Tshenolo 17:1-18

17  Mme mongwe wa baengele ba ba supa ba ba neng ba tshotse megopo e supa+ a tla mme a bua le nna, a re: “Tla, ruri ke tla go bontsha go atlholwa ga seaka+ se segolo se se nnang mo metsing+ a mantsi,  se dikgosi tsa lefatshe di neng tsa dira kgokafalo+ le sone, fa ba ba nnang mo lefatsheng bone ba ne ba tagilwe ke beine ya kgokafalo+ ya sone.”  Mme a ntsholela kwa nageng ka maatla a moya.+ Mme ka tshogana ka ke bona mosadi a ntse mo sebataneng+ se se mmala wa bohibidu jo bo letlhololo se se neng se tletse maina a tlhapatso+ mme se na le ditlhogo di supa+ le dinaka di le lesome.  Mme mosadi yono o ne a apere bobududu jo bo mokgona+ le bohibidu jo bo letlhololo,+ e bile o ne a kgabisitswe ka gouta le leje le le tlhokegang le diperela+ mme mo seatleng sa gagwe a tshotse senwelo sa gouta+ se se neng se tletse dilo tse di ferosang sebete+ le dilo tse di seng phepa tsa kgokafalo+ ya gagwe.  Mme mo phatleng ya gagwe go ne go kwadilwe leina, bosaitsiweng:+ “Babelona o Mogolo, mmadiaka+ le mmadilo tse di ferosang sebete tsa lefatshe.”+  Mme ka bona gore mosadi yono o ne a tagilwe ke madi+ a baitshepi le ke madi a basupi ba ga Jesu.+ Ebu, ya re ke tshogana ka ke mmona, ka gakgamala ka kgakgamalo e kgolo.+  Mme jalo moengele a nthaya a re: “Ke ka ntlha yang o ne o gakgamala? Ke tla go bolelela bosaitsiweng jwa mosadi+ yono le jwa sebatana se se mo pegileng e bile e le se se nang le ditlhogo di le supa le dinaka di le lesome:+  Sebatana se o se boneng se ne se le gone,+ mme ga se yo, le fa go ntse jalo se tloga se tlhatloga mo moleteng o o se nang bolekanngo,+ mme se tla ya kwa tshenyegong. Mme fa ba bona kafa sebatana se nnileng gone ka gone, mme se seyo, mme le fa go ntse jalo se tla nna gone, ba ba nnang mo lefatsheng ba tla gakgamala ba kgatlhega, mme maina a bone ga a a kwalwa mo lokwalong lwa momeno lwa botshelo+ go tloga fa e sa le lefatshe le thaiwa.+  “Fano ke gone fa temogo e e nang le botlhale e tsenang gone:+ Ditlhogo tse supa+ di kaya dithaba tse supa,+ tse mosadi a ntseng mo godimo ga tsone. 10  Mme go na le dikgosi di le supa: di le tlhano di ole,+ e le nngwe e gone,+ e nngwe ga e ise e goroge,+ mme fa e goroga e tla nna lobakanyana.+ 11  Mme sebatana se se neng se le gone mme se seyo,+ le sone ka bosone ke kgosi ya borobedi, mme e tswa mo go tse supa, mme e ya tshenyegong. 12  “Mme dinaka tse di lesome tse o di boneng di kaya dikgosi tse di lesome,+ tse di iseng di amogele bogosi, mme di amogela taolo jaaka dikgosi nako e le nngwe le sebatana. 13  Tseno di na le kakanyo e le nngwe, mme jalo di naya sebatana+ maatla le taolo ya tsone. 14  Tseno di tla tlhabana le Kwana,+ mme, ka gonne ke Morena wa barena le Kgosi ya dikgosi,+ Kwana o tla di fenya.+ Gape, ba ba biditsweng e bile ba tlhophilwe mme ba ikanyega mo go ene ba tla dira jalo.”+ 15  Mme o nthaya a re: “Metsi a o a boneng, a seaka se ntseng mo go one, a raya batho le boidiidi le ditšhaba le diteme.+ 16  Mme dinaka tse di lesome+ tse o di boneng, le sebatana,+ tseno di tla tlhoa seaka+ mme di tla se senya di bo di se dira se se sa ikategang, mme di tla ja dikarolo tsa sone tse di dinama di di fetsa di ba di se ja ka molelo+ gotlhelele. 17  Gonne Modimo o go tsentse mo dipelong tsa tsone gore di diragatse kakanyo+ ya gagwe, le go diragatsa kakanyo e le nngwe ya tsone ka go naya sebatana+ bogosi jwa tsone, go fitlha mafoko a Modimo a tla bo a diragaditswe.+ 18  Mme mosadi+ yo o mmoneng o kaya motse o mogolo o bogosi jwa one bo leng godimo ga dikgosi tsa lefatshe.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase