Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Go Bontsha Tebogo Le fa Ke Ile ka Lebana Le Masetlapelo—Kafa Baebele e Nthusitseng ka Gone go a Itshokela

Go Bontsha Tebogo Le fa Ke Ile ka Lebana Le Masetlapelo—Kafa Baebele e Nthusitseng ka Gone go a Itshokela

 Go Bontsha Tebogo Le fa Ke Ile ka Lebana Le Masetlapelo—Kafa Baebele e Nthusitseng ka Gone go a Itshokela

Jaaka go boletse Enrique Caravaca Acosta

E ne e le ka April 15, 1971. Ke ne ke ya go etela lelapa la gaetsho kwa polasing ya rona. E re ka e ne e setse e le lobaka ke dule kwa lapeng, ke ne ke lebile pele go bona botlhe kwa gae. Ke ne ke ipotsa gore a ba ne ba le teng botlhe le gore ke tla bona mang pele. Fa ke goroga, ke ne ka garolwa pelo ke go bona batho ba le banè—go akaretsa le mmè—ba bolailwe!

KE NE ke tshogile tota. Go ne go diregile eng? Ke ne ke tla dira eng? Go ne go se ope fa gaufi e bile ke ne ke tlhakane tlhogo ke tlhoka thuso. Pele ke tswelela ka kgang eno, e re ke go bolelele go se kae kafa ke godileng ka gone. Ka jalo o tla kgona go tlhaloganya kafa ke neng ka ikutlwa ka gone ka seno le ka masetlapelo a mangwe a a neng a ntiragalela.

Re Bone Boammaaruri

Ke tsholetswe kwa Quirimán gaufi le Nicoya kwa Costa Rica. Ka 1953, fa ke ne ke na le dingwaga di le 37, ke ne ke nna le batsadi ba me kwa polasing ya lelapa la gaetsho. Le fa re ne re godisitswe re le Bakatoliki, re ne re sa itumelele dithuto dingwe e bile re ne re na le dipotso di le dintsi tse di neng di sa arabiwe.

Mo mosong mongwe, monna mongwe yo o bidiwang Anatolio Alfaro o ne a tla kwa legaeng la rona mme a re kgothaletsa go ithuta Baebele le ene. O ne a re bontsha ditemana di le dintsi le go re ruta dithuto tsa Baebele. Rre, Mmè, mongwe wa bomorwarre, kgaitsadiake, tsala ya gagwe e e neng e nna le rona, le nna, rotlhe re ne ra nna fa fatshe mme ra mo reetsa. Re ne ra tlotla motshegare otlhe go fitlha e nna bosigo. Re ne re na le dipotso di le dintsi.

Anatolio o ile a robala kwa lapeng a bo a tlhola le rona letsatsi le le latelang. Re ne re itumeletse se re neng re se utlwa e bile re ne ra itumela le go feta fa dipotso tsa rona di arabiwa go tswa mo Baebeleng ka tlhamalalo. Motlotlo oo o ne wa re tlhotlheletsa tota. Re ne ra akanya ka se re se ithutileng mme re ne re itse gore re bone boammaaruri. Anatolio o ne a re tlogelela dimakasine le dibuka. Mo maitseboeng re ne re bala le go ithuta dikgatiso tseno re le lelapa. Go ne go se motlhofo ka gonne re ne re se na motlakase. Pele re nna fa fatshe gore re ithute, mongwe le mongwe wa rona o ne a tsaya kgetsana ya ditapole a bo a bipa maoto le dinao go itshireletsa mo mentsaneng.

Dikgwedi di le thataro moragonyana, maloko a lelapa la gaetsho go akaretsa batsadi ba me le nna re ne ra kolobediwa. Re ne ra simolola go tsamaya ka ntlo le ntlo re itumetse, re bolelela batho ba bangwe se re se ithutileng. Re ne re tsamaya diura di ka nna pedi ka dinao ka dinako dingwe re palame pitse re ya go kopana le setlhopha sa  Basupi ba ga Jehofa se se neng se le kwa motseng o o bidiwang Carrillo. Anatolio o ne a tswelela a tla go ithuta Baebele le rona kwa legaeng la rona. Morago ga moo, go ne ga rulagangwa gore go tshwarelwe pokano kwa gae mme go ne ga tla batho ba le robedi. Kgabagare ba ne ba kolobediwa botlhe. Setlhopha seo se ne sa gola go nna phuthego e nnye ya batho ba le 20.

Go Dira Tiro ya Modimo ka Nako e e Tletseng

Fa nako e ntse e ile, ofisi ya lekala ya Basupi ba ga Jehofa ya kwa Costa Rica e ne ya laletsa batho ba ba neng ba ka kgona gore ba tsenele tiro ya go rera ka nako e e tletseng. Ka 1957, ke ne ka amogela taletso eno mme ka simolola tiro ya go rera ka nako e e tletseng. Tiro eno e ne e itumedisa tota. Gantsi ke ne ke tsamaya diura di le dintsi ke le esi gore ke fitlhe kwa metseselegaeng. Ka dinako dingwe batho ba ne ba sa nkamogele. Ke gopola makgetlo a le mararo ke tshosetswa ke banna ba ba neng ba tshwere dithipa ba batla go itse gore ke mang le gore ke dira eng.

