Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Ke Ntse ke Itumelela go Direla Jehofa

Ke Ntse ke Itumelela go Direla Jehofa

 Ke Ntse ke Itumelela go Direla Jehofa

Jaaka go boletse Fred Rusk

Fa ke sa ntse ke le monnye, ke ne ka bona boammaaruri jwa mafoko a ga Dafide a a leng mo go Pesalema 27:10 a a reng: “Fa rre le mmè ba ne ba ka ntlogela, Jehofa o ne a tla ntshola.” Mma ke tlhalose gore seno se ntiragaletse jang.

KE GOLETSE kwa polasing ya letseta ya ga rremogolo kwa Georgia, U.S.A., ka nako ya Kwelotlase e Kgolo ya Ikonomi ka bo1930. Rre, yo o neng a utlwisitswe botlhoko thata ke loso lwa ga mmè le morwarre yo o neng a sa tswa go tsholwa, o ne a ntlogela le rraagwe wa moswagadi mme a fudugela kwa toropong e e kwa kgakala kwa a neng a bona tiro gone. Moragonyana o ne a dira maiteko a gore ke tle go nna le ene, mme a itaya sefololetse.

Borakgadiake, ba bagolo mo go rre, ba ne ba tlhokomela lelapa. Le fa rremogolo e ne e se motho wa bodumedi, bomorwadie e ne e le Ba-Southern Baptist ba ba gagametseng. Ba ne ba ntshosetsa ka gore ba tla mpetsa, ba mpateletsa go ya kerekeng Sontaga mongwe le mongwe. Ka jalo, go simolola ke sa le monnye ke ne ke sa rate bodumedi. Le fa go ntse jalo, ke ne ke itumelela sekolo le metshameko.

Ketelo e e Fetotseng Botshelo Jwa Me

Maitseboa mangwe ka 1941, fa ke ne ke le dingwaga di le 15, monna mongwe yo o tsofetseng o ne a tla kwa gae a na le mosadi wa gagwe. Fa ba nkitsise ene ba ne ba re ke “malomaago e bong Talmadge Rusk.” Ke ne ke ise ke utlwele ka ene mme o ne a mpolelela gore ene le mosadi wa gagwe ke Basupi ba ga Jehofa. Se a neng a ntlhalosetsa sone ka maikaelelo a Modimo a gore batho ba tshele ka bosakhutleng mo lefatsheng se ne se farologane thata le se ke se utlwileng kwa kerekeng. Bontsi jwa ba lelapa la gaetsho ba ne ba nna kgatlhanong le se ba neng ba se bua—ba bo ba ba gobolola. Ga ba a ka ba tlhola ba letlelelwa go tla kwa gae. Le fa go ntse jalo, rakgadi e bong Mary, yo o neng a mpheta ka dingwaga di le tharo fela, o ne a amogela Baebele le dikgatiso tse di neng di mo thusa go e tlhaloganya botoka.

Go ise go ye kae, Mary o ne a tlhatswegile pelo gore o bone boammaaruri jwa Baebele mme ka 1942 a kolobediwa go nna mongwe wa Basupi ba ga Jehofa. Gape o ne a bona se Jesu a se boleletseng pele, fa a ne a re: “Baba ba motho e tla nna batho ba ntlo ya gagabo.” (Math. 10:34-36) Kganetso e e tswang mo lelapeng e ne e le masisi. Mogolowe, yo o neng a tumile mo dikgannyeng tsa loago, o ne a loga leano le ratoropo mme a dira gore Malome Talmadge a golegwe. O ne a latofadiwa ka gore o rekisa a se na makwalo a tetla. O ne a bonwa molato.

Lokwalodikgang lwa toropo ya rona lo ne lwa bega gore ratoropo yo gape e neng e le moatlhodi, o ne a bolelela ba ba neng ba tlile kgotlatshekelo jaana: “Dikgatiso tse monna yono a di anamisang . . . di kotsi jaaka botlhole.” Malome o ne a ikuela kwa kgotlatshekelo mme a fenya kgetsi eo, le fa go  ntse jalo, o ne a nna malatsi a le lesome kwa kgolegelong.

