Tshenolo 2:1-29

2  “Kwalela moengele+ wa phuthego e e kwa Efeso+ o re: Tseno ke dilo tse a di buang yo o tshotseng dinaledi tse supa+ mo seatleng sa gagwe sa moja, yo o tsamayang mo gare ga ditlhomo tsa lobone tsa gouta tse supa,+  ‘Ke itse ditiro tsa gago,+ le tiro ya gago ya bonatla le boitshoko, le gore ga o ka ke wa itshokela batho ba ba bosula, le gore o leka ba ba reng ke baaposetoloi,+ mme e se bone, mme o ba fitlhetse e le baaki.  Gape o bontsha boitshoko,+ e bile o itshokile ka ntlha ya leina la me mme ga wa ka wa lapa.+  Le fa go ntse jalo, ke na le seno se ke se nyatsang ka wena, gore o tlogetse lorato lo o neng o na le lone pele.+  “‘Jalo gakologelwa gore o ole mo go eng, mme o ikwatlhaye+ o bo o dire ditiro tsa pele. Fa o sa dire jalo, ke tla kwa go wena,+ mme ke tla tlosa setlhomo sa gago sa lobone+ mo lefelong la sone, fa o sa ikwatlhaye.  Le fa go ntse jalo, o na le seno, e leng gore o tlhoile+ ditiro tsa lekoko la ga Nikolase,+ tse le nna ke di tlhoileng.  A yo o nang le tsebe a utlwe se moya+ o se buang le diphuthego: Yo o fenyang ke tla mo naya gore a je ga setlhare sa botshelo,+ se se mo paradaiseng ya Modimo.’  “Kwalela moengele+ wa phuthego e e kwa Semerena o re: Tseno ke dilo tse a di buang, ‘wa Ntlha le wa Bofelo,’+ yo o neng a swa mme a tshela gape,+  ‘Ke itse pitlagano ya gago le lehuma—mme o humile+—le tlhapatso ka ba ba reng bone ka bobone ke Bajuda,+ mme e se bone e le sinagoge ya ga Satane.+ 10  O se ka wa boifa dilo tse o tlogang o di boga.+ Bona! Diabolo o tla nna a latlhela bangwe ba lona mo kgolegelong gore lo lekwe ka botlalo,+ le gore lo nne le pitlagano+ malatsi a le lesome. Itshupe o ikanyega go ya losong,+ mme ke tla go naya serwalo sa botshelo.+ 11  A yo o nang le tsebe a utlwe+ se moya o se buang le diphuthego: Yo o fenyang ga a na go gobadiwa ke loso lwa bobedi+ ka gope.’ 12  “Kwalela moengele wa phuthego e e kwa Peregamo o re: Tseno ke dilo tse a di buang yo o nang le tšhaka e e bogale, e telele e e magalemabedi,+ 13  ‘Ke itse kwa o nnang gone, ke gore, kwa setulo sa bogosi sa ga Satane se leng gone; mme le fa go ntse jalo o nna o ngangatletse leina la me,+ e bile o ne wa se ka wa latola tumelo ya gago mo go nna+ le eleng mo malatsing a ga Antipase, mosupi wa me,+ yo o ikanyegang, yo o neng a bolaelwa+ fa thoko ga lona, kwa Satane a nnang gone. 14  “‘Le fa go ntse jalo, ke na le dilo di le mmalwa tse ke di nyatsang ka wena, gore koo o na le ba ba ngangatletseng thuto ya ga Balaame,+ yo o neng a simolola go ruta Balake+ gore a beye sekgopi fa pele ga bana ba Iseraele, gore ba je dilo tse di isediwang medingwana ditlhabelo le go dira kgokafalo.+ 15  Jalo le wena, o na le ba ba ngangatletseng thuto ya lekoko la ga Nikolase+ ka tsela e e tshwanang. 16  Jalo ikwatlhaye.+ Fa o sa dire jalo, ke tla kwa go wena ka bonako, mme ke tla lwa+ le bone ka tšhaka e telele ya molomo wa me.+ 17  “‘A yo o nang le tsebe a utlwe se moya o se buang le diphuthego:+ Yo o fenyang+ ke tla mo naya mangwe a mana a a fitlhilweng,+ e bile ke tla mo naya letlapana le le borethe le lesweu, mme mo letlapaneng le le borethe leno go kwadilwe leina le lesha+ le go seng ope yo o le itseng fa e se yo o le amogelang.’+ 18  “Kwalela moengele wa phuthego e e kwa Thiatira+ o re: Tseno ke dilo tse Morwa+ Modimo a di buang, yo matlho a gagwe a tshwanang le kgabo e e tukang,+ le dinao tsa gagwe di tshwanang le kgotlho e e borethe,+ 19  ‘Ke itse ditiro tsa gago, le lorato lwa gago+ le tumelo le bodiredi le boitshoko, le gore ditiro+ tsa gago tsa morago di feta tsa pele.+ 20  “‘Le fa go ntse jalo, ruri ke na le seno se ke se nyatsang ka wena, gore o leseletsa mosadi yoo Jesebele,+ yo o ipitsang moporofeti wa mosadi, mme o ruta+ a ba a timetsa batlhanka+ ba me gore ba dire kgokafalo+ le gore ba je dilo tse di isediwang medingwana+ setlhabelo. 21  Ke ne ka mo naya nako ya gore a ikwatlhaye,+ mme ga a rate go ikwatlhaela kgokafalo+ ya gagwe. 22  Bona! Ke tloga ke mo latlhela mo bolaong jwa bolwetse, mme ba ba dirang boaka le ene ke ba latlhele mo pitlaganong e kgolo, fa ba sa ikwatlhaele ditiro tsa gagwe. 23  Bana ba gagwe ke tla ba bolaya ka sebetso se se bolayang, mo e leng gore diphuthego tsotlhe di tla itse gore ke nna yo o hukutsang diphilo le dipelo, mme ke tla naya mongwe le mongwe wa lona kafa ditirong tsa lona.+ 24  “‘Le fa go ntse jalo, lona ba bangwe botlhe ba ba mo Thiatira, lotlhe ba lo se nang thuto eno, lona tota ba lo neng lwa se ka lwa itse “dilo tse di boteng tsa ga Satane,”+ jaaka ba bolela, ke lo raya ke re: Ga ke lo rwese mokgweleo+ ope o mongwe. 25  Le fa go ntse jalo, ngangatlelang se lo nang le sone+ go fitlha ke tla. 26  Mme yo o fenyang a ba a boloka ditiro tsa me go fitlha kwa bokhutlong+ ke tla mo naya taolo godimo ga ditšhaba,+ 27  mme o tla disa batho ka thobane ya tshipi+ mo ba tla thubegang dikarolwana jaaka dijana tsa letsopa,+ fela jaaka ke amogetse mo go Rre, 28  mme ke tla mo naya naledi ya moso.+ 29  A yo o nang le tsebe a utlwe se moya o se buang le diphuthego.’+

Dintlha Tse di Kwa Tlase