Dikgosi wa Bobedi 4:1-44

  • Elisha o oketsa leokwane la motlholagadi (1-7)

  • Mosadi wa Moshunema o amogela baeng (8-16)

  • O segofadiwa ka ngwana; ngwana o a swa (17-31)

  • Elisha o tsosa ngwana (32-37)

  • Elisha o dira gore dijo di kgone go jewa (38-41)

  • Elisha o oketsa senkgwe (42-44)

4  Jaanong mongwe wa basadi ba bomorwa baporofeti+ o ne a goela kwa go Elisha a re: “Monna wa me yo e leng motlhanka wa gago o sule, mme o itse sentle gore motlhanka wa gago o ne a boifa Jehofa ka metlha.+ Jaanong mongwe yo re mo kolotang o ne a tlile go tsaya bongwanake boobabedi gore ba nne batlhanka ba gagwe.”  Foo Elisha o ne a mo raya a re: “Ke go direle eng? Mpolelele, o na le eng mo ntlong?” Mosadi yoo o ne a araba a re: “Nna lelata la gago, ga ke na sepe gotlhelele mo ntlong. Ke na le nkgo* ya leokwane fela.”+  Go tswa foo, o ne a re: “Tsamaya o ye go adima dinkgo mo baagelaning botlhe ba gago, dinkgo tse di se nang sepe. O se ka wa adima di le mmalwa fela.  Go tswa foo, o tsene mo ntlong o bo o itswalela mo teng, wena le bomorwao. O tlatse dinkgo tseno tsotlhe, mme tse di tletseng o di beele kwa thoko.”  Ka jalo, mosadi yoo o ne a tswa fa go ene. E rile a sena go itswalela mo ntlong le bomorwawe, ba ne ba atametsa dinkgo fa go ene, mme o ne a nna a tshela leokwane mo go tsone.+  Fa dinkgo di sena go tlala, o ne a raya mongwe wa bomorwawe a re: “Atametsa nkgo e nngwe fa go nna.”+ Mme ene o ne a mo raya a re: “Ga go tlhole go na le dinkgo tse dingwe.” Foo leokwane le ne la ema.+  Ka jalo, o ne a ya go bolelela monna wa Modimo wa boammaaruri, mme monna yoo o ne a re: “Tsamaya o ye go rekisa leokwane mme o duele dikoloto tsa gago, mme wena le bomorwao lo tla tshela ka se se setseng.”  Letsatsi lengwe Elisha o ne a ya kwa Shunema,+ kwa go neng go na le mosadi yo o humileng teng, mme mosadi yoo o ne a mo emelela gore a je dijo teng.+ Nako le nako fa a feta foo, o ne a fapogela teng gore a ye go ja.  Ka jalo, mosadi yoo o ne a raya monna wa gagwe a re: “Ke a itse gore monna yo o boitshepo wa Modimo o feta ka tsela eno ka metlha. 10  Tsweetswee, a re dire phaposana kwa borulelong+ mme re mmeele bolao, tafole, setulo le setlhomo sa lobone. Foo le fa e le leng fela fa a tla mo go rona, a nne teng.”+ 11  Letsatsi lengwe o ne a tsena teng mme o ne a ya kwa phaposing e e kwa borulelong gore a ye go lala teng. 12  Go tswa foo, o ne a raya Gehasi+ motlhokomedi wa gagwe a re: “Bitsa mosadi yono wa Moshunema.”+ Ka jalo, o ne a mmitsa, mme mosadi yoo o ne a tla a ema fa pele ga gagwe. 13  Go tswa foo, Elisha o ne a raya Gehasi a re: “Tsweetswee, mo reye o re, ‘Bona, o tsere matsapa ano otlhe ka ntlha ya rona.+ Ke eng se o ka se direlwang?+ A nka bua le kgosi+ kgotsa le molaodi wa masole mo boemong jwa gago?’” Le fa go ntse jalo, mosadi yoo o ne a araba a re: “Ke nna le batho ba gaetsho.” 14  Ka jalo, Elisha o ne a re: “Jaanong ke eng se a ka se direlwang?” Gehasi o ne a re: “Mosadi yono ga a na morwa,+ mme monna wa gagwe o tsofetse.” 