Kafa Rakgadi Mary a Nthusitseng ka Gone

Mary ga a ka a bua le nna fela ka tumelo ya gagwe e ntšha, gape o ne a simolola go neela baagelani ba rona bosupi. Ke ne ka tsamaya le ene kwa thutong ya Baebele e a neng a e tshwara le monna mongwe yo o neng a na le buka ya The New World. * Mosadi wa monna yoo o ne a re, monna wa gagwe o ne a bala buka eo bosigo jotlhe. Le fa ke ne ke sa batle go itlhaganelela go ikamanya le sengwe le sengwe se se amanang le bodumedi, se ke neng ke se ithuta se ne se nkgatlha tota. Le fa go ntse jalo, e ne e se dithuto tsa Baebele fela tse di neng di ntlhatswa pelo gore Basupi ke batho ba Modimo. E ne e le kafa ba neng ba tshwarwa ka gone.

Ka sekai, letsatsi lengwe fa re ne re boela gae morago ga go tlhagola mo tshingwaneng ya ditamati, nna le Mary re ne ra fitlhela bosupi jwa gore bomogolowe ba ne ba fisitse dibuka tsa gagwe mo leubelong, go akaretsa le fonokerafa le direkoto tsa gagwe tse di nang le molaetsa wa Baebele. Ke ne ke galefile mme rakgadi ene o ne a bua jaana a wetse makgwafo: “Letsatsi lengwe o tla re leboga ka se re se dirileng.”

Mary o ne a pateletsega go tswa kwa gae ka 1943 ka gonne o ne a sa batle go tlogela tumelo ya gagwe e ntšha le go emisa go rerela baagelani. Ka nako eo, ke ne ke itumeletse go bo ke ithutile gore Modimo o na le leina, e bong Jehofa, le gore o lorato, o pelotlhomogi, ga se Modimo yo o fisang batho mo molelong wa dihele. Gape ke ne ke ithutile gore Jehofa o na le phuthego e e lorato, le fa ke ne ke ise ke simolole go ya dipokanong.

Moragonyana, fa ke ne ke poma bojang, go ne ga tla koloi nngwe e e tsamayang ka bonya mme mongwe wa banna ba ba neng ba le mo teng ga yone o ne a mpotsa gore a ke Fred. Fa ke ne ke utlwa gore ke Basupi, ke ne ka ba bolelela gore, “Mma ke tsamaye le lona gore re ye kwa lefelong le le babalesegileng gore re kgone go tlotla.” Mary o ne a rulagantse gore ba tle go nketela. Mongwe wa banna bao e ne e le Shield Toutjian, molebedi yo o etang, yo o neng a nkgothatsa mme a nnaya kaelo ya Dikwalo ka nako e ke neng ke e tlhoka thata. Lelapa jaanong le ne la simolola go ganetsa nna, e re ka ke ne ke femela ditumelo tsa Basupi ba ga Jehofa.

Mary o ne a nkwalela lekwalo go tswa kwa Virginia, kwa a neng a fudugetse gone, mme a re fa e le gore ke ikaeletse go direla Jehofa, nka tla go nna le ene. Gone fela foo, ke ne ka dira tshwetso ya go tsamaya. Maitseboa mangwe a Labotlhano ka October 1943, ke ne ka tsenya dilo tse ke neng ke di tlhoka mo lebokoseng mme ka di bofelela mo setlhareng se se leng kgakajana le kwa gae. Ka Matlhatso, ke ne ka tsaya lebokose leo, ke bo ke tsaya tsela e e yang kwa ntlong ya baagelani mme ka ya toropong. Fa ke goroga kwa toropong ya Roanoke,  ke ne ka fitlhela Mary a le kwa legaeng la ga Edna Fowlkes.

Go Gola Semoyeng, Kolobetso le Bethele

Edna e ne e le Mosupi yo o tloditsweng yo o pelotlhomogi—Lydia wa motlha wa rona—yo o neng a hirile ntlo e kgolo mme o ne a sa nne le Rakgadi Mary fela, gape o ne a nna le mosadi wa kgaitsadie le bomorwadie ba babedi. Basetsana bano—Gladys le Grace Gregory—moragonyana ba ne ba nna barongwa. Gone jaanong Gladys, o mo dingwageng tsa bo90, mme o sa ntse a direla ka boikanyegi kwa lekaleng la kwa Japane.

