya Pokano ya Botshelo le Bodiredi mme go tla nna le diphetogo tse di latelang: Thuto ya Baebele ya Phuthego e ka se tshwarwe mme mo boemong jwa yone go tla nna le puo ya tirelo ya metsotso e le 30 e e neelwang ke molebedi wa potologo. Pele ga modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi a bitsa molebedi wa potologo gore a tle go neela puo ya tirelo, modulasetulo o tla sobokanya dintlha tsa pokano, a bue ka tsa beke e e latelang, a dire dikitsiso tse di tlhokegang a bo a bale le makwalo fa go tlhokega. Morago ga puo ya tirelo, molebedi wa potologo o tla konela pokano ka pina e a e tlhophileng mme a ka kopa mokaulengwe yo mongwe go konela dipokano ka thapelo. Fa molebedi wa potologo a etetse phuthego, ga go a tshwanela go nna le ditlelase tse dingwe. Fa go na le setlhopha sa puo e sele se se tshwarelang dipokano mo sekolong sa bobedi, se ka tswelela ka dipokano tsa sone mme ka nako ya puo ya tirelo, ba tshwanetse go reetsa puo eo.

KA BEKE YA KOPANO

 19. Ka beke ya kopano ya potologo kgotsa ya tikologo, ga go kitla go tshwarwa dipokano. Malapa a ka dirisa dintlha tsa pokano ya beke eo ka nako ya kobamelo ya lelapa kgotsa fa o le nosi, o ka di dirisa ka nako ya fa o ithuta.

KA BEKE YA SEGOPOTSO

 20. Fa e le gore letsatsi la Segopotso le mo gare ga beke, ga go a tshwanela go nna le Pokano ya Botshelo le Bodiredi mme pokano ya tshimo yone e tshwanetse go nna teng ka letsatsi la Segopotso.

MOLEBEDI WA POKANO YA BOTSHELO LE BODIREDI

  21. Setlhopha sa bagolwane se tla tlhopha mogolwane yo o tla nnang molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi. Boikarabelo jwa gagwe ke go netefatsa gore pokano eno e tsamaya sentle le gore go latelwa ditaelo tseno. Ene le mogakolodi yo o thusang ba tshwanetse go dirisana mmogo. Fa go nna le Bukana ya Pokano ya Botshelo le Bodiredi e ntšha, molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tla ntsha dikabelo tsa baithuti. (Bona  serapa 5-11.) Molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tshwanetse go netefatsa gore o naya baithuti dipuo tsa bone dibeke di le tharo pele ba tla go di neela. O tshwanetse go dirisa foromo ya Dikabelo Tsa Pokano ya Botshelo le Bodiredi Jwa Rona Jwa Bokeresete (S-89).

MODULASETULO WA POKANO YA BOTSHELO LE BODIREDI

 22. Beke le beke go tla nna le mogolwane yo o tla nnang modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi. (Fa go se na bagolwane ba ba lekaneng, batlhanka ba bodiredi ba ba tshwanelegang ba ka nna ba dirisiwa.) Modulasetulo o tshwanetse go baakanyetsa dikakgelo tse di simololang le tse di konelang le go tlotla ka dibidio tsa se re ka se buang mo bodireding. Gape ke ene a bitsang dibui gore di tle mo sera leng go tla go neela dipuo mme fa e le gore ga go na bagolwane ba ba lekaneng mo phuthegong, a ka neela dipuo tse dingwe, segolobogolo dika rolo tse go tshamekiwang bidio fela go sa tlotliwe ka yone. Dikakgelo tse a di dirang morago ga puo nngwe le nngwe di tshwanetse go nna dikhutshwane. Setlhopha sa bagolwane ke sone se tlhophang gore ke mogolwane ofe yo o tshwanelegelang go nna modulasetulo wa pokano ya Botshelo le Bodiredi. Bagolwane ba ba tlhophilweng ba tla refosana. Go ikaegile ka maemo a phuthego, molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi a ka nna modulasetulo makgetlo a le mma lwa go feta bagolwane ba bangwe. Fa mogolwane a tshwanelega go tshwa ra Thuto ya Baebele ya Phuthego, go raya gore o kgona go nna modulasetulo wa pokano ya Botshelo le Bodiredi. Modulasetulo o tshwanetse go akgola batho ba ba neetseng dipuo e bile gape a ka ba bontsha dintlha tse ba tlhokang go berekela mo go tsone. Gape modulasetulo o tshwanetse go netefatsa gore dipokano di tswa ka nako. (Bona  serapa 14 le  17.) Fa sera la se le segolo e bile go kgonega gore go bewe maekerofouno o mongwe, modulasetulo a ka ema fa maekerefounong oo gore sebui se bo se setse se eme mo go o mongwe pele modulasetulo a se bitsa. Fa modulasetulo a batla, a ka nna a dula mo tafoleng e e mo sera leng ka nako ya mma lo wa Baebele le ka dipuo tsa pokano ya Tlhagafa lela Bodiredi. Seno se ka thusa go boloka nako.

