Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 PUISANO LE MOAGELANI

A Basupi ba ga Jehofa ba Dumela mo go Jesu?

A Basupi ba ga Jehofa ba Dumela mo go Jesu?

Puisano e e latelang ke e Basupi ba ga Jehofa ba ka nnang le yone le moagisani. Mma ka leitlho la mogopolo re akanye ka Lesego yo e leng Mosupi a etetse Obakeng kwa legaeng la gagwe.

GO BOTLHOKWA GO DUMELA MO GO JESU

Lesego: Dumela Obakeng. Ke itumelela go go bona gape.

Obakeng: Le nna ke itumelela go go bona.

Lesego: Ke go tliseditse dikgatiso tsa bosheng tsa Tora ya Tebelo le Tsogang! Ke akanya gore ruri o tla itumelela ditlhogo tsa dimakasine tseno.

Obakeng: Ke a leboga. Tota e bile ke itumeletse gore o tlile gompieno ka gonne go na le sengwe se ke batlang go go botsa sone.

Lesego: Go siame, ke eng seo?

Obakeng: Maloba jaana ke ne ke tlotla le modirimmogo le nna. Ke ne ka mmolelela ka dibuka tsa lona tse o nneileng tsone le kafa di kgatlhang ka gone. Mme o ile a re ke se ka ka di bala ka gonne Basupi ba ga Jehofa ga ba dumele mo go Jesu. A seo ke boammaaruri? Ke ne ka mmolelela gore ke tla go botsa fa o tla go nketela gape.

Lesego: Ke itumelela potso ya gago. Go molemo ka gonne o boditse mongwe wa Basupi ba ga Jehofa e seng mongwe o sele. Tota e bile ke tsela e e molemo ya go itse se motho a se dumelang fa o mmotsa ka tlhamalalo.

Obakeng: Ke sone se ke se akantseng.

Lesego: Boammaaruri ke gore tota Basupi ba ga Jehofa ba dumela mo go Jesu. Tota e bile re akanya gore go bontsha tumelo mo go Jesu go botlhokwa thata gore motho a bolokwe.

Obakeng: Ke sone se ke neng ke se akantse mme fa ke utlwa modirimmogo a re ga lo dumele mo go Jesu, seo se ne sa dira gore ke batle go itse lebaka. Ke akanya gore ga re ise re bue ka gone mo nakong e e fetileng.

Lesego: A nka go bontsha ditemana dingwe mo Baebeleng tse di bontshang botlhokwa jwa go bontsha tumelo mo go Jesu? Ditemana tseno ke tse gantsi Basupi ba ga Jehofa ba di dirisang fa ba le mo bodireding.

Obakeng: Go siame.

Lesego: Re ka simolola ka mafoko a Jesu a a buileng ene ka boene a a mo go Johane 14:6. Mafoko ano ke karolo ya motlotlo o Jesu a neng a nna le one le mongwe wa baaposetoloi ba gagwe. Mafoko ano a re: “Jesu a mo raya a re: ‘Ke nna tsela le boammaaruri le botshelo. Ga go na ope yo o tlang kwa go Rara fa e se ka nna.’” Go ya ka temana eno, ke tsela efe e le nngwe e re ka atamelang Rara ka yone?

Obakeng: Ke ka Jesu.

Lesego: O nepile. Seo ke sone se tota Basupi ba ga Jehofa ba se dumelang. Mma ke go botse potso eno: Go ya ka kitso ya gago mo go se Modimo a se batlang, fa motho a rapela, o tshwanetse go rapela ka leina la ga mang?

Obakeng: Ka leina la ga Jesu.

Lesego: Ke a dumela. Ke ka moo thapelo nngwe le nngwe e ke e rapelang, ke e rapela ka leina la ga Jesu. Go ntse jalo ka dithapelo tsotlhe tsa Basupi ba ga Jehofa.

Obakeng: Go molemo go itse seo.

Lesego: Temana e nngwe e re ka e sekasekang ke Johane 3:16. Temana eo e botlhokwa thata mo e bileng e bidiwang Efangele e nnye. Kgopolo ke gore fa o ka tsaya sengwe le sengwe se se kwadilweng ka ga botshelo jwa ga Jesu jwa mo lefatsheng le bodiredi jwa gagwe mme wa leka go se sobokanya ka temana e le nngwe, e tla nna temana eno. Gongwe o ka rata go e bala.

