Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Se o Tshwanetseng go se Itse ka go Boloka Motlakase le Lookwane

Se o Tshwanetseng go se Itse ka go Boloka Motlakase le Lookwane

RE TLHOKA motlakase le Lookwane go dira dilo di le dintsi. Ka sekai, re dirisa motlakase go gotetsa le go tsidifatsa magae a rona e bile re dirisa lookwane mo dikoloing tsa rona. Le fa go ntse jalo, go dirisa dilo tseno go na le dikgwetlho di le dintsi.

Gary wa kwa Afrika Borwa a re, “go tlhatloga ga madi a leokwane” ke tlhobaboroko. Jennifer wa kwa ditlhaketlhakeng tsa Philippines ene o tshwenyegile ka gore ba na le mathata a motlakase ka gonne “motlakase o nna o tima.” Fernando wa kwa El Salvador ene a re o “tshwenyegile ka tsela e tikologo e amegang ka yone.” Ka sekai, mo mafelong a le mantsi, bontsi jwa dikhampani tse di dirang motlakase le lookwane di kgotlela tikologo.

Gongwe o ka tswa o ipotsa gore, ‘Nka lebana jang le dikgwetlho tseno?’

Rotlhe re ka tlhopha go dirisa di dirisiwa tseno ka botlhale. Go di boloka le go di dirisa sentle go na le diphelelo tse di siameng. Fa re dira jalo, re kgona go boloka madi. Gape seo se sireletsa tikologo, se dira gore re se ka ra nna le bothata jwa go felelwa ke motlakase le leokwane.

A re sekasekeng dikarolo di le tharo tse re ka dirisang motlakase le lookwane ka botlhale mo go tsone: legae la rona, dipalangwa le ditiro tsa letsatsi le letsatsi.

KWA GAE

Dirisa dilwana tse di gotetsang le tse di tsidifatsang ka tsela e e siameng. Patlisiso e e dirilweng kwa nageng nngwe ya kwa Yuropa e bontsha gore mo ngwageng fela, go fokotsa selaolamogote ka didikirii di le pedi fela ka nako ya mariga, go ne go boloka motlakase. Derek yo o nna kwa Canada o dumalana le seo. A re: “Go apara dijeresi go na le go oketsa mogote wa hitara go boloka motlakase fela thata.”

Seno se botlhokwa le ka nako ya selemo. Rodolfo wa kwa ditlhaketlhakeng tsa Philippines o dirisa selaolamogote sa gagwe go dira gore sedirisiwa se se tsidifatsang kgotsa se se gotetsang phaposi se se ka sa bereka thata. Goreng? A re: “Seo se re thusa go boloka madi le motlakase.”

Tswala dikgoro le difensetere fa o gotetsa kgotsa o tsidifatsa ntlo. * Re ka boloka motlakase ka go dira gore moya o o bothitho kgotsa o o tsididi o se ka wa tswela kwa ntle. Ka sekai, go thuthafatsa ntlo fa go le tsididi mme o butse kgoro, go ja motlakase o montsi.

Go na le tswala difensetere le dikgoro fela, batho ba bangwe ba boloka motlakase ka go dirisa mekgwa e e botoka ya go rulela matlo le go tsenya difensetere tse di dirang gore fa go le tsididi go nne go le mogote mo ntlong le gore fa go le mogote go nne go le tsiditsana mo ntlong.

Dirisa mabone a a sa jeng motlakase o montsi. Jennifer yo go builweng ka ene pelenyana a re: “Gone jaanong ga re tlhole re dirisa mabone a a bonesang thata a a jang motlakase. Re dirisa a a sa jeng motlakase o montsi.” Le fa gone mabone ao a ja madi a mantsi, a go bolokela madi ka gonne ga a dirise motlakase o montsi.

DIPALANGWA

Dirisa dipalangwa tsa batho botlhe fa go kgonega. Andrew wa kwa Great Britain a re: “Fa go kgonega, ke dirisa terena kgotsa baesekele fa ke ya tirong.” Buka ya Energy: What Everyone Needs to Know ya re: “Motho a le mongwe o dirisa lookwane lo lontsi thata fa a tsamaya ka koloi go feta fa a tsamaya ka dibese le diterena.”

Rulaganya maeto a gago. Go ipaakanya go sa le gale go dira gore o kgone go fokotsa maeto a o tlhokang go a tsaya mme seo se fokotsa lookwane nako le madi tse o tlhokang go lo dirisa.

Kgwedi le kgwedi Jethro wa kwa ditlhaketlhakeng tsa Philippines, o baya madi a a tla a dirisang go tshela lookwane mo koloing. A re: “Seo se dira gore ke rulaganye maeto a me sentle.”

DITIRO TSA LETSATSI LE LETSATSI

O se ka wa dirisa metsi a mantsi a a molelo thata. Go ya ka patlisiso nngwe, batho ba ba nnang mo ditoropong kwa Australia ba dirisa motlakase o montsi thata go gotetsa metsi.

E re ka go bedisa metsi go tlhoka motlakase o montsi, go dirisa metsi a a bothito gone go boloka motlakase. Victor wa kwa Afrika Borwa o na le lebaka le le utlwalang la go bua jaana: “Re leka thata go dirisa metsi a a molelo a mannye fa re tlhapa.” Moitsesaense mongwe yo o bidiwang Steven Kenway a re: “Go dirisa metsi a mannye a a molelo go thusa ka ditsela di le tharo” ka gonne “go boloka motlakase le metsi, go fokotsa ditshenyegelo tsa khampani e e dirang motlakase le metsi e bile go boloka madi a gago.”

Di time. Seno se akaretsa dipone, didirisiwa tsa motlakase le didirisiwa tsa eleketeroniki jaaka dithelebishene le dikhomputara. Didirisiwa tse dingwe di ja motlakase le fa o ntse o di timile. Bomankge bangwe ba akantsha gore re di polakolole gotlhelele mo motlakaseng. Fernando yo o umakilweng pelenyana o itlwaeditse go dira jalo, a re: “Ke tima dipone le go polakolola didirisiwa tsa motlakase tse ke sa di diriseng.”

Re ka tswa re sa kgone go laola ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa motlakase le lookwane kgotsa tsela e go dirisiwa ga tsone go amang tikologo ka yone mme re ka kgona go di dirisa ka botlhale. Batho ba le bantsi ba leka thata go dira jalo. Boammaaruri ke gore go boloka motlakase le lookwane go tlhoka matsapa le go rulaganya dilo sentle mme go a thusa. Valeria wa kwa Mexico a re: “Ke boloka madi e bile ke sireletsa tikologo.”

^ ser. 10 Latela ditaelo tsa gore o tshwanetse go dirisa jang didirisiwa tse di gotetsang le tse di tsidifatsang. Ka sekai, didirisiwa tse dingwe di tlhoka gore o nne o butse difensetere le dikgoro fa o di dirisa gore go nne le moya o o phepa.