15  Ka yone nako eo o ne a re: “Mmitse.” Ka jalo, o ne a mmitsa, mme mosadi yoo o ne a tla a ema fa kgorong. 16  Go tswa foo, Elisha o ne a re: “Ngwaga o o tlang ka nako eno, o tla bo o kukile ngwana wa mosimane.”+ Mme mosadi yoo o ne a re: “Nnyaa mong wa me, monna wa Modimo wa boammaaruri! O se ka wa bolelela lelata la gago maaka.” 17  Le fa go ntse jalo, mosadi yoo o ne a ima mme a tshola ngwana wa mosimane ka yone nako eo mo ngwageng o o latelang, fela jaaka Elisha a ne a mmoleletse. 18  Ngwana yoo o ne a gola, mme letsatsi lengwe o ne a ya kwa go rraagwe, yo o neng a na le barobi. 19  O ne a nna a raya rraagwe a re: “Tlhogo ya me, ijoo tlhogo ya me!” Foo rraagwe o ne a raya motlhokomedi a re: “Mo ise kwa go mmaagwe.” 20  Ka jalo, o ne a mo kuka a mo isa kwa go mmaagwe, mme o ne a nna mo diropeng tsa ga mmaagwe go fitlha motshegare, go tswa foo o ne a swa.+ 21  Foo mmaagwe o ne a tlhatlogela kwa phaposing e e kwa godimo a bo a mmaya mo bolaong jwa monna wa Modimo wa boammaaruri,+ mme o ne a tswala kgoro a bo a tsamaya. 22  Jaanong o ne a bitsa monna wa gagwe mme a re: “Tsweetswee, ntlisetse mongwe wa batlhokomedi le nngwe ya ditonki, mme mma ke sianele kwa monneng wa Modimo wa boammaaruri mme ke tla boa.” 23  Le fa go ntse jalo, monna wa gagwe o ne a re: “Ke ka ntlha yang fa o ya go mmona gompieno? Ga se ngwedi yo mosha+ e bile ga se sabata.” Mme mosadi o ne a re: “O se ka wa tshwenyega, dilo tsotlhe di siame.” 24  Foo o ne a belesa tonki mme a raya motlhokomedi wa gagwe a re: “Itlhaganele. O se ka wa tsamaya o iketlile ka ntlha ya me ntle le fa ke go raya ke re o dire jalo.” 25  Ka jalo, o ne a ya kwa monneng wa Modimo wa boammaaruri kwa Thabeng ya Karemele. Fela fa monna wa Modimo wa boammaaruri a mmona a sa le kgakajana, o ne a raya Gehasi motlhokomedi wa gagwe a re: “Bona! Mosadi wa Moshunema ke yole. 26  Tsweetswee, siana o ye go mo kgatlhantsha mme o mmotse gore, ‘A o tsogile sentle? A monna wa gago o tsogile sentle? A ngwana wa gago o tsogile sentle?’” Foo mosadi o ne a re: “Dilo tsotlhe di siame.” 27  E rile a fitlha kwa monneng wa Modimo wa boammaaruri kwa thabeng, ka yone nako eo o ne a mo tshwara dinao.+ Foo Gehasi o ne a atamela gore a mo kgorometse, mme monna wa Modimo wa boammaaruri o ne a re: “Mo tlogele, ka gonne o tshwenyegile thata,* mme Jehofa o mphitlhetse seno e bile ga a mpolelela.” 28  Go tswa foo, mosadi o ne a re: “A nkile ka kopa morena wa me gore a nneye morwa? A ga ke a ka ka go raya ka re, ‘O se ka wa nnaya tsholofelo ya maaka’?”+ 29  Ka yone nako eo, o ne a raya Gehasi a re: “Bofa diaparo tsa gago mo lothekeng+ lwa gago mme o tseye thobane ya me ka seatla o bo o tsamaya. Fa o kopana le mongwe, o se ka wa mo dumedisa; mme fa mongwe a go dumedisa, o se ka wa mo araba. Tsamaya mme o fitlhe o beye thobane ya me mo sefatlhegong sa mosimane.” 