Fa ke ne ke nna kwa legaeng la ga Edna, ke ne ke ya dipokanong ka metlha ka bo ka thapisediwa bodiredi. E re ka ke ne ke na le kgololesego ya go ithuta Lefoko la Modimo le go ya dipokanong tsa Bokeresete, keletso e ke neng ke na le yone ya go itse Jehofa e ne ya gola. Ka June 14, 1944, ke ne ka kolobediwa. Mary le bomorwadia Gregory, ba ne ba simolola go bulatsela mme ba amogela kabelo kwa bokone jwa Virginia. Fa ba le koo, ba ne ba thusa go tlhoma phuthego kwa Leesburg. Kwa masimologong a bo1946, ke ne ka simolola go bulatsela kwa porofenseng e e gaufi le kwa ba neng ba le gone. Ka selemo sa ngwaga oo, re ne ra tsamaya mmogo go ya kwa kopanong ya ditšhabatšhaba e e sa lebalesegeng e e neng e tshwaretswe kwa Cleveland, Ohio, ka August 4-11.

Kwa kopanong eo, Nathan Knorr, yo a neng a eteletse mokgatlho pele, o ne a tlhalosa dithulaganyo tsa go oketsa Bethele ya kwa Brooklyn. Dithulaganyo tseo di ne di akaretsa go aga lefelo la bonno le lesha le go oketsa bogatisetso. Go ne go tlhokega bakaulengwe ba basha ba le bantsi. Ke ne ka swetsa ka gore ke gone kwa ke batlang go direla Jehofa gone. Ka jalo, ke ne ka romela kopo ya me, mme mo dikgweding di le mmalwa fela, ka December 1, 1946, ke ne ka ya kwa Bethele.

Mo e ka nnang ngwaga morago ga foo, molebedi wa bogatisetso, e bong Max Larson, o ne a tla kwa ke berekang gone kwa Lefapheng la Makwalo. O ne a mpolelela gore ke abetswe go direla kwa Lefapheng la Tirelo. Mo kabelong eo, ke ne ka ithuta mo gontsi ka go dirisa melaometheo ya Baebele, le gore phuthego ya Modimo e bereka jang, segolobogolo fa ke ne ke bereka le T. J. Sullivan, molebedi wa lefapha leo.

Rre o ne a tla go nketela makgetlo a le mmalwa kwa Bethele. Moragonyana mo botshelong jwa gagwe, o ne a simolola go rata bodumedi. Lekgetlo la bofelo fa a ne a nketetse ka 1965, o ne a re: “O ka nna wa tla go nketela, mme nna nka se tlhole ke tla go go etela fa.” Ke ile ka mo etela makgetlo a le mmalwa pele ga a tlhokafala. O ne a tlhomamisegile gore o ya legodimong. Tsholofelo ya me ke gore o mo kgopolong ya ga Jehofa, fa e le gore go ntse jalo, ka nako ya tsogo o tla tsosiwa, e seng kwa a neng a akanya gore o tla ya gone, le fa go ntse jalo, o tla tsosediwa mo lefatsheng a na le tsholofelo ya go tshelela ruri mo Paradaiseng e e tsosolositsweng.

 Dikopano le Ditiro Tse Dingwe Tsa go Aga Tse di sa Lebalesegeng

Dikopano ga di bolo go nna botlhokwa go re thusa gore re gole semoyeng. Dikopano tsa ditšhabatšhaba kwa Setadiamong sa Yankee kwa New York ka bo1950 di ne di aga tota. Nako nngwe mo thulaganyong ya kopano ka 1958, Polo Grounds le Setadiamo sa Yankee se ne se tletse ka batho ba le 253 922 ba ba tswang kwa mafatsheng a le 123. Kwa kopanong eo, go ne ga direga tiragalo e nka se e lebaleng. Fa ke ntse ke thusa kwa ofising ya kopano, Mokaulengwe Knorr, o ne a tla kwa go nna a itlhaganetse. O ne a re: “Fred, ke lebetse go abela mokaulengwe gore a bue le babulatsela botlhe ba jaanong ba kokoaneng kwa holong e e hirilweng ya meletlo. A o ka taboga ka bonako o ye go ba naya puo ka sengwe se o ka akanyang ka sone mo tseleng?” Ke ne ka rapela thata pele ga ke tsena koo, ke hemela kwa godimo.

Fa palo ya diphuthego e ntse e oketsega thata kwa New York City ka bo1950 le bo1960, mafelo a re neng re a hira gore e nne Diholo tsa Bogosi a ne a sa tlhole a re lekana. Ka jalo, go simolola ka 1970 go ya go 1990, go ne ga rekwa dikago di le tharo kwa Manhattan mme tsa baakanngwa gore e nne mafelo a a siametseng go tshwara dipokano. Ke ne ke le modulasetulo wa dikomiti tsa kago tsa diporojeke tseno, mme e bile ke gakologelwa dilo tse dintsi tse di itumedisang tsa kafa Jehofa a ileng a segofatsa ka gone diphuthego tse di neng di bereka mmogo go duelela ditshenyegelo le go wetsa dikago tseno tse le jaanong e sa ntseng e le mafelo a kobamelo ya boammaaruri.

