Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Mo Loetong Lwa Bojanala Kwa Ghana

Mo Loetong Lwa Bojanala Kwa Ghana

 Mo Loetong Lwa Bojanala Kwa Ghana

KA MOKWADI WA TSOGANG! KWA GHANA

JAAKA fa lefifi le mouwane di ne di apoga fa lesedi la moso le ne le tlhaba, re ne ra tsena mo loetong lo lo iketlileng lwa dikilometara di le 80 mo tseleng e e lorole e e yang kwa Mole National Park kwa Kgaolong ya Bokone jwa Ghana. Karolo e e neng e re dikologile e ne e tletse bojang thata, ditlhatshana le ditlhare tse dikhutshwanyane. Gangwe le gape re ne re feta motsana wa matlo a a dirilweng ka mmu e bile a ruletswe ka lotlhaka.

A bo metse eo e ne e farologana jang ne le wa Damongo o re neng ra fitlha kwa go one, motseselegae o o tlhanaselang o o nang le mabenkele, wa ditsela tse di tshetsweng sekontere le dijanaga tse dintsintsi mo tseleng! Bana ba ba apereng diaparo tsa sekolo tsa mmala o mosetlha le o o morokwa ba ya sekolong. Basadi ba ba apereng diaparo tse di mebalabala ba rwele merwalo ya mefuta e e farologaneng mo ditlhogong—dikgong tsa go gotsa molelo, dijo le dikgamelo tse di tletseng metsi. Dikoloi le diterekere di letsa dihutara le batho ba feta ba palame dibaesekele. Re sa ntse re saletswe ke dikilometara di le 20.

Kwa Mole National Park

Kgabagare, ra fitlha mo serapeng seno sa diphologolo. Go ya ka Zechariah e leng motsamaisi wa rona, Serapa sa Diphologolo sa Mole se ne sa bulwa ka 1971 mme se bogolo jwa disekwerekilometara di le 4 840. Mo serapeng seno sa diphologolo, go begilwe gore go na le mefuta e le 93 ya diphologolo tse di amusang, mefuta e le 9 ya ditshedinyana tse di nnang mo lefatsheng le mo metsing, mefuta e le 33 ya digagabi. Di akaretsa ditau, mangau, diphiri tse di marontho, dikatse, ditlou, diphala, dinare tsa naga tse di nonneng, dikolobe tsa naga, motomoga, diphuti, ditshipa, dikgama, dikgano, ditshwene tse di farologaneng, tshephe e kwebu, bonoko, dikwena le dinoga go akaretsa le ditlhware. Mo godimo ga moo, go bonwe le mefuta e feta 300 ya dinonyane mono.

Fa re ntse re boka dintshi tse dintsho tse di tshwerweng ke tlala, re ne re tsamaya re raletse bojang jo bo neng bo re fitlha mo mangweleng mme go ise go ye kae re ne ra atamela motlhape wa ditshephe. Kwa tshimologong, go ne go se motlhofo go di bona e re ka mmala wa tsone o tshwana le wa tikologo e di neng di le mo go yone. Fa re di lebile,  le tsone di ne tsa nna di re tsepile matlho ka tsela e e tshwanang mo e leng gore rona le tsone re ne re kgatlhegelana. Fa re ntse re di tsaya ditshwantsho, re ne ra tshosiwa ke modumo o o kwa godimo wa go gona kafa mojeng wa rona. Motomoga o mogolo o motonanyana o ne o tabogela kwa ditlhatshaneng tse di kwa pele o sa itumelele gore re tsene mo felong ga gagwe.