30  Foo mmaagwe mosimane o ne a re: “Ke ikana ka Jehofa Modimo yo o tshelang le ka wena, ga nkitla ke go tlogela.”+ Ka jalo, o ne a tsamaya le ene. 31  Gehasi o ne a tsamaela kwa pele ga bone mme a fitlha a baya thobane mo sefatlhegong sa mosimane, le fa go ntse jalo, go ne go se na modumo ope kgotsa karabo epe.+ O ne a boela morago a ya go kgatlhantsha Elisha mme a mmolelela jaana: “Mosimane ga a ka a tsoga.” 32  Fa Elisha a tsena mo ntlong, mosimane o ne a rapame mo bolaong jwa gagwe a sule.+ 33  O ne a tsena mme a itswalela le ene a bo a rapela Jehofa.+ 34  Go tswa foo, o ne a palama bolao mme a rapama mo godimo ga ngwana a bo a baya molomo wa gagwe mo molomong wa mosimane, matlho a gagwe mo matlhong a gagwe le diatla tsa gagwe mo diatleng tsa gagwe mme o ne a nna a inametse mo go ene, mme mmele wa ngwana o ne wa simolola go thuthafala.+ 35  O ne a tsamayatsamaya mo ntlong a ya kwa pele le kwa morago, mme o ne a palama bolao a bo a inamela mo go ene gape. Mosimane o ne a ethimola ga supa, mme morago ga moo a bula matlho.+ 36  Jaanong Elisha o ne a bitsa Gehasi mme a re: “Bitsa mosadi wa Moshunema.” Ka jalo, o ne a mmitsa mme a tla kwa go ene. Go tswa foo, o ne a re: “Tsaya morwao.”+ 37  Mme o ne a tla, a wela fa dinaong tsa gagwe a bo a ikobela fa fatshe fa pele ga gagwe, morago ga moo o ne a kuka morwawe mme a tsamaya. 38  Elisha a boela kwa Gilegala, go ne go na le leuba mo lefatsheng leo.+ Bomorwa baporofeti+ ba ne ba ntse fa pele ga gagwe, mme o ne a raya motlhokomedi+ wa gagwe a re: “Tlhatlega pitsa e kgolo mme o apeele bomorwa baporofeti dijo.” 39  Ka jalo, mongwe wa bone o ne a ya kwa nageng go ya go kgetla morogo, mme o ne a bona semela sengwe sa naga se na le maungo a bo a kgetla maungo a sone, a tlatsa seaparo sa gagwe. Go tswa foo, o ne a boa mme a a kgabetlelela mo pitseng, a sa itse gore e ne e le eng. 40  Moragonyana ba ne ba tsholela banna gore ba je, mme fela fa ba ja dijo tseo, ba ne ba goa ba re: “Monna wa Modimo wa boammaaruri, go na le loso mo pitseng.” Mme ba ne ba palelwa ke go ja. 41  Ka jalo, o ne a re: “Tlisang bupi.” Fa a sena go bo tshela mo pitseng o ne a re: “Tsholelang batho.” Mme go ne go se na sepe se se bolayang mo pitseng.+ 42  Monna mongwe o ne a tswa kwa Baale-shalisha,+ mme o ne a tlisetsa monna wa Modimo wa boammaaruri dilofo tsa barele+ di le 20 tse di dirilweng ka maungo a mabutswapele, mmogo le kgetsi ya dijo tsa ditlhaka tse disha.+ Go tswa foo, Elisha o ne a re: “Di neye batho gore ba tle ba je.” 43  Le fa go ntse jalo, motlhokomedi wa gagwe o ne a re: “Nka di baya jang fa pele ga banna ba le 100?”+ Foo o ne a re: “Di neye batho gore ba tle ba je, ka gonne seno ke se Jehofa a se buang, ‘Ba tla ja ba bo ba sadisa.’”+ 44  Fa a rialo, o ne a di baya fa pele ga bone mme ba ne ba ja ba bo ba sadisa,+ fela jaaka Jehofa a ne a buile.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “nkgo e e nang le molongwana.”
Kgotsa “ka gonne o utlwile botlhoko.”