Diphetogo mo Botshelong

Letsatsi lengwe ka 1957, fa ke ne ke ya tirong ke feta mo parakeng e e fa gare ga Legae la Bethele le bogatisetso, pula e ne ya simolola go na. Ke ne ka bona mosetsanyana yo montle wa meriri e e blonde a tsamaya kwa pele ga me. O ne a se na sekhukhu, ka jalo ke ne ka mo tsenya mo go sa me. Ke gone kafa ke kopaneng le Marjorie mme fa e sa le re nyalana ka 1960, re ntse re tsamaya mmogo re direla Jehofa go le monate le mo mathateng. Ka September 2010, re ne re keteka dingwaga di le 50 re nyalane.

Fela fa re sena go boa kwa loetong lwa banyalani morago ga mokete wa lenyalo, Mokaulengwe Knorr o ne a mpolelela gore ke abetswe go nna motlhatlheledi kwa Sekolong sa Gileade. Ruri eo e ne e le tshiamelo e e kgethegileng! Go simolola ka 1961 go ya go 1965, go ne ga nna le ditlelase di le tlhano tse di tsereng lobaka mme bontsi jwa batho ba ba neng ba le mo go tsone e ne e le badiredi ba lekala ba ba neng ba newa thapiso e e kgethegileng ya go tlhokomela lekala. Ka dikgakologo tsa 1965, ditlelase tseo di ne tsa boela go nna lobaka lwa dikgwedi di le tlhano, mme re ne re thapisa barongwa gape.

Ka 1972, ke ne ka tlosiwa kwa Sekolong sa Gileade mme ka isiwa kwa Lephateng le le arabang dipotso tsa babadi go nna mookamedi gone. Go  dira dipatlisiso tsa go araba dipotso tse di farologaneng le go rarabolola mathata a a farologaneng go ne ga nthusa go tlhaloganya botoka dithuto tsa Lefoko la Modimo le gore ke kgone go dirisa melaometheo ya Modimo ya maemo a a kwa godimo go thusa ba bangwe.

Go tswa foo, ka 1987, ke ne ka abelwa kwa lefapheng le lengwe le le bidiwang Lephata la Tirelo ya Tshedimosetso Kaga Dikokelo. Go ne ga rulaganngwa diseminara gore go rutwe bagolwane ba ba leng mo Dikomiting Tsa Puisano le Dikokelo gore ba buisane jang le dingaka, baatlhodi le ba tirelo ya loago, fa ba tlotla ka boemo jwa rona jwa Dikwalo malebana le madi. Bothata jo bogolo e ne e le gore dingaka di ne di itirela maratwaepelo mme di tshela bana ba rona madi, gantsi ba batla tetla ya kgotlatshekelo gore ba dire seo.

Fa dingaka di ne di bolelelwa ka ditsela tse dingwe tse ba ka di dirisang go alafa motho ba sa dirise madi, gantsi ba ne ba araba ka gore ditsela tseo ga di yo kgotsa di ja madi a mantsi. Gantsi ke ne ke araba ngaka ya moari e e neng e bua jalo ke re: “Bula seatla sa gago tsweetswee.” Fa a sena go se bula ke ne ke mo raya ke re, “Waitse gore o tshotse sengwe se o ka se dirisang ka tsela e e molemo gore o se ka wa tshela motho yono madi.” Eno e ne e le tsela ya go mo akgola mme ke mo gakolola se a neng a setse a se itse—fa a ka dirisa sentle thipa e e dirisiwang go ara a ka kgona go fokotsa madi a a ka tshologang.

Mo dingwageng di le masome a mabedi tse di fetileng, Jehofa o segofaditse thata maiteko ao a go ruta dingaka le baatlhodi. Fa ba sena go tlhaloganya boemo jwa rona botoka, tsela e ba neng ba leba dilo ka yone e ne ya fetoga thata. Ba ne ba lemoga gore dipatlisiso tsa kalafi di supile gore go alafa kwantle ga go dirisa madi go molemo le gore go na le dingaka di le dintsi le dikokelo tse di ikaeletseng go dirisana le rona sentle, tse molwetse a ka romelwang kwa go tsone.