 Obakeng: Go siame. E balega jaana: “Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo mo a bileng a ntsha Morwawe yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a senngwa mme a nne le botshelo jo bo sa khutleng.”

Lesego: Ke a leboga. A o itse temana eno?

Obakeng: Ee, ke utlwile go le gontsi ka yone e bile ke bona gantsi e nopotswe mo dibotong tse dikgolo.

Lesego: Ke temana e e itsegeng thata. Ela tlhoko se Jesu a se buang. O ne a re lorato lwa Modimo lo dira gore batho ba kgone go itumelela botshelo jo bo sa khutleng—fa fela re dira eng?

Obakeng: Fa re bontsha tumelo.

Lesego: Ee. Fa re bontsha tumelo mo go Morwawe yo o tsetsweng a le esi e bong Jesu Keresete. Mme ntlha eno—ya gore go dumela mo go Jesu go bula tsela e e isang botshelong jo bo sa khutleng—e gatelelwa mo go tsebe 2 ya makasine o ke go tliseditseng one. Malebana le boikaelelo jwa Tora ya Tebelo, e bua jaana, makasine ono o “rotloetsa batho go nna le tumelo mo go Jesu Keresete yo o neng a swa gore re bone botshelo jo bo sa khutleng le yo jaanong a busang e le Kgosi ya Bogosi jwa Modimo.”

Obakeng: Ke a bona. Teng mo makasineng wa lona go na le bosupi jwa gore Basupi ba ga Jehofa ba dumela mo go Jesu.

Lesego: O nepile.

Obakeng: Ka jalo, ke eng fa batho ba re ga lo dumele mo go Jesu?

Lesego: Gongwe go na le mabaka a le mantsi a gore batho ba bue jalo. Mo mabakeng mangwe, batho ba bua jalo fela ka gonne ba utlwile ba bangwe ba bua jalo. Kgotsa moruti wa bone a ka tswa a ba rutile thuto eno e e seng yone.

Obakeng: Ke ntse ke akanya sengwe—gongwe batho bangwe ba re ga lo dumele mo go Jesu ka gonne lo ipitsa Basupi ba ga Jehofa, e seng Basupi ba ga Jesu.

Lesego: Seo le sone e ka nna lebaka.

Obakeng: Goreng lo bua thata jaana ka Jehofa?

“KE BA ITSISITSE LEINA LA GAGO”

Lesego: Re dumela gore go botlhokwa go dirisa leina la Modimo e bong Jehofa—fela jaaka Morwawe e bong Jesu a ne a dira. Akanya ka se Jesu a se buileng fa a ne a rapela Rraagwe. Pego eo e mo go Johane 17:26. Tsweetswee a o ka bala temana eno?

Obakeng: Ke tla e bala. “Ke ba itsisitse leina la gago e bile ke tla dira gore le itsiwe, gore lorato lo o nthatileng ka lone lo tle lo nne mo go bone le nna ke le seoposengwe le bone.”

Lesego: Ke a leboga. Ela tlhoko gore Jesu o rile o dirile gore leina la Modimo le itsiwe. O akanya gore ke ka ntlha yang fa a ne a dira seo?

Obakeng: Hmm. Ga ke tlhomamisege.

Go bontsha tumelo mo go Jesu go botlhokwa thata gore re bolokiwe

Lesego: Gongwe re ka sekaseka temana e nngwe e e ka re nayang karabo ya kgang eno. Ke akantse ka Ditiro 2:21. Mo go yone re bala jaana: “Mongwe le mongwe yo o bitsang leina la ga Jehofa o tla bolokwa.” Jaanong ke tlhomamisegile gore o tla dumela gore fa e le gore go bitsa leina la ga Jehofa ke sone se se tlhokegang gore re bolokwe, ga go pelaelo gore Jesu o ne a itse ka gone.

Obakeng: Ee, go ntse jalo.

Lesego: Ka jalo, go bolokiwa ga balatedi ba gagwe ke lebaka lengwe la go bo go ne go le botlhokwa mo go Jesu gore ba itse ba bo ba dirise leina la Modimo. Ke lengwe la mabaka a konokono a go bo re bua thata jaana ka Jehofa. Re bona go le botlhokwa go itsise batho ka leina la Modimo le go thusa ba bangwe go bitsa leina leo.