Morago ga moo re ne ra bona ditlou tse dikgolo tse nnè kafa tlase ga setlhare se segolo. Di ne di kgaola dikala ka dilopo tsa tsone di di latlhela fa fatshe di bo di ja makakaba a a boruma. Re ne ra di atamela, mme ya re re le dimetara di le lesome fela go tswa fa go tsone, Zechariah a re kgothaletsa go tsaya ditshwantsho. A itaya marago a tlhobolo ya gagwe ka seatla gore e tsose modumo o o dirang gore ditlou tseno di tswe kafa tlase ga setlhare go re naya sebaka sa gore re kgone go di tsaya ditshwantsho tse di botoka. Gaufi le foo, ditlou tseno di ne tsa bona lefelo le le dithetse mme tsa ipitika mo go tsone. Zechariah o ne a re tlhalosetsa gore mmala wa ditlou o a fetoga—go tswa go o montsho wa tsone wa tlholego go ya go o mohibidu kgotsa o morokwa—go ikaegile ka gore di ipitika mo dithetseng tsa mmala o o ntseng jang.

Re ne ra tsamaela pele mme ra bona paraka eno sentle ka botlalo. Dimela tsa yone di akaretsa ditlhare tse dintle tsa mokala le ditlhare tsa shea. Fa re boela morago, re ne ra tsamaya mo tseleng e ditlou di neng tsa  tsamaya ka yone. Di ne di sa ntse di re katogile dimetara di sekae, mme tlou e kgolo go gaisa tsotlhe mo setlhopheng ya tsholetsa ditsebe e batla go lwa, e bo e re kgomogela. A e tlile go tlhasela?

Zechariah o ne a re bolelela gore re se ka ra tshoga mme a ntsha tlhobolo ya gagwe mo legetleng a bo a re tlosa mo tseleng e ditlou di neng di tsamaya mo go yone. Re ne ra tswelela pele go tsamaya, motsamaisi wa rona a tshwere tlhobolo—mme rona re tshwere dikhamera tsa rona—di siametse go ka dirisiwa. Go ise go ye kae, ke fa re sa tlhole re bona ditlou.

Zechariah o ne a tlhalosa gore ditlou tse di leng mo parakeng eno di tlwaetse batho le gore dingwe di a ba atamela. Fa batho ba ba tsamaisang bajanala ba bona ditlou gantsi, ba di taya maina. Nngwe ba ne ba e bitsa Kuruga ka gonne e ne e na le morurugo o mogolo mo letlalong la yone. Tlou e nngwe yone ba ne ba e bitsa Kubuga ka gonne e ne e rata go kubugela bajanala.

Morago ga moo re ne ra kopana le ditshwene tse dintsi. Re ne re di lebile di ntse di akgega mo ditlhareng kgotsa di ntse di taboga fa fatshe. Motsamaisi wa rona o ne a re bontsha tshwene e nngwe e kgolo e tshwere masea a yone a mabedi, yo mongwe a le kafa mokwatleng wa yone mme yo mongwe a le kafa sehubeng sa yone. O ne a re tlhalosetsa gore ke mawelana.

Ruri re ne ra bona diphologolo di le dintsi thata mo letsatsing leo. Zechariah o ne a re bolelela gore fa motho a batla go bona diphologolo tsa naga ka paka ya fa pula e sa ne—fa gare ga April le June—o tshwanetse go leta kwa megobeng ya metsi ka gonne diphologolo di tla koo ka bontsi di tla go nwa metsi. Gape o ne a re fa motho a tsena mo teng ga paraka eno ka bene e e goletseng kwa godimo, a ka kgona go bona diphologolo tse dingwe tse dintsi, go akaretsa le dinare le ditau.

Nako ya dijo e ne ya goroga. E ne ya re re ntse re ja, tshwene nngwe e kgolo ya ema mo godimo ga lefelo le le sebatla la bene e e neng e eme fa thoko ga koloi ya rona mme ya leba dijo tsa me. Go ne ga feta ditshwene tse dingwe, mmogo le tshephe le kolobe ya naga, mme morago ga tlhaga ditlou tse dingwe tse nnè di le kwa godimo ga thota e e neng e le gaufi le rona. Gongwe seno e ne e le tsela e e motlhofo e re neng re ka tsaya diphologolo tseno setshwantsho ka yone!

Kwa Marekisetsong

Nako e re e ntseng kwa Mole National Park e ne e le khutshwane tota, mme jaanong re ne ra kgweetsa sekgala sa diura di le pedi mo ditseleng tse di lorole re ya kwa Sawla, kwa motseselegaeng mongwe o go nnang Ba-Lobi kwa go one, e leng lotso lwa balemirui. Basadi ba lotso lono ba na le  mokgwa mongwe o o sa tlwaelegang wa go ikoketsa dipounama. Le mororo tlwaelo eno e ntse e nyelela ka iketlo mo malatsing ano ka gonne basetsana ba babotlana ba setse ba tshwaeditswe ke tlhabologo ya segompieno, basadi ba le bantsi ba sa ntse ba ipelafatsa ka dipounama tsa bone tse ditona. Ruri go bolelela mosadi wa Mo-Lobi gore o na le dipounama tse dikhutshwane jaaka monna ke go mo tlhapatsa.

Re ne ra fitlha kwa motseng mme ra tsena mo marekisetsong. Maobo a teng a ne a dirilwe ka dikala tsa ditlhare e bile a ruletswe ka bojang. Go ne go na le monna mongwe wa mosweu a eme mo marekisetsong fa gare ga Ba-Afrika botlhe ba bantsho. Re ne ra tlotla le ene mme ra fitlhela gore o sa tswa go goroga mono go tla go ranolela Baebele mo puong ya Se-Lobi. O nna le Ba-Lobi mo motseng o o latelang gore a tle a kgone go ithuta go bua puo ya bone ka thelelo. Seno se nkgopotsa Robert Moffat yo o neng a dira tiro ya borongwa mo gare ga batho ba borwa jwa Afrika ba ba buang Setswana mo lekgolong la bo19 la dingwaga mme a ranolela Baebele mo puong ya bone.

Go na le mosadimogolo mongwe wa Mo-Lobi yo o ikokeditseng dipounama yo o ntseng mo bankeng mo go lengwe la maobo a mo marekisetsong. Magong a mabedi a a sephara a masweu, lengwe le lengwe le lekana le lenala la monwana wa kgonojwe, a ne a sotlhomeditswe mo teng ga dipounama tsa gagwe ka bobedi. Ke ne ke batla go mo tsaya setshwantsho, mme fela fa ke tsholetsa khamera, o ne a leba go sele. Mongwe wa ba ba neng ba tsamaya le nna o ne a ntlhalosetsa gore Ba-Lobi ba ba godileng ba dumela gore moya wa bone o tla tlhorega fela thata fa mongwe a ba tsaya setshwantsho.

Fa re le mo tseleng re boela kwa Sawla kwa re neng re tlile go robala gone, ke ne ke akanya ka botlhale jwa popo ya Modimo le dilo tse di farologaneng tse re di boneng. O bopile batho le diphologolo ka tsela e e manontlhotlho. Go ntse fela jaaka mopesalema a ile a bolela: “A bo ditiro tsa gago di le dintsi jang ne, Jehofa! O di dirile tsotlhe ka botlhale. Lefatshe le tletse ditiro tsa gago.”—Pesalema 104:24.

[Mmapa mo go tsebe 24, 25]

(Go bona mokwalo o o feletseng, leba kgatiso)

GHANA

[Setshwantsho mo go tsebe 24]

Kolobe ya naga

[Setshwantsho mo go tsebe 24]

Phiri e e marontho

[Setshwantsho mo go tsebe 25]

Tlou

[Setshwantsho mo go tsebe 25]

Dikubu

[Setshwantsho mo go tsebe 25]

Motlhape wa ditshephe

[Ditshwantsho mo go tsebe 26]

Mmè wa tshwene a tshotse masea a mabedi

[Setshwantsho mo go tsebe 27]

Kgama

[Setshwantsho mo go tsebe 27]

Marekisetso