Ka bo1950 ditsela tse dintsi e ne e le ditselana tse dinnye tsa maoto tse di neng di feta mo nageng mme go ne go le thata go fitlha kwa batho ba neng ba nna gone. Gore re fitlhe kwa mafelong mangwe, re ne re tshwanelwa ke go palama pitse. Re ne re kgabaganya dinoka mme ka dinako tse dingwe re robala mo nageng. Mentsane e mentsi e ne e re sulafaletsa botshelo. Gape re ne re tshwanetse go ntsha matlho dinameng gore re se ka ra tlhaselwa ke dinoga le dikwena. Mo dilong tseno tsotlhe, ke ne ke itumelela thata go thusa batho go ithuta ka Jehofa Modimo. Fa ke fitlha kwa gae ke ne ke itumetse e bile ke kgotsofetse ka gonne ke kgonne go bolelela batho ba bangwe boammaaruri jwa Baebele. Fa ke ne ke tswelela ke rera le go ithuta Baebele letsatsi le letsatsi, lorato lo ke neng ke rata Jehofa Modimo ka lone lo ne lwa gola mme ka atamalana thata le ene.

Fa nako e ntse e ile ke ne ka newa dikabelo tse di oketsegileng. Mo dingwageng tse di fetang lesome ke ne ka nna molebedi yo o etang, ke etela diphuthego le go di nonotsha beke nngwe le nngwe mo lefelong le le rileng. Le fa mathata a botsogo a ile a dira gore ke tlogele tshiamelo eno ya tirelo, ke ne ka tswelela ke itumelela bodiredi, ke direla Modimo ka nako e e tletseng.

Go Diragalelwa ke Masetlapelo

Ka jalo, fa ke ne ke le kwa Nicoya ka 1971, ke ne ka etela lelapa la gaetsho. Fa ke tsena mo ntlong ya rona, ke ne ka fitlhela mmè yo o neng a na le dingwaga di le 80 a rapame fa fatshe. O ne a thuntshitswe e bile a tlhabilwe. Fa ke mo tshwara o ne a sa ntse a tshela. Go ise go ye kae, o ne a swela mo mabogong a me. Fa ke leba mo phaposing ya boapeelo, moapei yo a neng a na le dikgwedi di le robedi a le moimana le ene o ne a rapame fa fatshe. Le ene o ne a sule. Gape ke ne ka fitlhela kgaitsadi mongwe wa phuthego ya mo lefelong leo a sule a le mo phashiting le morwa yo monnye wa moapei a sule kwa phaposing ya go tlhapela. Botlhe ba ne ba tlhabilwe e bile ba thuntshitswe. Ke mang yo o ka tswang a ne a dirile selo se se garolang pelo jaana mme ka ntlha yang?

Fa ke tswela kwa ntle, ke ne ka bona rre. O ne a thuntshitswe mo tlhogong mme o ne a sa ntse a  tshela! Ke ne ka tabogela kwa ntlong ya ga nnake e e neng e le bokgakala jwa metsotso e le 15 go tswa kwa lapeng, mme ke ne ka fitlhela mosadi yo mongwe le morwawe le bone ba bolailwe. Ke ne ka tshoga tota go utlwa gore mmolai e ne e le setlogolo sa me sa dingwaga di le 17, yo e neng e se Mosupi wa ga Jehofa e bile a na le bolwetse jwa tlhaloganyo! O ne a tshabile mo motseng. Balaodi ba ne ba tswa letsholo la go mmatla le le neng le ise le ko le nne teng mo Costa Rica.

Go ne ga buiwa ka kgang eno gotlhe. Morago ga malatsi a le supa mapodise a ne a tshwara mmolai yoo, yo o neng a tshwere thipa e kgolo le tlhobolo ya .22 caliber e a neng a e rekiseditswe ke motho mongwe le fa a ne a itse gore o na le bolwetse jwa tlhaloganyo. Setlogolo sa me se ne sa bolawa ke mapodise fa a ne a leka go mo tshwara.

Fa go ne go ntse go batliwa mmolai, batho ba le bantsi ba ne ba re ke tshabe mo lefelong leno ba boifa gore gongwe setlogolo sa me se ne se tla boa se bo se nkgobatsa. Ke ne ka rapela ka kgang eno ka gonne ke ne ke batla go nna le maloko a lelapa la me a a setseng le batho ba mo phuthegong. Ka jalo, ke ne ka se ka ka tsamaya.

Go Utlwisiwa Botlhoko ke Masetlapelo a a Neng a Tla ka go Latelana

Ka maswabi, Rre o ne a tshela ngwaga o le mongwe fela. Mo ngwageng o o latelang kgaitsadiake, motlhanka yo o ikanyegang wa ga Jehofa Modimo o ne a bolawa mo tiragalong e nngwe e sele. Gape ba losika lwa me botlhe ba ne ba utlwisitswe botlhoko ke go swelwa ke leloko le lengwe la lelapa. Rona le ditsala tsa rona re ne re utlwisitswe botlhoko thata ke se se diregileng. Mo masetlapelong ano otlhe, ke ne ka ikaega ka Jehofa mme ka tswelela ke kopa gore a nneye maatla.