MORULAGANYI MO SETLHOPHENG SA BAGOLWANE

   23. Morulaganyi mo setlhopheng sa bagolwane kgotsa yo o mo thusang ke bone ba abang dipuo tse dingwe mme e seng dipuo tsa baithuti. Seno se akaretsa kabelo ya gore ke mogolwane ofe yo o tla nnang modulasetulo wa pokano ya beke e e rileng. O tshwanetse go thusana le molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi go netefatsa gore thulaganyo ya dipokano tsa kgwedi yotlhe e manegilwe mo botong ya dikitsiso.

MOGAKOLODI YO O THUSANG

 24. Fa e le gore go na le mogolwane yo o nang lobaka a neela dipuo, ke ene a tlhokang go newa kabelo eno. Fa bagolwane le batlhanka ba bodiredi ba ba nayang dipuo mo Pokanong ya Botshelo Bodiredi, ba ba nayang dipuo tsa phatlalatsa, ba ba tshwarang Thuto ya Tora ya Tebelo le Thuto ya Baebele ya Phuthego kgotsa ba ba balang dirapa, ba tlhoka go berekela mo ntlheng nngwe, mogakolodi yo o thusang a ka bua le bone kwa thoko go ba thusa mo ntlheng eo. (Bona  serapa 17.) Fa go na le bagolwane ba le mmalwa mo phuthegong ba ba nang le lobaka ba neela dipuo e bile ba na le bokgoni jwa go ruta, ba ka refosana kabelo eno ngwaga le ngwaga. Ga go tlhokege gore nako le nako fa mogolwane kgotsa motlhanka wa bodiredi a sena go neela puo, mogakolodi yo o thusang a bue le ene.

FA GO NA LE DITLELASE TSE DINGWE

 25. Fa go na le baithuti ba bantsi, phuthego e ka dira gore go nne le tlelase e nngwe. Mokaulengwe yo o tshwarang tlelase eo, o tlhoka gore e bo e le mogolwane. Fa go sa kgonege, go ka dirisiwa motlhanka wa bodiredi yo o tshwanelegang. Setlhopha sa bagolwane ke sone se tlhophang bakaulengwe ba ba ka dirang kabelo eno e bile ke sone se dirang tshwetso ya gore a ba tla refosana kana jang. Mokaulengwe yo o tshwarang tlelase eo o tshwanetse go latela ditaelo tse di mo  serapa 16. Fa puo ya Go Ribolola Matlotlo mo Dikwalong e sena go fela, baithuti ba ba nang le dipuo mo tlelaseng ba tshwanetse go kopiwa gore ba ye kwa tlelaseng eo. Ba tshwanetse go boela pele fa karolo ya Tlhagafalela Bodiredi e sena go fela. Fa go na le bidio e e tshamekiwang mo karolong ya Tlhagafalela Bodiredi, baboledi ba ka e leba kgotsa ba e reetsa ba le mo tlelaseng ya bone. Kgotsa mokaulengwe yo o tshwereng tlelase eo a ka tshameka bidio eo mo sedirisiweng sa gagwe le go tlotla le baboledi ka yone.

DIBIDIO

26. Fa go na le dibidio tse di tlhokang go tshamekiwa ka nako ya dipokano, di ka tsewa mo JW Library®. Ka dinako tse dingwe, dibidio tse di tshamekilweng ka nako ya Tlhagafalela Bodiredi, di ka tshamekiwa gape ka nako ya pokano ya tshimo.