Fa e sa le ka 1996, nna le Marjorie re ntse re direla kwa Lefelong la Thuto la Watchtower kwa Patterson, New York, e e leng mo e ka nnang dikilometara di le 110 kwa bokone jwa Brooklyn. Fano ke ne ka direla ka nakwana mo Lefapheng la Tirelo mme go tswa foo, ka nako e e rileng, ke ne ka nna le seabe mo go ruteng badiredi ba lekala le balebedi ba ba etang. Mo dingwageng di le 12 tse di fetileng, ke ile ka direla gape ke le molebedi wa Lephata le le arabang dipotso tsa babadi, le le tlositsweng kwa Brooklyn mme la isiwa kwa Patterson.

Dikgwetlho Tsa Botsofe

Gone jaanong go dira maikarabelo a me a tirelo kwa Bethele go ntse go thatafalela pele, e re ka jaanong ke le mo dingwageng tsa bo80. Ke na le dingwaga di le lesome ke ntse ke lwa le kankere. Ke ikutlwa fela jaaka Hesekia yo Jehofa a neng a mo okeletsa malatsi a botshelo. (Isa. 38:5) Mosadi wa me le ene o na le botsogo jo bo bokoa, mme re dira mmogo go lebana le bolwetse jwa gagwe jwa Alzheimer. Marjorie e ntse e le modiredi wa ga Jehofa yo o nang le bokgoni, ke sekao mo basheng ba le bantsi e bile ke mothusi le molekane wa me yo o ikanyegang. Ga a bolo go nna moithuti le morutisi yo o molemo wa Baebele, mme bana ba le bantsi ba semoya ba nna ba ikgolaganya le rona.

Rakgadi Mary, o tlhokafetse ka March 2010 a na le dingwaga di le 87. E ne e le morutisi yo o molemo thata wa Lefoko la Modimo, mme o ne a thusa ba bangwe go emela kobamelo ya boammaaruri. O feditse dingwaga di le dintsi mo tirelong ya nako e e tletseng. Ruri ke a mo leboga ka ntlha ya seabe se a nnileng le sone go nthusa go ithuta boammaaruri jwa Lefoko la Modimo le go nthusa gore ke tshwane le ene, ke nne motlhanka wa Modimo wa rona yo o lorato, e bong Jehofa. Mary o fitlhilwe go bapa le monna wa gagwe, yo pelenyana a ileng a direla e le morongwa kwa Iseraele. Ke tlhomamisegile gore ba mo mogopolong wa ga Jehofa mme ba emetse tsogo ya baswi.

Fa ke leba kwa morago dingwaga di le 67 tse ke di feditseng ke direla Jehofa, ke itumelela masego a mantsi a ke nnileng le one. Ke ile ka itumelela go dira thato ya ga Jehofa! E re ka ke ile ka ikanya bopelonomi jwa gagwe jo bo sa re tshwanelang, ke tlhoafaletse go bona tsholofetso eno ya morwawe e diragadiwa: “Mongwe le mongwe yo o tlogetseng matlo kgotsa bomorwarraagwe kgotsa bomorwadiarraagwe kgotsa rraagwe kgotsa mmaagwe kgotsa bana kgotsa masimo ka ntlha ya leina la me o tla amogela go menagane gantsi e bile o tla rua botshelo jo bo sa khutleng.”Math. 19:29.

[Ntlha e e kwa tlase]

^ ser. 11 E gatisitswe ka 1942 mme ga e sa tlhole e gatisiwa.

[Setshwantsho mo go tsebe 19]

Kwa polasing ya letseta ya rremogolo kwa Georgia, U.S.A., ka 1928

[Setshwantsho mo go tsebe 19]

Rakgadi Mary le Malome Talmadge

[Setshwantsho mo go tsebe 20]

Mary, Gladys, le Grace

[Setshwantsho mo go tsebe 20]

Fa ke ne ke kolobediwa ka June 14, 1944

[Setshwantsho mo go tsebe 20]

Mo Lefapheng la Tirelo kwa Bethele

[Setshwantsho mo go tsebe 21]

Ke na le Mary kwa kopanong ya ditšhabatšhaba ka 1958 kwa Setadiamong sa Yankee

[Setshwantsho mo go tsebe 21]

Ke na le Marjorie ka letsatsi la rona la lenyalo

[Setshwantsho mo go tsebe 21]

Re le mmogo ka 2008