Ka 1985, ke ne ka nna gone mo tlelaseng ya malatsi a le mararo ya go thapisa bagolwane ba Bakeresete mo motsemogolong wa San José. Kwa bofelong jwa tlelase ke ne ka ikutlwa ke nonotshitswe semoyeng. Mantaga mo mosong, ke ne ka palama bese go ya gae. Fa ke le mo tseleng ke ya kwa lefelong la go leta bese, ke ne ka tlhaselwa ke dinokwane tse di neng tsa nkgama le go nkgothosa. Seno se diregile ka bonako mo ke neng ka se ka ka kgona go bona difatlhego tsa bone. Seo se ne sa dira gore ke se tlhole ke kgona go bua ka tsela e batho ba kwa Costa Rica ba buang ka yone. Mo porofenseng eno ya Guanacaste, batho ba a goa fa ba dumedisana kgotsa fa ba batla fela gore batho ba bangwe ba itse gore ba teng. Pele ke tlhaselwa, ke ne ke kgona go goa mme jaanong ga ke tlhole ke kgona.

Ka 1979, ke ne ka nyala Celia, Mosupi mmogo le nna wa mo phuthegong e e fa gaufi. Celia o ne a rata Baebele. Re ne re bala le go ithuta Baebele mmogo letsatsi le letsatsi. Ka maswabi o ne a tlhokafala ka ntlha ya kankere ka July 2001. Ka dinako tse dingwe ke jewa ke bodutu, le fa go ntse jalo tsholofelo ya tsogo e a nnonotsha.—Johane 5:28, 29.

Go Ipela Le fa Ke Lebane le Diteko

Le fa ke ile ka diragalelwa ke dilo tse dintsi tse di utlwisang botlhoko mo botshelong go feta batho ba le bantsi, ke leba diteko tseno e le tshono ya go bontsha gore ke na le tumelo le gore ke a ikanyega mo go Jehofa. (Jakobe 1:13) Gore ke nne le pono e e siameng ka dilo tse di ntiragaletseng, ke nna ke ikgopotsa gore rotlhe re diragalelwa ke “motlha le tiragalo e e sa bonelwang pele.” (Moreri 9:11) Gape ke gakologelwa gore tseno ke “dinako tsa mathata tse go leng boima go lebana le tsone,” ka gonne batho ba bogale jo bo tshabegang, ba rata thubakanyo e bile ga ba na boikgapo. (2 Timotheo 3:1-5) Gape ke nna ke gopotse sekao sa ga Jobe. Le fa a ne a lebana le pogiso—go swelwa ke ba  lelapa la gagwe, go lwala le go latlhegelwa ke se a neng a itshedisa ka sone—Jobe o ne a bua jaana a nitame: “A leina la ga Jehofa le nne le bakwe.” Jehofa o ne a segofatsa Jobe ka ntlha ya bothokgami jwa gagwe. (Jobe 1:13-22; 42:12-15) Dintlha tseno tsotlhe tse di tswang mo Baebeleng di nthusa gore ke nne ke itumetse le fa ke lebana le diteko tse dintsi.

Ka metlha Jehofa o ne a nthusa go tswelelapele ke dira gore a tle pele mo botshelong jwa me. Go bala Baebele letsatsi le letsatsi go ne ga nkgomotsa fela thata mme ga dira gore ke nne le nonofo ya go itshoka. Ke kgona go nna le “kagiso ya Modimo e e gaisang kakanyo yotlhe” ka go rapela Jehofa. (Bafilipi 4:6, 7) Seno se dira gore ke nne le kagiso ya mogopolo. Gape tumelo ya me e nonotshiwa ke go nna gone ka metlha kwa dipokanong tsa Bokeresete le go nna le seabe mo go tsone.—Bahebera 10:24, 25.

Le fa ke godile, ke leboga Jehofa go bo ke sa ntse ke na le nonofo ya go dira le Bakeresete ka nna, go ithuta Baebele le batho ba bangwe le go nna le seabe mo bodireding. Go direla batho ba bangwe ka tsela eno go dira gore ke nne le maatla a go lebana le tlalelo. Ke leboga Jehofa go tswa pelong le fa ke ile ka lebana le masetlapelo a mantsi mo botshelong. *

[Ntlha e e kwa tlase]

^ ser. 26 Dingwaga di le pedi morago ga gore Enrique Caravaca Acosta a neele pego eno ya botshelo jwa gagwe o ne a tlhokafala a le dingwaga di le 90.

[Mafoko a a mo go tsebe 20]

Go bala Baebele letsatsi le letsatsi go ne ga nkgomotsa fela thata mme ga dira gore ke nne le nonofo ya go itshoka

[Setshwantsho mo go tsebe 19]

Lekgetlo la ntlha fa ke ne ke neela puo ya Baebele

[Setshwantsho mo go tsebe 20]

Ke le mo bodireding jwa tshimo ke sa le mosha