Obakeng: Mme gone le fa batho ba sa itse leina la Modimo kgotsa ba sa le dirise ka tlhamalalo, ba sa ntse ba itse gore ba bua ka mang fa ba bua ka Modimo.

Lesego: Seo se ka tswa se le boammaaruri. Le fa go ntse jalo, Modimo o dirile gore go nne motlhofo go atamalana le ene, ke gone ka moo a re boleletseng leina la gagwe.

Obakeng: O raya goreng?

 Lesego: Akanya seno ka tsela eno: Re ne re sa tlhoke go itse leina la ga Moshe. Re ka bo re mo itse e le monna yo o kileng a bula Lewatle le Lehibidu kgotsa monna yo o neng a newa Melao e e Lesome. Go tshwana fela le ka Noa—goreng re tshwanetse go itse leina la gagwe? Go ka bo go ile fela ga twe ke monna mongwe yo o ileng a aga araka mme a boloka lelapa la gagwe le diphologolo. Tota le Jesu Keresete a ka bo a ile a itsiwe e le motho yo o tswang kwa legodimong le yo o re swetseng maleo. A ga go jalo?

Obakeng: Ke akanya jalo.

Lesego: Mme gone Modimo o ne a tlhomamisa gore re itse maina a batho bao. Go itse maina a bone go dira gore dipego tseo e nne tsa mmatota mo go rona. Tota le fa re ise re bone Moshe, Noa kgotsa Jesu, go itse fela maina a bone go dira gore e nne batho ba mmatota mo go rona.

Obakeng: Ke ne ke sa akanye jalo, mme gone seo se a utlwala!

Lesego: E bile ke lone lebaka le lengwe le le dirang gore Basupi ba ga Jehofa ba dirise leina la Modimo thata jaana. Re batla go thusa batho gore ba nne le tumelo mo go Jehofa Modimo jaaka Motho wa mmatota yo ba ka kgonang go atamalana le ene. Mme gape re gatelela seabe se Jesu a nang le sone gore re bolokwe. Gongwe re ka bala temana e nngwe gape e e gatelelang ntlha eno.

Obakeng: Go siame.

Lesego: Pelenyana re badile Johane 14:6. Se lebale gore Jesu o ne a re ke ene “tsela le boammaaruri le botshelo.” Mma re boele morago go se kae re bale mafoko a gagwe a a mo go Johane 14:1. Tsweetswee bala se Jesu a se buileng mo karolong ya bofelo ya temana eo.

Obakeng: Ya re: “Dumelang mo Modimong, dumelang le mo go nna.”

Lesego: Ke a leboga. Ka jalo, a o ne o ka re tumelo ya boammaaruri ke kgang ya go itlhophela gore o tla dumela mo go Jesu kgotsa mo go Jehofa?

Obakeng: Nnyaa. Jesu o ne a re, re tshwanetse go dumela mo go bone boobabedi.

Lesego: O bua boammaaruri. Mme ke tlhomamisegile gore o tla dumela gore ga go a lekana go bua fela gore re dumela mo Modimong le mo go Jesu. Eleruri re tshwanetse go tshela ka tsela e e bontshang gore re dumela mo go bone.

Obakeng: Ee ruri.

Lesego: Mme gone, motho a ka bontsha jang gore ruri o na le tumelo mo Modimong le mo go Jesu? Gongwe re ka tlotla ka potso eo mo nakong e e tlang. *

Obakeng: Nka itumelela seo.

A go na le kgang nngwe mo Baebeleng e o kileng wa ipotsa yone? A o batla go itse ka ditumelo kgotsa ditiro dingwe tsa bodumedi tsa Basupi ba ga Jehofa? Fa go le jalo, o se ka wa etsaetsega go botsa mongwe wa Basupi ba ga Jehofa. O tla itumelela go tlotla le wena ka dikgang tse di ntseng jalo.

^ ser. 60 Go bona tshedimosetso e e oketsegileng, leba kgaolo 12 ya buka ya Totatota Baebele e Ruta Eng? e e gatisitsweng ke Basupi ba ga Jehofa.